โครงการ “การจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0”

โครงการ “การจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พาณิชยการพระนคร) จัดโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยสนับสนุนแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ได้

ทั้งนี้ มีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจมากมาย วันแรกหัวข้อ“การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่และชุมชน”โดยผศ.ดร.รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร จากราชมงคลล้านนา และหัวข้อ“การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ การสร้างคุณค่าแบรนด์ในยุค 4.0” โดย ผศ.ดร.ปิยะพงศ์ พลับพลึง จากราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่วนวันสุดท้ายหัวข้อ“การตลาดเฟสบุ๊ค สำหรับผู้ประกอบการและชุมชน”และหัวข้อ “การทำการตลาดออนไลน์และการตลาดค้าปลีกในยุคดิจิทัล” โดย ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ และคณะ จากราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติแผนการตลาดและแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ด้วย

ขอขอบคุณ ที่มา : กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร