ม.ราชมงคลพระนคร นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ลัดฟ้าแสวงบุญ สักการะปูชนียสถานมรดกโลก “บุโรพุทโธ” ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเชีย

ม.ราชมงคลพระนคร นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ลัดฟ้าแสวงบุญ สักการะปูชนียสถานมรดกโลก “บุโรพุทโธ” ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเชีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ในฐานะประธานชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมเปรียบเทียบไทย – อาเซียน ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2561 ณ บาหลี บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร (ในฐานะคณะกรรมการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ฝ่ายจัดกิจกรรมชมรม)

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมเดินทางด้วย

สำหรับ โครงการดังกล่าว สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน โดยมีจุดหมายปลายทาง ณ เกาะบาหลี ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมีความสำคัญทางพุทธศาสนา “มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์” ที่คนไทยรู้จักในชื่อ “บุโรพุทโธ” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ที่เมืองมาเกอลัง ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 – 1393 ก่อนนครวัดในกัมพูชา 300 ปี และก่อนอาสนวิหารน็อทร์-ดาม แห่งปารีส 200 ปี โดย “บุโรพุทโธ” เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ นิกายมหายาน หากไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประการสำคัญ “บุโรพุทโธ” ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2534 โดยบุโรพุทธมีลักษณะเป็นสถูปขนาดใหญ่ มีการลดหลั่นเป็นชั้นๆ ทั้งสิ้นสิบชั้น มีเฉลียงเดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา มีรูปนูนแกะสลัก และรูปปั้น แสดงภาพภพทั้งสามของจักรวาล ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน

ผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมแหล่งศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ประกอบด้วย วัดเม็งวี ราชเทวสถานที่เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี โดดเด่นด้วยเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลีที่สื่อถึงดินแดนสุขาวดีในแบบฮินดู ชมวิหารทานาต์ลอต วิหารซึ่งตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าวซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น ซึ่งมีความงามเป็นอย่างยิ่งในยามอาทิตย์อัสดง ชมวัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผุดขึ้นมา และน้ำที่ผุดจากบ่อนั้น มีการต่อไปยังสระภายนอกวัดเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้มาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน ด้วยเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งไม่ดี และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เยี่ยมชมวัดถ้ำช้าง วัดที่มีการสลักปากทางเข้าถ้ำเป็นลวดลายเศียรยักษ์ขนาดใหญ่ พร้อมมือทำท่าราวกับกำลังง้างทางเข้าถ้ำให้แยกออก เยี่ยมชมวัดพราห์มนันต์ หมู่วิหารของฮินดู ซึ่งสร้างในราวปี พ.ศ. 1399 ฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์สันชัย ตื่นตากับเจดีย์องค์ใหญ่ จันดีศิวะมหาเทวา ที่มีความสูงถึง 47 เมตร ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ และจันดีพรหมมา ด้านฝั่งตรงข้ามทางฝั่งตะวันออกยังมีวิหารเล็ก ๆ อีกมากมาย จันดีศิวะมหาเทวา ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เยี่ยมชมพระราชวังสุลต่าน ที่ภายในจัดแสดงของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆ ก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง

ด้านศิลปะการแสดงและศิลปหัตถกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับชมศิลปะการแสดงดั้งเดิมของอินโดนีเซียอย่างบารองเด็น ซึ่งนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี สอดแทรกมุกตลก ศึกษาการทำผ้าบาติก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกแบบอินโดนีเซีย ณ ศูนย์ผ้าบาติก

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชนพื้นถิ่นในพื้นที่ต่างๆ เช่นหมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1,500 เมตร โอบล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาไฟบาตูร์และทะเลสาบบาตูร์ ชมวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ทำไร่กาแฟ ที่สร้างชื่อเสียงให้บาหลี ชมวิธีการผลิตกาแฟขี้ชะมด หรือกาแฟลูวัค ซึ่งได้รับการยอมรับจากคอกาแฟทั่วโลกว่าเป็นกาแฟที่หอมที่สุด พร้อมเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าจากตลาดปราบเซียน ที่ต้องชิงไหวชิงพริบต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อให้ได้สินค้าของที่ระลึกของอินโดนีเซียเป็นของฝากในราคาถูกใจ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ผ่านการประสานงานและการดูแลภาพรวมโดยคณะกรรมการชม มทร.พระนคร อาวุโส

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม …ฝ่ายกิจการฯ 9 คณะ พร้อมใจพัฒนา ตอกย้ำสโลแกน “ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้”

ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม …ฝ่ายกิจการฯ 9 คณะ พร้อมใจพัฒนา ตอกย้ำสโลแกน “ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนางานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) โดยมี ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะคณะกรรมการผู้จัดโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทีมงานกิจการนักศึกษาเข้าร่วม 70 คน พิธีเปิดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานกิจการนิสิต โดยเฉพาะเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมและการเก็บชั่วโมงกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบบริหารจัดการแบบภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และการจัดการกิจกรรมแบบวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / การบรรยายกึ่งเสวนา หัวข้อ “งานกิจกรรมนักศึกษาเชิงรุก 4.0 และความสำคัญของการนำระบบบันทึกชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม มาใช้ในงานกิจการนักศึกษาของ มทร.พระนคร” นอกจากนั้น ทีมกิจการนักศึกษา จากทั้ง 9 คณะ ยังได้ระดมความคิดจากการศึกษาดูงาน (Brainstorming) และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ชั่วโมงกิจกรรม ตลอดจนแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการ เพื่อสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ด้วยการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการใช้จิตวิทยาในการทำงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ / กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามิติใหม่ด้วยโปรแกรมและระบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ (Workshop : ใช้คอมพิวเตอร์) / กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Team Building) / อภิปรายสรุป หัวข้อ “สรุปภาพรวมการดำเนินงาน ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม มทร.พระนคร จากอดีตและปัจจุบัน สู่การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จในอนาคต” / กิจกรรม “พันธมิตรร่วมจิต พันธกิจร่วมใจ ชาว AT 4.0” และพิธีปิดการสัมมนา

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทรานสคริปต์กิจกรรมในหน่วยงานส่วนกลางและ 9 คณะสามารถใช้งานระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเพื่อบันทึกชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความเข้าใจที่ตรงกันในการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง เป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคลลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การบริหารจัดการองค์กรคุณภาพและมีธรรมภิบาล รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม กองสื่อสารองค์กร กองกลาง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ คณะทั้ง 9 คณะ ซึ่งทั้งหมดเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับว่าที่ “บัณฑิต” ของ มทร.พระนคร ทั้งสิ้น

ปัจจุบัน กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทราบถึงปัญหาในการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา และปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูล (ด้านเอกสาร) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา อีกทั้งในบางหน่วยงาน มีบุคลากรใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสายงานกิจการนักศึกษา ในภาพรวมยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและประสบปัญหาบางประการ ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา จึงมีแนวความคิด ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เพื่อหาวิธีการ ปรับปรุง พัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น แต่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด ดังนั้น การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นโครงการจำเป็นเพื่อความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฯ ให้เป็นในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ คณะ กอง และมหาวิทยาลัยต่อไป

อนึ่ง การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา มีจำนวนข้อมูลที่มากมหาศาล ในหนึ่งชั้นปี หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรมส่วนกลางจะต้องดูแลนักศึกษาประมาณ 4,000 คน ต่อ 1 ชั้นปี และเมื่อรวมทั้ง 4 ชั้นปี จะมีข้อมูลนักศึกษาประมาณ 16,000 คน และทั้งในส่วนของ 9 คณะที่จะต้องบริหารจัดการข้อมูลเป็นจำนวนมาก ในอดีตใช้การบันทึกด้วยการเซ็นชื่อในเอกสาร ซึ่งมีความเสี่ยงสูง มีโอกาสในการสูญหาย หรือผิดพลาดได้ง่าย ใช้เวลานาน จึงมีความจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา เช่น ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา ระบบ AT CODE (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา) ระบบการลงทะเบียนด้วยตนเองแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร และนักศึกษาทุกคน สามารถ ตรวจสอบรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่า ทรานสคริปต์กิจกรรมดังกล่าว จะก่อให้เกิดความต่าง และสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้กับบัณฑิตที่จบจาก ม.ราชมงคลพระนคร อย่างแน่นอน…

ถ่ายภาพ : นายณัฐศิษฏ์ เดชาวัฒนะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

สุขสันต์วันเกิด แด่…ไกร เสฏฐพล …ผู้ฝึกสอนกีฬามวย ม.ราชมงคลพระนคร

สุขสันต์วันเกิด แด่…ไกร เสฏฐพล …ผู้ฝึกสอนกีฬามวย ม.ราชมงคลพระนคร

ขอให้มีความสุขมากๆ คิดหวังสิ่งใด ให้สมปรารถนาทุกประการ ได้เข็มขัดให้ครบ 10 เส้น เรียนจบเป็น “มหาบัณฑิต-นักมวยหน้าหยก”…และสุขภาพแข็งแรงตลอดปีครับ

ที่มา :   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

Have a successful trip! กราบขอบคุณ…ท่านอธิการบดี ที่กรุณาเป็นเจ้าภาพ เลี้ยงส่ง

Have a successful trip!

กราบขอบคุณ…

ท่านอธิการบดี ที่กรุณาเป็นเจ้าภาพ เลี้ยงส่ง

ผู้ช่วยอธิการบดีวัชรพงษ์ สูงปานเขา ที่ร้านครัวดอกไม้ขาว…ในโอกาสที่จะเดินทางไปเรียนต่อ ป.เอก ที่ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

ในการนี้ ท่านรองฯศรีจันทร์ ,รองฯยุทธภูมิ และผู้ช่วยอธิการบดีสุวรรณา ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ ท่านอธิการบดีเป็นตัวแทนกลุ่มผู้บริหาร ที่กรุณารวบรวม “ขวัญถุง” เพื่อมอบแทนของที่ระลึก…แก่ ผู้ช่วยฯวัชรพงษ์ สูงปานเขา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมกล่าวอวยพร ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาเอก และ รีบกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป

ที่มา : ฝ่ายบริหาร / ฝ่ายกิจการนักศึกษา / ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

#I Love RMUTP

ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งมั่นเป็นสถานศึกษาคุณธรรม เข้าร่วมอบรมโครงการ “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” เตรียมก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่สร้างคนดีให้บ้านเมือง ตามพระกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 10 ให้ดำเนินตามแนวทาง รัชกาลที่ 9 “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”

ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งมั่นเป็นสถานศึกษาคุณธรรม เข้าร่วมอบรมโครงการ “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” เตรียมก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่สร้างคนดีให้บ้านเมือง ตามพระกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 10 ให้ดำเนินตามแนวทาง รัชกาลที่ 9 “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา หน่วยกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา และว่าที่ ร.ต.ธีระพงษ์ ฐานะ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม แนะแนวการศึกษา และวิชาทหาร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

…น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีกระแสรับสั่งให้จัดการศึกษาโดยต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ใน 4 เรื่อง คือ 1.ทัศนคติที่ถูกต้อง 2.พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3.มีอาชีพ มีงานทำ และ4.เป็นพลเมืองดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.พื้นฐาน ในเรื่องวินัยและมารยาทไทย

2.การพัฒนาอุปนิสัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ การเป็นพลเมืองดี

3.การพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรม

ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม” โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ จากนั้นเป็นการอบรมเรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” โดย นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ และ ลำดับสุดท้ายเป็น การชี้แจงกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดย รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

สำหรับ มทร.พระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เล็งเห็นความสำคัญของ “โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม” ดังกล่าว โดยจะนำข้อมูลจัดอบรมและนำผลสัมฤทธิ์มาใช้เป็นแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” เป็นลำดับต่อไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน

“มทร.พระนคร จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรและนักศึกษา โดยมีปัจจัยที่จะทำให้ มทร.พระนคร ประสบความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม ได้แก่

1.นโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

3.เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกัน

พร้อมให้กำลังใจกัน ดังแบบอย่างของ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ซึ่งเป็นสถานศึกษาคุณธรรมนำร่องด้านอาชีวศึกษา

…ทุกคนในมหาวิทยาลัยมีความสุขเวลาอยู่ในที่ทำงาน เห็นรอยยิ้มของเพื่อน ได้ยินเสียงหัวเราะ มีกำลังใจสู้กับงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพียงเท่านี้…มหาวิทยาลัยก็จะมีความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม” อธิการบดีกล่าวด้วยความมั่นใจ

อนึ่ง ความเป็นมาและภารกิจ คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2550 จนปรากฏผลทำให้มีสถานศึกษาพอเพียง กว่า 21,126 แห่งทั่วประเทศ ในปี 2558 ดังนั้น เพื่อเสริมหนุน การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง โดยเริ่มเปิดดำเนินการ มาตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ และความยั่งยืนของการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษาโดยเน้นการค้นหาแบบอย่างปฏิบัติที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ เพื่อนำมาเผยแพร่และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาทุกระดับ ผลิตนักเรียนแกนนำ บนฐานของงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะช่วยเสริมหนุน สถานศึกษาพอเพียงให้มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่าง ขยายผลได้อย่างยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ หลักการทรงงานและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษาให้ประเมินผ่านเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีพันธกิจ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบองค์รวมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ให้คำปรึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นให้ครู นักเรียน โรงเรียน และ ผู้ปกครอง น้อมนำหลักการจากพระราช กระแสอันสอดคล้องกับงานวิจัยสากล รวมทั้งขยายภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม และมีเป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ คือ การสร้างคนและชุมชนที่อุดมไปด้วย “คนดี มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความพอเพียง”…

ถ่ายภาพ : นายณรงค์กร ประสานแสง นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://rmutp.ac.th

#http://std.offpre.rmutp.ac.th

 

กว่าจะมาถึง…วันนี้ ของ “นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ.” ท่านใหม่ “สมศักดิ์ หงษา พ.พ. รุ่น 20”

กว่าจะมาถึง…วันนี้

ของ “นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ.” ท่านใหม่ “สมศักดิ์ หงษา พ.พ. รุ่น 20”

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สืบต่อจากนายกสมาคมฯ ท่านเดิม ซึ่งหมดวาระในการดำรงตำแหน่งครบ 2 สมัย (นายโกศล พรพัฒนนางกูร) ได้แก่ นายสมศักดิ์ หงษา ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร รุ่น พ.ศ.2520 โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

นายสมศักดิ์ หงษา เกิดเมื่อ 6 ธันวาคม 2501 ปัจจุบัน อายุ 59 ปี 4 เดือน การศึกษา วุฒิ ปวช.พ.พ. จบปีการศึกษา 2520 จากสาขาบัญชี (ปัจจุบัน คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ หงษา ยังได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560” ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อีกด้วย

ปี 2521 เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย โดยในสมัยนั้น ธนาคารจะมารับสมัครที่ พ.พ. ซึ่งผ่านการคัดเลือก และเริ่มงานในตำแหน่ง พนักงานเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย

…ทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเพียงแห่งเดียว เป็นเวลา 23 ปี ตำแหน่งสุดท้าย หัวหน้าส่วน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เพชรเกษม 51 (ตอนขอลาออก สอบได้ตำแหน่งผู้จัดการสาขา) แต่ขอลาออกก่อน เพื่อมาทำธุรกิจส่วนตัว

สำหรับ ประวัติทางด้านครอบครัว นายสมศักดิ์ หงษา สมรสแล้ว เมื่อปี 2525 กับนางเจติยา สถิตย์พนาพร มีบุตรชาย 2 คน

บุตรชายคนโต ชื่อ นายสถาพร หงษา จบการศึกษา ปวช. ที่ พณิชยการพระนครและศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ มทร. พระนคร สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต ของโรงงาน สถานภาพมีครอบครัวแล้ว ภรรยาจบ พ.พ. เช่นกัน จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีบุตรสาว 1 คน

บุตรชายคนเล็ก ชื่อ นายพิสิฐ หงษา เรียนจบปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย สถานภาพ มีครอบครัวแล้ว โดยภรรยา จบนิเทศศาสตร์ จุฬา มีบุตรชายฝาแฝด

…ธุรกิจของครอบครัว มี 3 โรงงานผลิต โดยสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่บางบัวทอง และมีสาขาอยู่ที่กำแพงแสน อีก 2 โรงงาน มีเนื้อที่การผลิตประมาณ 10,000 ตรม. และมีพนักงาน รวมกว่า 200 คน

นายสมศักดิ์ หงษา เปิดบริษัท เอส.วี.อินเตอร์กลาส จำกัด เมื่อปี 2544 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริหารงานมาถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 17 ปี บริษัทฯ ผลิตกระจกเฟอร์นิเจอร์ ,ผลิตกระจกนิรภัยเท็มเปอร์, กระจกนิรภัยลามิเนต,และจำหน่ายกระจกทุกชนิด นอกจากนั้น ยังมีอีก 1 บริษัท ทำธุรกิจ ชื้อมาขายไป ชื่อ บริษัท เอส ที เท็มเปอร์ จำกัด

สำหรับ บริษัท เอส วีฯ ได้รับ มอก. 965-2537 และ ISO 9001-2015 ใช้ระบบ ERP ในการบริหารงาน

“…สัจจเว อุตมัง มัคคัง…ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด ที่ผมยึดมั่นมาโดยตลอด ผมภูมิใจ ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากพณิชยการพระนคร สถาบันอันทรงเกียรติ ผมมีความยินดีและขอบคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนให้ผมเข้ามาทำหน้าที่นี้ …จากศิษย์เก่า พพ. ก้าวสู่ตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ. ทั้งนี้ ผมขอปวารณาตนเองว่า…จะธำรงไว้ชึ่งความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันของศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร พร้อมทั้งยินดีให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมของ มทร.พระนคร ที่ขอความร่วมมือมายังสมาคมฯ และจะสืบสานปณิธานของท่านนายกสมาคมฯ ทุกท่าน ในการธำรงไว้ชึ่งงานวันอาภากร ตลอดวาระที่ผมดำรงตำแหน่ง และอยากเชิญชวนให้ศิษย์เก่าทุกรุ่น-ทุกท่าน มาร่วมงานวันอาภากร และ/หรือ อาสามาช่วยงานสมาคมฯ เพื่อความสำเร็จ สมบูรณ์ของภารกิจ เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่พวกเรา ชาว…เซียงเงี๊ยบ ฮ้อ” ทุกท่าน”…นายสมศักดิ์ หงษา นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ. กล่าวถึง พณิชยการพระนครและการบริหารงานในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า ทิ้งท้าย…

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมสัมมนาได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

โครงการโดย : งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

———————————————————

https://goo.gl/NQ6MCz

 

Congratulations!… พ.พ.รุ่น 2520 รั้งตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า พณิชยการพระนคร” คนใหม่

 

 

Congratulations!…

พ.พ.รุ่น 2520 รั้งตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า พณิชยการพระนคร” คนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมศักดิ์ หงษา ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร รุ่น 2520 ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครท่านใหม่ ต่อจากคุณโกศล พรพัฒนนางกูร ซึ่งหมดวาระ หลังจากดำรงตำแหน่งติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 โดยก่อนหน้านี้ นายสมศักดิ์ หงษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอุปนายกของสมาคมศิษย์เก่า พ.พ. และเป็นประธานจัดงาน “คืนสู่เหย้า พ.พ.” ในงานวันอาภากร ปีที่ผ่านมา

สำหรับ ประวัติของ นายสมศักดิ์ หงษา เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2501 ปัจจุบัน อายุ 60 ปี จบการศึกษาระดับ ปวช.สาขาวิชาบัญชี จากวิทยาเขตพณิชยการพระนคร เมื่อปี 2520 “พ.พ.รุ่น 20” และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน ประกอบอาชีพนักธุรกิจผลิตกระจกชั้นนำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

Congratulations… ชมรมกีฬาต่อสู้ ราชมงคลพระนคร สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง

Congratulations…

ชมรมกีฬาต่อสู้ ราชมงคลพระนคร สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง

วานนี้ (27 เมษายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร เปิดเผยว่า ทางชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ได้ส่งนักมวยสากลของชมรมกีฬาต่อสู้ 2 คน เข้าแข่งขันมวยสากล และมวยสากลสมัครเล่น ได้แก่ 1.”หล่อใหญ่” นายไกร เสฏฐพล (แก้วฟ้า สวนปาล์มฟาร์มนก ต.บัวมาศ มทร.พระนคร) ลงแข่งขันศึกมวยโลกมหากุศล สู่บัลลังโลก ณ จังหวัดลำปาง โดยเป็นการชิงแชมป์สหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF รุ่นไลท์เวท (ตำแหน่งที่ว่างลง) น้ำหนัก 135 ปอนต์ กับคู่ชกชาวอินโดนีเซีย แอนโทนี่ แพนกาลีล่า โดยในยกที่ 1-4 แอนโทนี่ แพนกาลีล่า โดนหมัดของนายไกร เสฏฐพล อย่างจะแจ้งและมีอาการไม่ค่อยดีนัก จนมายกที่ 5 เกิดมีแผลแตก ที่บริเวณคิ้วซ้าย และบริเวณใต้ตาซ้าย ต้องเย็บ 6 เข็ม จึงทำให้เกิดความบอบช้ำเป็นอย่างมาก ต่อมาในยกที่ 6 แอนโทนี่ แพนกาลีล่า จึงขอยอมแพ้ ส่งผลให้นายไกร เสฏฐพล ได้ครองแชมป์เปี้ยนสหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF รุ่นไลท์เวท น้ำหนัก 135 ปอนต์ ซึ่งเป็นเข็มขัดเส้นที่เขาเคยครองมาก่อนหน้านี้ และได้สละตำแหน่งไป ทำให้ปัจจุบัน นายไกร เสฏฐพล มีเข็มขัดแชมป์อยู่ในมือ มากถึง 7 เส้น

  1. “หล่อเล็ก” นายบรรณพล พันโนน (นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561) เข้าร่วมแข่งขัน มวยสากลชิงแชมป์เอเชีย คัดโคลิฟายยูธโอลิมปิก ASBC ASIAN YOUTH MEN’S & WOMEN’S BOXING CHAMPIONCHIPS BANGKOK 2018 ผลการแข่งขันนายบรรณพล พันโนน คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน มวยสากลชิงแชมป์เอเชีย คัดโคลิฟายยูธโอลิมปิก ASBC ASIAN YOUTH MEN’S & WOMEN’S BOXING CHAMPIONCHIPS BANGKOK 2018 และได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลก ในนามทีมชาติไทย ในช่วงเดือน สิงหาคม 2561 พร้อมกันนี้จะได้โควตาไปชิงแชมป์เยาวชนโลกในลำดับต่อไปอีกด้วย

สำหรับชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ ได้กล่าวว่าในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางชมรมกีฬาต่อสู้ จะเปิดทำการฝึกสอนกีฬามวยให้กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจ ณ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยจะใช้ทีมโค้ชและนักกีฬามวยของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ฝึกสอน นำโดย อาจารย์มงคล คำสุวรรณ นายไกร เสฏฐพล เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว และนายธนาณัติ เจาะพรหมมา (ช้างเผือก ส. คนิสสร มทร.พระนคร) แชมป์เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ในการนี้ ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ต้องขอกราบขอบพระคุณ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์) ที่ให้การสนับสนุนกีฬาอย่างเต็มที่ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ดร.ปริญญา มากลิ่น) และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ที่ให้การสนับสนุนชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร มาโดยตลอด

ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ

เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

ภาพ : นายไกร เสฏฐพล (แก้วฟ้า สวนปาล์มฟาร์มนก ต.บัวมาศ มทร.พระนคร)

#http://www.rmutp.ac.th

“เจมส์ มาร์” …พระเอกหนุ่มดาราดัง ใส่เสื้อกั๊กออกงาน Meet & Greet ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมัดหมี่ ผลงานปริญญานิพนธ์ของมหาบัณฑิตหนุ่มป้ายแดง สายเลือดแท้! ชาวคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

 

“เจมส์ มาร์” …พระเอกหนุ่มดาราดัง ใส่เสื้อกั๊กออกงาน Meet & Greet ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมัดหมี่ ผลงานปริญญานิพนธ์ของมหาบัณฑิตหนุ่มป้ายแดง สายเลือดแท้! ชาวคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ศิลปินดารานักแสดงชื่อดัง คุณเจมส์ อัศรัสกร หรือ เจมส์ มาร์ ได้รับเชิญให้ไปโชว์ตัวในงาน Meet & Greet SlimConcept Exclusive Party ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยชุดที่พระเอกหนุ่มเลือกสวมใส่ออกงานดังกล่าว เป็นผลงานออกแบบลายผ้า ของนักศึกษาระดับปริญญาโท กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากวิทยานิพนธ์ เรื่องการพัฒนาลวดลายผ้าฝ้าย ด้วยเทคนิคการทอแบบมัดหมี่ สำหรับเสื้อผ้าบุรุษสไตล์เมโทรเซ็กชวล ด้วยวิธีการตัดต่อ ซึ่งลวดลายผ้าดังกล่าว ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมากจาก “ศิลปอาร์ต นูโว” (Art Nouveau)

สำหรับความรู้เรื่อง ศิลปะแนว…อาร์ต นูโว (Art Nouveau) เป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในระหว่างปี ค.ศ.1880-1914 อาร์ต นูโว มีลักษณะพิเศษด้วยการใช้รูปทรงที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติ มีการใช้เส้นที่อ่อนช้อย และมีการผสมผสานลวดลายอย่างลงตัว

จากสภาพปัจจุบัน พบว่า เพศชายมีการดูแลตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลภาพลักษณ์ภายนอก ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง ตลอดจนการรักษาสุขภาพตนเอง โดยมีคำศัพท์เรียกคนกลุ่มนี้ว่า เมโทรเซ็กชวล ซึ่งมักเป็นคนที่ทันสมัย ชอบการเปลี่ยนแปลง สนใจเรื่องเทคโนโลยี เรียนรู้และมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ดังนั้น การเลือกสวมใส่ “เสื้อผ้า” จึงเข้ามามีบทบาทต่อคนในกลุ่มนี้ ซึ่งใช้ชีวิตในรูปแบบสังคมเมือง

สำหรับ ผลงานการออกแบบลายผ้าฝ้ายที่ใช้ตัดเย็บในครั้งนี้ เป็นผลงานจากการศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้า ในงานวิทยานิพนธ์ ของ นายเกชา ลาวงษา นักศึกษาหนุ่ม สายเลือด “โชติเวช” ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะสไตล์ดังกล่าว นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าฝ้าย ด้วยเทคนิคการทอแบบมัดหมี่ และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ-เลือกใส่ “เสื้อผ้า” ที่ผสมผสาน และแปลกใหม่ ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผ้าฝ้าย และก่อให้เกิดความเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนอีกทางหนึ่ง จึงนับได้ว่า ผลงานทางการศึกษาของมหาบัณฑิต จากรั้วราชมงคลพระนคร มีส่วนผลักดันให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายเกชา ลาวงษา เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีความพร้อมในการก้าวเป็นผู้นำยุคใหม่ในโลกแห่งแฟชั่น & เทคโนโลยี

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th