ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร มอบทุนการศึกษาด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ม.ราชมงคลพระนคร มอบทุนการศึกษาและต่อสัญญาทุนศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 ทุน มุ่งส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ต่อยอด พัฒนา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยให้มรดกทางวัฒนธรรมคงอยู่อย่างทรงคุณค่า

ในการนี้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและลงนามการเป็นนักศึกษาทุนศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 จำนวน 4 ทุน และต่อสัญญาทุนฯ ป.ตรี ชั้นปีที่ 2 รหัส 61 จำนวน 4 ทุน พร้อมด้วยผู้ปกครอง และว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2 ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย สากล ประยุกต์ และหรือด้านดนตรี ขับร้อง ทั้งไทย สากล ลูกท่ง ลูกกรุง ดีเด่น เป็นประจำทุกปี ในปีการศึกษา 2562 นี้ เป็นจำนวนเงินตลอดหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวน 8 ทุน รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท และ มหาวิทยาลัยมีแผนจะเปิดรับบุคคลที่มีความสามารถดังกล่าวเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ด้วย ท่านใดสนใจสามารถรวบรวมและจัดทำแฟ้มประวัติและผลงาน (CV, Comcard, Portfolio) เพื่อใช้ในการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ FB.com/DSD.Rmutp

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร