ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร จัดตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และปริญญาตรี ทั้ง 9 คณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบหมายให้ นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา สุริยะ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กพศ. และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งในระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี โดยกำหนดปฏิบัติงานเป็นเวลา จัดงาน 4 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน และวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. และ รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มีขั้นตอนการตรวจที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง การวัดความดัน การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสายตา การตรวจปัสสาวะ และเอกซเรย์ปอด ทั้งนี้ ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นส่วนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ที่มาให้การดูแลและอำนวยความสะดวก แก่นักศึกษาที่มาใช้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรเอทีเอ็มด้วย

สรุปจำนวนนักศึกษาที่ตรวจสุขภาพและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 มิ.ย. 62 รอบเช้า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบบ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 1,054 คน

วันที่ 19 มิ.ย. 62 รอบเช้าและบ่ายเป็นคณะบริหารธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น 1,248 คน

วันที่ 20 มิ.ย. 62 รอบเช้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบบ่าย คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวนทั้งสิ้น 626 คน

วันที่ 6 ก.ค. 62 รอบเช้า ป.ตรี TCAS5 /นักศึกษาปวช.คณะบริหารธุรกิจ รอบบ่าย ปวช.คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเก็บตกนักศึกษาทุกรอบ TCAS รวมทั้งสิ้น จำนวน 544 คน

***รวม 4 วัน มีนักศึกษาเข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 3,472 คน

อนึ่ง การดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี ปราศจากโรคภัย และเป็นการป้องกันภาวะอันตรายของโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th
#http://std.offpre.rmutp.ac.th