ม.ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับ ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ ศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนักศึกษา สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์สองมหาวิทยาลัย

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับ ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ ศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนักศึกษา สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์สองมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและสภานักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ปัญญวัจน์ ชลวิชิต (อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้) และนายธนพงษ์ วังทอง (ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้) พร้อมด้วยคณะผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างผู้นำนักศึกษาในการบริหารจัดการหน่วยงานให้ทันต่อเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการสร้างเครือข่ายประสานงานความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ

อนึ่ง การบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้นำนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

Congratulations! สิ่งทอฯ มทร.พระนคร ดังระเบิด! ชนะเลิศออกแบบชุดราตรี

Congratulations!

สิ่งทอฯ มทร.พระนคร ดังระเบิด! ชนะเลิศออกแบบชุดราตรี

ขอแสดงความยินดีกับนาย ภาสกร บุญรักษ์ นายอานนท์ วาสนา และ น.ส. ชรินรัตน์ ช้อยสามนาค นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบแฟชั่น ประเภทชุดราตรี ภายใต้แนวคิดแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล วิถีผ้าเมืองหนองบัวลุ่มภูสู่สากล จัดโดยจังหวัดหนองบัวลำภู

ในการนี้ ทีมนักศึกษาได้เดินทางไปรับรางวัลและร่วมแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่มา : งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 ทำกิจกรรมจิตอาสา “ซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พี่ให้น้อง” พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.กาญจนบุรี

เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 ทำกิจกรรมจิตอาสา “ซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พี่ให้น้อง” พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.กาญจนบุรี

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เปิดเผยว่า ตามนโยบายของท่านอธิการบดี (รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์) ในเรื่องการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกชั้นเรียน จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมคัดเลือก “เพชรราชมงคลพระนคร” ขึ้นเป็นประจำทุกปี มุ่งหวังในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ โดยทำต่อเนื่องมาแล้วถึง 14 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 9 คณะ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในทุกๆด้าน ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ เตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณลักษณะผู้นำเป็นที่ต้องการของสังคมและสถานประกอบการ ทั้งนี้ การเจียระไนเพชรดังกล่าว ผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยผลงานสะสมตลอดปียอดเยี่ยม จะได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศต่อไป

ในการนี้ ได้มอบให้นายชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง นางสาวณัฐพร ผาติวิทย์ พร้อมนางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา และนายปฏิภาณ มั่นทองคำ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในฐานะประธานนักศึกษาในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14” นำทีมบุคลากรและนักศึกษาในโครงการฯ จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม “สร้างรอยยิ้ม” ให้กับเด็กๆและปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 พร้อมทั้งนำของบริจาคต่างๆ เช่น ตุ๊กตา อุปกรณ์การศึกษา และหนังสือต่างๆที่เสริมสร้างความรู้ให้แก่น้องๆ ที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากครูหมี นายวรรณยุทธิ์ ดาบแก้ว ครูประจำโรงเรียนบ้านน้ำพุ ทั้งในด้านที่พัก และการจัดกิจกรรม

อนึ่ง โรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก ที่อยู่ในหุบเขาโจด แถบชายแดนห้างไกลจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนนักเรียนราว 71 คน

ทั้งนี้ ครูหมีและเด็กๆโรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.กาญจนบุรีทุกคนได้กล่าวขอบคุณด้วยร้อยยิ้มอันสดใส พร้อมอวยพรให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ นับเป็นความสำเร็จของกิจกรรม “ซ่อมรอยยิ้มสร้างความสุข พี่ให้น้อง!” ได้อย่างแท้จริง

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

Congratulations!!! ราชมงคลพระนคร ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ …ชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่ง 9 ราชมงคล ในงานศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ (Thailand Biennale Krabi 2018)

Congratulations!!!

ราชมงคลพระนคร ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ …ชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่ง 9 ราชมงคล ในงานศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ (Thailand Biennale Krabi 2018)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และผอ.กองศิลปวัฒนธรรม นำทีมผู้นำนักศึกษาและขบวนแห่ทางวัฒนธรรม โชว์ชาวต่างชาติ พร้อมร่วมพิธีเปิดงาน THAILAND Biennale Krabi 2018 ซึ่งเป็นงานศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีขบวนแห่ 6 ขบวน ได้แก่

ริ้วขบวนที่ 1 แผ่นดินทองท้องถิ่นอารยะ

ริ้วขบวนที่ 2 เรืองวัฒนะรังสรรค์ศิลป์

ริ้วขบวนที่ 3 เทิดถิ่นสืบสานประเพณี

ริ้วขบวนที่ 4 งามรวีวิถีอันดามัน

ริ้วขบวนที่ 5 เกษมสันต์รับมิ่งมิตรเยือนหล้า

ริ้วบวนที่ 6 สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์

โดยในส่วนของ 9 ราชมงคล รับผิดชอบในริ้วขบวนที่ 5 นำเสนอถึงความสุขความเปรมปรีดิ์ ที่ได้เป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับผู้มาเยือน โดยแสดงออกถึงความเป็นไทย จากยุคสู่ยุค ตั้งแต่ไทยทวารวดี ไทยรัตนโกสินทร์ ไทยราชนิยม ไทยประยุกต์ ไทยพื้นบ้าน ไทยรวมเผ่า ไทยภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้

ในการนี้ ริ้วขบวนแห่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากนั้น 9 ราชมงคล ยังได้จัดงานประกันคุณภาพนักศึกษา และงาน 9 ราชวัฒนธรรม ภายในงานเดียวกันนี้ด้วย โดยจัดกิจกรรมการสัมมนา การประกวดนิทรรศการ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีผลการประกวดของทีมราชมงคลพระนคร ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภททีม ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 2. รางวัลดีเยี่ยมอันดับหนึ่งขบวนเหรดคอนเซ็ปท์ “Retro siam (ไทยย้อนยุค)”
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทบุคคลชาย ขับร้องโดยนายชัยชนะ ทองประเสริฐนักศึกษาคณะเทคโนโลสื่อสารมวลชน
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทบุคคลหญิง ขับร้องโดยนางสาวลลิตา บุตรศรีภูมินักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดบูธนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ “ Land of Food”

สำหรับท่านที่สนใจสามารถชมศิลปะจากนานาประเทศ ได้ที่บริเวณจัดงานหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเจ้าภาพหลักของการจัดงานคือกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

20 พฤศจิกายนนี้!! เตรียมพบกับพี่อ้อยพี่ฉอด On Tour ตอบทุกเรื่องของหัวใจ ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจกับน้องๆ นักศึกษา

20 พฤศจิกายนนี้!! เตรียมพบกับพี่อ้อยพี่ฉอด On Tour ตอบทุกเรื่องของหัวใจ ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจกับน้องๆ นักศึกษา

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.00 – 12.00 น. #พี่อ้อยพี่ฉอดออนทัวร์

เซปักตะกร้อมทร.พระนคร ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้ง หลังจากได้ตั๋วอีกใบไปแข่งขันในรอบมหกรรม

เซปักตะกร้อมทร.พระนคร ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้ง หลังจากได้ตั๋วอีกใบไปแข่งขันในรอบมหกรรม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่46 (ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์) รอบคัดเลือก โซนกรุงเทพ ณ สนามกีฬาม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ย. 61

สำหรับผลการแข่งขันประจำวันที่ 6 พ.ย.61

 1. เซปักตะกร้อทีมชุดชาย มทร.พระนคร ชนะ ม.เกษตรศาสตร์ 2-0 ผ่านเข้าสู่รอบมหกรรม
 2. ฟุตซอลทีมชาย มทร.พระนคร แพ้ ม.ธรรมศาสตร์ ด้วยคะแนน 0-4 ประตู ไม่สามารถตีตั๋วข้าสู่รอบมหกรรมได้
 3. เปตอง ประเภทคู่ผสม ไม่สามารถผ่านเข้าไปแข่งขันต่อในรอบมหกรรม

สำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 มทร.พระนครลงทำการแข่งขัน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง ประเภททีม 3 คน ชาย-หญิง และเซปักตะกร้อทีมชุดชาย

ร่วมส่งกำลังแรงเชียร์ และร่วมลุ้นไปกับทัพนักกีฬา มทร.พระนคร โดยเฉพาะกีฬาเปตอง คว้าตั๋วใบสุดท้ายเพื่อเข้าแข่งขันต่อในรอบมหกรรม

ที่มา งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร

 

ห้อง Relaxation Room!!! ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ

ห้อง Relaxation Room!!! ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ #แต่เรายังเปิดให้บริการคำปรึกษาแก่นักศึกษาอยู่นะคะ

>>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโทรฯนัด ได้ที่โทรศัพท์ : 02-6653777 ต่อ 6964 (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)<<<

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด เปิดรับสมัครงาน! ทั้งประจำ – และชั่วคราว สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้

 

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด เปิดรับสมัครงาน! ทั้งประจำ – และชั่วคราว สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้

 

ศิษย์เก่าพระนคร…ใจดี! ทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร และชมรมลีลาศ & Dance sport รับมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน จากศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร

ศิษย์เก่าพระนคร…ใจดี!

ทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร และชมรมลีลาศ & Dance sport รับมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน จากศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ฝึกซ้อมลีลาศและแข่งขัน พร้อมด้วย ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์  หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้จัดการทีมฯ พร้อมครูผู้ฝึกสอนลีลาศ ณ ห้อง R101 (โซนกระจกเงา ซึ่งบริจาคโดยนายกสมาคมศิษย์เก่า พพ.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับรายนามผู้ให้ความอนุเคราะห์จำนวน 2 ราย ได้แก่

 1. คุณจริยา จาคภิรมย์ (พี่เอื้อย) ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร (พ.พ.) ปวช. 22 และ ปวส. 24 ซึ่งเป็นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการลีลาศมาอย่างยาวนาน และได้เห็นความตั้งใจจริงของรุ่นน้อง ประกอบกับได้เห็นข่าวการสนับสนุนติดตั้งกระจกเงาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆ จากท่านนายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ. จึงมีความประสงค์ช่วยสนับสนุนนักกีฬาลีลาศในกิจกรรมดังกล่าว โดยพี่เอื้อยได้มอบรองเท้าลีลาศสำหรับนักกีฬาหญิงให้กับน้องๆ จำนวน 4 คู่ เพื่อใช้ฝึกซ้อมและใช้ทำการแข่งขัน โดยนักกีฬาได้ใช้ฝึกการเต้นจริงฝึกความเคยชินให้สามารถบังคับข้อเท้าได้เสมือนลงสนามแข่งขัน และได้มอบความรู้อันมีค่าให้กับนักกีฬา ทั้งนี้ ยังยินดีรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์จริงจากการแข่งขันในระดับต่างๆ ในโอกาสอันใกล้นี้อีกด้วย

2.คุณอ้วน ร้านครุยทองคำ ปิ่นเกล้า เนื่องจากชุดแข่งขันลีลาศมีราคาสูง และต้องตัดเย็บเข้ารูปเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล  โดย “ร้านครุยทองคำ ปิ่นเกล้า” ได้ให้ความอนุเคราะห์ ผ้าตัดกางเกง และตัดเย็บ ให้ฟรี! พร้อมส่งมอบกางเกงสแล็คตัดใหม่ สำหรับใช้ในการแข่งขันให้กับนักกีฬาชาย จำนวน 4 ตัว นักกีฬาทุกคนรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

***ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ท่านผู้สนับสนุนทุกๆท่าน ที่เห็นความสำคัญและความตั้งใจจริงของน้องๆนักกีฬาลีลาศ พร้อมร่วมมอบโอกาส และสิ่งของอันมีค่ายิ่ง ให้กับชมรมกีฬาลีลาศ & Dance sport มทร.พระนคร ซึ่งเป็นชมรมที่ตั้งขึ้นใหม่ของมหาวิทยาลัย “พวกเราสัญญาว่า จะตั้งใจฝึกซ้อมและตั้งใจแข่งขันให้ประสบความสำเร็จ พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย”

“อนึ่ง หากศิษย์เก่า หรือผู้ใหญ่ใจดีท่านใดเห็นถึงความตั้งใจของพวกเรา ท่านสามารถแบ่งปันและมอบอุปกรณ์ของใช้ในกีฬาลีลาศ เช่น รองเท้า เสื้อหรือชุดสำหรับฝึกซ้อมหรือแข่งขัน  (ชายและหญิง) อุปกรณ์ฝึกซ้อมต่างๆ รวมทั้งเครื่องแต่งหน้า ได้ที่ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ ผู้จัดการทีมฯ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์และไอดีไลน์ : 0957419288 และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้” ผู้จัดการทีมฯ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ทีมกีฬาลีลาศ และชมรมลีลาศ & Dance sport มทร.พระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

เซปักตะกร้อ & เปตอง ราชมงคลพระนคร “ซิวตั๋ว” เข้ารอบมหกรรมกีฬาปัญญาชน – อุบลราชธานีเกมส์ หลังชนะทีม ม.ดังจากกรุงเทพมหานคร

เซปักตะกร้อ & เปตอง ราชมงคลพระนคร “ซิวตั๋ว” เข้ารอบมหกรรมกีฬาปัญญาชน – อุบลราชธานีเกมส์ หลังชนะทีม ม.ดังจากกรุงเทพมหานคร

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่46 (ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์) รอบคัดเลือก โซนกรุงเทพ  ณ สนามกีฬาม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่  1-7 พ.ย. 61 ประจำวันที่ 4 พ.ย.61 มีรายละเอียดดังนี้

 1. เซปักตะกร้อ ทีมคู่ชาย มทร.พระนคร ชนะ ม.เกษตรศาสตร์ ด้วยสกอร์ 2-0 เซต ผ่านเข้ารอบมหกรรม
 2. บาสเกตบอลชาย มทร.พระนคร แพ้ ม.สยาม ด้วยคะแนน 45-92
 3. ฟุตบอล มทร.พระนคร แพ้ มรภ.จันทรเกษม 2-3 ประตู
 4. เปตอง ทีมชาย 2 คน และทีมหญิง 2 คน ผ่านเข้ารอบมหกรรม

สำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ มทร.พระนครลงทำการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอลชาย ฟุตซอลหญิง และเปตอง

***ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬามทร.พระนคร เพื่อคว้าตั๋วเข้าแข่งขันต่อในรอบมหกรรม ที่จังหวัดอุบลราชธานีในต้นปี 2562 นี้

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

#http://www.rmutp.ac.th