อธิการบดี มทร.พระนคร ประกาศเดินหน้าเต็มสูบผลักดัน “รับน้องเชิงสร้างสรรค์” ขานรับนโยบาย สกอ. สร้างทีม “ฅนจัดสันฯ” สร้างแกนนำจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปี 2561

อธิการบดี มทร.พระนคร ประกาศเดินหน้าเต็มสูบผลักดัน “รับน้องเชิงสร้างสรรค์” ขานรับนโยบาย สกอ. สร้างทีม “ฅนจัดสันฯ” สร้างแกนนำจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปี 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษา จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 2” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ด้าน ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่อง “นันทนาการที่หลากหลาย ภายใต้การสร้างสรรค์ / เทคนิคและกระบวนการ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ / การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / เทคนิคการจัดกลุ่มสัมพันธ์ / การฝึกนำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลาย / กิจกรรม Walk Rally ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ ความสามัคคี ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา และกิจกรรมนำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร เพื่อให้รุ่นพี่รู้จักกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมและเพลงสีขาว สนุก สดใส ตามวัยของนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้กับนักศึกษารุ่นพี่ เล็งผล “ลดละเลิก” กิจกรรมรับน้องและเพลงที่สื่อในเชิงไม่สร้างสรรค์ หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ กระทั่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในกิจกรรมรับน้องที่คณะของตนเองได้ และยังได้มีโอกาสทำหน้าที่ มอบรอยยิ้ม ให้ความอบอุ่น ความสนุก ความตื่นเต้น สร้างบรรยากาศแบบครอบครัว มทร.พระนคร ต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ “น้องใหม่” มีความประทับใจ ในก้าวแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ดำเนินการโดยชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งรับนโยบายการรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 และขยายผลสู่ผู้ปฏิบัติระดับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทั้ง 9 คณะ รวมถึงรุ่นพี่ของทุกสาขา ทุกชั้นปี ที่กำลังเตรียมการจัดกิจกรรมรับน้อง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยใช้กิจกรรม “รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์” เช่น กิจกรรมพี่สอนน้องร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย เพลงและท่าเต้นประกอบเพลงแบบสร้างสรรค์ กิจกรรมรับน้องสีขาว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฏหมายการรับน้อง และโทษที่นักศึกษารุ่นพี่จะได้รับหากมีการฝ่าฝืน โดยมี “คู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์” เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

หากพบปัญหาการรับน้องอย่างไม่สร้างสรรค์ สามารถร้องเรียนหรือติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ที่ LINE ID : yutthapoom.s5335 โทรศัพท์ : 081–904-6003

…”นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย” กิจกรรมรับน้องที่ผ่านมา ในบางครั้งอาจมีข่าวไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น เป็นกระแสสังคมที่ทำให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทางที่ไม่เหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงเห็นความสำคัญของกิจกรรมรับน้องซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงาม สืบต่อกันมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องทุกปี โดยกำหนดให้มีระเบียบ แบบแผน แนวทางที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดความสบายใจร่วมกันของผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป มากขึ้น ด้วยการฝึกอบรมนักศึกษารุ่นพี่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ นักศึกษารุ่นพี่ทราบแนวทางวัตถุประสงค์ในการรับน้องที่ดี รู้จักสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ให้กับน้องใหม่ได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ทั้งการเรียน และการใช้ชีวิตทั่วไป ดังนั้น กิจกรรมที่รุ่นพี่พึงจัดให้รุ่นน้อง จึงควรเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน อยู่ในขอบเขต และผ่านการเห็นชอบจากผู้มีส่วนร่วมในทุกมิติ การรับน้องอย่างสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ “Creative Activity List For Freshmen 2018” จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ มั่นใจว่าจะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าแสดงออกต่อประชุมชนให้กับนักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างเพื่อนกับเพื่อน รวมไปถึงพี่กับน้อง ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันดีในอนาคตต่อไป”… อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th