ม.หอการค้าไทย เปิดประเดิมละครเวที “ครอบครู” เป็นมหาวิทยาลัยแรก ในโครงการละครเวทีเทิดพระเกียรติฯ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการแสดงฯ อาจารย์นเรศ กันธะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาต้นแบบกลุ่มละครเวทีของ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมชมการแสดงเรื่องแรกรอบสุดท้าย เรื่อง “ครอบครู” จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ได้ขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เนื่องในโอกาสจัดการแสดงละครเวทีได้อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยแรก ในโครงการละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love”

สำหรับละครเวทีเรื่อง “ครอบครู” เป็นละครครเวทีที่มีการดัดแปลงอัตตชีวประวัติชีวิตจริงของอดีตผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยของกรมศิลปากร ซึ่งเชื่อมโยงเรื่องราวความผูกพันระหว่าง คุณครูอาคม สายาคม ครูนาฏศิลป์ผู้ฝ่าฟันชีวิต ผ่านระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ยุคประชาธิปไตย จนกระทั่งได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตให้สืบทอดทายาทเป็นประธานพิธีครอบครูนาฏศิลป์ของกรมศิลปากร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติดังกล่าว โดยการดัดแปลงอัตตชีวประวัติเพื่อทำบทละครในครั้งนี้ มีการแต่งเติมเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อทำให้บทละครลงตัวและเพิ่มสีสัน ก่อให้เกิดอรรถรสมากขึ้น รายละเอียดบางประการอาจต่างไปจากความเป็นจริง แต่ผู้จัดละครเวทีเรื่อง “ครอบครู” ได้ร้อยเรียงได้อย่างลงตัว โดยสร้างจากพื้นฐานของความเคารพในเจ้าของประวัติดังกล่าวด้วยความศรัทธา

ละครเวที “ครอบครู” ได้รับเกียรติจากศิลปินอาวุโสชื่อดังหลายแขนง ร่วมแสดงด้วย ได้แก่ อาจารย์บุนนาค ทรรทรานนท์ (แม่แหง่) รับบท พิไล ภรรยาของครูนิคม และอาจารย์จุลชาติ อรัญยะนาค (ครูจุล) รับบท ครูนิคม (สม…ในวัยผู้ใหญ่) ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม ม.หอการค้า รับบท แม่ผัน (แม่เพลงพื้นบ้าน) ศุภวัฒน์ หงษา รับบทเจิด (พ่อเพลงพื้นบ้าน) โดยมีคุณดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ ผู้กำกับละครเวทีชื่อดัง เป็นผู้กำกับการแสดง

อนึ่ง พิธีไหว้ครูและครอบครูโขน – ละคร เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในวงการนาฏศิลป์ไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจแก่ตัวศิษย์เองในฐานะที่มีครูเป็นผู้ชี้นำและถ่ายทอดความรู้ให้ตามแบบฉบับ “ศิษย์มีครู”

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชหฤทัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเสมอมา ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยแทบทุกครั้งที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดง ทรงตระหนักถึงความสำคัญของวงการนาฏศิลป์ไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานประกอบพระราชพิธีครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขน-ละคร ตามแบบแผนราชประเพณีโบราณขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ต่อวงการนาฏศิลป์ไทย” รศ.สุภัทรา อธิการบดี ในฐานะประธานฝ่ายประสานงานการแสดงละครเวทีทั้ง ๙ เรื่อง กล่าวทิ้งท้ายด้วยความซาบซึ้ง

อนึ่ง ท่านผู้มีเกียรติที่สนใจ จองบัตรชมละครเวทีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ที่ยังเหลืออยู่อีก ๘ เรื่อง สามารถจองได้ที่เว็บไซต์ www.soundsoflove.rmutp.ac.th หรือโทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081 775 8564

# Sounds of love

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร น้อมนำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเผยแพร่ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา นำไปปฏิบัติตามรอยพระราชาผู้ทรงธรรม

รองศาสตรจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบเอกสารเผยแพร่ ชุด “หลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ซึ่งประมวลจากคำบรรยายของ ฯพณฯ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการสัมมนาเรื่อง องค์การที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ซึ่งท่านอธิการบดีได้รับต้นฉบับ มาจากเอกสารที่ระลึกในการเข้ากราบถวายสักการะ พระบรมศพฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ได้รับการสนับสนุนการผลิตสำเนาโดย บริษัท ทีนส์ทีม จำกัด

อนึ่ง เนื้อหาในเอกสารชุดนี้ ประกอบไปด้วย หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒๓ ข้อ ได้แก่ ๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๒.ระเบิดจากข้างใน ๓.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ๔.ทำตามลำดับชั้น ๕.ภูมิสังคม ๖.องค์รวม ๗.ไม่ติดตำรา ๘.ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ๙.ทำให้ง่าย- Simplicity ๑๐.การมีส่วนร่วม ๑๑.ประโยชน์ส่วนรวม ๑๒.บริการที่จุดเดียว ๑๓.ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ๑๔.ใช้อธรรมปราบอธรรม ๑๕. ปลูกป่าในใจคน ๑๖.ขาดทุนคือกำไร ๑๗.การพึ่งตนเอง ๑๘.พออยู่พอกิน ๑๙.เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐.ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ๒๑.ทำงานอย่างมีความสุข ๒๒.ความเพียร:พระมหาชนก ๒๓. รู้-รัก-สามัคคี   ซึ่งหลักทรงงานดังกล่าว เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่น้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับเอกสารเผยแพร่ ดังกล่าว ได้ที่ท่านอธิการบดี ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า สอบถามได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร ๐๘๑-๙๐๔-๖๐๐๓ Line ID yutthapoom.s5335 ด่วน!! จำนวนจำกัดเพียง ๕๐ เล่มเท่านั้น

ที่มา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

สาวงามจากคหกรรมศาสตร์ ชนะเลิศ…คว้ามงกุฏไปครอง ศิลปศาสตร์รั้งรองอันดับ ๑ และอุตสาหกรรมสิ่งทอฯได้รองอันดับ ๒ ในการประกวด Miss RMUTP Season Award 2017 โดยปีนี้จัดอย่างเรียบง่าย โชว์ชุดไทยพระราชนิยม…”ไทยจิตรลดา” “สง่างาม คู่ความดี” เหล่านางงามตอบคำถามฉลาด “ทำดีเพื่อพ่อ” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประกวด Miss RMUTP Season Award 2017 เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในการแข่งขันกีฬา UTK Games ครั้งที่ 33 ในระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แนวคิดในการประกวด Miss RMUTP Season Award 2017 ครั้งนี้ งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กำหนดกติกาให้ผู้เข้าประกวดซึ่งเป็นตัวแทนจาก 9 คณะ สวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมในชุด “ไทยจิตรลดา” โทนสีดำ และสีสุภาพ แสดงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมเนียมการแต่งกายในช่วงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9   ในขณะที่การตอบคำถามในการประกวดรอบสัมภาษณ์ ยังมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านอีกด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์จาก 9 คณะ และศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

ผลการประกวด Miss RMUTP Season Award 2017 มีดังต่อไปนี้

-รางวัลชนะเลิศ Miss RMUTP Season Award 2017 ได้แก่ ชัชฎา วรกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ฉัตรวี ใสสุภี คณะศิลปศาสตร์

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ณลดา อุบลแย้ม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ที่มา :: งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

“ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม” ขึ้นแท่น! รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 12 ปี ในงาน “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” หลังปลุกกระแสตื่นตัวในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา พัฒนาสู่อัตลักษณ์บัณฑิตราชมงคลพระนคร “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรม”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2559 เพื่อรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย โดยรางวัลชนะเลิศ “บุคลากรสายสนับสนุนที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประเภททีม ประจำปี 2559” ได้แก่ผลงาน “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม” (Students Activity Transcript) ทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน และเข้ารับรางวัลในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

“ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม” เป็นผลงานที่เกิดจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน มีขั้นตอนผ่านกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน โดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกับฝ่ายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล อดีตรองอธิการบดี และนายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยสนับสนุนในการเขียนโปรแกรม “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม” จนสำเร็จ สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง ความประสงค์หลักคือต้องการให้เกิดระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ ผลการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความโดดเด่น 6 อย่าง คือ 1) เป็นระบบบันทึกฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ 2) แสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์โดยมีเทมเพลทเสมือนจริงผ่านระบบสารสนเทศเป็นมหาวิทยาลัยแรก 3) นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองได้อย่างง่ายและรวดเร็วผ่าน http://activity.rmutp.ac.th 4) สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ระบบจองที่นั่ง ระบบจองบัตรต่างๆ ระบบจองบัตรฝึกอบรม ระบบตรวจสอบรายชื่อ เป็นต้น 5) สามารถรายงานยอดนักศึกษา แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วม แสดงกราฟแท่งและกราฟวงกลมได้ 6) แยกลำดับชั้นในการเข้าใช้เมนูอย่างชัดเจน 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรปฏิบัติงาน และนักศึกษา

“ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม” มีใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รับรองคุณภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ถึง 5 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ 2.กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4.กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 5.กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีใบแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควบคู่ไปพร้อมกับใบทรานสคริปต์กิจกรรม มีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นนายทะเบียน

อย่างไรก็ดี “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม” นับเป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ แสดงผลผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเอง เมื่อนักศึกษาจบแล้ว สามารถนำเอกสารใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในระดับหน่วยงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกองค์กร “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม” จึงเป็นระบบที่มีการจัดการและบริหารงานได้จริงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเพื่องานกิจการนักศึกษา ขณะนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้เริ่มคิด จัดทำ พัฒนาและแก้ไขระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการนักศึกษา ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถรองรับการใช้งานได้อีกหลายๆ ระบบในอนาคต

“ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ที่ให้การสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษามาโดยตลอด ขอบคุณทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ร่วมคิด ร่วมสนับสนุน การสร้างระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ขอบคุณทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษาทุกคน ผู้ช่วยอธิการบดีวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา (ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์) หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา (นายธีรพล ชมชื่น) คุณมนสิการ ชัยวิบูลย์ผล และน้องๆ กพศ. และกศว.ทุกคน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเสียสละ อดทน อุทิศตนในการทำงานต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม จนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นฯ เป็นหน่วยงานที่มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สมบูรณ์พร้อม เพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง สมดังอัตลักษณ์ของบัณฑิตราชมงคลพระนครที่ว่า

“บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรม” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้ายด้วยความภาคภูมิใจ

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ราชมงคลพระนคร ร่วมงานแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK games”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าวกีฬา 9 มทร. “UTK game ครั้งที่ 33” ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลกรุงเทพ

 

ภายในงานครั้งนี้ มีตัวแทนผู้สนับสนุนหลัก อย่างแกรนด์สปอร์ต สื่อมวลชน และผู้ร่วมงานจากทั้ง 9 มทร. โดยเจ้าภาพเปิดตัวด้วยวีดีทัศน์การแนะนำมหาวิทยาลัย และโชว์ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ UTK games ครั้งที่ 33 โดยเปิดตัว “มาสคอต” สัญลักษณ์การแข่งขัน คือ …น้องสาทร(ผู้ชาย) ชื่อต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย น้องประยงค์(ผู้หญิง) ชื่อต้นไม้ประจำพื้นที่พระนครใต้ และน้องอุณากรรณ(ผู้ชาย) ชื่อต้นไม้ประจำพื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ มีการแสดง 2 ชุด ของนักศึกษา ม.ราชมงคลกรุงเทพ

จากนั้น อธิการบดี ม.ราชมงคลกรุงเทพ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการฯ ผศ.บุญเชิญ ดิษสมาน และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์ ขึ้นแถลงข่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK games โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 15 ชนิด และการประกวดผู้นำเชียร์ ชิงเหรียญทอง 124 เหรียญ คำขวัญประจำครั้งนี้ “กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล”

สำหรับ สนามการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ฟุตบอล แข่งที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย/สนาม ส.พัน.1รอ./สนามศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์ บาสเกตบอล แข่งที่โรงยิมอาคาร37 วอลเลย์บอล ใช้โรงยิมอาคาร9 เขตบพิตรพิมุข ว่ายน้ำ สระว่ายศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์ กรีฑา ใช้สนามกีฬากลางมทร.กรุงเทพ ตะกร้อ แข่งที่สนามกลางแจ้งเขตบพิตรพิมุข ฟุตบอลและ แบดมินตัน ใช่สนาม ส.พัน.1 รอ. วอลเลย์ชายหาด แข่งที่สนามเขตบพิตรพิมุข. เปตอง แข่งที่สนามบ้านพักข้าราชการเทคนิคกรุงเทพ เทนนิส ใช้สนามศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์. ตะกร้อลอดห่วง แข่งที่สนามกลางแจ้งเขตบพิตรพิมุข. เทเบิลเทนนิสและลีลาศ ใช้หอประชุมสำนักงานอธิการบดี ส่วนหมากกระดาน แข่งขันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ชั้น4

ช่วงบ่าย ม.ราชมงคลกรุงเทพ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน และนัดตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับมอบไอดีการ์ดของทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักกีฬา

อนึ่ง สำหรับทัพนักกีฬา ม.ราชมงคลพระนคร มีความพร้อมในการร่วมแข่งขันในครั้งนี้ โดยจัดส่งนักกีฬาลงแข่งทุกประเภท ใช้ทัพนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม กว่า 200 คน โดยคาดหวังว่า มทร.พระนคร จะติดอยู่ใน 3 อันดับแรก ของผู้นำที่คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ จึงขอเชิญชวนชาวพระนคร ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทุกประเภท ตามรายละเอียดสนามข้างต้น ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2560 และติดตามผลการแข่งขันได้ที่ www.rmutp.ac.th

ที่มา : งานกีฬา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ชมรมศิลปะการแสดง ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร อวดศักยภาพในงานเทศกาลดนตรี และการแสดงนานาชาติครั้งที่ 7 (The 7th KPRU Music and Dance Festival 2017) ณ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ชมรมศิลปะการแสดง นำโดย อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยความร่วมมือกับ คณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์นเรศ กันธะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์ บุคคลากร และ นักศึกษา ดำเนินการโครงการศิลปศาสตร์ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมในงาน The 7th KPRU Music and Dance Festival 2017 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 โดยมีนักแสดงจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม ทั้งสิ้น 9 ประเทศ   ประกอบไปด้วย ประเทศตุรกี คาซัคสถาน เอธิโอเปีย ประเทศจีน   อินโดนิเซีย     ลาว มาเลเซีย อินเดีย และประเทศไทย

ทั้งนี้ ชมรมศิลปะการแสดงและคณะศิลปศาสตร์ ได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยไปเผยแพร่ในงานดังกล่าว 2 ชุด ได้แก่ ระบำขวัญชาติธงชัย และ ระบำบ้านพลูหลวง นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ ระหว่างนักศึกษาไทยและนักแสดงจากนานาประเทศ   การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเวทีระดับนานาชาติ และ เป็นการสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ และต่างวัฒนธรรมอีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี “สุดเจ๋ง!” คว้าถ้วยประทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 7 จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร

ในขณะที่การแข่งขันบาเทนเดอร์ หนุ่มหล่อ ม.รัตนบัณฑิต เฉือนราชมงคลกรุงเทพและพระนคร เข้าวินเป็น “แชมป์บาเทนเดอร์” ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร รวมไปถึงนักเรียนและนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการประกวด และการแข่งขันรายการต่างๆ โดยในวันที่สุดท้ายของการจัดกิจกรรม 20 มกราคม 2560 ณ เวทีกลาง โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะฝ่ายจัดพิธีการมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน ได้ดำเนินการอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดเวทีด้วยการแสดงจินตลีลาชุด “ความฝันอันสูงสุด” สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมีการประกาศผลการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่

  1. การประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่งไม่พึงยา” จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  2. การประกวดบาเทนเดอร์ จัดโดย คณะศิลปศาสตร์

สำหรับผลการแข่งขัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 7

– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้แก่ “ทีมฝอยทอง” โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

– รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ “ทีมพุทธิฟิล์ม” โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย์

– รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ “ทีม Rajachannel” โรงเรียนวัดราชาธิวาส

– รางวัลยอดนิยม ได้แก่ “ทีมหวุดหวิด” โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

– รางวัลชมเชย ได้แก่ “ทีมเรียบง่าย” โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และ “ทีมฟิล์ม 5 นิ้ว” โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

สำหรับ ผลการประกวดบาเทนเดอร์

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกัณตภณ ประโยชน์ ม.รัตนบัณฑิต

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายศุภกร ตปนียะโชค ม.ราชมงคลกรุงเทพ

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกัณจน์นพ เลิศนภาวงศ์ ม.ราชมงคลพระนคร

-รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และ มรภ.นครปฐม

-รางวัลเครื่องดื่มยอดเยี่ยม ได้แก่ ม.ศรีปทุม

-รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ มรภ.กาญจนบุรี

-รางวัลดาวรุ่งชาย/หญิง ได้แก่ ม.ศิลปากร และ มรภ.นครปฐม

“ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกรายการ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลทุกคน ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้องขอบคุณทุกสถาบันการศึกษาอีกครั้ง ที่ให้เกียรติร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความรู้ ตลอดจนประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งนี้ และนำกลับไปพัฒนาต่อยอด จนประสบความสำเร็จในศาสตร์ที่ทุกท่านได้ร่ำเรียนและฝึกฝนจนชำนาญ สามารถนำไปประกอบสัมมาชีพ เกิดคุณค่าต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติสืบไป” รศ.สุภัทรา อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีทิ้งท้าย

# พบกันใหม่ ปีหน้าในงาน 13ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษยเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม ยิ่งใหญ่ .. พิธีมอบรางวัลในวันแรกคึกคัก

พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม ยิ่งใหญ่ .. พิธีมอบรางวัลในวันแรกคึกคัก

รองศาสตราจารย์ สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร รวมไปถึง นักเรียน และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการประกวด และการแข่งขันรายการต่างๆ ในวันแรกของการจัดกิจกรรม วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ เวทีกลาง โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิธีการมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน อย่างยิ่งใหญ่ ประกอบไปด้วย การประกวดและการแข่งขัน 3 รายการ ได้แก่

  1. การประกวดมิวสิควิดีโอ ประกอบเพลงราชมงคลพระนคร จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
  2. การประกวด IT Contest จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ
  3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ “คิด(ส์)ดี ทำดี.. ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ชิงถ้วยเกียรติยศ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สำหรับผลการประกวดและการแข่งขัน ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม ในวันที่ 19 มกราคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การประกวด IT Contest จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขา ระบบสารสนเทศ ทีมที่ 1 จากคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขา ระบบสารสนเทศ ทีมที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

การประกวดมิวสิควิดีโอ ประกอบเพลงราชมงคลพระนคร จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

-รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมสื่อสารเทเวศร์ จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเฉียบป่ะล่ะ จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม We are MCT จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ “คิด(ส์)ดี ทำดี.. ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ชิงถ้วยเกียรติยศ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน จังหวัดแพร่

-รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จังหวัดเลย

-รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเซนโยเซฟ แม่ระมาด จังหวัดตาก

“ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนครทุกท่าน ร่วมงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์) ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยในช่วงเช้าเวลาประมาณ 7:30 น. เป็นพิธีสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน) รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

เวลา13:00 น. ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และ ในช่วงเย็น ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี และจับฉลากของรางวัล ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร” อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร กล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษยเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเรือนหมอพร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ

– ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรแต่งกายชุดไทยไว้ทุกข์ ร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

– นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน ๓ ชั่วโมง (กิจกรรมมหาวิทยาลัย)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จับมือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่นคิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ จากผลงาน “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม” ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จับมือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่นคิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ จากผลงาน “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม” ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 35 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลบุคคลดีเด่น รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น รางวัลผู้มีงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น รางวัลบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ และรางวัลผู้มีสื่อการสอนและนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนดีเด่น ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) นำทีมโดย นายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการ สวส. ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลชนะเลิศบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประเภททีม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการผลิตและพัฒนา ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Students Activity Transcript) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บันทึกชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร   ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรก ตามนโยบาย Digital University ของ ม.ราชมงคลพระนคร จึงนับเป็น 2 หน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการประกวดในงานคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถือเป็นปฐมบท ในการพัฒนาระบบงานของทีมงานสายสนันสนุน และเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา สมดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษาว่า “นักศึกษาคือ หัวใจ ของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยคือ หัวใจ ของประเทศ”

“ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาส และสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษามาโดยตลอด ขอบคุณท่านรองฯนิวัตร ผอ.ธนาวุฒิ คุณตี๋ ที่ร่วมคิดร่วมสนับสนุนการสร้างระบบดังกล่าว ขอบคุณทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้งผู้ช่วยฯวัชรพงษ์ ผอ.กพศ. หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษาและทีมงาน หัวหน้างานกิจกรรมและทีมงาน คุณมนสิการ และน้องๆ กพศ.และกศว.ทุกคน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเสียสละ อดทน โดยเฉพาะงานระบบทรานสคริปต์กิจกรรมดังกล่าว จนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีและขอให้รักษาความดีนี้…สืบไป” ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้ายด้วยความภาคภูมิใจ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร