ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วัฒนธรรมในงานมงคล” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยที่ประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วัฒนธรรมในงานมงคล” และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย

โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วัฒนธรรมในงานมงคล” นั้น จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ซึ่งโครงการการจัดการความรู้ในครั้งนี้ รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ปรากฏในงานมงคลต่างๆ ถ่ายทอดโดยคณาจารย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ แก่ผู้เข้าร่วมงาน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 หัวข้อ ดังนี้

1) อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการผูกผ้าในงานพิธี โดยวิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์สุปัญญา สิงห์กรณ์ และนายภาณุวัฒน์ โสเรรัมย์ (รับสมัครจำนวน 40 คน)

2) อบรมเชิงปฏิบัติการการทำขนมชุดทอง โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ฉวีวรรณ แจ้งกิจ และนางสาวอรรัมภา พันธุ์ทองคำ (รับสมัครจำนวน 25 คน)

3) อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ Presentation ภาพเคลื่อนไหว โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอาจารย์ดลพร ศรีฟ้า และอาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม (รับสมัครจำนวน 25 คน)

4) อบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนทางการเงิน โดยวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์ และอาจารย์บุญญิสา พ่วงเสมา (รับสมัครจำนวน 40 คน)

5) อบรมเชิงปฏิบัติการการรำอวยพรในงานมงคล โดยวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาววันทนา ครุฑจันทร์ จากกองพัฒนานักศึกษา (รับสมัครจำนวน 30 คน)

6) อบรมเชิงปฏิบัติการของชำร่วยจากใจ รังสรรค์ด้วยตัวเอง โดยวิทยากรจากกองศิลปวัฒนธรรม นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม และนายเกศไกรศร แก้วสามารถ (รับสมัครจำนวน 25 คน)

ทั้งนี้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทุกกิจกรรมอบรมฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร 02 665 3777 ต่อ 6235 , 6624 โทรสาร 02 665 3759 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561

ขอขอบคุณที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าทีบัณฑิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น.

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าทีบัณฑิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น.

และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรือง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติตนเองต่อไป พร้อมกับกิจกรรมตลอดทั้งวันในงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ แล้วพบกันนะคะ ^^

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-6653777 ต่อ 6964,6053

***(นักศึกษาลงทะเบียนเวลา 06.30 – 07.30 น.)***

เด็กสื่อสาร-สถาปัตย์ ม.ราชมงคลพระนคร รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561” เข้าพบนายกและรับโล่จากกระทรวงศึกษาธิการ

เด็กสื่อสาร-สถาปัตย์ ม.ราชมงคลพระนคร รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561” เข้าพบนายกและรับโล่จากกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร 2 ราย ได้แก่ นางสาวชนิกานต์ ตุ่มศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ นายธณรัชก์ กระจ่างยุทธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในโอกาสที่นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561” ได้รับเกียรติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อนึ่ง นางสาวชนิกานต์ ตุ่มศิริ เป็นนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลืองานส่วนรวม เป็นนักร้อง นักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ส่วนนายธณรัชก์ กระจ่างยุทธ เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ประเภทกีฬาบาสเก็ตบอล มีผลงานดีเด่น ชอบช่วยเหลืองานกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http//www.rmutp.ac.th

 

กราบขอพรปีใหม่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กราบขอพรปีใหม่

๘ มกราคม ๒๕๖๑

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เข้ากราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และถวายมาลัยดอกไม้และเครื่องไทยธรรม แด่…พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ เทวราชธรรมสภา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

 

“ อธิการบดี มทร.พระนคร ” มอบทุนการศึกษาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

“ อธิการบดี มทร.พระนคร ” มอบทุนการศึกษาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบทุนการศึกษาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประจำปีการศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับ นางสาวกัญวรรณ อยู่คง นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมี นางสาวสโรชา หัตถกรรม หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา นางสาวขนิษฐา สุริยะ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองอธิกาบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้เกียรติถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนดังกล่าว วันพุธที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

อนึ่ง ทุกการศึกษาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นทุนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการกองทุนหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้คัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นประจำทุกปี ในปีนี้ นักศึกศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับทุนการศึกษาทุนนี้ด้วย

ที่มา :   งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

” กองพัฒน์ฯ ” มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ” กราบขอพร อธิการบดี เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑

 

 

” กองพัฒน์ฯ ” มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ” กราบขอพร อธิการบดี เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑

นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ และกราบขอพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ แด่ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันพุธที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดแคมเปญสอดรับนโยบายรักษ์โลกรักษ์มหาวิทยาลัย รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม หนุนเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เพิ่มขยะพิษ นำภาชนะและแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้เพื่อรับส่วนลดพิเศษจากร้านค้า สูง 10-20% !!!

ม.ราชมงคลพระนคร จัดแคมเปญสอดรับนโยบายรักษ์โลกรักษ์มหาวิทยาลัย รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม หนุนเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เพิ่มขยะพิษ นำภาชนะและแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้เพื่อรับส่วนลดพิเศษจากร้านค้า สูง 10-20% !!!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการรณรงค์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยงดใช้พลาสติกและโฟม เพื่อลดปริมาณขยะพิษ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยในระดับมหาวิทยาลัยนั้น มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะพิษ เช่น พลาสติก และโฟม โดยการนำภาชนะของตนเองมาใช้ที่มหาวิทยาลัยสามารถดูแลความสะอาดและก่อให้เกิดความปลอดภัยกับสมาชิก มีการกำจัดขยะพิษแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สำหรับการดำเนินการ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเดินแฟนซีรณรงค์เป็น กิจกรรมแรก ในขบวนพาเหรดพิธีปิดการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12 “พระนครเกมส์” ดำเนินการโดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มทร.พระนคร มีป้ายรณรงค์ จำนวน 4 ป้าย นำขบวนหนุ่มหล่อสาวสวยผู้ชนะการประกวด RMUTP 2017 เป็นผู้ถือป้ายรณรงค์ ข้อความประชาสัมพันธ์รณรงค์ ได้แก่ “RMUTP รู้โทษของขยะ งด! สร้างภาระให้สิ่งแวดล้อม” “ราชมงคลพระนครจะน่าอยู่ ถ้ารู้จักรักสะอาด /ทิ้งขยะให้เกลื่อนกลาด สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น” “SAY NO TO FOAM..ภัยเงียบจากการใช้โฟม กินอยู่สบาย แต่ทำร้ายชีวิตเรา” และ “รักษ์โลก รักษ์มหาวิทยาลัย ร่วมใจลดใช้โฟม” และเดินแบบชุดจากวัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมที่สอง เป็นการจัดกิจกรรมของกองสื่อสารองค์กร เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวด “คำขวัญ” “เลิกเพื่อรักษ์” รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม รางวัลชนะเลิศชิงทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลชมเชยรับของที่ระลึกพร้อมประกาศนียบัตร หมดเขตส่งคำขวัญ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นี้ และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันที่ 4 มกราคม 2561 สำหรับเกณฑ์การประกวด ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ส่งคำขวัญได้คนละ 1 คำขวัญ โดยในคำขวัญจะต้องมีคำว่า “ราชมงคลพระนคร” คำขวัญจะต้องแต่งขึ้นมาเอง ห้ามคัดลอกดัดแปลงของผู้อื่น หรือเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน และผลงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และในโอกาสต่อไปจะมีการจัด Road Show ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟม ทั้ง 4 ศูนย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนชี้ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลิกใช้โฟมและพลาสติก เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญของโครงการและช่วยกันใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ครั้งที่สาม เป็นการเชิญผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยมาประชุมหารือและทำความเข้าใจ โครงการราชมงคลพระนครใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลดการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม” เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประชุม เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟมในมหาวิทยาลัย ข้อตกลงความร่วมมือในเบื้องต้นระหว่างมหาวิทยาลัยกับร้านค้าในสังกัดมหาวิทยาลัยทุกศูนย์ อาหารคาว-หวาน ลดอย่างน้อย 10% เช่น ข้าวราดแกง 2 อย่าง จานละ 35 บาท หากเอาภาชนะมาเอง จะเหลือประมาณ 30 – 32 บาท ร้านน้ำชงลดไม่น้อยกว่า 20% เช่น นมเย็นแก้วละ 25 บาท หากเอาภาชนะมาเอง จะเหลือประมาณ 20-23 บาท เป็นต้น สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยจะมีป้ายแจ้งให้กับนักศึกษาทราบ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำส่วนล้างภาชนะให้กับนักศึกษาเพื่อสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย และจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ค้าในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรรมในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้

สำหรับกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัย จะนำเอาหลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle มาใช้เพื่อให้เกิดการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ลดปัญหาขยะพิษที่เพิ่มปริมาณจำนวนมากในปัจจุบัน และส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยมีการจัดการที่ดีขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในสังกัดมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีจิตสำนึก รวมทั้งการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นของเสียอันตราย ตั้งแต่การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางจนถึงการส่งต่อไปกำจัดขั้นสุดท้าย สามารถส่งเสริม สนับสนุน ดูแลได้ในระยะยาว และเพิ่มการวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดโปรเจคเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นลำดับต่อไป

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

พระนคร เปิดบ้านต้อนรับ เครือข่าย 6 สถาบัน เตรียมจับมือเดินหน้าพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา

พระนคร เปิดบ้านต้อนรับ เครือข่าย 6 สถาบัน เตรียมจับมือเดินหน้าพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบนโยบายสานสัมพันธ์เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติจริง จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตซึ่งประกอบด้วยสถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โดยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งทางเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อให้นักศึกษามีความเอื้ออาทรต่อกันและต่อสังคม จึงจะได้จัดกิจกรรมเครือข่าย : สังคมแห่งการเอื้ออาทรขึ้น โดยจะออกไปบริจาคสิ่งของและทำกิจกรรมกับผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำกิจกรรมเพื่อสังคม รู้จักการให้โดยไม่หวัง สิ่งตอบแทน รวมทั้งเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีของสังคม และเป็นกำลังใจในการตอบแทนสังคมในอนาคต

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ทีม D.I.Y. คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดชุดรีไซเคิล “D.I.Y. CONTEST 2017 ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน”

ทีม D.I.Y. คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดชุดรีไซเคิล “D.I.Y. CONTEST 2017 ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน”

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “D.I.Y.ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน” และร่วมทำกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปลูก ต้น “ โกศล” (ต้นไม้ประจำชมรม) เป็นการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในการนี้ อธิการบดีให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โถงชั้นล่าง อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับผลการประกวด D.I.Y. CONTEST 2017 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน มีดังนี้

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมารียา หมัดอะดัม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท

-รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธนภัทร์ สว่างอารมณ์ คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

-รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวโมนารี วงศ์สาโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลเงินสด ๑,๕๐๐ บาท

-นางสาวจิรดา โพธาราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Miss Popular Vote รับรางวัล ๕๐๐ บาท

-นางสาวนลิตา บุญเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับรางวัล Photogenic รับรางวัลเงินสด ๕๐๐ บาท

-นายปรินท์ ฟักบุญเลิศ คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลชมเชย

-นายอิศรา แตงทับทิม คณะศิลปศาสตร์ รางวัลชมเชย

อนึ่ง คณะกรรมการตัดสินชุดการประกวด ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ในสังกัดองค์การนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และนางสาวสโรชา หัตถกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการดังกล่าว นางสาวสิริลักษณ์ อดินันท์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการ D.I.Y. CONTEST 2017 ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ด้วยมือฉัน นักศึกษาจะช่วยกันคิดช่วยกันทำ เป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวทีในการแสดงศักยภาพความสามารถ ผู้เข้าประกวดจะได้ประสบการณ์ที่ดี ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมชมและเชียร์ จะได้รับทรานสคริปต์กิจกรรม 3 ชั่วโมง กิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นักศึกษายังได้รับประโยชน์จากนิทรรศการ และได้สร้างสรรค์แนวความคิดต่อยอด ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อีกด้วย

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

ที่มา : ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย : ช่างภาพ งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

D.I.Y. CONTEST 2017 ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน

D.I.Y. CONTEST 2017 ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมชมและเชียร์ นักศึกษาผู้เข้าประกวดโครงการ D.I.Y. CONTEST 2017 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน จากนักศึกษา ๙ คณะ ร่วมส่งเข้าประกวด ๗ ทีม

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณพื้นที่โถงชั้นล่าง อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

เริ่มเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม เวลา ๑๔.๐๐ น.

#พิเศษสุดๆ!!!!

#นักศึกษาร่วมชมและเชียร์ จะได้รับทรานสคริปต์กิจกรรม 3 ชั่วโมง กิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา   :   ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร