ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยตลอดปี 2561 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาถือกล่องรับบริจาค เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาที่อยู่ในหน่วยงานของมูลนิธิฯ ทั้ง 10 แห่ง และตามชุมชนกว่า 60 จังหวัด โดยการถือกล่องรับบริจาค จำนวน 2 ครั้ง คือช่วงเดือน กรกฎาคม และเดือนธันวาคม 2561 ร่วมเงินบริจาคกว่าห้าแสนบาท

ขอขอบคุณ ที่มา ภาพและข่าว : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด และด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด และด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียน 7.00 –  8.00 น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 08.00 – 12.00 น.

จองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 14.00 น.

 

หมายเหตุ : รับ AT CODE ภายในห้องประชุม 1.กรอกรหัส 2.ทำแบบสอบถาม รับทันที 4 ชั่วโมงกิจกรรม หากมีปัญหาการลงทะเบียนให้ติดต่อภายในงานเท่านั้น!!! ไม่รับผิดชอบในกรณีลงทะเบียนวันอื่น

 

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

#RMUTP2019

#ไม่มาพลาดอย่างแรง1ปีมีครั้งเดียว!!!

โครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชน

 

โครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการ โดยได้นำนักศึกษาจากทั้ง 3 สาขาวิชาเข้าร่วมในโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียน มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ทางชุมชนต้องการให้ทางคณะได้ช่วยเหลือ โดยสามารถแบ่งเป็นการอบรมตามสาขาวิชาได้ดังนี้

 1. สาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้วัสดุพื้นถิ่น สู่การเป็นของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว โดยมีการประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของพื้นถิ่นมาใช้

2.สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ได้อบรมในหลักสูตรของการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม และการสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่สินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน

 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ดำเนินการอบรมและจัดทำต้นแบบของแผนที่ชุมชนเพื่อรองรับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนที่เข้าในโครงการ

โดยการดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ “อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ” บ้านวังตะเคียน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร โดย กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ม.ราชมงคลพระนคร โดย กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากทั้ง 9 คณะเข้าร่วม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรม อาทิ การทำผ้ามัดย้อม ดูแมลงกลางคืนหลากหลาย ศึกษาดูดาว เดินชมป่าไพร ชิมพืชป่ากินได้ตามฤดูกาล

ขอขอบคุณ ที่มา ภาพและข่าว :  กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชมงคลพระนคร

 

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบัญชีสามมิติ (ERP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ต้อนรับ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบัญชีสามมิติ (ERP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบัญชีสามมิติ (ERP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ขอขอบคุณ ที่มา ภาพและข่าว  :  กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

ชื่นใจ!! ” บอย บรรณพล พันโนน ”  เจ้าของเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ผ่านการคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น

ชื่นใจ!!

 

” บอย บรรณพล พันโนน ”  เจ้าของเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุด (นักชกหน้าหยก แม่ยกตรึม) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ต์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ผ่านการคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ตัวแทนทีมชาติไทย รุ่นน้ำหนัก69 กิโลกรัมเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลรายการ DUISENKUN CHOPOKOV ระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ประเทศคีร์กีซสถาน

 

ที่มา :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ในฐานะ ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

ภาพ : ไกร

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ และประทานโล่เกียรติคุณฯ โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับประทาน ในกาลครั้งนี้

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ และประทานโล่เกียรติคุณฯ โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับประทาน ในกาลครั้งนี้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเฝ้ารับเสด็จและรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ผู้พิการทางสติปัญญา ด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการทำเบเกอรี่เบื้องต้น (คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ) และนำมาจำหน่ายที่ร้านปัญญา คาเฟ่ ที่สำคัญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นจิตอาสาถือกล่องรับบริจาค เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาที่อยู่ในหน่วยงานของมูลนิธิฯ ทั้ง 10 แห่ง และตามชุมชนกว่า 60 จังหวัด

ขอขอบคุณ ที่มา  ภาพและข่าว : กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

มทร.พระนคร รับ 2 เหรียญทองปิดท้าย “รัตนโกสินทร์เกมส์” คว้ารองแชมป์เหรียญทอง ครั้งนี้

มทร.พระนคร รับ 2 เหรียญทองปิดท้าย “รัตนโกสินทร์เกมส์”

มหกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 9 มทร. เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ทัพนักกีฬา มทร.พระนคร ลงชิงชัยคว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง โดยสาวโต๊ะเล็ก มทร.พระนคร ชนะ มทร.ศรีวิชัย 1 : 0 คว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จ ขณะที่หนุ่มโต๊ะเล็ก มทร.พระนคร กลับมาครองแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัย ชนะมทร.ธัญบุรี 1 : 0 เก็บเหรียญทองได้เพิ่มอีก 1 เหรียญ ส่งท้ายกับหนุ่มลูกหนังของ มทร.พระนคร ชนะเจ้าภาพอย่างฉิวเฉียด 1 : 0 คว้าแชมป์เป็นสมัยแรกได้สำเร็จ

สรุปผลการแข่งขันในวันสุดท้าย (10 ก.พ.62) มทร.พระนคร ได้เพิ่มอีก 2 เหรียญทอง🥇🥇 1 เหรียญทองแดง🥉

สรุปเหรียญ มทร.พระนคร

23 เหรียญทอง

8   เหรียญเงิน

12 เหรียญทองแดง

จบการแข่งขัน มทร.พระนคร อยู่อันดับ 2 รองจากเจ้าภาพมทร.รัตนโกสินทร์

ขอบคุณกองเชียร์และทุกท่านที่ส่งกำลังแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬา มทร.พระนคร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” แล้วพบกันใหม่ปีหน้า ตะวันออกเกมส์

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โค้งสุดท้าย “รัตนโกสินทร์เกมส์” มทร.พระนคร คว้าเพิ่มอีก 6 เหรียญทองจากทัพนักกีฬาลูกขนไก่

โค้งสุดท้าย “รัตนโกสินทร์เกมส์” มทร.พระนคร คว้าเพิ่มอีก 6 เหรียญทองจากทัพนักกีฬาลูกขนไก่

สำหรับการแข่งขันในวันนี้ (9 ก.พ. 62) ทัพนักกีฬามทร.พระนคร ยังคงเร่งทำเหรียญเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถกวาดมาได้เพิ่มอีก 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากกีฬาแบดมินตัน รายละเอียดดังนี้

ผลการแข่งขัน วันที่ 9 ก.พ. 62

 1. เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย แพ้ มทร.อีสาน 1:2
 2. ฟุตซอล รอบรองชนะเลิศ

– ทีมหญิง แพ้ มทร.สุวรรณภูมิ 0:5

– ทีมชาย ชนะ มทร.กรุงเทพ 8:0

 1. ฟุตบอลทีมชายรอบรองชนะเลิศ ชนะ มทร.ธัญบุรี 1:0
 2. บาสเกตบอล รอบชิงชนะเลิศ

– ทีมหญิง เหรียญเงิน 🥈

– ทีมชาย เหรียญเงิน

 1. เปตองประเภทคู่หญิง เหรียญทองแดง
 2. แบดมินตัน รอบชิงชนะเลิศ

– 6 เหรียญทอง จากทีมชาย,ทีมหญิง,ชายเดี่ยว,หญิงเดี่ยว,ชายคู่,หญิงคู่

– 2 เหรียญเงิน จากชายเดี่ยว,คู่ผสม 🥈🥈

– 1 เหรียญทองแดง จากชายคู่ 🥉

โปรแกรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ (10 ก.พ.62)

 1. ฟุตซอล ทีมหญิง ชิงที่3 เวลา 09.00 พบกับ มทร.ศรีวิชัย
 2. ฟุตบอลชาย ชิงที่1 เวลา 11.00 พบกับเจ้าภาพ มทร.รัตนโกสินทร์
 3. ฟุตซอล ทีมชาย ชิงที่1 เวลา 13.30 พบกับ มทร.ธัญบุรี

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬามทร.พระนครในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” 🏆

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

มทร.พระนครจัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561

มทร.พระนคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561

*****************

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา  2561 ทั้งนี้ มทร.พระนคร รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2 ปี (ปีการศึกษา2560-2561)และได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th