เปิดรับสมัครแล้ว !!! โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 15

สำหรับนักศึกษาที่สนใจอยากจะพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรในชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถมาสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562  โดยต้องมาสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดอยู่

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 1 – 2 (ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
และ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี) ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องด้วย
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3.  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับพอใช้ หรือ ดี
4.  มีความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยและภาษาอาเซียน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
5.  สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :

*** อย่าลืมให้อาจารย์เซ็นรับรองมานะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6507 (พี่ว่าน/พี่ตุ๊กตา/พี่จิง)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (ต่างประเทศ)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”
(การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ) จำนวน 15 คน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานส่เสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา
โทร.02-665-3777 ต่อ 6507

 

การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(เอกสารดาวน์โหลด)

        – ขยายเวลาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน
.       – การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
.          ประจำปีการศึกษา 2561

        – แนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการเสนอชื่อนักศึกษา
        – หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน
        – แบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
        – ขั้นตอนการจัดทำคะแนน

การคัดเลือกนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ

การคัดเลือกนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ
นักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14 เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในโครงการฯ เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการคัดเลือก พร้อมคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี , นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์


ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร นายสักชัย ทองอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562”เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร นายสักชัย ทองอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562”เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
อนึ่ง นายสักชัย ทองอ่อน เป็นนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลืองานส่วนรวม มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ นักกิจกรรมตัวยงของมหาวิทยาลัย ชอบช่วยเหลืองานกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อทำงานกับสถานประกอบการ

โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อทำงานกับสถานประกอบการ
– ระยะที่ 1 ศูนย์พระนครเหนือ วันที่ 19 ธ.ค. 61
– ระยะที่ 2 ศูนย์พณิชยการพระนคร วันที่ 20 ธ.ค. 61
– ระยะที่ 3 ศูนย์เทเวศร์ วันที่ 21 ธ.ค. 61

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”
วันที่ 26 พ.ย. – 8 ธ.ค. 61
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”

กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำรองที่นั่งกิจกรรมพี่อ้อยพี่ฉอดออนทัวร์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช

** โปรดจำลำดับที่ เพื่อแจ้งรับบัตรหน้างาน **

** โปรดจำลำดับที่ เพื่อแจ้งรับบัตรหน้างาน **

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 9 ราชมงคล

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 9 ราชมงคล
วันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 61