แนวปฏิบัติของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

อาจารย์กำกับแถวสามารถดูได้ที่นี่ vvv

บัณฑิตสามารถดูได้ที่นี่ vvv

แหล่งที่มาวิดีโอ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306
สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408

เปิดให้บริการแล้ว!! ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการให้บริการคำปรึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/บุคลิกภาพของนักศึกษา และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ และจึงได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษา จัดให้บริการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/บุคลิกภาพของนักศึกษา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ มีความกล้าแสดงออก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ การมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว และการเข้าสังคม เช่น การใช้ชีวิต การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเครียดด้านอื่นๆ เป็นต้น

ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการให้บริการคำปรึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964 และ 02-665-3754

ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2559 ตอบแบบสอบถามการทำงาน/เรียนต่อ และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง!

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.บัณฑิตเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ ได้ที่ http://job.rmutp.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม หรือบันทึกภาพหน้าจอ (capture) หน้าใบยืนยันการกรอกข้อมูลเรียบร้อย และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

2. เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา หรือศึกษาต่อ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ บัณฑิตต้องพิมพ์หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา2559
ผ่านรับบออนไลน์ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน หรือบันทึกภาพหน้าจอ (capture) หน้าใบยืนยันการกรอกข้อมูลเรียบร้อย และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(กองพัฒนานักศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964, 6053
หรือหากพบปัญหาการกรอกข้อมูล ติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรือemail : software@rmutp.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม : หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตในการตอบแบบสอบถาม

เปิดรับสมัคร RMUTP FRESHMEN 2017!! 9 – 16 สิงหาคม 2560 นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประกวดดาว – เดือน Freshmen ระดับมหาวิทยาลัย เตรียมคัดเลือกน้องใหม่ ผู้มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ภายใต้แนวความคิด “Shine – เปล่งประกายในตัวตน” เฟ้นหา หนุ่มหล่อ – สาวสวย จาก 9 คณะ ทำหน้าที่ทูตประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดใน “ล้านนาเกมส์” ต้นปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาจาก 9 คณะ เพื่อคัดเลือกเป็น Boy&Girl Freshmen/Miss Season Award/Miss Congeniality/Miss Jumbo Queen RMUTP 2017” ภายใต้แนวความคิด “Shine – เปล่งประกายในตัวตน” เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดบนเวทีระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “ล้านนาเกมส์” ครั้งที่ 34

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ หรืองานกิจกรรมนักศึกษาของคณะ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Facebook Fanpage

กองประกวดกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

         คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1. Boy Freshmen RMUTP 2017

 • เพศชาย
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดี
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 170 เซนติเมตร
 • ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันรหัส 60 เท่านั้น

2. Girl Freshmen RMUTP 2017

 • เพศหญิง
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดี
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันรหัส 60 เท่านั้น

3. Miss Season Award RMUTP 2017

 • เพศทางเลือก
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดี
 • ส่วนสูงไม่จำกัด
 • ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันรหัส 60 เท่านั้น

4. Miss Congeniality Award RMUTP 2017

 • เพศทางเลือก
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดี
 • ส่วนสูงไม่ตำกว่า 170 เซนติเมตร
 • นักศึกษาปัจจุบันปีใดก็ได้

5. Miss Jumbo Queen Award RMUTP 2017

 • เพศทางเลือก
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดีสมส่วน
 • ส่วนสูงไม่จำกัด น้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป
 • นักศึกษาปัจจุบันปีใดก็ได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร Freshmen RMUTP 2017

 1. คุณธีรพล ชมชื่น (พี่เอ็ม) โทร.062-1954328
 2. คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง (พี่ลิลลี่) โทร. 097-1131497
 3. งานกิจกรรมฯ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6508

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ :

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมการสมัคร การประกวด และฝึกซ้อมการประกวด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ประเภทพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนดที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

 

ข่าวการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ” Phranakhon Katakorn 2017 “

ประกาศ! สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำ, ความกล้าแสดงออก, การมีระเบียบวินัย, การตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ เป็นต้น

หากนักศึกษาสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
ใบสมัครคัดเลือกพระนครคฑากร 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานกิจกรรมนักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6508 หรือ
คุณธีรพล ชมชื่น โทร. 062-195-4328 และคุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง โทร. 097-113-1497

ข่าวดี…บริษัท แลคตาซอย จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสัมพันธ์ ด่วน!!

ตำนานของนมถั่วเหลืองคุณภาพที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 34 ปี

ในปี พ.ศ. 2493 คุณวิริยะ จิรพัฒนกุล ผู้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วน เกียงฮั้ว จำกัด เริ่มธุรกิจจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำอัดลม รสส้ม และกลิ่นสละ ตรา แฮปปี้และ ดับเบิ้ลแฮปปี้ ส่งขายให้กับค่ายทหารญี่ปุ่น และตลาดเยาวราชในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และต่อมาได้ลิขสิทธ์ให้เป็นผู้ผลิตน้ำอัดลมต่างประเทศ ตรา คิกคาปู้ จากประเทศ แคนาดา และ ตรา คิงคิส ตรา คอสโค จากสหรัฐอเมริกา จนเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Download : แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6409
หรือกองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6964, 6053

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่) ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

หากสนใจสามารถสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6964, 6053 และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : ใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ : กำหนดการโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนหลักสูตร : “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC”

ประชาสัมพันธ์กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการตรวจโรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนได้รับทราบ ตามที่กองพัฒนานักศึกษาได้มีกำหนดจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 และกำหนดการตรวจโรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560  จึงได้แนบกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-6653777 ต่อ 6964

 

ประกาศรายชื่อนึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 1

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 75 คน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มาประชุมในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อดังกล่าวให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องR101 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-665-3777 ต่อ 6964 หรือ 086-3563580 พี่ออย

สามารถดูใบรายชื่อได้ที่ : ใบรายชื่อนักศึกษา 75 คน

นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 : ใบสมัครนักศึกษา(สันทนาการ)ระยะที่ 2
ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ พี่ปู พี่ออย ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ email : apimpaka.p@rmutp.ac.th