ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชมการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รับ ๓ ชม.ก. ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ)

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชมการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รับ ๓ ชม.ก. ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมชมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “พลิกผืนดิน ทำกิน ในถิ่นไทย” และระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “ดินสร้างชีวิต” ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤธิ์ ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๘.๐๐ น. – ผู้สมัครเข้าประกวดแข่งขัน ลงทะเบียนพร้อมกันที่ห้องประชุมกรมหลวง

๐๘.๔๐ น. – จับฉลากลำดับการประกวดแข่งขัน

๐๘.๕๐ น. – พิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์ /- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

๐๙.๐๐ น. – เริ่มการประกวดแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “พลิกผืนดิน ทำกิน ในถิ่นไทย”

๑๒.๐๐ น. – พักรับประทานอาหาร

๑๓.๐๐ น. – เริ่มการประกวดแข่งขัน ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “ดินสร้างชีวิต”

๑๖.๐๐ น. – ประกาศผลการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ /- ถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัล

——————————————-

หมายเหตุ :

๑.พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด

๒.แจกโค้ด ๒ รอบ รอบแรก ๑๒.๐๐ น. รอบสอง ๑๖.๐๐ น. แจกภายในห้องแข่งขัน เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดต่อสอบถามภายในงาน

ที่มา งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร