รับสมัครนักศึกษาโควตา TCAS รอบ 1/2 ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี

รับสมัครนักศึกษาโควตา TCAS รอบ 1/2
ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561
กรอกใบสมัครได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-18.30 น.

*นักศึกษาเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อม Portfolio
ศิลปะการแสดง เสื้อนักเรียน โจงกระเบน หรือชุดการแสดง | ดนตรี ชุดนักเรียน พร้อมอุปกรณ์ดนตรี

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 026653777 ต่อ 6323 ID Line : 0957419288
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1