ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมในโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 (การฝึกอบรมภายในประเทศ)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมในโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 (การฝึกอบรมภายในประเทศ)

ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 665 3777 ต่อ 6507
(รบกวนนักศึกษาที่ีรายชื่อ แอด QR code
กลุ่มนักศึกษาสมัครโครงการเพชร 14 ด้วยนะคะ)

ประกาศด่วน!!!! ขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ”ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ประกาศด่วน!!!! ขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับนักศึกษาที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” เพื่อจัดหางานในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล เป็น ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งนักศึกษาอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทางผู้จัดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

รับสมัครนักศึกษาโควตา TCAS รอบ 1/2 ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี

รับสมัครนักศึกษาโควตา TCAS รอบ 1/2
ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561
กรอกใบสมัครได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-18.30 น.

*นักศึกษาเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อม Portfolio
ศิลปะการแสดง เสื้อนักเรียน โจงกระเบน หรือชุดการแสดง | ดนตรี ชุดนักเรียน พร้อมอุปกรณ์ดนตรี

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 026653777 ต่อ 6323 ID Line : 0957419288
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1

รับสมัครด่วน!!! นักศึกษาช่วยงานมหาวิทยาลัย “งานประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

รับสมัครด่วน!!! นักศึกษาช่วยงานมหาวิทยาลัย

“งานประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐” ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 (นักศึกษาสามารถเลือกลงวันที่สะดวกได้) นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม วันละ 3 ชั่วโมง เป็นการช่วยงานเอกสาร ต้อนรับแขก รวมถึงการจัดโต๊ะจัดพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติม 026653777 ต่อ 6507
รับสมัครถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นี้นะคะ

              สามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1MFQKs2TJO_uksVdp6Xtw5yCX-qFNF7VhKIIfQkm4D_w/viewform?edit_requested=true

เปิดรับสมัครแล้ว “โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14”

เปิดรับสมัครแล้ว “โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา
“เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14”

สำหรับนักศึกษาที่อยากจะเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะน้องๆที่รอโครงการเปิดรับสมัครอยู่ ตอนนี้เปิดแล้วนะ 22 มกราคม –
14 กุมภาพันธ์ 2561 เข้ามาสมัครกันได้ด้วยตนเองที่ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
– เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 1 – 2 (ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
และ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี) ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องด้วย
– คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
– ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับพอใช้ หรือ ดี
– มีความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยและภาษาอาเซียน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
– สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด
นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : ใบสมัครโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14
*** อย่าลืมให้อาจารย์เซ็นรับรองมานะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6507 (พี่ว่าน/พี่ตุ๊กตา/พี่จิง)

กองพัฒนานักศึกษาขอเปลี่ยนวันคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนของ มทร.พระนคร จากเดิมวันที่ 25-26 มกราคม 2561 มาเป็นวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) โซนลิฟต์แก้ว

กองพัฒนานักศึกษาขอเปลี่ยนวันคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนของ มทร.พระนคร
จากเดิมวันที่ 25-26 มกราคม 2561 มาเป็นวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) โซนลิฟต์แก้ว

Download

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2561 

 

 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง ประเภทนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) และประเภททุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงและดนตรี

เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงและดนตรี
สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศ ข้อกำหนดการจัดกิจกรรม ๙ คณะ “รับน้องสร้างสรรค์” ได้แก่ การผลิตดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ , รักษ์รั้ววัง , รักษ์รั้ววัด , Big Cleaning พื้นที่ภายใน/ภายนอกคณะ กิจกรรมอื่นๆ ตามรายละเอียดในคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ และกิจกรรมประชุมเชียร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอประกาศ ข้อกำหนดการจัดกิจกรรม ๙ คณะ “รับน้องสร้างสรรค์” ได้แก่ การผลิตดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ , รักษ์รั้ววัง , รักษ์รั้ววัด , Big Cleaning พื้นที่ภายใน/ภายนอกคณะ กิจกรรมอื่นๆ ตามรายละเอียดในคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ และกิจกรรมประชุมเชียร์ โดยมีข้อกำหนดสำคัญคือ

# กำหนดให้ทำกิจกรรมรับน้อง ได้ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
# ต้องเลิกกิจกรรม ในเวลาไม่เกิน ๑๘.๐๐ น. (และออกจากมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑๙.๓๐ น.)

หมายเหตุ นักศึกษารุ่นพี่ ที่ฝ่าฝืนประกาศของมหาวิทยาลัย มีโทษคือ “พักการเรียน ๑ ภาคการศึกษา”

ที่มา : มติที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักเผยแพร่โดย งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร