ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

วันที่ 18 เมษายน 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนายสรวิศ เทพณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 112 ทุนๆ ละ 20,000 บาท ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนจะต้องมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร