เพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 12 ประกาศเดินตาม “รอยเท้าพ่อ” จัดนิทรรศการ “ปลูกรัก เทิดภักดี” ณ ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์

13621621_1033965850023050_758746312_o

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคุณศศิลักษณ์ พจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานการจัดนิทรรศการของ นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 12 โดยมีทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นคณะที่ปรึกษาโครงการฯ

สำหรับ การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลสิริริราชสมบัติครบ 70 ปี ภายใต้แนวคิด “ปลูกรัก เทิดภักดี” โดยนักศึกษาได้จัดงานในรูปแบบของการเดินตามรอยเท้าของพ่อ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม มีการสาธิตร้อยมาลัย และการทำขนมไทย ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนครในรุ่นปัจจุบันอีกด้วย

อนึ่ง นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12” ประกอบด้วยนักศึกษาจาก 9 คณะที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 34 คน โดยตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ทั้งทางด้านภาษา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการคัดเลือกเป็น “เพชรนอก” เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศในลำดับต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่านักศึกษาทั้งหมด จะกลับมาเป็นผู้นำที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติพร้อมใช้ และก้าวสู้โลกอาชีพในอนาคต เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต สืบไป

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการสังคม ฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ อบรมหลักสูตร Microsoft office Word & Excels (ขั้นสูง) ให้แก่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

IMG_9969

 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรอบรม Microsoft office Word & Excels (ขั้นสูง) ” โดยมี นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมโครงการนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญกับงานการบริการสังคม โดยเลือกกลุ่มผู้เข้าอบรม ได้แก่ ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ทั้งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังความรักต่อสถาบันอีกด้วย ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งวิทยากรมากฝีมือ ได้แก่ นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล และนายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว

“ปัจจุบัน…เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ให้เท่าทันความเจริญเหล่านั้นอยู่เสมอ เพื่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่ออัพเดทความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย” รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าปลูกธรรมในใจคน จัดอบรมสมาธิระยะยาวต่อเนื่องในหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ”…หวังปั้นครูสมาธิมืออาชีพ พัฒนาจิตให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

13516738_1381615291855670_4974841847280183681_n1

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๖” (รุ่นที่ ๑ ของ มทร.พระนคร) ด้วยความร่วมมือระหว่างกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์

ภายในกิจกรรมปฐมนิเทศ ได้รับเกียรติจาก ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนคณะผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ วางพานธูปเทียน ในพิธีถวายตนเป็นศิษย์พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อจุดประสงค์ของการทำสมาธิ โดยพระอาจารย์โกสินทร์ ปญฺญาวุฑฒิโก จากวัดธรรมมงคล และกิจกรรมนั่งสมาธิ

โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

สำหรับหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๖ (รุ่นที่ ๑ ภาคที่ ๑ ของสาขา ๑๗๖ ม.ราชมงคลพระนคร) กำหนดเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรียนทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รวม ๑๐๐ ชั่วโมง จากเวลาเรียนทั้งหลักสูตร ๒๐๐ ชั่วโมง ซึ่งจะอบรมในภาค ๒ อีก ๑๐๐ ชั่วโมงเป็นลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงชื่อสมัครได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร.02 665 3777 ต่อ 6624, 6235 โดยดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ม.ราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th และ เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชมงคลพระนคร http://cul.offpre.rmutp.ac.th

ขอขอบคุณที่มา : ภาพและข่าว กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ประชาพิจารณ์คู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ คึกคัก! ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตบเท้าเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น มุ่งเผยแพร่และใช้งานในเทศกาลรับน้อง 2559

13575464_1029420570477578_1375887067_o

  รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา และศิษย์เก่า ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วม “การประชุมพิจารณาร่างคู่มือรับน้องเชิงสร้างสรรค์” วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สำหรับการพิจารณาร่างคู่มือรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับน้องใหม่ ของทุกคณะ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการปรับปรุง ร่างคู่มือรับน้องฯ เป็นไปได้โดยความสำเร็จ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาจะนำข้อแนะนำ และความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุม มาปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ และเสนอต่อคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาร่างคู่มือรับน้องเชิงสร้างสรรค์ เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มและมอบให้คณะทั้ง ๙ คณะ ถือเป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับกิจกรรมรับน้องในปีนี้ เป็นลำดับต่อไป

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวว่า “การรับน้องเชิงสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ “Creative Activity Lists for Freshmen 2016” เป็นอีกหนึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ มั่นใจว่า จะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าแสดงออกต่อประชุมชนให้กับนักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างเพื่อนกับเพื่อน รวมไปถึงพี่กับน้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในอนาคต โดยคู่มือเล่มนี้จะเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมรับน้องร่วมกันอย่างมีความสุข ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับ “Freshmen” ทุกคน และขอฝากรุ่นพี่ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมการรับน้อง ให้จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป ”

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยชมรมสันทนาการจัดทำ “คู่มือกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559” ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับน้องในปีนี้ คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา2559 “Creative Activity Lists for Freshmen 2016” ได้จัดกระบวนการการทำ “ประชาพิจารณ์” เพื่อรวบรวมความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย มาใช้เพื่อการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ก่อนการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในปีการศึกษา 2559 โดยมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทุกท่านสามารถอ่านคู่มือได้ที่นี่ https://issuu.com/oilapimthok/docs/

ขั้นตอนที่ 2 แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และตอบแบบสอบถามคู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์”Creative Activity List for Freshmen 2016″ ได้ที่ : https://docs.google.com/a/rmutp.ac.th/forms/d/1YSWORzMr4czs-LWD2wH4Gqw6u8NyoCLSc-q4-ea08ds

อนึ่ง ท่านสามารถสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า หมายเลขโทรศัพท์ 081 904 6003 ไอดีไลน์ : yutthapoom.s5335

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมปฏิบัติธรรมฝึกจิตชนะใจ “ชินนสาสมาธิ” เล็งขยายผลอบรมสมาธิระยะยาวต่อเนื่องในหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ”…หวังปั้นครูสมาธิมืออาชีพ พัฒนาจิตให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

13517479_1375854032431796_3228800746108700330_o

วันนี้ (22 มิถุนายน 2559) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนา เพื่อการสร้างผู้นำคุณธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 วัน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการอบรมชมวีดิทัศน์ประวัติพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่องจุดประสงค์การทำสมาธิ/อิริยาบถ 4 โดยพระอาจารย์เสริมพร ธมฺมวโร และฝึกภาคปฏิบัติผ่านการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ เสร็จแล้ว พระอาจารย์มหาจตุพล ธมฺมพโล นำผู้ร่วมอบรม สวดรัตนปริตร อันเป็นบทสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอาราธนาคุณความดีของพระรัตนตรัยปกปักรักษาตน

ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายเรื่องจุดเริ่มต้นและการบริกรรม โดยอาจารย์ชาญชัย มโนมัยพิบูลย์ และเรียนรู้เรื่องสมาธิกับการควบคุมอารมณ์ และแนะนำหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ โดยอาจารย์สุริยา มากมูล

ในการนี้ ม.ราชมงคลพระนคร ยังมุ่งมั่นส่งเสริมโครงการศึกษาปฏิบัติธรรม โดยกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 7 รอบ ในหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ภาคที่ 1 โดยกำหนดเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 พฤศจิกายน 2559 ทุกวันจันทร์ – วันพุธ เวลา 16.30 – 19.00 น. รวม 100 ชั่วโมง โดยหลักสูตรจะมี ทั้งหมด 200 ชั่วโมง ซึ่งจะอบรมในภาค 2 อีก 100 ชั่วโมงเป็นลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงชื่อสมัครได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 02-665-3777 ต่อ 6624,6625 ทั้งนี้ ม.ราชมงคลพระนคร ถือเป็นสาขาของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 นับเป็นสาขาน้องใหม่ล่าสุดที่จัดฝึกอบรมสมาธิขั้นสูงให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ นอกจากฝึกสมาธิขั้นสูงให้กับบุคลากรแล้ว ยังเป็นการให้บริการกับสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส และสร้างผู้สอนด้านสมาธิในการอบรมสมาธิให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเร็วๆ นี้

ขอขอบคุณข้อมูลภาพและข่าว ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าประวัติศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร บันทึกว่า…”ทรานสคริปต์กิจกรรม : Activity Transcript” ใบแรก! คลอดแล้วด้วยระบบบันทึกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ!…อธิการบดีประกาศชัดผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติพร้อมใช้ เน้นย้ำ “วิชาการนำ – กิจกรรมเสริม” เติมเต็มความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างสมบูรณ์แบบ 100 %

13493351_1025157010903934_457094509_o

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเน้นเติมเต็มความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติพร้อมใช้ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ เน้นย้ำพร้อมก้าวขึ้นเป็น “Digital University” อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในทุกมิติ ทั้งภาควิชาการ และภาคการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน

อนึ่ง นักศึกษาที่เป็น DEMO แรกให้กับ ระบบเพื่อออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Student Activity Transcript) สำเร็จเป็นครั้งแรก เจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งร่วมกันสร้างสรรค์ สามารถออกใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรพร้อมรายละเอียดได้อย่างเต็มรูปแบบ (เวอร์ชั่น 1) โดยผ่านระบบเทคโนโลยีในการบันทึกรายการกิจกรรมตลอดหลักสูตรของผู้เรียน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 01.05 น.

ในการนี้ ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้จารึกชื่อของนักศึกษาหญิงคนแรกที่ได้ทรานสคริปต์กิจกรรม คือ นางสาวสุพิน แซ่เฒ่า รหัสประจำตัวนักศึกษา 135760601019-0 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ สาขาวิชา เทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และนักศึกษาชายคนแรก ชื่อ นายศรายุธ คำมา รหัสประจำตัวนักศึกษา 125760706030-3 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดยระบบทรานสคริปต์กิจกรรมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้ริเริ่ม ผลักดันและสร้างระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ด้วยความร่วมมือของผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผอ.สวส. / ผอ.กพศ. หนง.กิจกรรมนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาอีกหลายท่าน สร้างและปรับปรุงระบบโดย นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบ ซึ่งระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนี้เป็นระบบที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันได้แก่ การทำงานเป็นทีม ความเสียสละ ความพยายาม ความอดทน การประสานงาน เรียนรู้ความสำเร็จ เรียนถูกเรียนผิดจากความสมหวังและได้บทเรียนจากความผิดพลาด ฝึกจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ออกกำลังกาย และรักษาขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร แนะแนวการศึกษา นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐

13517765_1025705654182403_292549810_o

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย นางสาวมัลลิกา วีระสัย หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ นายไตรวุฒิ วุฒิสอน กับ นางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์ นักแนะแนวการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมด้วย บุคลากรแนะแนวการศึกษาของแต่ละคณะ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐” โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๖ ในเขตการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า ๓,๐๐๐ คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่มา :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

=M000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา :   กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Vote!! เชียร์ร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมกดโหวตเชียร์ทีม “ฝ้ายสยาม” ทีมออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

13466515_1071716586200299_6824935792107946655_n

13417672_1071751752863449_4337711901123060762_n

 

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมิตรรักแฟนคลับ ของ ม.ราชมงคลพระนคร ทุกท่าน ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมกดโหวตเชียร์ทีม “ฝ้ายสยาม” ทีมออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “1โหวต & 1แชร์” ของทุกท่าน จะเป็นกำลังใจที่ดี ให้ทีมงานเบื้องหน้า&เบื้องหลัง ผลิตผลงานดีๆ ออกสู่สังคมตลอดไป ขอได้รับ “คำขอบคุณ”…จากใจพวกเรา…ชาวราชมงคลพระนคร

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ : การประกวดรายการฝ้ายทอใจ+Thai+Cotton+Fair:+Poplar+Vote+กิจกรรมการประกวดออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย+คุณเชียร์ทีมใหนกดVote+เลย!!+http://fans.vote/v/ACmRBzF60BE#.V2Fd5MOnbag.lineme

 

เด็กถาปัตย์ ม.ราชมงคลพระนคร ซิวตั๋วกรุงเทพ-ฮานอย เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๘ ในฐานะทูตวัฒนธรรมตัวแทนประเทศไทย จากโครงการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยร่วมกับ สกอ.

13432207_1072138502824774_2596489051658430900_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือด่วน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียตนาม ครั้งที่ ๘ จึงได้มอบหมายให้ ผศ. ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการคัดเลือกร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผศ.วีนา สงวนพงษ์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดี โดยพิจารณาคุณสมบัติด้านภาษา บุคลิกภาพ ทัศนคติ และความสามารถด้านการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่สามารถเป็นตัวแทนของประเทศในการทำหน้าที่ “ทูตวัฒนธรรม”

โอกาสนี้ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณะกรรมการคัดเลือกรวมถึง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นายธานี สุคนธะชาติ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวภัสรชญาย์ จีนจิตต์มั่น นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น ตัวแทนเยาวชนไทยตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมกับกรมเอเชียตะวันออกและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำหรับ นส.ภัสรชญาย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีและสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ รวมไปถึงมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและเวียดนามในระดับดี มีความสามารถพิเศษด้านรำไทย ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวน ๑๒ คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

“ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี และท่านคณะกรรมการคัดเลือกทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสดิฉันได้เป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและ ตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ดิฉันจะนำความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และการเป็นส่วนหนึ่งของรั้ว ม.ราชมงคลพระนคร ไปเป็นแรงผลักดันในการทำกิจกรรมในโครงการฯ ในฐานะทูตวัฒนธรรมตัวแทนประเทศไทย หลังจากจบโครงการแล้ว ดิฉันจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ ชาวราชมงคลพระนครต่อไปค่ะ” นางสาวภัสรชญาย์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร