ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2561 

 

 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง ประเภทนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) และประเภททุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงและดนตรี

เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงและดนตรี
สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศ ข้อกำหนดการจัดกิจกรรม ๙ คณะ “รับน้องสร้างสรรค์” ได้แก่ การผลิตดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ , รักษ์รั้ววัง , รักษ์รั้ววัด , Big Cleaning พื้นที่ภายใน/ภายนอกคณะ กิจกรรมอื่นๆ ตามรายละเอียดในคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ และกิจกรรมประชุมเชียร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอประกาศ ข้อกำหนดการจัดกิจกรรม ๙ คณะ “รับน้องสร้างสรรค์” ได้แก่ การผลิตดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ , รักษ์รั้ววัง , รักษ์รั้ววัด , Big Cleaning พื้นที่ภายใน/ภายนอกคณะ กิจกรรมอื่นๆ ตามรายละเอียดในคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ และกิจกรรมประชุมเชียร์ โดยมีข้อกำหนดสำคัญคือ

# กำหนดให้ทำกิจกรรมรับน้อง ได้ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
# ต้องเลิกกิจกรรม ในเวลาไม่เกิน ๑๘.๐๐ น. (และออกจากมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑๙.๓๐ น.)

หมายเหตุ นักศึกษารุ่นพี่ ที่ฝ่าฝืนประกาศของมหาวิทยาลัย มีโทษคือ “พักการเรียน ๑ ภาคการศึกษา”

ที่มา : มติที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักเผยแพร่โดย งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร

ทุนการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ทุนการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

กำหนดการรับทุนการศึกษา ในวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

การรายงานตัวและการซ้อมรับทุน วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
เอกสารที่นักศึกษาทุนต้องเตรียม ได้แก่
– สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน ๒ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาหน้าสมุดเลขที่บัญชีธนาคาร จำนวน ๒ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

การรับทุนการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ น.
– ทุนประเภทเรียนดี
– ทุนประเภทกิจกรรมดีเด่น

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ น.
– ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

ประกาศ กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษาทุน และรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 13 (การฝึกอบรมภายในประะเทศ)

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัว
ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร .02-665-3777 ต่อ 6507

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น

ผู้สมัครที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ต้องมาสอบสัมภาษณ์
ในวันและเวลาดังกล่าวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ใน วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพรชราชมงคลพระนคร” (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)

กำหนดนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ให้มารายงานตัวที่ อาคาร 1 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์  เวลา 09.30 – 15.30  น.
(หมายเหตุ : สวมชุดพละมาในวันรายงานตัวด้วย)
สอบถามเพิ่มเติม (02)665-3777 ต่อ 6507
ดาวน์โหลดเอกสาร