ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้านโยบายจาก Thailand 4.0 สู่ Digital University ฝ่ายกิจการนักศึกษาขานรับเรื่อง CPR การช่วยชีวิตฉุกเฉิน ดึงผู้นำนักศึกษาจาก 9 คณะ จัดค่ายอัตลักษณ์นักศึกษา ประจำปี 2560 หวังขยายผลสู่คณะ จับมือสภากาชาดไทยฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้หมดสติฉุกเฉิน เน้นส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีคุณธรรม”

 

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้านโยบายจาก Thailand 4.0 สู่ Digital University ฝ่ายกิจการนักศึกษาขานรับเรื่อง CPR การช่วยชีวิตฉุกเฉิน ดึงผู้นำนักศึกษาจาก 9 คณะ จัดค่ายอัตลักษณ์นักศึกษา ประจำปี 2560 หวังขยายผลสู่คณะ จับมือสภากาชาดไทยฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้หมดสติฉุกเฉิน เน้นส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีคุณธรรม”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีนางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ กิจกรรมออกค่ายของโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาตัวแทนจาก 9 คณะในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการนี้ จำนวนกว่า 100 คน

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นโครงการของกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า บริหารจัดการโดย นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และบุคลากรในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาเกิดความรู้สึกรัก ผูกพันธ์ และภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาจากต่างคณะยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติในการเรียนและทำกิจกรรมร่วมกันในมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาต่างคณะให้เข้มแข็งและมีพลังในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่กระทบโดยตรงต่อนักศึกษา หรือปัญหาของส่วนรวม

ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ และที่สำคัญที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เน้นให้กับนักศึกษา คือ การบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้น หัวข้อ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) เพื่อเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอด โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อาจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ และ อ.นันทิยา แสงทรงฤทธิ์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกิจการนักศึกษาและการฝึกอบรม ได้แก่ อาจารย์ชนะ กร่ำกระโทก วิทยากรกระบวนการ จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (งานบริหารและจัดการหลักสูตร) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ การศึกษาในยุค Thailand 4.0 การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง เรียนอย่างไรให้มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จตรงตามอัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย การฝึกปฏิบัติกิจกรรม Walk Rally Hands – on Keenness Determination Technological Expertise Integrity การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ความรัก ความผูกพันและความภาคภูมิใจในสถานศึกษา การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง มหาวิทยาลัยในฝัน ทั้งนี้วิทยากร ได้เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความอดทนและตรงต่อเวลา ฯลฯ เป็นต้นให้กับนักศึกษา โดยท้ายสุดนักศึกษาจะได้เสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัยอีกด้วย รวมทั้งมีการขยายผลจากนักศึกษากลุ่มที่เป็นตัวแทนอบรมจากทั้ง 9 คณะสู่กลุ่มนักศึกษาอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับต่อไป

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของสถานประกอบการ ทักษะวิชาชีพที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนนั้นอาจไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อเทคโนโลยีของโลกในยุคปัจจุบัน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ รู้เท่าทันปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ เข้าใจในบทบาทของตนเองและสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีบุคลิกภาคที่เหมาะสม รู้บทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เสริมสร้างความงอกงามทางปัญญาอยู่เสมอ และสุดท้ายมหาวิทยาลัยหวังให้นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข

ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ และมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในทุกๆด้านที่สถานประกอบการมีความต้องการ โดยเฉพาะความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล สร้างคนสู่งาน ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ สร้างบัณฑิตที่ดีสู่สถานประกอบการและสังคม รวมถึงได้แนะนำแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ใฝ่รู้ (Keenness) สู้งาน (Determination) เชี่ยวชาญเทคโนโลยี (Technological Expertise) และมีคุณธรรม (Integrity) ด้วยการจัดกิจกรรมทางด้านกิจการนักศึกษาอย่างมากมาย มหาวิทยาลัยหวังว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นมาเพื่อพัฒนานักศึกษา จะทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำกิจกรรม และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ ในอนาคตต่อไป

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จัดกิจกรรมโดย :   นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

และ นายชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา

ถ่ายภาพโดย     :   ว่าที่ร้อยตรี ธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

เขียนข่าวโดย   :   ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศ เพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร