ราชมงคลพระนคร เปิดห้องเรียนนอกหลักสูตรในป่า “เรียน-รู้-รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

 

ราชมงคลพระนคร เปิดห้องเรียนนอกหลักสูตรในป่า “เรียน-รู้-รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ในการนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติผ่านกิจกรรมฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย ฐานการศึกษาความหลากหลายของแมลงกลางคืน ศึกษาดวงดาว เดินชมป่าเต็งรัง ส่องกล้องดูนก ชมไก่ฟ้าพญาลอ พระเอกประจำสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชที่สามารถหาชมได้โดยง่าย เพราะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ ทำให้ไก่ฟ้าพญาลอเดินอวดโฉม แม้…บนถนนที่รถของคณะนักศึกษาแล่นผ่าน นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ศึกษาพืชพรรณบนเส้นทางชมไพร ชิมพืชป่ากินได้ตามฤดูกาล ดูสมุนไพรในป่าคลังยาพื้นบ้าน พืชป่าให้สีย้อมธรรมชาติ ไม้ใช้สอย ไม้ป่าดอกหอม เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th