ราชมงคลพระนคร จับมือสมาคมวิชาชีพแห่งกัมพูชา พัฒนาวิชาการ

 

ราชมงคลพระนคร จับมือสมาคมวิชาชีพแห่งกัมพูชา พัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสมาคมวิชาชีพแห่งกัมพูชา หรือCambodia Professional Organization (CPO) Kingdom of Cambodia ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา  โดยมี ดร.ดารา ศาสน์ ตำแหน่ง Board of Director CPO ราชาอาณาจักรกัมพูชา ,ดร.Kim Leng Heng ตำแหน่งAdvisor to the BoD CPO ,ท่านผู้หญิง This Nay รองผู้ว่าจังหวัดกระเจส ราชอาณาจักรกัมพูชา ,ท่านผู้หญิง Sokin PRAK รองอธิบดีกระทรวงไปรษณีย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ,พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ ประธานกรรมการ เทอิโกกุ รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด และทีมงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา และอื่นๆ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ การจัดอบรม การพัฒนาหลักfสฟyตร การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสู่การเป็นทวิภาคีด้านวิชการระหว่างสถาบัน รวมถึงกาพัฒนาการเป็น ASEAN Education Network ในอนาคต  ณ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เท1gi

ที่มา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร