ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน-บุคลากร ปลื้ม! Digital University”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากร รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่)

ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ และเติมเต็มประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการให้กับ ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า รุ่นพี่และรุ่นน้อง กับนักศึกษาปัจจุบันอีกด้วย สำหรับทีมวิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ นายมงคล ชนะบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ และ นางสาวพัฒนาพร ดอกไม้ นักเอกสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง สำหรับหลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบกราฟิก โดยโปรแกรมนี้ ใช้สำหรับการวาดภาพ หรือการออกแบบสัญลักษณ์ โดยสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น เป็นระบบ Vector Graphic ซึ่งเกิดจากการคำนวณของโปรแกรม โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดของภาพทำให้รูปภาพที่วาดจากโปรแกรมนี้มีความคมชัด สวยงาม และยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้หลายครั้ง โดยที่คุณภาพของภาพยังคงเดิม จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล สามารถทำงานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้น

ศิษย์เก่า และผู้สนใจ สามารถเสนอแนะความเห็น พร้อมแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา หรือเพิ่มพูนความรู้ ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร.081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

“มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย” ในกิจกรรม “ทัวร์สุขภาพแผนไทย” โดย กองศิลปวัฒนธรรม

เรียน   สมาชิกชมรม “มทร.พระนคร อาวุโส” ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย” ในกิจกรรม “ทัวร์สุขภาพแผนไทย”

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพิเศษ สำหรับดูแลท่านผู้อาวุโสมาอย่างต่อเนื่อง นั้น ในการนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะกรรมการชมรมฝ่ายจัดกิจกรรม โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอแจ้งกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมลำดับต่อไป ที่กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

06.00-06.30 น.

ลงทะเบียน พร้อมขึ้นรถบัสปรับอากาศ ณ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ มีอาหารเช้า/อาหารว่าง บริการบนรถ

06.30-09.30 น.

เดินทางถึง “พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร” ณ จังหวัดปราจีนบุรี

09.30-11.00 น.

รับฟังการบรรยายเรื่องสมุนไพรไทย ชมสถาปัตยกรรม แบบบาร็อก บนโบราณสถานของชาติ อาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

11.00-12.00 น.

เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ) ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร

13.00-14.00 น.

เข้ารับบริการนวดน้ำมัน เพื่อสุขภาพ รอบที่ 1 จำนวน 20 ท่าน

14.00-15.00 น.

เข้ารับบริการนวดน้ำมันเพื่อสุขภาพ รอบที่ 2 จำนวน 20 ท่าน

15.00-18.30 น.

เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์

การแต่งกาย : แต่งกายชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

ค่าใช้จ่าย : ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินเพิ่มท่านละ ๔๕๐ บาท (ชำระวันเดินทาง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายถาวร อ่อนละออ โทร. ๐๘๕ ๐๗๐ ๑๑๐๙ , นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง โทร. ๐๘๙ ๑๓๑ ๔๕๑๙

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

“19 พฤษภาคม วันอาภากร” ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร จัดชุดการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มอบหมายให้ชมรมศิลปะการแสดง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมศิลปะการแสดง จัดการแสดงเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์

โดยมีนายนเรศ กันธุวงค์ และนายพัดยศ เพชรวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการแสดง เป็นผู้ดูแลและควบคุมการฝึกซ้อม นายปฏิมากร โกมลธร ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ และนางสาววันทนา ครุฑจันทร์ เป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดง ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้นำการแสดงเข้าร่วมงาน จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ระบำตารีบุหงาตาโร ระบำธรรมปัญจมาตาเทพนารี และระบำเภรีนาฏลีลา ใช้นักแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร จำนวน ทั้งสิ้น 12 คน

อนึ่ง “ระบำตารีบุหงาตาโร” เป็นการแสดงพื้นเมืองที่อยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นการร่ายรำประกอบพุ่มดอกไม้ที่ปรุงด้วยเครื่องหอม เพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมฟื้นฟูโดย นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์

“ระบำธรรมปัญจมาตาเทพนารี” เป็นระบำที่มีต้นกำเนิดจากความเชื่อ เกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ได้แก่ แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระพาย แม่พระเพลิง และแม่พระโพสพ ที่มีความเชื่อมโยงกับมนุษย์และธรรมชาติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

“ระบำเภรีนาฏลีลา” ปรับปรุงมาจากระบำนางกลอง ประกอบท่าร่ายรำที่อ่อนหวาน แสดงออกถึงความสามัคคีรวมกันเป็นหนึ่งเดียว นำจังหวะดนตรี 4 ภาคของไทยและสากล มาผสานร้อยเรียงให้มีรูปแบบของจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

#ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร #http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดงในสังกัดองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร เชิญชวนผลิตดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์”

ตามที่ ท่านอธิการบดีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมผลิต “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง” เป็นเวลา ๙ วัน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมร่วมเรียนรู้และฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” ในวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๙-๑๕.๐๙ น. เป็นต้นไป (จนถึงวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม “จงรักอาลัย” ดังกล่าว กรุณาแจ้งตอบรับ ยืนยันการเข้าร่วมพิธีเปิด และ/หรือ ลงชื่อจองวัน แจ้งจำนวนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและหรือ แขกนอก ที่สนใจจะมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ในไลน์ หรือเฟสบุ้ค ที่ท่านเห็นข้อความนี้ได้เลย

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม และแจ้งความประสงค์ได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มือถือ ๐๘๑ ๙๐๔ ๖๐๐๓ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

สำหรับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม “จิตอาสา” ตามจำนวนที่ปฏิบัติงานจริง ตลอดระยะเวลา ๙ วัน (๒๔ พฤษภาคม ถึง ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)

#http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

อธิการบดี ม.พระนคร ประกาศชัด “รับน้องใหม่ 2560 ของพระนคร จบ! ภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังเปิดเทอม” …ฝ่ายกิจการนักศึกษาขานรับนโยบาย จับมือสันทนาการงัดคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ ’60 ระดมรุ่นพี่ 9 คณะ ฝึกอบรม “รับน้องสร้างสรรค์-จัดกิจกรรมเน้น สร้างความประทับใจให้รุ่นน้อง”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้เพิ่มทักษะกระบวนการด้านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก และสามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้านการช่วยเหลือเอื้ออาทรผู้อื่น และมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษารุ่นพี่ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมศรีสันฯ มาให้ความรู้ เรื่องทักษะกระบวนการคิด การวางแผน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การละลายพฤติกรรม รวมไปถึงแนวทางการคิดเพลงใหม่ๆ ที่สะอาด และสร้างสรรค์ กำหนดจัดระยะที่1 เมื่อวันที่ 17 – 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ส่งผลให้ได้แกนนำนักศึกษา จำนวน 75 คน ที่สามารถถ่ายทอดกระบวนการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ขยายผลให้แก่ รุ่นพี่ผู้เข้ารับการอบรมในระยะที่ 2 จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง R101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้นโยบาย เรื่องการรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2560 “ขอให้เน้นสร้างความประทับใจให้แก่รุ่นน้อง ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา สร้างจิตสำนึกร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย และฝากนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมวันนี้ให้นำความรู้ และทักษะการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไปเผยแพร่แก่เพื่อนๆ ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมฝากนักศึกษาช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบพฤติกรรมการรับน้องที่ไม่เหมาะสม ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบด่วน”

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งร่วมรับฟังนโยบายการรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2560 และจะได้ขยายผลสู่ผู้ปฏิบัติระดับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ของทั้ง 9 คณะ รวมถึงรุ่นพี่ของทุกสาขา ที่กำลังเตรียมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรม “รับน้องใหม่” อย่างสร้างสรรค์ โดยมีคู่มือการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

เด็กเพชรราชมงคลพระนคร “โกอินเตอร์” เตรียมบินไปโชว์วัฒนธรรมไทยในแดนมังกร และ แดนอิเหนา…

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” พร้อมมอบโอวาทให้นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 9 คณะ ให้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศโดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้อำนวยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมรับฟังการให้โอวาทดังกล่าว

ในการนี้ อธิการบดีได้ให้คำแนะนำพร้อมข้อคิดในการใช้ชีวิต ณ ต่างประเทศให้แก่นักศึกษา ที่ห้องประชุมรพีพัฒน์ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์อุดมศึกษาไทยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตไทย เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ที่เพียงพอต่อการแข่งขันกับบัณฑิตจากประเทศเพื่อบ้าน เมื่อไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้กติกาและวัฒนธรรมสากล เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ ในวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงได้สร้างทักษะการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเสริมสมรรถนะด้านการสื่อสารโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาที่สองและสาม เพื่อการสื่อสารระดับสากล นอกเหนือจากภาษาไทย อีกทั้งยังได้เสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความภูมิใจในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกลจากการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงนี้ จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก ให้เข้ารับการพัฒนาฝึกอบรม ศึกษา พร้อมดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในประเทศ มีการนำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ผ่านการติดตามประเมินและรับรองผล จนจบหลักสูตรภายในประเทศก่อน ดังนั้น ความคาดหวังผลสัมฤทธิ์ในโครงการนี้ มหาวิทยาลัยมั่นใจว่า จะสามารถสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถขยายผลสู่นักศึกษานอกโครงการคนอื่น ๆและเมื่อนักศึกษากลุ่มนี้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วจะสามารถนำเอาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป

อนึ่ง การเดินทางครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดส่งนักศึกษาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง (Nanning College for Vocational Technology) เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 8-21 พฤษภาคม 2560 จำนวน 40 คน และ กลุ่มที่สอง จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค (Bali State Polytechnic) เขตเดนปาซาร์ จังหวัดบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2560 จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 44 คน

ที่มา : งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

# http://www.rmutp.ac.th

# ราชมงคลพระนคร

ประธานสภา นศ. จับมือ นายกองค์การนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ตบเท้าพร้อมผู้นำนศ. เข้าพบอธิการบดี รับโอวาทก่อนปฏิบัติหน้าที่

อธิการบดีย้ำ ผู้นำต้องยึดหลัก “บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรม” พร้อมก้าวสู่การเป็นนักศึกษาในยุค Thailand 4.0 & Digital University อย่างสง่างาม

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีรายงานตัวเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้อำนวยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมรับฟังการให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี

ในการนี้ อธิการบดีได้มอบนโยบายให้เน้นจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา สนันสนุนกิจกรรมชมรม ระดับมหาวิทยาลัยให้ทั่วถึงกับจำนวนนักศึกษา และตรงตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด่าน lT กิจกรรมที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออกด้านภาษาต่างประเทศ หรือภาษาที่ 3 กิจกรรมการติวหลังเลิกเรียนในบางรายวิชา โดยอธิการบดีกล่าวทิ้งท้ายแก่ผู้นำนักศึกษาว่า “ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เสมือนนักศึกษาได้จำลองการทำงานจริงตามโครงสร้างการบริหารงานของประเทศชาติ และมหาวิทยาลัย สภานักศึกษาก็เปรียบเสมือนสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้นโยบาย ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์นักศึกษา และกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย ส่วนองค์การนักศึกษาก็เปรียบเสมือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มีผู้นำคือ นายกองค์การนักศึกษาเป็นผู้นำนโยบายในการดำเนินงานสู่ภาคปฏิบัติ และมีประธาน พร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นผู้ดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้”

ทั้งนี้ ม.ราชมงคลพระนครได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25-29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยังฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนสปา จ.นครนายก โดยผลการเลือกตั้ง ประธานสภานักศึกษา คือนายธนากร พูลแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีผลงานและความภาคภูมิใจที่ผ่านมาคือ เคยดำรงตำแหน่งประธานชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2558 ประธานฝ่ายนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2558 และที่ปรึกษาชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับผลงานโดดเด่นคือ การผลิตหนังสือคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ ปีการศึกษา2559 เป็นนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 เป็นต้น

ส่วน นายกองค์การนักศึกษา คือนายธัญกร จนโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีผลงานและความภาคภูมิใจ คือ ดำรงตำแหน่งประธานสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

สนใจติดตามผลงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา และผลงานของนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ได้ที่ http://www.rmutp.ac.th หรือเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาได้ที่ Line : yutthapoom.s5335

ที่มา : งานกิจกรรมนศ. กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกันผู้นำนักศึกษา สภาและองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นายธนากร พูลแก้ว นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อดีตประธานชมรมสันทนาการในสังกัดองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษา

นายธัญกร จนโพธิ์ นายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร ระดมผู้นำจากสโมสรนักศึกษา ๙ คณะ หวังพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาและองค์การนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา) เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ และโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ โดยพิธีเปิด ณ หอประชุม D-hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และจัดอบรม ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

สำหรับโครงการนี้ งานกิจกรรมนักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมให้ตัวแทนสโมสรนักศึกษา ๙ คณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา โดยการสร้างกลุ่มสัมพันธ์ ส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มการบรรยายและฝึกปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของผู้นำนักศึกษา อาทิ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการพูดในที่ประชุมชน และกิจกรรมหลัก คือ การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการ รวมถึงการศึกษาความรู้เรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) การนำกระบวนการคุณภาพ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน และฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด

”นักศึกษา คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย…บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยคือหัวใจของประเทศ จึงขอให้ผู้นำนักศึกษาจากทุกคณะ ให้ความสำคัญกับทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ในการฝึกภาวะความเป็นผู้นำ และ/หรือผู้ตามที่ดีมีคุณภาพ “โอกาส” ที่ผ่านมาในชีวิตของนักกิจกรรม จะเป็นบทเรียนนอกชั้นเรียน ที่ทรงคุณค่า เป็นประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกคนในกาลอนาคต…อย่างแน่นอน” ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

พระนคร ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดโครงการ “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13” นศ. 9 คณะ แห่สมัคร หวังเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง

วานนี้ (19 เมษายน 2560) รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 13 (การฝึกอบรมภายในประเทศ) โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัด โครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพิเศษได้พัฒนาไปสู่ความเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกล นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียน

โดยโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ จะได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและพหุวัฒนธรรม การฝึกมารยาทไทยและมารยาทสากล การฝึกทักษะการพูดและการเป็นพิธีกร กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง ค่ายพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ค่าย English Camp เป็นต้น โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่าง 19เมษายน – 7 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เทเวศร์ และศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยมีความยินดีและภาคภูมิใจ สำหรับการจัดโครงการนี้ เพราะนอกจากนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในหลายๆด้านแล้ว ยังจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น “เพชรนอก” เพื่อเดินทางไปเผยแพร่และเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศ เช่น จีน และ อินโดนีเซีย อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะเรื่องภาษา เป็นสิ่งสำคัญ จึงขอให้นักศึกษาทุกคน ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในอนาคตอย่างแน่นอน” อธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร