Congratulations!!! เด็กครุศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัล “นักศึกษาพระราชทาน”

 

Congratulations!!!

เด็กครุศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัล “นักศึกษาพระราชทาน”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยด้วยความภาคภูมิใจว่า “นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็น “เกียรติยศอันสูงสุดและความภาคภูมิใจของชีวิต” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 2 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

1) ประเภทนักศึกษาทั่วไป ได้แก่ นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2) ประเภทนักศึกษาพิการ ได้แก่ นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานดังกล่าว เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชปรารภ แด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( มล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2506 ใจความของพระราชปรารภมีว่า

�“มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้”

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน จวบจนบัดนี้ เป็นเวลากว่า 50 ปี รางวัลพระราชทานจึงเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ เป็นที่ตระหนักชัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น โดยนักศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทานจะต้องมีคุณลักษณะครบในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้และสามารถ ด้านทักษะความเป็นนักคิด นักบริหารจัดการ ทักษะการเป็นผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งด้านบุคลิกอุปนิสัย เป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงการมีทัศนคติและค่านิยมเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนการมีจิตสำนึกในจริยธรรมสากล

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว กับทั้ง 2 ราย มา ณ โอกาสนี้ ขอให้รักษาคุณงามความดีสืบไป และขอบคุณที่นำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง วงศ์ตระกูล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”… อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด… ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยา

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด…

ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเขตดุสิต

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และได้มอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว โดยในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนด กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ คือ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ซึ่ง สำนักงานเขตกรุงเทพได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเขตดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ สถานศึกษา และประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด ทั้งนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่านักศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา นำกลุ่มผู้นำนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย องค์การนักศึกษา และนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 14 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กับทางสำนักงานเขตดุสิต ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาได้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด และร่วมกันเป็นพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต่อไป

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร สนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านศิลปวัฒนธรรม นำความงดงามอย่างไทย อวดสายตาประชาสากล โชว์ศักยภาพการจัดการแสดงในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 “The 9th RMUTP International Conference” ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร สนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านศิลปวัฒนธรรม นำความงดงามอย่างไทย อวดสายตาประชาสากล โชว์ศักยภาพการจัดการแสดงในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 “The 9th RMUTP International Conference” ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดงานกลางคืนและการแสดง จัดการแสดงชุด “วิรัชสราญรมย์” และ “รำวงมาตรฐาน” งานเลี้ยงอาหารค่ำ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 “The 9th RMUTP International Conference” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

สำหรับการแสดงชุด “วิรัชสราญรมย์” อำนวยการฝึกซ้อมการแสดง โดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ฝึกซ้อมและกำกับการแสดง โดย ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานสวัสดิการและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และนางสาววันทนา ครุฑจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา คณะนักแสดงเป็นนักศึกษาทุนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ (อิตาลี) ประจำปีการศึกษา 2561 และนักศึกษาโควตาและทุน 100% ประจำปีการศึกษา 2560-2561 จำนวนรวม 8 คน

การแสดง “วิรัชสราญรมย์” เดิมเป็นการแสดงศิลปนิพนธ์ปีการศึกษา 2554 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา รุ่นที่ 13 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อมาได้รับความชื่นชอบและมีการนำไปแสดงอย่างแพร่หลาย ปัจจุบัน ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้นำมาปรับปรุงทอนเพลงให้มีความสั้นและกระชับมากขึ้นเหมาะแก่การแสดงประมาณ 5 นาที แต่ยังคงท่วงท่าและลีลาแบบฉบับเดิมเอาไว้ สำหรับแนวคิด ได้นำเอาอัตลักษณ์การแต่งกายของบุคคลมาสร้างสรรค์ด้วยการนำเอาค่านิยมของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ที่ได้รับเอาอารยธรรมศิวิไลซ์ของชาวตะวันตกเข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนประยุกต์นำเครื่องแต่งกายแบบสมัยนิยมในขณะนั้น ที่มีการผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก เช่น การนุ่งซิ่นไหมของสุภาพสตรี และการใส่เสื้อคลุมยาว สวมถุงน่อง ประดับขนนก เครื่องประดับ และรองเท้าส้นสูง การนุ่งโจงกระเบนของสุภาพบุรุษ แต่ใส่สูททักซิโดแบบชาวตะวันตก สวมหมวกและถือไม้ตะพด(ไม้เท้า) และสวมรองเท้าหนัง ซึ่งแสดงถึงการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้อย่างแพร่หลาย และเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูง เป็นต้น การแสดงนั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เป็นการแสดงท่าทางของสุภาพบุรุษ ที่ได้รับอิทธิพลจากชาวตะวันตก เพื่ออวดความงามของเครื่องแต่งกาย ประกอบการโชว์ไม้ตะพด (ไม้เท้า) และหมวกทรงสูงในทำนองเพลงนำ และใช้อิริยาบทในการเคลื่อนไหว เพื่อสื่อถึงความสนุกสนานของสุภาพบุรุษในยุคนั้น ช่วงที่ 2 เครื่องแต่งกายของสตรีไทย ในยุคนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตกโดยใช้ลีลาการเดิน การใช้หน้า และกระบวนท่ารำประกอบท่วงทำนองเพลงเพื่อสื่อถึงความสง่างาม ช่วงที่ 3 เป็นการแสดงความรื่นเริง ของสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ประกอบท่วงทำนองเพลงไทย และเพลงสากลด้วยการนำเสนอท่าทางเต้นรำ เพื่อให้สื่อถึงท่าทางผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน

และสุดท้ายเป็นการรำวงมาตรฐาน นำขบวนรำวงโดย ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมแขกสำคัญชาวต่างชาติ ทั้งนี้ใช้รูปแบบท่ารำที่ง่ายต่อการรำ ได้แก่ ท่าสอดสร้อยมาลา ซึ่งเป็นท่ารำพื้นฐานที่ง่ายและสามารถรำได้พร้อมๆ กัน เป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจาก รำโทน เป็นการรำและร้องของชาวบ้าน ซึ่งจะมีผู้รำทั้งชาย และหญิง รำกันเป็นคู่ ๆ รอบ ครกตำข้าวที่วางคว่ำไว้ หรือไม่ก็รำกันเป็นวงกลม โดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ลักษณะการรำ และร้องเป็นไปตามความถนัด ไม่มีแบบแผนกำหนดไว้ คงเป็นการรำ และร้องง่าย ๆ มุ่งเน้นที่ความสนุกสนานรื่นเริงเป็นสำคัญ เมื่อปรับปรุงแบบแผนการเล่นรำโทนให้มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม จึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากรำโทนเป็น “รำวงมาตรฐาน” อันมีลักษณะการแสดงที่เป็นการรำร่วมกันระหว่างหญิง-ชายเป็นคู่ ๆ เคลื่อนย้ายเวียนไปเป็นวงกลม มีเพลงร้องที่แต่งทำนองขึ้นใหม่ มีการใช้ทั้งวงปี่พาทย์บรรเลงเพลงประกอบ และบางเพลงก็ใช้วงดนตรีสากลบรรเลงเพลงประกอบ

อนึ่ง ชมรมศิลปะการแสดงฯ เปิดสอนนาฏศิลป์ไทย สากล พื้นเมือง พื้นบ้าน พื้นถิ่น ไทยประยุกต์ ร่วมสมัย Cover Dance ลีลาสร้างสรรค์ หางเครื่องลูกทุ่ง และอื่นๆ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 นี้ ในสาขา ช่างภาพ ช่างวีดีโอ สวัสดิการ ออกแบบฉาก แสง สี เสียง ตัดต่อเพลง แบล็คสเตจ ออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการแสดง แต่งหน้าทำผมเพื่อการแสดง ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดเพศ และชั้นปี หลักฐานการสมัคร ใช้เพียงมือถือสแกนเข้ากลุ่ม และลงทะเบียน AT CODE เลือกชมรม / เปิดทำการฝึกอบรมนาฏศิลป์และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกวันพุธ และวันศุกร์ ช่วงเวลา 16.30 – 19.30 น. ของในแต่ละเทอม เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรจากชมรมฯ และมีกิจกรรมการแสดงบริการให้กับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมรวมทั้งสิ้นตลอดปี มากกว่า 50 ชั่วโมงกิจกรรม และในปี 2561 นี้ ทางชมรมศิลปะการแสดง ได้รับรางวัล “ประกายเพชร” การันตีว่าเป็นกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกชมรมติดต่อสอบถาม นายณรัช เกษมมงคลธาดา ประธานชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2561 โทร. 0942391697

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึก สามารถนำบัตรรับของที่ระลึกมาแลก

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึก สามารถนำบัตรรับของที่ระลึกมาแลกได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์
ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-665-3777 ต่อ 6964

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.ราชมงคลพระนคร สุดประทับใจ “ชวนน้องทำบุญ รอดซุ้มบัวฉลองขวัญ คำมั่นสัญญา สร้างคุณค่า ใต้ต้นอินทนิล”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.ราชมงคลพระนคร สุดประทับใจ “ชวนน้องทำบุญ รอดซุ้มบัวฉลองขวัญ คำมั่นสัญญา สร้างคุณค่า ใต้ต้นอินทนิล”
 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม และเปิดเผยความรู้สึกในการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า
 
“ความประทับใจแรกพบ” เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ จึงใส่ใจในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้เป็นกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
 
โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน วันแรกเป็นพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นพี่ที่เรียนดี กิจกรรมเด่น เพื่อให้น้องนักศึกษาใหม่ได้เห็นเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงแนะนำบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
 
ส่วนวันที่ 2 เป็นจัดกิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล” เริ่มด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกันเพื่อความเป็นศิริมงคล การลอดซุ้มดอกบัวฉลองขวัญ ธงประจำมหาวิทยาลัยและคณะ ต่อด้วยรับฟังเทศนาธรรมเรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิต โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่บรรยาย และกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์พี่น้องค่ะ
 
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ด้วยความยินดียิ่งนะคะ” อธิการบดีกล่าว
 
#ราชมงคลพระนคร
#RMUTP
 
ที่มา : งานแนะแนวการศึกษา / งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
 
#http://www.rmutp.ac.th

กีฬาหมากล้อม ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมลุยศึกเวทีระดับนานาชาติ เด็กบริหารธุรกิจดังระเบิด! รับเชิญจากสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

กีฬาหมากล้อม ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมลุยศึกเวทีระดับนานาชาติ เด็กบริหารธุรกิจดังระเบิด! รับเชิญจากสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล ผู้จัดการทีมกีฬาหมากล้อม มทร.พระนคร เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีหนังสือด่วน…ขอตัวนักกีฬาหมากล้อมของมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับนานาชาติรายการ Asian University Go Tournament 2018 ระหว่างวันที่24-28 มิถุนายน 2561 ณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สำหรับ นักกีฬาที่ได้รับเชิญ ทั้ง 2 ราย ได้แก่ นายปฎิภาณ เทียนไธสง กับนายรัชพงศ์ เฉลิมกิจวาณิชย์ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ โดยเป็นนักกีฬาทุน 100% ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก เพื่อร่วมทีมหมากล้อมของ ม.ราชมงคลพระนคร

“ขอขอบคุณท่านอธิการบดี ที่มอบนโยบายดีๆ ในการสนับสนุนกีฬาของพระนคร และขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่กำกับติดตามแบบถึงลูกถึงคน จนวงการกีฬาของ มทร.พระนคร ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเป็นรูปธรรมชัดเจน …ดังนั้น การที่พระนคร ครองเจ้าเหรียญทอง ถึง 2 สมัยซ้อนในราชมงคลเกมส์ จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าประหลาดใจเลย…” ผศ.จิรภัทร กล่าวทิ้งท้าย

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/804312

ที่มา : งานกีฬา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ไอเดียเจ๋ง! จัดทำ “คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์”…เตรียมส่งมอบกิจกรรมที่น้อง”ยิ้ม!”…งดกิจกรรมที่น้อง “ยี้!!!”…ขานรับนโยบายอธิการบดีด้าน “ดิจิตอล” ใช้คิวอาร์โค้ด สแกนตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ไอเดียเจ๋ง!
จัดทำ “คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์”…เตรียมส่งมอบกิจกรรมที่น้อง”ยิ้ม!”…งดกิจกรรมที่น้อง “ยี้!!!”…ขานรับนโยบายอธิการบดีด้าน “ดิจิตอล” ใช้คิวอาร์โค้ด สแกนตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์
 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดทำคู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 (Creative Activity List for Freshmen 2018) สำหรับน้องใหม่ ชั้นปีที่ 1 และเพื่อให้รุ่นพี่ทุกชั้นปี ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้อง พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสาร กฏระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับน้อง ซึ่งได้ผลดีเยี่ยม โดยปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 มีการรวมรวมและจัดทำโดยงานแนะแนวการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร ซึ่งในการจัดทำหนังสือในปีนี้ ได้นำแนวทางของ Digital University (DU) มาใช้ พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF เพิ่มคลิปวีดีโอ และไฟล์เสียงเพลง/เชียร์แบบต่างๆ ซึ่งสามารถใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ หรืออื่นๆ ที่สามารถสแกน QR Code ได้ สแกนที่ตัวหนังสือคู่มือดังกล่าว เพื่อเข้ารับฟังและรับชมได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นที่ตอบสนองต่อความทันสมัยด้านไอทีในปัจจุบัน
 
สำหรับ กิจกรรมรับน้องของ มทร.พระนคร กำหนดจัดมาอย่างยาวนาน มีจุดดีที่ต้องร่วมกันรักษาไว้ อาทิ วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง การแสดงความเคารพของรุ่นน้องต่อผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ การปลูกฝังเรื่องความรักองค์กร ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การรับขวัญน้อง การร่วมกันฝึกร้องเพลงมหาวิทยาลัย กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมรับน้องแบบบำเพ็ญประโยชน์ และการเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ำใจซึ่งกันและกัน
 
***กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ของคณะและมหาวิทยาลัย เกิดจากการระดมสมองผู้เกี่ยวข้อง นำปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุง และพัฒนาให้กิจกรรมการรับน้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ไม่สื่อไปในทิศทางล่อแหลม ไม่จัดรับน้องภายนอกมหาวิทยาลัย มีการปฏิบัติต่อรุ่นน้องอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ ห้ามทารุณกรรมสัตว์ ห้ามทำกิจกรรมที่ขัดกับหลักศาสนาของรุ่นน้องที่นับถือ ห้ามจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของรุ่นน้องอีกด้วย ดังนั้น กิจกรรมรับน้องของ มทร.พระนคร จึงเป็น “กิจกรรมที่น้องยิ้ม!!!” … และไม่เป็น “กิจกรรมที่น้องยี้!!!”…อย่างแน่นอน
 
รายละเอียดในการจัดทำคู่มือ มีดังนี้
 
1.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา
2.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา นโยบาย / มาตรการมหาวิทยาลัยและคณะ
3.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดเกณฑ์และมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
4.เหตุผลของการรับน้องและผลกระทบ
5.บัญญัติ 10 ประการ
6.กิจกรรมรับน้องใหม่ / เป้าหมาย / กิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ /
7.แนวทางการรับน้องอย่างสร้างสรรค์
8.ความหมายของเกมส์หรือกิจกรรม
9.Group Dynamic (กระบวนการกลุ่ม)
10.คำแนะนำสำหรับการเป็นพี่ที่ดีและน้องที่ดี
11.เพลงเชียร์/เพลงประจำมหาวิทยาลัย
12.เกมส์
 
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมรับน้องของ มทร.พระนคร กำหนดให้ทุกคณะจัดได้ ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 เท่านั้น!!! และจะต้องจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 18.00 น. และให้นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนเวลา 19.30 น. ของวันนั้นๆ ทั้งนี้ หากนักศึกษาฝ่าฝืนและจัดกิจกรรมนอกเหนือจากช่วงวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีบทลงโทษสูงสุดคือให้ลงโทษ “พักการศึกษา 1 ภาค…ทันที!!!”
 
อนึ่ง สำหรับคู่มือกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวสู่การเป็น Digital University อย่างเต็มตัว คณะทำงานจึงจัดทำหนังสือในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักศึกษาในยุคไอทีเป็นอย่างมาก สามารถเปิดอ่านได้ทันทีบนหน้าเว็บไซต์ และสามารถเข้าชมร้านหนังสือของกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้แล้ววันนี้ …
 
วิธีการเลือกหนังสืออ่าน
1. เข้าเว็บไซต์ https://goo.gl/SgyD93
2. เลือกหนังสือบนชั้น
3. เว็บจะแสดงข้อมูลของหนังสือที่ต้องการ
4. กดที่ปุ่ม View สามารถอ่านหนังสือ เปลี่ยนหน้าได้ด้วยการปัดหน้าจอ จากขวาไปซ้าย
 
***ร้านหนังสือออนไลน์ กพศ. https://goo.gl/SgyD93
 
***หน้าเว็บข้อมูลคู่มือนักศึกษา กพศ. https://goo.gl/D6LqTG
 
***หนังสือรับน้องสร้างสรรค์ 2561 แบบออนไลน์ คลิ๊กลิงค์ https://goo.gl/P2oLGf
 
***หนังสือรับน้องสร้างสรรค์ 2561 แบบ PDF คลิ๊กลิงค์ https://goo.gl/abhVVj
 
ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ / ชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
 
#http://www.rmutp.ac.th

ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 2561 ม.ราชมงคลพระนคร

ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 2561

ม.ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 9 คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561” ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 (2 รอบ…รอบเช้า 5 คณะ และรอบบ่าย 4 คณะ) รอบเช้า 8.30 น. / รอบบ่าย 13.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รายละเอียดปรากฎตามภาพประกอบข่าว

หมายเหตุ…

1)การแต่งกาย เชิญชวน “ชุดผ้าไทย สีโทนม่วง หรือชุดสุภาพ”

2)วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตร – รับน้องสร้างสรรค์ บริเวณสนามหญ้า หน้าเรือนหมอพร (พระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร จำนวน 9 รูป)

ที่มา : งานแนะแนว & งานกิจกรรม & งานสวัสดิการ & งานระบบสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

Congratulations! 1 เงิน 1 ทองแดง ผลงาน “กีฬามวยไทย-คัดไปกีฬามหาวิทยาลัยโลก”

Congratulations!

1 เงิน 1 ทองแดง ผลงาน “กีฬามวยไทย-คัดไปกีฬามหาวิทยาลัยโลก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ ในฐานะที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร เปิดเผยว่า ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ได้ส่งนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ประจำปี ค.ศ. 2018 ในระหว่างวันที่ 10 -15 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ในร่ม กองทัพอากาศดินเมือง (ธูปะเตมีย์) โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 รุ่นคือ

1.นายกฤษฎา โบขุนทด ชื่อมวยไทย โจโจ้ ศ.พลับพลานารายณ์ นักศึกษาสาขา การโรงแรม พิกัดน้ำหนัก 57.กก

2.นายนพพล บุตะกะ นักศึกษาสาขาการตลาด พิกัดน้ำหนัก 63.5 กก

โดยมอบให้ อาจารย์มงคล คำสุวรรณ เป็นผู้ฝึกสอน และนายไกร เสฏฐพล เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

สำหรับนักกีฬาทั้ง 2 คนเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2561 จึงถือว่าเป็นการทดสอบผลงานของนักกีฬาทั้ง 2 คน

ซึ่งจากผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก โดยนายกฤษฎา โบขุนทด ( โจโจ้ ศ.พลับพลานารายณ์) ได้ตำแหน่งที่ 2 โดยมีผลการแข่งขันชนะ 2 ไฟล์ ส่วนในรอบชิงชนะเลิศนักกีฬาเกิดอาการบาดเจ็บ จึงได้เพียงอันดับ ที่ 2 สำหรับนายนพพล บุตะกะ ได้ลำดับที่ 3 ในการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกัน

ในโอกาสนี้ทางชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ต้องกราบขอบพระคุณ สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนครที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมกันนี้ต้องกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุน ชมรมกีฬาต่อสู้ตลอดมา

และในช่วงเปิดภาคการศึกษา 2561 ทางชมรมกีฬาต่อสู้ได้รับการอนุมัติโครงการกีฬามวยตับจาก ซึ่งจะคัดนักศึกษาที่มีความสนใจในชั้นปีที่ 1 มาร่วมแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคี และความสนุกสนานให้กับนักศึกษาพร้อมทั้งจะทำให้นักศึกษาชั้น ปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ต่อไป

ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้

ภาพ : ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

 

#http://www.rmutp.ac.th

 

เปิดประชุมผู้นำนักศึกษา สภานศ./องค์การ นศ. ม.ราชมงคลพระนคร ผู้นำ นศ.ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นนำ RMUTP ก้าวสู่ Digital University

เปิดประชุมผู้นำนักศึกษา สภานศ./องค์การ นศ. ม.ราชมงคลพระนคร ผู้นำ นศ.ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นนำ RMUTP ก้าวสู่ Digital University

สภานักศึกษา จัดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 ให้กับองค์การนักศึกษา และชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา มุ่งเน้นสู่การเป็น Digital University

โดยในการนี้…รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์

อนึ่ง สภาวการณ์ในปัจจุบัน โลกกำลังเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวคือ หัวใจของอนาคต นวัตกรรม คือ ผลผลิตอุดมศึกษา หมายถึง “การสร้างคน” ทั้งนี้ ม.ราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งมีหน้าที่สร้างคนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ ตลาดแรงงานและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยจึงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน “ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ” ทำให้นักศึกษามีการสร้างกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยพลังสมอง พร้อมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาสติปัญญา ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ …นับเป็นแนวคิดสำคัญที่ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวให้ข้อคิดแก่ผู้นำนักศึกษา ในพิธีเปิดการประชุม

สำหรับ ผลสรุปการพิจารณางบประมาณ องค์การนักศึกษา ชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา งบพัฒนากีฬา สภานักศึกษา และงบสะสมสภานักศึกษา จากการพิจารณางบประมาณ ในการประชุมสมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ปรากฎผลดังนี้

1)องค์การนักศึกษา ได้รับอนุมัติ จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,833,740 บาท

2)ชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ได้รับอนุมัติจำนวน 23 โครงการ เป็นเงิน ทั้งสิ้น 438,000 บาท

3)งบพัฒนากีฬา ได้รับอนุมัติจำนวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 931,000 บาท

4)สภานักศึกษา ได้รับอนุมัติจำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 534,610 บาท

5)สภานักศึกษา มีมติอนุมัติงบประมาณสะสม จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 285,850 บาท

“มหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีให้ความสำคัญกับงานด้านกิจการนักศึกษา ตามแนวคิดสำคัญที่ว่า นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือหัวใจของประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงมั่นใจว่า จะสามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและสังคม กล่าวคือ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถจากศาสตร์วิชาในแขนงที่นักศึกษาเลือกเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งสร้างเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน เพื่อฝึกให้บัณฑิต มีคุณสมบัติที่ถึงพร้อม…สามารถทำงานเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกความอดทน ฝึกการประสานงาน ได้เรียนถูกเรียนผิด เรียนรู้ความสำเร็จจากความเพียรและการวางแผนที่ดี รวมถึงเรียนรู้จากบทเรียนที่ผิดพลาดไม่สมหวัง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ได้มาจากการทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจึงมั่นใจว่า “บัณฑิตราชมงคลพระนคร” จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติในอนาคต…สืบไป” ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th