ม.ราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาวิทันตสาสมาธิกราบแสดงมุทิตาจิต พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล

ม.ราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาวิทันตสาสมาธิกราบแสดงมุทิตาจิต พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะตัวแทนสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 176 พร้อมด้วย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นำคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 เข้ากราบแสดงมุทิตาจิตพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

ในการนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี นำผู้ดูแลสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ อาจารย์ผู้สอน พร้อมด้วยนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกราบแสดงมุทิตาจิตพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิริน์ธโร พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม ของแต่ละสาขา ก่อนจะร่วมกันถวายผ้าป่าเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาสมาธิสืบไป ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงอรุณทอแสง เพลงประจำสถาบัน และแต่ละสาขาถ่ายภาพร่วมกับพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ก่อให้เกิดความปีติและอิ่มเอมใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง…

อนุโมทนา…สาธุ…

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th