คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการธุรกิจในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ขานรับนโยบายของรัฐบาล Digital Thailand อุตสาหกรรม 4.0 เดินหน้าเต็มสูบก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร หัวข้อ “การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล” (BMDT 2016) ประจำปี 2559 (RPBS Academic Conference on Business Management and Digital Technology 2016) ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับกิจกรรมประชุมวิชาการหัวข้อ “การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล” (BMDT 2016) มีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินบทความ นักวิจัย แขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการดำเนินงาน รวมถึงนักศึกษาที่มีความสนใจ จากทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมการประชุม

อนึ่ง การสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ ภาคการผลิตและภาคบริการ เป็นหนึ่งในพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัยที่ปรากฏสู่สาธารณชนมีคุณภาพ นำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในทุกแวดวงของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคธุรกิจอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการส่งเสริมขีดความสามารถในการทำธุรกิจ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันธุรกิจในอนาคต ก่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ประหยัด และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลกับภาคธุรกิจ ท่ามกลางภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจเป็นอย่างสูง องค์กรสมัยใหม่จึงต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล-ระบบสารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อบริหารจัดการธุรกิจของตน เพิ่มขีดความสามารถในการหาลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งให้มากที่สุด ด้วยสินค้าและบริการ ด้วยราคาที่เป็นมิตรและมีคุณภาพ รวมถึงการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เช่น การซื้อขายสินค้าและทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางด้านธุรกิจให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกทางหนึ่งด้วย

“ขอชื่นชม คณะบริหารธุรกิจและคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งนักวิชาการ สู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการประกวดผลงานวิจัยซึ่งก่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ส่งผลทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาและภาคธุรกิจ เชื่อเหลือเกินว่า การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นพลังสำคัญของมหาวิทยาลัย สำหรับความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (Technology and Digital University) อย่างแน่นอน” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร งานแนะแนวการศึกษาฯ ร่วมออกนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ศูนย์กีฬา ณ มหาวิทยาลัยสยาม

15192589_976696919141105_6848664833513388866_n

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย นางสาวมัลลิกา วีระสัย หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ นายไตรวุฒิ วุฒิสอน และนางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์ นักแนะแนวการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรงานแนะแนวการศึกษาทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” โดยมีนักเรียน ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และผู้ให้ความสนใจ กว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร

สำหรับ งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และนานาชาติ เป็นการกระจายโอกาสให้การเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเสริมสร้างบรรยากาศของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการดังกล่าว ให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ครูฝ่ายแนะแนว ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่เข้ามาร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว

อนึ่ง การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้จัดโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑-๒๐ ในพื้นที่เขตภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคโดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา รวมทั้งการเข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ คือ การกระจายโอกาสในการรับการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้ทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ที่มา :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร “ออกกำลังกาย” พุธละ 1 ชั่วโมง ส่งเสริมสุขภาวะ แก้พฤติกรรม “…เนือย & นิ่ง!…” ผู้บริหาร & บุคลากรแห่ร่วมกิจกรรม หวังมีสุขภาพแข็งแรง เป็นสมาชิก “สังคมผู้สูงวัย” แบบมีคุณภาพ

15271251_1165606150192352_771823124_o

 

15281048_1165606060192361_1354018109_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยนโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียง ขานรับนโยบายของรัฐบาล โดยเปิดตัวโครงการแล้วเมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์เทเวศร์

สืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความตอนหนึ่งว่า “…สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถทำให้เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสาธารณสุขลงไป เรื่องการรักษาพยาบาล ถ้าเราป้องกันตัวเอง รู้ตัวเองก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดสุขภาพที่ย่ำแย่ไป หลายอย่างผมเตือนไปแล้ว เรื่องการสูบบุหรี่ การดื่มสุราต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องลด ละ เลิก เพื่อจะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง…”

“…ประเทศไทยมีศักยภาพและความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพที่นานาชาติยอมรับและชื่นชม รัฐบาลจึงพร้อมต่อยอดพัฒนากฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในทุกช่วงวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมเนือยนิ่งหรือขาดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. และรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชน หันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานที่และระยะเวลาที่สะดวก โดยสามารถเลือกประเภทของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย เช่น การยืน นั่ง เดินระยะสั้น เดินเร็ว ขี่จักรยาน วิ่ง แอโรบิก หรือเล่นกีฬาทุกชนิด โดยขณะนี้รัฐบาลกำลังยกร่างแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ ตั้งเป้าให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ จากร้อยละ 68 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 75 ในอีก 5 ปีข้างหน้า เรียกว่า ยุทธศาสตร์ 5 ยกกำลัง 3 หรือ 5x5x5 คือ 1.ดำเนินการใน 5 กลุ่มวัย ทั้งทารกในครรภ์ เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ 2.ส่งเสริมให้ 5 สถานที่จัดให้มีกิจกรรมทางกาย คือ สถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ และสถานีขนส่ง 3.สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย คือ มีระบบสนับสนุน มีการวิจัย มีการติดตามประเมินผล มีการพัฒนาศักยภาพ และมีการสื่อสารรณรงค์

สำหรับ กิจกรรมออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ซึ่งมีปณิธานแน่วแน่ที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการขยับเขยื้อนร่างกาย ทำให้ร่างกายมีความตื่นตัวในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้ชาว มทร.พระนคร ทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อมีกำลังกายกำลังใจเต็มร้อยในการปฏิบัติงาน สามารถดูแลนักศึกษาและปฏิบัติงาน เพื่อมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ การแต่งกายชุดกีฬา ขณะนี้ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดโทนสีสุภาพ สีขาว สีดำ หรือสีเทา สวมใส่กางเกงขายาว หรือหากเป็นขาสั้นต้องยาวคลุมเข่า เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทุกศูนย์พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ต่างขานรับนโยบายดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

“…กิจกรรมออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มคิ๊กออฟแล้ว เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน นี้ เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ จึงขอเชิญชวนให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทุกศูนย์การศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นขอให้แต่ละศูนย์คิดสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เต้นแอโรบิก เดินและยืนแกว่งแขน โยคะ ฟิตเนสเป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเล็งเห็น คุณประโยชน์ของการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จึงมีนโยบายขานรับกับรัฐบาลในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก…” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ กล่าวย้ำอย่างมั่นใจ

ที่มา : ดำเนินงานโดยงานสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ม.ราชมงคลพระนคร

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดย งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เผยแพร่โดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล “ออกกำลังกาย” พุธละ 1 ชั่วโมง ส่งเสริมสุขภาวะ แก้พฤติกรรม “…เนือย & นิ่ง!…”

15232166_1536775383006326_5650745171305937980_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยนโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียง ขานรับนโยบายของรัฐบาล โดยเริ่มปฏิบัติการในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์เทเวศร์

สืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความตอนหนึ่งว่า

“…สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถทำให้เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสาธารณสุขลงไป เรื่องการรักษาพยาบาล ถ้าเราป้องกันตัวเอง รู้ตัวเองก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดสุขภาพที่ย่ำแย่ไป หลายอย่างผมเตือนไปแล้ว เรื่องการสูบบุหรี่ การดื่มสุราต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องลด ละ เลิก เพื่อจะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง…”

…ประเทศไทยมีศักยภาพและความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพที่นานาชาติยอมรับและชื่นชม รัฐบาลจึงพร้อมต่อยอดพัฒนากฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในทุกช่วงวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมเนือยนิ่งหรือขาดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. และรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชน หันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานที่และระยะเวลาที่สะดวก โดยสามารถเลือกประเภทของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย เช่น การยืน นั่ง เดินระยะสั้น เดินเร็ว ขี่จักรยาน วิ่ง แอโรบิก หรือเล่นกีฬาทุกชนิด โดยขณะนี้รัฐบาลกำลังยกร่างแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ ตั้งเป้าให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ จากร้อยละ 68 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 75 ในอีก 5 ปีข้างหน้า เรียกว่า ยุทธศาสตร์ 5 ยกกำลัง 3 หรือ 5x5x5 คือ 1.ดำเนินการใน 5 กลุ่มวัย ทั้งทารกในครรภ์ เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ 2.ส่งเสริมให้ 5 สถานที่จัดให้มีกิจกรรมทางกาย คือ สถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ และสถานีขนส่ง 3.สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย คือ มีระบบสนับสนุน มีการวิจัย มีการติดตามประเมินผล มีการพัฒนาศักยภาพ และมีการสื่อสารรณรงค์

สำหรับ กิจกรรมออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ซึ่งมีปณิธานแน่วแน่ที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการขยับเขยื้อนร่างกาย ทำให้ร่างกายมีความตื่นตัวในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้ชาว มทร.พระนคร ทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อมีกำลังกายกำลังใจเต็มร้อยในการปฏิบัติงาน สามารถดูแลนักศึกษาและปฏิบัติงาน เพื่อมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ การแต่งกายชุดกีฬา ขณะนี้ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดโทนสีสุภาพ สีขาว สีดำ หรือสีเทา กรณีสีเทาจะติดริบบิ้นสีดำ สวมใส่กางเกงขายาว หรือหากเป็นขาสั้นต้องยาวคลุมเข่า เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานทุกศูนย์การศึกษา เพื่อเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ในทุกศูนย์เพื่อรับทราบการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป

“…กิจกรรมออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเริ่มออกกำลังกายเป็นปฐมฤกษ์ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน นี้ เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ จึงขอเชิญชวนให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทุกศูนย์การศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นขอให้แต่ละศูนย์คิดสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เต้นแอโรบิก เดินและยืนแกว่งแขน โยคะ ฟิตเนสเป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเล็งเห็น คุณประโยชน์ของการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จึงมีนโยบายขานรับกับรัฐบาลในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก…” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ กล่าวย้ำอย่างมั่นใจ

ที่มา : ดำเนินงานโดยงานสวัสดิการ

กองบริหารงานบุคคล ม.ราชมงคลพระนคร

 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดย งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และงานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

เสวนาทางวิชาการ วปอ.คึกคัก อธิการบดีลั่น ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยุคประเทศไทย 4.0 ประกาศก้าวเป็น Digital University พัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศ

20161126_121709

20161126_121316

15267788_1534228276594370_409942230630338920_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ และนักศึกษาจาก 9 คณะ จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0” จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายจาก ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คุณธาดา เศวตศิลา ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท True Corp. เป็นวิทยากรร่วมการเสวนา โดยมี อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้บริการระดับสูง หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรทุกรุ่น 2.ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3.นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) กรุงเทพมหานคร

…ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดลยุค “ประเทศไทย 1.0” เน้นสังคมเกษตรกรรม ไปสู่ยุค “ประเทศไทย 2.0” ที่ขยับเข้าสู่อุตสาหกรรมเบา แรงงานราคาถูก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ประชาชนเริ่มมีการศึกษามากขึ้น และก้าวเข้าสู่ “ยุคประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และในปัจจุบันเป็นยุคโมเดล “ประเทศไทย 3.0″ ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก อิเลกทรอนิกส์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ต้นทุน ทรัพยากร และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก แต่ปัญหาของโมเดลยุค”ประเทศไทย 3.0” คือไม่อาจนำพาประเทศให้พัฒนาไปมากกว่านี้ รัฐบาลจึงต้องสร้างโมเดลขึ้นมาใหม่ เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนำพาประชาชนทั้งประเทศเข้าสู่โมเดลยุค “ประเทศไทย 4.0” เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการนำของ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ประกาศนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่เป้าหมายความสำเร็จในการเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” ในระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2557-2561) พร้อมก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อบูรณาการความรู้อย่างมืออาชีพ สู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของประเทศ การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการเข้าร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยการปฏิรูปการศึกษา จึงจำเป็นต้องเพิ่มการเรียนรู้ วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงาน และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจ โดยมีแนวคิดที่ว่า “Value – Based Economy” คือเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจจาก “ทำมากได้น้อย” เป็น “ทำน้อยได้มาก” และมีการเปลี่ยนแปลง 3 มิติสำคัญ คือ 1.เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2.เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย “เทคโนโลยี” 3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

…จากวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก้าวเป็นผู้นำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เน้นหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน จัดให้มีห้องเรียนทันสมัย (Smart classroom) สนับสนุนงานวิจัยให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมนักศึกษาให้หารายได้ ฝึกฝนความเป็นผู้ประกอบการ จากการศึกษาด้านวิชาชีพที่เชี่ยวชาญให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทั้งทางด้านการศึกษาและบริการสังคม ด้วยการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University โดยกำหนดกลยุทธ์ 3 P ได้แก่ Practicality ผู้นำในการสร้างบัณฑิตที่รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน Profitability ผู้สร้างความมั่งคั่งให้องค์กรจากการสร้างรายได้รูปแบบต่างๆ และ People Connectivity ผู้ให้ประโยชน์แก่สังคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรและร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ สอดคล้องกับสโลแกนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ที่ว่า จะนำพาประเทศไทย สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” …ราชมงคลพระนครพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนการเดินหน้ามหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยยุคประเทศไทย 4.0 และมหาวิทยาลัยดิจิทัล ในวาระของการสถาปนามหาวิทยาลัยสู่ทศวรรษที่ 2 ต่อไป” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวทิ้งท้ายอย่างมั่นใจ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬาและนันทนาการ มทร.พระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

img_0002

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬาและนันทนาการ มทร.พระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศรับสมัครงาน “งานหาคน…คนหางาน”

15230789_1534377739912757_3353342415421423742_n

15134715_1534377723246092_1534432123596603281_n

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.ราชมงคลพระนคร ใน 3 สาขา ได้แก่ ระบบสารสนเทศ หรือ computer science หรือ computer engineering

ทั้งนี้ สสวท.มีเงือนไขการรับสมัคร คือผู้สมัครต้องมีคะแนน TOEIC 450 คะแนน สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าเทคนิค ระดับปริญญาตรี และต้องมีคะแนน TOEIC 550 คะแนน สำหรับตำแหน่งนักวิชาการระดับปริญญาโท

ผู้สนใจสมัครได้ที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ipst.ac.th

ขอขอบคุณที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

 

ข่าวดี! รับปีใหม่ 2560… น้ำดื่ม มทร.พระนคร ราคาทุน จำหน่ายในราคาพิเศษ!

 

15107328_1531008366916361_8485947973193476150_n

15135927_1531008410249690_4583817888559518568_n

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดเผยว่า “แทนคำขอบคุณ…สำหรับบุคลากรทุกภาคส่วนของ ม.ราชมงคลพระนคร ที่ต้องการน้ำดื่ม มทร.พระนคร ไว้ใช้ในเทศกาลปีใหม่ และ/หรือ เก็บไว้ใช้ในครัวเรือน จึงกำหนดราคาน้ำดื่ม มทร.พระนคร ในราคาพิเศษ เพียงโหลละ 45 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถสั่งจอง/สั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดรับสินค้า พร้อมชำระเงินในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ID Line : yutthapoom.s5335 หรือ คุณพัศน์กฤษดิ์ ตระกูลฉวี มือถือ 098 465 0523

รีบสั่งด่วน! สินค้ามีจำนวนจำกัด

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ราชมงคลพระนคร

ออกแบบโปสเตอร์โดย : นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ และทีมงานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัย “เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทุกปัญหาของนักศึกษา ด้วยระบบไลน์ – สายด่วน! Hot Line – Email 24 ชั่วโมง”

15219975_1529965950353936_1423842279883496223_n

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาเพราะนักศึกษา คือหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัย จึงได้มอบนโยบายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เดินหน้าแบบเต็มสูบเป็นรูปธรรม โดยให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลง จากวัยเด็กสู่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ตามลำดับ อาจเกิดความขัดแย้งและสับสนในการตัดสินใจในทุกด้าน ทั้งเรื่องเรียน เรื่องส่วนตัว ด้านบุคลิกภาพการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวจากบ้านและ/หรือปัญหาที่มีผลกระทบจากครอบครัว การใช้ชีวิตในหอพัก การปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ๆ ทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทำก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯจึงเปิดให้มีการบริการให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือแนะแนวแนวทางในการลดความวิตกกังวล สร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถใช้บริการได้หลายช่องทาง โดยข้อมูลของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ

ซึ่ง งานแนะแนวฯ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เปิดช่องทางการบริการให้คำปรึกษา ดังนี้

บริการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับการปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆ เรื่องที่กองพัฒนานักศึกษา

บริการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ้งความจำนง

รับการปรึกษารายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่น การเลิกสารเสพติด ความเข้าใจในกลุ่มเพื่อน การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ

บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ สาย Hotline สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาขอรับคำปรึกษา

ที่กองพัฒนานักศึกษา สามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ปรึกษาปัญหาทางฮอทไลน์สายตรง 02 665 3754 หรือหลัง 16.30 น. ได้ที่ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

บริการให้การปรึกษาทาง social media เพื่อความสะดวกในการรับบริการให้คำปรึกษาผู้รับบริการสามารถส่งคำถามหรือพูดคุยมาได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

E-mail: std@rmutp.ac.th

Facebook Fanpage : www.facebook.com/rmutpcounselingservice/

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ชาวราชมงคลพระนคร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และพสกนิกรไทย ร่วมใจ “รวมพลังความภักดี” บำเพ็ญกุศล-เปล่งเสียงกึกก้องปฏิญาณตนเป็นคนดีตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

001

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๘๙ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้จงรักภักดี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

โดยพิธีเริ่มในเวลา ๐๖.๓๙ น. ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จากนั้นในเวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในเวลา ๐๗.๓๐ น. ชาวราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ร่วมใจตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในเวลา ๐๘.๐๐ น. อธิการบดีเป็นประธานกล่าวคำน้อมเกล้าฯ ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จากนั้นเป็นการกล่าวคำปฏิญาณตนทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

กิจกรรมสุดท้าย ชาวราชมงคลพระนครได้ร่วมใจเปล่งเสียงแห่งความจงรักภักดี ผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงในหลวงของแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจากคุณปัณณวัชร์ เดชะปัญญา ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558 นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้นเสียงร้องนำ ยังความตื้นตันแก่ชาวราชมงคลพระนครเป็นอย่างยิ่ง

อนึ่ง ในช่วงเย็น อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ร่วมปฏิบัติธรรมรวมจิตภาวนาเจริญสมาธิถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมดังกล่าวนี้ ม.ราชมงคลพระนคร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมแสดงความจงรักภักดี พร้อมกันกับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ และปฏิญาณตนในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร