ข่าวด่วน!!! ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา (ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม) ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

ข่าวด่วน!!! ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา

(ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม)

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61

เวลา 06.30 – 09.00 น. ณ หอประชุม D-hall

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กำหนดการ (นักศึกษา)

10 – 11 ต.ค. 61 ลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 16.30 น. ลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อรับคูปองอาหารเช้า คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน >>> https://goo.gl/v5nhQ4

วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61

06.30 น. ลงทะเบียนรับคูปองอาหารเช้า ณ หอประชุมดีฮอล์

07.30 น. พิธีสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรม

08.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง / ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ มทร.พระนคร / ร้องเพลงมงคลแห่งพระราชา

และเพลงรักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง / ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันแต่ละคณะ

ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหารเช้า คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน >>> https://goo.gl/v5nhQ4

รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย

ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

ลงทะเบียนด้วยระบบ AT Code (แจกหลังเสร็จพิธีการ)

หมายเหตุ : นักศึกษาใส่ชุดพิธีการ

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

Congratulations!!! “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในโอกาสที่ศิษย์เก่า-บัณฑิตป้ายแดงปีล่าสุด เข้ารับรางวัล “นักศึกษาพระราชทาน” ประจำปี 2560

Congratulations!!!

“นักศึกษารางวัลพระราชทาน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในโอกาสที่ศิษย์เก่า-บัณฑิตป้ายแดงปีล่าสุด เข้ารับรางวัล “นักศึกษาพระราชทาน” ประจำปี 2560

วานนี้ (เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เข้ารับพระราชทานเข็มรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินขวัญถุง 30,000 บาท จำนวน 2 ราย ได้แก่

1) ประเภทนักศึกษาทั่วไป นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2) ประเภทนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ได้แก่ นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน)

อนึ่ง นักศึกษา ทั้ง 2 ราย เป็นนักศึกษาที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลืองานของคณะ และมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เป็นนักศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งทางกาย ทางใจ และทางสติปัญญา มีคุณภาพโดดเด่น สามารถสร้างสรรค์ผลงาน สั่งสมความดี และความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างสมบูรณ์พร้อม

สำหรับผลงานดีเด่นของนักศึกษาทั้ง 2 รายนั้น ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์ ระหว่างศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ฯ มทร.พระนคร ได้รับโล่รางวัลจิตอาสาดีเด่น ด้านพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่าง

เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา QA IE Network 3+5 : SA เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรม รางวัลการประกวดพูดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ตัวแทนนักศึกษาแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย งานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ตลอดจนเป็นผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ในปีการศึกษา 2560 ปัจจุบัน นส.ทิพย์ทอยา สำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.47 และได้เข้าทำงานเป็นครู ณ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) สาขาช่างกลโรงงาน ตามความฝันและความตั้งใจ

ด้าน นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เล่าว่า ผลงานดีเด่นของ นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ ระหว่างศึกษาอยู่ในคณะคหกรรมฯ มทร.พระนคร ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Miss Deaf World 2017 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Miss Deaf Thailand 2017 ซึ่งนางสาวชุติมาได้ปฏิบัติหน้าที่หลังรับตำแหน่งควบคู่กับการเรียน

ได้เป็นอย่างดี โดยได้ร่วมสอนภาษามือและให้กำลังใจเด็กผู้พิการทางการได้ยิน ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ร่วมแสดงงานฝีมือแบบไทย ต้อนรับนายกรัฐมนตรีประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยา ตลอดจนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “คนพิการต้นแบบ” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นคนพิการที่ประสบความสำเร็จที่สามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน นส.ชุติมา สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.60

ทั้งนี้ การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราช เป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นปีที่ 53 …”รางวัลพระราชทาน” จึงเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ อันเกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า

“นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลพระราชทาน ถือเป็น “เกียรติยศอันสูงสุดและเป็นความภาคภูมิใจของชีวิต” ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษา ทั้ง 2 ราย ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ขอให้รักษาคุณงามความดีสืบไป และขอบคุณที่นำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง วงศ์ตระกูล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

Congratulations! นักมวยพระนคร ติดทีมชาติไทย  ไปอเจนติน่า!!! ความภูมิใจของ ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

Congratulations!
นักมวยพระนคร ติดทีมชาติไทย
ไปอเจนติน่า!!!

ความภูมิใจของ ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร และสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ นายบรรณพล พันโนน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น ในมหกรรมกีฬา “ยูธ โอลิมปิกเกมส์ บัวโนสไอเรส 2018”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในฐานะที่ปรึกษาชมรม ฯ เปิดเผยว่า นายบรรณพล พันโนน เป็นนักกีฬาฝีมือดีในระดับแถวหน้าของประเทศไทย เทียบกันปอนด์ต่อปอนด์ หาคู่ชกยากมากในประเทศไทย จึงต้องผันตัวไปรับใช้ชาติ เพื่อตามความฝันที่จะมีเหรียญโอลิมปิก มาฝากพี่น้องชาวไทย

ด้านสาขาภาษาไทยประยุกต์ ที่บรรพล พันโนน ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 อยู่ขณะนี้ อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม ในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ได้ให้การดูแลด้านการเรียนอย่างดีเยี่ยม

ทางชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ต้องกราบขอบพระคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ท่านอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาภาษาไทยประยุกต์ ที่ให้การสนับสนุนชมรมกีฬาต่อสู้ และดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดี

สำหรับโปรแกรมการแข่ง และผลการแข่งขัน ทางชมรมจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

ที่มา : ผศ. ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในฐานะที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

ภาพ : ไกร เสฎฐพล นักศึกษาปริญญาโทคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์มงคล คำสุวรรณ ประธานผู้ฝึกสอน กีฬาต่อสู้

#http://www.rmutp.ac.th

Congratulations! รอง Miss RMUTP 2018 นศ.ศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร สร้างชื่อในเวทีนางงามระดับชาติ

Congratulations!

รอง Miss RMUTP 2018 นศ.ศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร สร้างชื่อในเวทีนางงามระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจณิสตา กลับทับลัง “น้องเจนิส” นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัล “ชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยม” ชื่อชุด “ยักษิณี” ในการประกวด Miss International Thailand 2018 รอบชุดประจำชาติ เมื่อ 3 ตุลาคม 2561

ร่วมลุ้น และเชียร์ น้องเจนิส ในรอบชิงชนะเลิศ คืนวันที่ 7 ตุลาคมนี้ ผู้ครองตำแหน่ง Miss International Thailand จะได้เป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในการประกวด Miss International 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นลำดับต่อไป

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดแข่งขันกีฬา “หมากกระดาน” เพื่อค้นหาสุดยอด “นักโขก” เตรียมทีมสู้ศึกใน “รัตนโกสินทร์เกมส์”

ม.ราชมงคลพระนคร จัดแข่งขันกีฬา “หมากกระดาน” เพื่อค้นหาสุดยอด “นักโขก” เตรียมทีมสู้ศึกใน “รัตนโกสินทร์เกมส์”

วานนี้ (28 กันยายน 2561) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ มอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ชิงชนะเลิศภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะหมากฮอสในแต่ละประเภท และนางสาวสโรชา หัตถกรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบรางวัลให้กับผู้ชนะหมากรุก ณ ห้อง R101 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับ การแข่งขันครั้งนี้ เกิดขึ้นตามนโยบายของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อเตรียมความพร้อมและค้นหานักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 42 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทหมากฮอส และประเภทหมากรุก ชายและหญิง นอกจากคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถมาเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีงามให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลาง

อนึ่ง กลุ่มกีฬาหมากกระดานเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง ที่รวมกีฬาประเภทหมากเข้าด้วยกัน คือ หมากรุก หมากฮอส และหมากล้อม เป็นกลุ่มกีฬาที่ฝึกให้ผู้เล่นรู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน ตลอดทั้งได้พัฒนาในเรื่องของ IQ และ EQ ไปพร้อมๆ กัน จากข้อมูลที่ผ่านๆ มาในการส่งกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ไปแข่งขันกีฬาภายนอก พบว่ากีฬาหมากรุก และกีฬาหมากฮอส ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จากปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จึงได้เห็นชอบให้ผู้จัดการทีมกีฬาหมากกระดาน จัดทำโครงการแข่งกีฬาหมากรุก และหมากฮอส ชิงชนะเลิศภายในมหาวิทยาลัยขึ้น

ปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้

  1. หมากฮอส บุคคลชาย ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวีรภัทร ยานาวา

รองอันดับ 1 นายชัยวัฒน์ พิมพ์พงษ์

รองอันดับ 2 นายสหัสวรรษ สุขหนองโป่ง

  1. หมากฮอส บุคคลหญิง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวหัทยา หาญธัญกรณ์

รองอันดับ 1 นางสาวสโรชา ทองปรอน

รองอันดับ 2 นางสาวนัลยา ราญรอน

  1. หมากรุก บุคคลชาย ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายคมสันต์ พุฒิเอก

รองอันดับ 1 นายธนภัทร จุลเจือ

รองอันดับ 2 นายณัฐวัฒน์ ชมดี

การกีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ได้ กีฬาทำให้คนรู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักอภัย สร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขได้

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

เซียงเงี๊ยบ…ฮ้อ!!! กีฬาประเพณี สายสัมพันธ์น้อง-พี่…ที่ “พณิชยการพระนคร”

 

เซียงเงี๊ยบ…ฮ้อ!!!

กีฬาประเพณี สายสัมพันธ์น้อง-พี่…ที่ “พณิชยการพระนคร”

วานนี้ (29 กันยายน 2561) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน และมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาประเพณี ของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากร ของ “พณิชยการพระนคร” โดยมีสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมกับบรรดาศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ที่ยิมเนเซียมคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

บรรยากาศการจัดงานสนุกสนาน ชื่นมื่น อบอุ่นด้วยไมตรีจิตและรอยยิ้ม มีการแข่งขันแชร์บอลหญิง และฟุตซอลชาย คู่พิเศษระหว่างทีมรวมดาวศิษย์เก่า กับทีมคณาจารย์ปัจจุบัน โดยมีอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และนายกสมาคมศิษย์เก่า ร่วมให้เกียรติลงทำการแข่งขัน พร้อมด้วยทัพนักกีฬา ที่ระดมมาจากชาวพณิชยการพระนคร หลากหลายรุ่น ผลการแข่งขันถ้วยรางวัลกีฬารวม ตกเป็นของ “ทีมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร”

***พณิชยการพระนคร ในปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 118 นับเป็นสถาบันเก่าแก่ ที่ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้กับวงการธุรกิจ มาอย่างยาวนาน สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ นับร้อยปี โดยปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการศึกษาในระดับ ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 9 คณะ โดยพื้นที่พณิชยการพระนครเดิม ได้เติบโตเป็นคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

“ยินดีที่ได้พบกัน และร่วมเล่นกีฬากับทุกท่าน นอกเหนือจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ร่วมทำกันมาอย่างต่อเนื่อง ภาพถ่ายในวันนี้ ต้องเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ ของชาวราชมงคลพระนครเลยทีเดียวค่ะ” อธิการบดีกล่าวด้วยความยินดี

#พณิชยการพระนคร

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ราชมงคลพระนคร รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะเพื่อสังคม เนื่องในวันโอโซนโลก

 

ราชมงคลพระนคร รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะเพื่อสังคม เนื่องในวันโอโซนโลก

วานนี้ (28 กันยายน 2561) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “RMUTP CNE-Clean & Clear มทร.พระนคร ร่วมใจเก็บขยะเพื่อสังคม ครั้งที่ 2” โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ นักศึกษาทุกคณะ ที่เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมเก็บขยะในบริเวณม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะและร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แก่ประชาคม และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตลาดเทเวศร์ ชุมชนวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร จากนั้นเดินเท้าประชาสัมพันธ์ไปยังศูนย์พณิชยการพระนครเพื่อรณรงค์การเก็บขยะ และร่วมคัดแยกขยะ ก่อนสรุปกิจกรรมเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทั้งนี้ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกและเข้าใจถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ รู้จักหวงแหนและนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมชูนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการบูรณาการอนุรักษ์ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและรู้จักการจัดการกับขยะของเสียอย่างมีระบบ

อนึ่ง วันที่ 16 กันยายนของทุกปี เป็นวัน “โอโซนโลก” การให้ความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก ก็คือการดูแลมวลมนุษยชาติด้วย เช่นกัน

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561

สมัครคลิ๊ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561www.rmutp.ac.th ▶️▶️ เมนู รับสมัครนักศึกษา

สมัครคลิ๊ก www.rmutp.ac.th ▶️▶️ เมนู รับสมัครนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน บริษัท โกลเด้นดั๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำในการติดตั้งระบบภาพและเสียงในโรงภาพยนตร์ และระบบการออกอากาศและ Pro AV ให้แก่สถานีโทรทัศน์และผู้ประกอบการเคเบิลอื่นๆ ในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท โกลเด้นดั๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำในการติดตั้งระบบภาพและเสียงในโรงภาพยนตร์ และระบบการออกอากาศและ Pro AV ให้แก่สถานีโทรทัศน์และผู้ประกอบการเคเบิลอื่นๆ ในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ ยังเป็นโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโลหะแผ่น เช่น กล่องไฟ ตู้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตู้คอนโทรล เครื่องฉายภาพยนตร์ และงานเฟอร์นิเจอร์เหล็ก เปิดรับสมัครงานดังตำแหน่งต่อไปนี้

  1. วิศวกรบริการลูกค้า (Customer Service Engineer) หลายอัตรา
  2. ช่างเทคนิค (Technician) หลายอัตรา
  3. วิศวกรเขียนแบบ (Drawing Engineer) หลายอัตรา

วิธีการรับสมัครงาน ติดต่อคุณวรางคณา เอื้อวาณิช

อีเมล์ warangkanaA@goldenduckgroup.com

โทรศัพท์ 02 887 8807 ต่อ 1412 หรือดูรายละเอียดของตำแหน่งงานอื่นๆ ผ่านทาง JOBBKK.COM และ www.goldenduckgroup.com

 

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ครีเอทการแสดงโชว์นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ “Thai Native Show” เปิดงาน Experience Thailand 2018 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ครีเอทการแสดงโชว์นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ “Thai Native Show” เปิดงาน Experience Thailand 2018 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดงานการจัดนิทรรศการ และงานสัมมนาวิชาชีพ “Experience Thailand 2018” โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เมื่อ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ

ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร และ น.ศ.ทุนศิลปะการแสดง ปี 2561 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้จัดการแสดงในพิธีเปิด ได้แก่ ระบำสี่ภาคท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน…(Thai Native Show : Experience Thailand) ซึ่งเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ โดยการนำเอาอัตลักษณ์ในแต่ละภาค เช่น ขนนกยูงภาคอีสาน พัดกีปัสเรนังและกระด้งร่อนแร่ภาคใต้ ร่มและขันแดงล้านนาภาคเหนือ และเคียวเกี่ยวข้าวพร้อมต้นข้าวภาคกลาง และใช้เพลงไทยเดิมประยุกต์ทำนองแบบสากล เข้าผสมผสานทำให้เป็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีเรื่องราวเค้าโครงสามารถสื่อสารการแสดงให้กับผู้ชมเข้าใจได้อย่างง่าย

อำนวยการแสดงโดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อำนวยการฝึกซ้อมโดยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว และหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา นางสาววันทนา ครุฑจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

อนึ่ง ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร สามารถจัดการแสดงได้ตามงบประมาณที่กำหนด อาทิ งานเลี้ยงบริษัท งานสังสรรค์เพื่อนฝูง งานเลี้ยงประจำปีหน่วยงาน การแสดงเปิดงานประชุมต่างๆ งานวันเกิด งานแต่ง งานบวช งานหน้าไฟ งานรำแก้บน งานเปิดตัวสินค้า งานแนะนำหน่วยงาน งานเปิดตัวผู้บริหาร งานแดนซ์เซอร์ลูกทุ่ง ลีลาศ เต้นรำ โคฟเวอร์ ตัวประกอบ เดินแบบแฟชั่นโชว์ แต่งหน้า ทำผม ดูแลเครื่องแต่งกายของท่านหรือนักแสดง เป็นต้น ทั้งนี้ ทางชมรมจัดโครงการสืบนาฏสานศิลป์ ครั้งที่ 4 เพื่อบริการวิชาการในการสอนรำให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ กลุ่มเฟสบุ๊ค ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร >> https://goo.gl/DnRo1L

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตรช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงจากการทำงานจริง ซึ่งหาไม่ได้ในห้องเรียน เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทำงานได้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์วิชาชีพ สามารถรับงานจริงของผู้รับบริการ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก สร้างชื่อเสียงให้กับชมรมศิลปะการแสดงฯ และมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นเรศ กันธะวงค์ โทร./ไอดีไลน์ 0812898231

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษาฯ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

#http://rmutp.ac.th

#สัมมนาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์

#ExperienceThailand2018

#ท่องเที่ยวราชมงคลพระนคร