โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561นี้!!

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมชวาลันรีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ :

ดาวน์โหลด :

  1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและนักแนะแนวมืออาชีพ
  2. อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ – งานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บชั่วโมงกิจกรรม (Transcript Activity)
  3. FlowChart งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา