ม.ราชมงคลพระนคร จัดแคมเปญสอดรับนโยบายรักษ์โลกรักษ์มหาวิทยาลัย รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม หนุนเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เพิ่มขยะพิษ นำภาชนะและแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้เพื่อรับส่วนลดพิเศษจากร้านค้า สูง 10-20% !!!

ม.ราชมงคลพระนคร จัดแคมเปญสอดรับนโยบายรักษ์โลกรักษ์มหาวิทยาลัย รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม หนุนเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เพิ่มขยะพิษ นำภาชนะและแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้เพื่อรับส่วนลดพิเศษจากร้านค้า สูง 10-20% !!!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการรณรงค์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยงดใช้พลาสติกและโฟม เพื่อลดปริมาณขยะพิษ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยในระดับมหาวิทยาลัยนั้น มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะพิษ เช่น พลาสติก และโฟม โดยการนำภาชนะของตนเองมาใช้ที่มหาวิทยาลัยสามารถดูแลความสะอาดและก่อให้เกิดความปลอดภัยกับสมาชิก มีการกำจัดขยะพิษแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สำหรับการดำเนินการ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเดินแฟนซีรณรงค์เป็น กิจกรรมแรก ในขบวนพาเหรดพิธีปิดการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12 “พระนครเกมส์” ดำเนินการโดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มทร.พระนคร มีป้ายรณรงค์ จำนวน 4 ป้าย นำขบวนหนุ่มหล่อสาวสวยผู้ชนะการประกวด RMUTP 2017 เป็นผู้ถือป้ายรณรงค์ ข้อความประชาสัมพันธ์รณรงค์ ได้แก่ “RMUTP รู้โทษของขยะ งด! สร้างภาระให้สิ่งแวดล้อม” “ราชมงคลพระนครจะน่าอยู่ ถ้ารู้จักรักสะอาด /ทิ้งขยะให้เกลื่อนกลาด สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น” “SAY NO TO FOAM..ภัยเงียบจากการใช้โฟม กินอยู่สบาย แต่ทำร้ายชีวิตเรา” และ “รักษ์โลก รักษ์มหาวิทยาลัย ร่วมใจลดใช้โฟม” และเดินแบบชุดจากวัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมที่สอง เป็นการจัดกิจกรรมของกองสื่อสารองค์กร เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวด “คำขวัญ” “เลิกเพื่อรักษ์” รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม รางวัลชนะเลิศชิงทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลชมเชยรับของที่ระลึกพร้อมประกาศนียบัตร หมดเขตส่งคำขวัญ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นี้ และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันที่ 4 มกราคม 2561 สำหรับเกณฑ์การประกวด ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ส่งคำขวัญได้คนละ 1 คำขวัญ โดยในคำขวัญจะต้องมีคำว่า “ราชมงคลพระนคร” คำขวัญจะต้องแต่งขึ้นมาเอง ห้ามคัดลอกดัดแปลงของผู้อื่น หรือเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน และผลงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และในโอกาสต่อไปจะมีการจัด Road Show ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟม ทั้ง 4 ศูนย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนชี้ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลิกใช้โฟมและพลาสติก เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญของโครงการและช่วยกันใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ครั้งที่สาม เป็นการเชิญผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยมาประชุมหารือและทำความเข้าใจ โครงการราชมงคลพระนครใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลดการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม” เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประชุม เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟมในมหาวิทยาลัย ข้อตกลงความร่วมมือในเบื้องต้นระหว่างมหาวิทยาลัยกับร้านค้าในสังกัดมหาวิทยาลัยทุกศูนย์ อาหารคาว-หวาน ลดอย่างน้อย 10% เช่น ข้าวราดแกง 2 อย่าง จานละ 35 บาท หากเอาภาชนะมาเอง จะเหลือประมาณ 30 – 32 บาท ร้านน้ำชงลดไม่น้อยกว่า 20% เช่น นมเย็นแก้วละ 25 บาท หากเอาภาชนะมาเอง จะเหลือประมาณ 20-23 บาท เป็นต้น สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยจะมีป้ายแจ้งให้กับนักศึกษาทราบ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำส่วนล้างภาชนะให้กับนักศึกษาเพื่อสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย และจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ค้าในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรรมในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้

สำหรับกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัย จะนำเอาหลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle มาใช้เพื่อให้เกิดการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ลดปัญหาขยะพิษที่เพิ่มปริมาณจำนวนมากในปัจจุบัน และส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยมีการจัดการที่ดีขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในสังกัดมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีจิตสำนึก รวมทั้งการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นของเสียอันตราย ตั้งแต่การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางจนถึงการส่งต่อไปกำจัดขั้นสุดท้าย สามารถส่งเสริม สนับสนุน ดูแลได้ในระยะยาว และเพิ่มการวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดโปรเจคเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นลำดับต่อไป

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร