ข่าวด่วนพิเศษ HOT News!…ม.6 กับ ปวช.3 ต้องอ่าน!!!

Video

ข่าวด่วนพิเศษ HOT News!…ม.6 กับ ปวช.3 ต้องอ่าน!!!

โอกาสสุดท้าย! สำหรับการวางแผนอนาคต ที่มั่นคง กับหลักสูตรที่เน้น “ภาษาไทยและภาษาจีน”

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นศ.ที่จบสาขานี้…หางานทำง่ายมาก ผู้ที่รู้ภาษาไทย-ภาษาจีน กำลังเป็นที่ต้องการของบริษัทธุรกิจไทยในประเทศจีน และธุรกิจจีนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก บัณฑิตที่จบจากเรา…สามารถเริ่มสตาร์ทเงินเดือนได้มากกว่า 15,000 บาท ถ้าคุณใช้ภาษาไทยได้ดี และเรียนรู้ภาษาจีนควบคู่ไปด้วย…เรามั่นใจว่า…คุณ! จะเป็น “ผู้ถูกเลือก!” เป็นที่บริษัทเหล่านั้นต้องการตัวอย่างแน่นอน และ/หรือ ทำธุรกิจไทย-จีน ได้อย่างสบาย…

รับรอบพิเศษ!!!…วันนี้ ถึง 23 มิถุนายนนี้ เท่านั้น!!!

สนใจสมัครเรียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080 300 0007 , 089 968 4608 , 087 989 9417 ID Line: yutthapoom.s5335

สมัครออนไลน์ที่ http://rmutp.ac.th เข้าเมนูรับสมัครนักศึกษา หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัคร น.ศ.ทุน-โควตา ศิลปะการแสดง หรือดนตรี TCAS รอบ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ และโควตาความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5ปี) ภาคปกติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ (คุณเสือ) อาคาร 1 ชั้น 2 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6323 มือถือ 0957419288 กรุณา Add ID LINE เพื่อประสานงาน 0957419288

ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก!!!
ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น
ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5ปี) ภาคปกติ
และโควตาความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (4-5ปี) ภาคปกติ
ระบบ TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561ฯ

 

ประกาศฯ กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดว่า การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในหมวดวิชา และมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ แต่เนื่องจากเนื้อหาของประกาศฉบับดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และไม่สอดคล้องกับแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นควรยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

               อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (รายละเอียดตามลิงค์แนบ)

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<< เฉพาะผู้ใช้อีเมลล์ @rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท่านั้น

 

ประกาศ activity transcript 2559-001 ประกาศ activity transcript 2559-002 ประกาศ activity transcript 2559-003

ปลูกรักเทิดภักดี นิทรรศการแสดงผลงานเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม ชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และแสดงผลงานเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ชม VTR แนะนำเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 การแสดงในพิธีเปิด Grand Opening เทิดพระเกียรติ ชุด “พระมหาชนก” การแสดงชุด “รับขวัญข้าวชาวสยาม” รับชม VTR “ดวงใจของคนไทย” และการแสดงชุดสุดท้าย “ปลูกรักเทิดภักดี” พร้อมสาธิตการทำขนมไทย การแกะสลัก เป็นต้น ณ ศูนย์การค้าสุพรีมคอมแพล็กซ์ ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 15.30 น.

**นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชมนิทรรศการฯ และการแสดง จนจบพิธีปิด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมง เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น. สแกนบัตรนักศึกษาเวลา 15.30 น. หรือเสร็จพิธีปิด

‪#‎RMUTP‬ ‪#‎ปลูกรักเทิดภักดี‬ ‪#‎เพชรราชมงคลพระนครรุ่นที่12‬

13502819_10204890007250022_1293506177546565023_o

13522941_10204890049731084_4287275423957023203_o

 

ประกาศ! เลื่อนเวลาการเข้ามารับทรานสคริปต์กิจกรรมของนักศึกษา

545645564564

ประกาศ! นักศึกษาที่ยื่นขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Student Activity Transcript) สามารถเข้ามารับได้ตั้งแต่วัน 22 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป ณ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ติดต่อสอบถาม 026653777 ต่อ 6508

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด! อบรม “รับน้องสร้างสันด้วยสันทนาการ” โดย ชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร

ชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาจากชมรมสันทนาการ ปี 1 (เท่านั้น)
รับจำนวนจำกัดเพียง 220 คน เข้าร่วมอบรมโครงการ “รับน้องสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ”

Document-page-001

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้

http://1drv.ms/1ooNfzT

http://std.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/Document-page-001.jpg

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : rmutpsan@hotmail.com
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 09-5839 1760 (พี่อุ้ม ประธานชมรมสันทนาการ ปีการศึกษา 2558)

ชมรมผู้ประกอบการฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเขียนแผนธุรกิจ หวังสร้างสุดยอดผู้ประกอบการคลื่นลูกใหม่

ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผุดไอเดีย จัดอบรมเขียนแผนธุรกิจ หวังสร้างสุดยอดผู้ประกอบการคลื่นลูกใหม่

12736566_190991751262618_1784728263_o

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบและจัดเตรียมข้อมูลในการดำเนินกิจการ ข้อมูลของอุตสาหกรรม คู่แข่ง และแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำสู่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความเป็นไปได้ด้านการเงิน ความเป็นไปได้ด้านการผลิต การวางแผนการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ และการป้องกันความเสี่ยงในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก และนอกจากจะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารต่อหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนได้-ส่วนเสียกับกิจการด้วย เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน นักลงทุน ตลาดหลักทรัพทย์ เป็นต้น

จากความสำคัญดังกล่าว ชมรมผู้ประกอบการฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ เพื่อบริการวิชาการทางด้านการประกอบธุรกิจให้กับนักศึกษาผู้สนใจ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร โดยวิทยากรชื่อดัง คุณนิวัฒน์ ทุติยภาค ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 08.00 น. ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นักศึกษาผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อและสำรองที่นั่ง ได้ที่ ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คุณแอมมี่ ประธานชมรมผู้ประกอบการฯ โทรศัพท์ 08-9714-2105

*นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมง

ที่มา: ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร