ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร จัดกิจกรรมการแสดงวิพิธทัศนา “สืบนาฏสานศิลป์” ครั้งที่ 4 บริการชุมชนตลาดน้ำตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร จัดกิจกรรมการแสดงวิพิธทัศนา “สืบนาฏสานศิลป์” ครั้งที่ 4 บริการชุมชนตลาดน้ำตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ชมรมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณชูชาติ สุวรรณนที ผอ.เขตตลิ่งชัน เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาบรมครูทางนาฏศิลป์และดนตรี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการวางพวงมาลัยบูชาบรมครู พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ อ.ที่ปรึกษาชมรมฯ วิทยากรชมรมฯ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย นายณรัช เกษมมงคลธาดา ประธานชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณกลุ่มที่ปรึกษาชมรมฯ วิทยากรพิเศษ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม “ดีเด่น” สาขานาฏศิลป์ไทย กลุ่มคณะกรรมการชมรมฯ ปีการศึกษา 2561 และผู้สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานของชมรมฯ ซึ่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน และประชาคมตลาดน้ำได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมการแสดงที่จัดขึ้น ได้แก่ เปิดวงโปงลาง ระบำเภรีเอกราช ฟ้อนผางประทีป ระบำชนไก่ ระบำนางโจ๊ก เซิ้งกะโป๋ ลีลาศเพลินใจ 2 จังหวะ และดนตรีลูกทุ่งคู่ไทย 10 เพลง

นอกจากนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยร่วมกับกิจกรรมชมรมฯ ด้วย

สำหรับท่านใดที่สนใจการแสดงในงานต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.นเรศ กันธะวงค์ อ.ที่ปรึกษาชมรมฯ โทรศัพท์ 026653555 ต่อ 1224

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดงฯ ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร