ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับ ทปอ. เตรียมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 “รอบที่ 1 ยื่นเฉพาะพอร์ตฟอริโอ้” ไฟเขียวเปิดรับสมัครช้างเผือก โควตา&ทุนนักกีฬา โควตาศิลปะการแสดงและดนตรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เตรียมดูแลเรื่องโควตานักกีฬา และโควตาศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปะการแสดงหรือดนตรี ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ ผู้มีความสามารถเด่นชัดในด้านกีฬา ศิลปะการแสดงหรือดนตรี ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่งและมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 เรื่องการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มาตรการสนับสนุนนักศึกษาเก่งพิเศษ (Premium Students)

สำหรับ นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เปิดรับกีฬา วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล เทนนิส ฟุตซอล ลีลาศ บาสเกตบอล กรีฑา เซปักตะกร้อ ว่ายน้ำ เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด เทควันโด ยูโด แบตมินตัน หมากกระดาน หรือกีฬาอื่นๆ สามารถกรอกใบสมัครนักกีฬาออนไลน์ได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th/sport_main/

ส่วนนักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการแสดงเปิดรับด้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ นาฏศิลป์ร่วมสมัย หรือศิลปะการแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี เปิดรับ ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล ดนตรีไทยประยุกต์ ดนตรีไทยร่วมสมัย ขับร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงไทยเดิมหรือสากล หรือสาขาวิชาดนตรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถกรอกใบสมัครด้านศิลปะการแสดงและดนตรี ออนไลน์ได้ที่

ระบบรับสมัครขอคัดเลือกเป็นนักศึกษาโควตา ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี

***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6053 สายด่วน! 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : #งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรียบเรียงโดย งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร ผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ทุกมิติ ส่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานระบบเทคโนโลยี อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านงานกิจการนักศึกษา ของ สกอ. มั่นใจสร้างเครือข่าย 30 มหาวิทยาลัย หลังรับตำแหน่งประธานรุ่น นบน.3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3 (นบน.3)” โครงการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ระยะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 วัน ดังนี้

✓ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 สร้างฐานความรู้ด้านกิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่กิจการนักศึกษา ยุค Thailand 4.0 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ และดูงานมหาวิทยาลัยต้นแบบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

✓ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฏาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

✓ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 วิเคราะห์&สังเคราะห์ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอต่อผู้บริหาร สกอ. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกอ. เป็นประธานเปิดงาน เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 5 ชุดวิชาสำคัญ ได้แก่ • ชุดวิชาที่ 1 บริบทการจัดการศึกษาและการพัฒนานิสิตนักศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลก • ชุดวิชาที่ 2 แนวคิด วิสัยทัศน์ของนักศึกษายุคใหม่ กับมุมมองเพื่อการบริหารกิจการนักศึกษา • ชุดวิชาที่ 3 การพัฒนาวิสัยทัศน์การบริหารกิจการนักศึกษา และการศึกษาดูงาน • ชุดวิชาที่ 4 ทักษะการบริหารงานกิจการนักศึกษา • ชุดวิชาที่ 5 สรุปประสบการณ์และการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร

อนึ่ง โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา จัดมาแล้ว 2 รุ่น และครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 ผลิตผู้บริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษาของประเทศไทย มาแล้วกว่า 120 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ สมรรถนะ ความสามารถบริหารงาน เพื่อวางแนวทาง ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตสู่สถานประกอบการ และยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ.2560 – 2564) อีกทั้งยังสามารถวางแนวทางความต้องการของประเทศไทย จากแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) รวมถึงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นำไปสู่ความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมการจัดการศึกษาที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหน่วยงานและสถานประกอบการในอนาคต

“ขอขอบคุณท่านอธิการบดี ที่สนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา กว่า 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับแนวคิดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เชียงใหม่ พระจอมเกล้า บูรพา พะเยา กลุ่มราชมงคล กลุ่มราชภัฏ และกลุ่มวิทยาลัยเฉพาะทาง วิทยาลัยชุมชน เป็นต้น โดย ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานรุ่น นับเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคตต่อไป” ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก

 

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE วชิราวุธวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช มอบหมายให้ นางสาวสโรชา หัตถกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้แทน มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุม ” เตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER (TO BE NUMBER FRIEND CORNER) เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร ร่วมโครงการในพระราชดำริ ค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลุยสำรวจแหล่งน้ำ บุกป่าบนเขาเขียว-เขาชมพู่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา โดยมีผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมจัดในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ในการนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ รวม 40 คนมุ่งหน้าจากเทเวศร์สู่จังหวัดชลบุรี โดยมีปลายทางอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา และเมื่อถึงที่นั่น นักศึกษาก็ได้พบกับเพื่อนใหม่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่จะได้ร่วมกันศึกษา และสำรวจทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกัน ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ภายในโครงการ นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ภายหลังฟังการบรรยายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก นักศึกษาก็แยกย้ายกันประจำกลุ่ม 6 กลุ่ม แบ่งเป็น

  1. นิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ
  2. ความหลากหลายของพืชพรรณ ในพื้นที่เขาเขียว-เขาชมพู่
  3. แมลงและสัตว์ขาปล้อง
  4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
  5. ความหลากหลายของปักษาพรรณ
  6. ทรัพยากรไทยกับงานวิจัยและการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความอนุเคราะห์คณาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีพี่เลี้ยงจากองค์การสวนสัตว์ และจาก อพ.สธ.

ในแต่ละกลุ่มต่างแยกย้ายกันไปศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ในน้ำ จนถึงบนเขา ในพื้นที่เขาเขียว – เขาชมพู่ ด้วยกิจกรรมความรู้เข้มข้นแบบจัดเต็ม แต่แม้จะเป็นนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ก็สามารถเข้าใจได้โดยง่าย

กลุ่มศึกษานิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสำรวจแหล่งน้ำ การใช้เครื่องมือสำรวจคุณภาพน้ำ วิธีการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำ และนำตัวอย่างนั้นมาวิเคราะห์ โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ นักศึกษาได้รับความรู้ว่า ในแหล่งน้ำที่สะอาด และแหล่งน้ำเสีย มีจุลชีพในน้ำแตกต่างกันอย่างไร และจุลชีพในแหล่งน้ำที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนั้น ส่งผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตรอบแหล่งน้ำนั้น ไม่ว่าจะเป็นปลา ต้นไม้ ไปจนถึงนกและสัตว์ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น

กลุ่มความหลากหลายของพืชพรรณกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เขาเขียว เขาชมพู่ นักศึกษาได้เดินขึ้นเขา สู่พื้นที่ป่าที่แท้จริง เรียนรู้การสำรวจ การจัดทำแผนที่ต้นไม้ การวัดขนาดต้นไม้ การเก็บตัวอย่างพรรณไม้เพื่อนำมาศึกษาต่อ ทำให้นักศึกษาทราบว่านอกเหนือจากการสตัฟสัตว์เพื่อศึกษาแล้ว ก็ยังมีการเก็บรักษาตัวอย่างของต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็น ใบ ดอก ผล โดยวิธีการอัดแห้ง ซึ่งช่วยให้สามารถเก็บตัวอย่างได้นานนับสิบปี

กลุ่มแมลงและสัตว์ขาปล้อง นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าแมลง สัตว์ที่ไม่ค่อยมีใครรักมากนัก มีประโยชน์อย่างไรต่อระบบนิเวศ ก่อนที่จะได้เรียนรู้วิธีการเก็บตัวอย่างแมลง สิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในโลก ตาข่ายที่ตวัดออกไป จะทำอย่างไรไม่ให้แมลงนั้นบาดเจ็บหรือเสียหาย ซึ่งนักศึกษาหลายคนหายข้องใจว่าผีเสื้อและแมลงสีสวยที่เห็นอยู่ในกรอบรูปวางขายทั่วไปนั้น มีวิธีการทำเบื้องหลังอย่างไร

กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน อีกหนึ่งกลุ่มที่นักศึกษาหลายคนกล้า ๆ กลัว ๆ เมื่อรู้ว่าตัวเองได้อยู่กลุ่มนี้ แต่เมื่อได้รับฟังการบรรยาย มุมมองที่มีต่อสัตว์เหล่านี้ของนักศึกษาก็ค่อยคลายหายไป เมื่อได้รู้ว่าสัตว์หน้าตาไม่น่ารักในสายตาคนทั่วไปนั้น เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ช่วยควบคุมประชากรแมลง หรือแม้แต่งูที่หลายคนกลัว ก็มีส่วนช่วยในการควบคุมจำนวนศัตรูพืชอย่างเช่นหนู เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีเก็บตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกโดยวิธีวางกับดัก การสังเกตความแตกต่างและจำแนกสายพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เช่นกบ อึ่ง เขียด ปาด เป็นต้น

กลุ่มความหลากหลายของปักษาพรรณ นักศึกษาหลายคนกลับมาพร้อมกับอาการปวดคอเล็กน้อย เนื่องจากแหงนหน้าคอยมองหานก ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ไหว หรือเสียงร้องแหลมที่ดังขึ้น กล้องสองตาที่ห้อยคอก็พร้อมจะหันไปยังแหล่งที่มีความเคลื่อนไหวเหล่านั้นทันที พร้อมกับการเปิดคู่มือนกในมือ ทำให้หลายคนได้รู้ว่านกเอี้ยงนั้น ยังมีย่อยเป็นนกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกกิ้งโครง และมีความสนใจที่จะเรียนรู้และศึกษาความแตกต่างของนกแต่ละชนิดต่อไป

กลุ่มทรัพยากรไทยกับงานวิจัยและการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นเหมือนบทสรุปของสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากทุกกลุ่มก่อนหน้านี้ นักศึกษาได้เรียนรู้ว่า บนผืนแผ่นดินไทยนั้น มีทรัพยากรที่มีคุณค่าอยู่มากมายเพียงใด หากเราสนใจ เราสามารถนำมาพัฒนา นอกจากการอุปโภคบริโภคโดยตรง ยังสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่นการผลิตสบู่หรือยาสระผมสมุนไพร วัสดุเหลือใช้หรือของเสียก็ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่นการผลิตถ่านไม้ ที่ยังได้น้ำส้มควันไม้เป็นของแถม หรือแม้แต่มูลสัตว์ ยังสามารถนำมาหมักเป็นแก๊สหุงต้มสำหรับประกอบอาหารในครัวเรือนได้

ในวันสุดท้ายของโครงการ นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับของกลุ่มตนเอง มานำเสนอต่อเพื่อนๆ ผู้ร่วมโครงการ โดยมีเพื่อนๆ และคณาจารย์ ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ซึ่งนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการต่างมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเล็กอย่างจุลชีพใต้น้ำ หรือต้นไม้ขนาดใหญ่ ทุกชีวิตต่างพึ่งพาอาศัยเกี่ยวข้องกันเป็นระบบนิเวศ จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกปลูกฝังเป็นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปภายภาคหน้า พร้อมต่อยอดไปยังเพื่อนเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติเช่นเดียวกัน

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

เด็กถาปัด ม.ราชมงคลพระนครสร้างชื่อระดับชาติ หลังคว้ารองแชมป์ ฉิวเฉียด ด้านจุฬาเบียดซิวที่1 และที่ 3

นายธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า นางสาวณัชวิการณ์ ตั้งสะสมวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้งาน SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017 รับเงินรางวัล 30,000 บาท

ภายใต้โจทย์การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่งผลิตภัณฑ์ซอสพริกศรีราชา ตราศรีราชาพานิช โดยมีผู้ส่งผลงานจำนวนกว่า 30 ชิ้น และผ่านเข้ารอบสุดท้าย 6 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศ

“เป็นความภาคภูมิใจของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ที่สามารถยืนอยู่บนเวทีระดับชาติ ภายใต้แรงกดดันของทีมผู้เข้าแข่งขัน โดย 3 ทีมสุดท้าย เป็นทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึง 2 ทีม แต่ มทร.พระนคร ก็สามารถครองตำแหน่งรองชนะเลิศได้สำเร็จ คณะกรรมการตัดสิน นอกจาก SCG จะใช้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากในประเทศไทยแล้ว ยังได้เชิญ Mr.Taku Satoh หนึ่งในนักออกแบบผู้มีอิทธิพลอย่างสูงในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชาวญี่ปุ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน…ดีใจมากๆ ที่นักศึกษาของเรา “ทำได้!” ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ที่ช่วยสนับสนุนพร้อมส่งเสริมให้กำลังใจคณะสถาปัตย์มาอย่างต่อเนื่อง จะรักษามาตรฐานผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในลำดับต่อๆไป…” คณบดีธานี กล่าวด้วยความปลาบปลื้มยินดี

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ร่วมกับ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานวิถีไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในสังกัด ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล รวมถึง หน่วยงานและชุมชนโดยรอบ พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่งกว่า 300 คน

ขบวนพิธีเริ่มจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทางประตู 4 เลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลก ข้ามสะพานชมัยมรุเชฐ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 5 ถึงแยกวัดเบญจ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพาน เข้าถนนนครปฐมและเลี้ยวขวาเข้าสู่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ขบวนเชิญเทียนพรรษาเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ แล้วเข้าสู่พระอุโบสถ

พิธีกรรมภายในพระอุโบสถเริ่มด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล จากนั้นพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีสมาทานศีล ประธานกล่าวนำคำถวายเทียนพรรษา และผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม จากนั้นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 8 รูป ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ ก่อนกราบลาพระประธานประจำพระอุโบสถ และลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม

 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการจัดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

กิจกรรมเริ่มในเวลา 13.00 น. โดยมีพิธีเปิดและการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน จากนั้นขบวนแห่เทียนพรรษา ออกจากหอประชุม D-Hall เคลื่อนขบวนตามถนนสามเสน เพื่อเดินทางไปถวายเทียนพรรษายังบริเวณพระอุโบสถ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร เมื่อถึงบริเวณพิธี ประธานนำขบวนเดินทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถ 3 รอบ แล้วเข้าประจำที่นั่ง จากนั้น พระโยคาวจร กล่าวนำถวายเทียนพรรษา และถวายเครื่องไทยธรรม ในเวลา 14.00 น.

ในการนี้ ทุกหน่วยงาน ทุกคณะ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 21,880 บาท

อนึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการตกแต่งต้นเทียนพรรษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในพิธีเปิด คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดคณะนักศึกษาขบวนแห่กลองยาว กองพัฒนานักศึกษา จัดริ้วขบวนแห่เทียน โดยมีนางสาวชยาภัสร์ ยอดแก่น Miss RMUTP 2016 จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นนางฟ้าประจำต้นเทียน ชมรมศิลปะการแสดง จัดขบวนนางรำ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจกรรมนักศึกษา จัดการบันทึกชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม สำนักวิทยบริการร่วมบันทึกภาพกิจกรรม นักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาจากทุกคณะกว่า 800 คน ที่สำคัญกิจกรรมนี้ยังได้รับความสนใจจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน คณะบริหารธุรกิจ จากสาธารณรัฐเอสโตเนีย เข้าร่วมขบวนแห่ด้วย

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรมเริ่มในเวลา 13.00 น. โดยมีพิธีเปิดและการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน จากนั้นขบวนแห่เทียนพรรษา ออกจากหอประชุม D-Hall เคลื่อนขบวนตามถนนสามเสน เพื่อเดินทางไปถวายเทียนพรรษายังบริเวณพระอุโบสถ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร เมื่อถึงบริเวณพิธี ประธานนำขบวนเดินทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถ 3 รอบ แล้วเข้าประจำที่นั่ง จากนั้น พระโยคาวจร กล่าวนำถวายเทียนพรรษา และถวายเครื่องไทยธรรม ในเวลา 14.00 น.

ในการนี้ ทุกหน่วยงาน ทุกคณะ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 21,880 บาท

อนึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการตกแต่งต้นเทียนพรรษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในพิธีเปิด คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดคณะนักศึกษาขบวนแห่กลองยาว กองพัฒนานักศึกษา จัดริ้วขบวนแห่เทียน โดยมีนางสาวชยาภัสร์ ยอดแก่น Miss RMUTP 2016 จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นนางฟ้าประจำต้นเทียน ชมรมศิลปะการแสดง จัดขบวนนางรำ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจกรรมนักศึกษา จัดการบันทึกชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม สำนักวิทยบริการร่วมบันทึกภาพกิจกรรม นักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาจากทุกคณะกว่า 800 คน ที่สำคัญกิจกรรมนี้ยังได้รับความสนใจจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน คณะบริหารธุรกิจ จากสาธารณรัฐเอสโตเนีย เข้าร่วมขบวนแห่ด้วย

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร รุกหนัก ดูแลนักกีฬา ประกาศเกียรติคุณนักกีฬาเรียนดี จับมือสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร เตรียมมอบทุนเรียนดี ให้นักกีฬา 12 ทุน 12 ชนิดกีฬา สำหรับนักกีฬาที่มีผลการเรียนดีที่สุดในแต่ละประเภท หวังสร้างนักกีฬาต้นแบบที่ “เล่นเก่ง & เรียนดี” ให้พระนคร

ผู้บริหารคณะฯไอเดียเจ๋ง…จัดปฐมนิเทศพิเศษให้นักกีฬา มั่นใจดูแลเหมือนลูก ปลูกฝังค่านิยมใหม่ ใส่ใจการเรียน

วันนี้ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาโควตากีฬา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คุณโกศล พรพัฒนนางกูรและคุณพงษ์พันธ์ วัฒนลิขิต จากสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติ

ใจความสำคัญในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ นอกจากที่จะเป็นการให้กำลังใจและพัฒนานักศึกษาทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญไม่แพ้กัน คือวินัยทางด้านการศึกษาโดยนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาจำเป็นต้องเรียนควบคู่กับการเล่นกีฬาไปด้วย เพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจยังได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่มีผลงานด้านกีฬาและการเรียนดีเด่น และนักกีฬาที่มีการพัฒนาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นต้นแบบให้แก่นักกีฬาคนอื่นๆ ต่อไป

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.bus.rmutp.ac.th

 

มีข่าวดี! ของชาวราชมงคลพระนคร เอกชนใจดี…แจกฟรี! ทุนการศึกษา P.A. PHONE (พีเอโฟน) ใจดี! มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา RMUTP ในกองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

โดยทุกๆท่าน สามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมมอบทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ได้ด้วยมือท่านเอง

เอ๊ะ! แต่เดี๋ยวก่อน…

ทุกคนมีFacebook ของตัวเองกันใช่ไหม? เปิดเลยค่ะ

ทุกๆ 1 Like+1 Share มีมูลค่า 20 บาท ร่วมสบทบทุนกับกองทุนพณิชการพระนคร เพียงแค่ทำตามดังนี้

– กด Like เพจ P.A. PHONE //https://www.facebook.com/p.a.phone

– กด share โพสนี้ เปิดเป็นสาธารณะและ

– แคปรูปกด Like เพจ และ กด Share แสดงใต้โพส https://www.facebook.com/P.A.PHONE/photos/a.397964887016337.1073741831.380326175446875/1205027209643430/?type=3&theater

ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560

พลาดไม่ได้แล้ว 3 ขั้นตอนง่ายๆ ก็ได้ทั้งบุญและสร้างอนาคตให้กับนักศึกษา

 

“ขอขอบคุณ คุณปรมินทร์ นิยมพันธ์ ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร รุ่น 2528 ที่บริจาคเงิน 60,000 บาท เป็นทุนให้นักศึกษา ในปีที่ผ่านมาและได้ช่วยบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะมาโดยตลอด รวมถึงงานวันอาภากร 19 ธันวาคมเป็นประจำทุกปี จากความดีดังกล่าว จึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 อนึ่ง ในปี 2560 นี้จึงเกิดโปรเจ็คสร้างสรรค์ เพื่อมอบทุนการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยจะเป็นกิจกรรม promote Pages บริษัท พีเอโฟน จากนั้น นับจำนวนผู้กด Like&Share แปลผลเป็นทุนการศึกษา 20 บาท ต่อการ Like &Share ซึ่งจะมอบเงินในพิธีมอบทุนประจำปี 2560 ของกองทุนพณิชยการพระนคร สำหรับนักศึกษา 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยคุณปรมินทร์ มีแนวคิดที่จะขยายผลในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อมอบทุนให้กับทั้ง 9 คณะ เป็นลำดับต่อไป” คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าวทิ้งท้าย

 

 

ขอขอบคุณ ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

ธรรมะสวัสดี… ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร และชาวพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในเทศกาลเข้าพรรษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ธรรมะสวัสดี…
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร และชาวพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน
ร่วมกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในเทศกาลเข้าพรรษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. (โปรดตรงเวลา) ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร โดยตั้งขบวนพร้อมกันที่หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
* ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และทีมงาน ที่ร่วมสืบสานประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียน
* ขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และชมรมศิลปะการแสดง ที่ร่วมสืบสานศิลปะการร้อง-เล่น-รำวงกลองยาว
*ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทีมงานกองศิลป์ กองพัฒน์ ที่ร่วมเตรียมสถานที่
*ขอขอบคุณ สวส./กสอ./กก. ที่ร่วมบันทึกภาพ/วีดีโอ และจัดรถรับส่ง
*ขอขอบคุณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ที่จัดนักศึกษาร่วมกิจกรรมแห่เทียนในวันนี้
*ขอขอบคุณทีมงานกองศิลป์และกองพัฒน์ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม
หมายเหตุ การแต่งกาย
#สุภาพบุรุษ : เสื้อขาว/ครีม/เทา กางเกงสีเข้ม หรือโจงกระเบน
*สุภาพสตรี : เสื้อขาว/ครีม/เทา นุ่งซิ่นสีโทนเดียวกับเสื้อ หรือซิ่นสีเข้ม หรือโจงกระเบน
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
#http://www.rmutp.ac.th