ชมรมวิชาการ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “วิชาการดี…พี่สอนน้อง ” ให้นักศึกษาปี 1 …เสียงตอบรับดีมาก ฝ่ายกิจการนักศึกษาเตรียมขยายเพิ่มรายวิชาติวในภาคเรียนถัดไป

ชมรมวิชาการ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “วิชาการดี…พี่สอนน้อง ” ให้นักศึกษาปี 1 …เสียงตอบรับดีมาก ฝ่ายกิจการนักศึกษาเตรียมขยายเพิ่มรายวิชาติวในภาคเรียนถัดไป

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการชมรมวิชาการ RMUTP “วิชาการดี…พี่สอนน้อง” ในการนี้ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนางสาวพีรดา ผลบุญ ประธานชมรมวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร ๔ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สำหรับ โครงการ “ วิชาการดี…พี่สอนน้อง ” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์ ผู้จัดการแผนกออกแบบ บริษัท แอ๊ดดา ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, นางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย และนางสาวภาวนา ทิมผ่องใส ศิษย์เก่า มทร.พระนคร มาเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ในเรื่อง วัสดุศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ และความเข้าใจในบทเรียนอย่างชัดเจน ก่อนเข้าสู่สนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ที่จะถึงในสัปดาห์ถัดไป

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ที่นักศึกษาทุกชั้นปี ดำเนินการเก็บชั่วโมงกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน

“…มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนโยบายของท่านอธิการบดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกประเภท ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น ทั้งยังสร้างความรักความผูกพัน ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กันระหว่างคณะอีกด้วย ..” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มา  : ชมรมวิชาการ มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ.  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เครดิตภาพถ่าย    :   นายสมภพ ฉัตรสิริวัฒนา ชมรมวิชาการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา

 

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของชมรมวิชาการ และข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ได้ที่ :

https://www.rmutp.ac.th

หน้าแรก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/

https://www.facebook.com/academicRMUTP/

Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร …คว้ารางวัลขนะเลิศ จากการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ในงานทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ 9 ราชมงคล…

Congratulations!

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร …คว้ารางวัลขนะเลิศ จากการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ในงานทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ 9 ราชมงคล…

ผลการแข่งขันแต่งคำประพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 โดยมีนักศึกษาจาก 9 ราชมงคลทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว

กติกาการแข่งขัน กำหนดให้แต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 และ กลอนสุภาพ

อนึ่ง คณะกรรมการซึ่งเป็นนักเขียน และ ผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ขนบ ฉันทลักษณ์ และความหมาย

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาราชมงคล ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพเชิงวรรณศิลป์อย่างสร้างสรรค์ และได้รับเกียรติจากผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  “ครูภาษาไทยประกายเพชร” เข้าร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันจากทั้ง 9 ราชมงคล

ทั้งนี้ ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยอาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม  หัวหน้าสาขาภาษาไทยประยุกต์ และอาจารย์เบ็ญจมาศ สังข์นุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า

นายธนพัฒน์  เจียรนัย นักศึกษาจาก ม.ราชมงคลพระนครได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล

สนใจศึกษาต่อ ม.ราชมงคลพระนคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th

ที่มา : สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

“ วิชาการดี…พี่สอนน้อง ” ชมรมวิชาการ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

“ วิชาการดี…พี่สอนน้อง ” ชมรมวิชาการ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และรับฟังการถ่ายทอดความรู้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภายใต้โครงการของชมรมวิชาการ RMUTP “ วิชาการดี…พี่สอนน้อง” ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร ๔ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กำหนดการ

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.   ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดโครงการ โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ถ่ายทอดความรู้ วิชาสถิติ และวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดย นางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย วิทยากรศิษย์เก่า มทร.พระนคร

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ถ่ายทอดความรู้ วิชาภาษาไทยเพื่อการนำเสนอและแนะนำเทคนิคการสอบอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดย นางสาวภาวนา ทิมผ่องใส

หมายเหตุ

– ชมรมวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ ให้กับนักศึกษาที่มาลงทะเบียน จำนวน ๘๐ คนแรก ที่จะได้รับอาหารว่าง ๒ มื้อ และอาหารกลางวัน ๑ มื้อ

อนึ่ง นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ ๓  ชั่วโมงกิจกรรม

#การแต่งกาย  ให้นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดพละ ในการเข้าร่วมโครงการ

# วิธีการรับชั่วโมงกิจกรรม!!!

– นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในตารางลงทะเบียน เวลามา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของชมรมวิชาการ

– ลงทะเบียนกลับ ในตารางลงทะเบียน เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของชมรมวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา (ส่วนงานชมรม) กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 (ตึกบ่อปลา) ศูนย์เทเวศร์ โทร.ภายใน 02 665 3777 ต่อ 6508 (พี่อาร์ม) และนางสาวพีรดา ผลบุญ (ฮานา) ประธานชมรมวิชาการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา โทร.099 335 4763

ที่มา  : ชมรมวิชาการ มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ.  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร แสดงศักยภาพการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม และแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” โชว์ผลงานชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร แสดงศักยภาพการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม และแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” โชว์ผลงานชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” ภายใต้โครงการ “สืบนาฏสานศิลป์ มทร.พระนคร” ครั้งที่ 3 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมสนามหญ้าหน้าเรือนหมอพร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

สำหรับกิจกรรมช่วงเช้า เป็นกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ ที่ปรึกษาชมรมกิตติมศักดิ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป์ไทยและสากล และดนตรีไทย ผู้สนับสนุนกิจกรรมวิพิธทัศนาฯ และคณะกรรมการบริหารชมรมศิลปะการแสดงฯ จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

จากนั้น เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาในชมรมศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทุกวันพุธและพฤหัสบดี จำนวน 20 สัปดาห์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” จำนวน 15 ชุดการแสดง ได้แก่ เภรีเอกราช เมขลานั่งวิมาน เมขลา-รามสูร ฟ้อนผางประทีป เซิ้งกะโป๋ ระบำกีปัสเรนัง ระบำกรับ รำพลายบัวเกี้ยวนางตานี การแสดงเพลงจีนร่วมสมัย ระบำนางกอย การแสดงลีลาศ The Little Party ฟ้อนแพน ระบำไก่ และรำพระลอตามไก่

ทั้งนี้ นักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม พร้อมการตอบแบบสอบถามหลังชมการแสดงจบ ด้วยวิธีสแกน QR Code ทำแบบสอบถามใน Google form โดยความอนุเคราะห์จากงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

อนึ่ง วิพิธทัศนา คือ การแสดงนาฏศิลป์หลายรูปแบบ หลายชุด เป็นการแสดงสั้นๆ ที่แสดงต่อเนื่องกัน ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง มีความเหมาะสมกับเวลา เกิดความเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ และสามารถเลือกชมได้ตามความสนใจ

สำหรับ ท่านที่สนใจ นำการแสดงไปโชว์ในงานต่างๆ สามารถติดต่อ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้ที่ 026653777 ต่อ 6323

เครดิตภาพถ่าย : นายศิริวัฒน์ สายสุนทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองศิลปวัฒนธรรม

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

www.facebook.com/student.affairs.rmutp

 

เปิดเวทีแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาคณะสิ่งทอ มทร.พระนคร แสดงแฟชั่นโชว์ THE BRANDING PROJECT URBANISM ซึ่ง

เปิดเวทีแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาคณะสิ่งทอ มทร.พระนคร

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในฐานะรักษาการคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์ THE BRANDING PROJECT URBANISM ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบดีไซน์ และตัดเย็บ โดยนักศึกษา ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

สนใจเข้าศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ดูรายละเอียดที่ www.rmutp.ac.th

#ราชมงคลพระนคร

ที่มา   :   ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม มีเอกลักษณ์และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไทย และลวดลายผ้าไทย

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถร่วมแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยทั้งชุด หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการแต่งกายชุดนักศึกษาในทุกวันศุกร์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ศุกร์ละ 1 ชั่วโมง

อนึ่ง นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะ จากนั้น 9 คณะ จะได้รวบรวมส่งมายังงานทรานสคริปต์กิจกรรมเป็นลำดับต่อไป

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

Congratulations… 🏆 บทสรุป ม.ราชมงคลพระนคร “เจ้าเหรียญทองสมัยที่2🏆”

Congratulations… 🏆

บทสรุป ม.ราชมงคลพระนคร “เจ้าเหรียญทองสมัยที่2🏆”

 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่34 “ล้านนาเกมส์”

ทัพนักกีฬา มทร.พระนคร ผนึกกำลังสู้ศึก “ล้านนาเกมส์” อย่างเต็มความสามารถ และโชว์ผลงานโดดเด่นจนสามารถ รักษาตำแหน่ง “เจ้าเหรียญทอง” ได้เป็นสมัยที่ 2 ด้วยการทำเหรียญรวมได้ทั้งหมด 63 เหรียญ แบ่งเป็น

เหรียญทอง       🥇 28 เหรียญ

เหรียญเงิน       🥈 17 เหรียญ

เหรียญทองแดง 🥉 18 เหรียญ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กล่าวถึงการกีฬาของพระนคร ไว้อย่างประทับใจว่า “เพราะข้อจำกัด ไม่ใช่ ขีดจำกัด”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ สามารถครองถ้วยรางวัลเกียรติยศคะแนนรวมเหรียญทอง ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 : ล้านนาเกมส์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง ขอขอบคุณทุกพลังที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัด โดยใช้เป็นแรงผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย

ขอบคุณ ความร่วมแรง ร่วมใจ ของนักกีฬาทุกคน ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา และกองเชียร์ชาวราชมงคลพระนครทุกคน ที่ทำให้ทัพนักกีฬาของเราประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะ “ อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

🥇🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🥇

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

🚩ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

“เพราะข้อจำกัด ไม่ใช่ ขีดจำกัด” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ ครองถ้วยรางวัลเกียรติยศคะแนนรวมเหรียญทอง ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 : ล้านนาเกมส์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันค่ะ

“เพราะข้อจำกัด ไม่ใช่ ขีดจำกัด”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ ครองถ้วยรางวัลเกียรติยศคะแนนรวมเหรียญทอง ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 : ล้านนาเกมส์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันค่ะ

เป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วย 28 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 18 เหรียญ รวมทั้งหมด 63 เหรียญ

ขอบคุณทุกพลังที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัด โดยใช้เป็นแรงผลักดันให้ไปสู้เป้าหมาย

ขอบคุณ ความร่วมแรง ร่วมใจ ของนักกีฬาทุกคน ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา และกองเชียร์ชาวราชมงคลพระนครทุกคนที่ทำให้ทัพนักกีฬาของเราประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะ

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

ที่มา  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Congratulations! หนุ่มบริหารธุรกิจ – สาวสื่อสารมวลชน สร้างชื่อด้านเสียงเพลงให้ “พระนคร” ในล้านนาเกมส์

 

Congratulations! 🎤🎤🎤

หนุ่มบริหารธุรกิจ – สาวสื่อสารมวลชน สร้างชื่อด้านเสียงเพลงให้ “พระนคร” ในล้านนาเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักร้องลูกทุ่งชาย-หญิง ของ ม.ราชมงคลพระนคร

นายเรืองศักดิ์  คำภิรมย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฝ่ายชาย

และนางสาวชนิกานต์  ตุ่มศิริ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฝ่ายหญิง

จากการแข่งขันในเทศกาลกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

Congratulations! ม.ราชมงคลพระนคร ร้องไชโย! โชว์ฟอร์มสุดเจ๋ง หลังกวาด 28 ทอง ฉลุย! ครอง “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” แน่นอนแล้ว

 

Congratulations!

ม.ราชมงคลพระนคร ร้องไชโย! โชว์ฟอร์มสุดเจ๋ง หลังกวาด 28 ทอง ฉลุย! ครอง “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” แน่นอนแล้ว

…ขอบคุณทัพนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอชื่นชมนักตบลูกขนไก่ที่กวาดเรียบ 5 ทอง ตะกร้อเก็บทองที่ 4 สำเร็จ เทนนิส 1 ทอง อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร เตรียมบินด่วนเช้านี้ รับถ้วยพระราชทานเจ้าเหรียญทองในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมเชียร์ฟุตซอลชายคู่ชิง ในฐานะว่าที่แชมป์ 5 สมัย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” 🏆 ระหว่างวันที่  3-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ผลการแข่งขันในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.พระนคร กวาดเหรียญทองอย่างต่อเนื่อง โดยผลการแข่งขัน ส่งผลให้พระนครขึ้นนำเป็นเจ้าเหรียญทองแน่นอน 100% มีรายละเอียดดังนี้

1.เซปักตะกร้อ

🥇เหรียญทอง ทีมชุดชาย

2.แบดมินตัน

🥇เหรียญทอง ชายเดี่ยว

🥇เหรียญทอง หญิงเดี่ยว

🥇เหรียญทอง ชายคู่

🥇เหรียญทอง หญิงคู่

🥇เหรียญทอง คู่ผสม

3.เทนนิส

🥇เหรียญทอง ชายเดี่ยว

🥈เหรียญเงิน ชายเดี่ยว

4.เปตอง

🥉เหรียญทองแดง shooting หญิงเดี่ยว

5.ครอสเวิร์ด

🥈เหรียญเงิน คู่ผสม

6.ฟุตซอล มทร.พระนคร ชนะ มทร.กรุงเทพ 4:0 เข้าชิงชนะเลิศ เพื่อครองแชมป์สมัยที่ 5 กับเจ้าภาพวันนี้

ร่วมชมและเชียร์  และส่งแรงใจให้นักกีฬามทร.พระนคร ในการสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” เพื่อเป็นเจ้าเหรียญทองในสมัยที่ 2🏆

🚩ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th