ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการนักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด หวังขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการนักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด หวังขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา โดย นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา นำนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร (รุ่น 15) เข้าร่วมอบรมในโครงการ “นักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” กิจกรรมจัดโดย “เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง” ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท ต. ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา และให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติถอดบทเรียน พร้อมทั้งได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปขยายผลต่อให้กับเด็กและเยาวชน โดยการลงพื้นที่ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในเรื่องของภัยจากยาเสพติดให้กับโรงเรียนในพื้นที่ฯ ของ จ.สมุทรสงคราม

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร