” กระทรวงศึกษาธิการ ” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการอบรมตาม BTEC Qualificatio ณ อาคารมงคลอาภา

” กระทรวงศึกษาธิการ ” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการอบรมตาม BTEC Qualificatio ณ อาคารมงคลอาภา

วันที่ 9 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร  ได้ให้การต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา  ศูนย์พณิชยการพระนคร  ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการอบรมตาม BTEC Qualification ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามหลักสูตร Business and Technology Education Council ของ Pearson Education Limited แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาสู่สากล  และได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชม “เรือนหมอพร” ซี่งได้รับรางวัล “อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558” ด้วย

ขอขอบคุณ ที่มา : ม.ราชมงคลพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งสร้างความเข้าใจการใช้บริการ e-Payment (การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) ในยุคดิจิทัล 4.0 สนองนโยบาย Digital University

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งสร้างความเข้าใจการใช้บริการ e-Payment (การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) ในยุคดิจิทัล 4.0 สนองนโยบาย Digital University

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาชมรมนักลงทุน พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการเงิน โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการลงทุน กับ e-Payment” โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้รับทุนวิจัยเรื่อง e-Payment จากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชำระเงินของประชาชนซึ่งรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการปรับตัวของประชาชนในการใช้บริการการชำระเงินผ่านบริการ e- Payment ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

โครงการโดย : ชมรมนักลงทุน สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่3

วันที่7 มกราคม 2562 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่3 โดยมีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือก 15 คนสุดท้าย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ศูนย์เทเวศร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยจัดให้มีการประกาศผลรางวัล พร้อมมอบถ้วยนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัลรวมมากกว่า 50,000 บาท ในวันที่18 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 14 ปี ได้จัดงานภายใต้ชื่อ “14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN”

ขอขอบคุณ ที่มา : กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคน ร่วมแสดงพลังรักษ์พณิชยการพระนคร ด้วยการเข้าร่วมการประกวด คลิปวีดีโอ ประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคน ร่วมแสดงพลังรักษ์พณิชยการพระนคร ด้วยการเข้าร่วมการประกวด คลิปวีดีโอ ประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ

“บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน”

 

ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ภายในงานฉลองครบรอบ 14 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562

รายละเอียดติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

https://goo.gl/DJHUYf

 

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมอาคารสุนีย์ ศิริรัตน์อัสดร (หอพักนักศึกษาจีน) …หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม เตรียมจับมือสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ “โชว์ศักยภาพด้านวิชาการ และอาคารหลังใหม่” พร้อมเปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ กลางเดือนมกราคม ศกนี้

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมอาคารสุนีย์ ศิริรัตน์อัสดร (หอพักนักศึกษาจีน) …หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม เตรียมจับมือสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ “โชว์ศักยภาพด้านวิชาการ และอาคารหลังใหม่” พร้อมเปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ กลางเดือนมกราคม ศกนี้

วานนี้ (4 มกราคม 2562) ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดเผยว่า คณะศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายได้ของคณะ รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยอาคารสุนีย์ ศิริรัตน์อัสดร ซึ่งปรับปรุงเป็นหอพักสำหรับนักศึกษาจีน โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี เป็นประธานเปิดอาคารดังกล่าว ในการนี้ คุณสุนีย์ ศิริรัตน์อัสดร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้สนับสนุนบริจาคงบประมาณเพิ่มเติม จนการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาจีนแล้วเสร็จ ให้เกียรติร่วมพิธี

นายพัลลภ หามะลิ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว พร้อมให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัตินักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะในด้านบริการ ภายใต้สโลแกนของสาขาการโรงแรมที่ว่า “สุดยอดนักบริการ นวัตกรรมก้าวไกล เทคโนโลยีนำสมัย สร้างสรรค์ยั่งยืน”

ด้าน นางวิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ กล่าวเสริมว่า “ขอขอบคุณ สาขาวิชาการโรงแรม ที่กรุณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ของสาขาการโรงแรมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ จากเดิมใช้ห้องประชุมอาภากร เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารใหม่ (อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว)

2.การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ เปลี่ยนเป็นใช้ห้องเรียนรวม 3 ชั้น 3 (อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว)

3.การแข่งขันอ่านออกเสียง เปลี่ยนเป็นใช้ห้องประชุมเซียงเงี๊ยบฮ้อ ชั้น 1 อาคาร 3

นอกจากนั้น สาขาวิชาการโรงแรม ยังรับจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง และน้ำดื่มสูตร “ห้องอาหารเซียงเงี๊ยบฮ้อ!” พร้อมโชว์ศักยภาพในด้านการบริการของนักศึกษาวิชาเอกการโรงแรม เพื่อต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ และคณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ในการมาเยือนคณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสนี้อีกด้วย”

อนึ่ง สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ และสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือ http://larts.rmutp.ac.th

***ผู้สนใจสมัครแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ทั้งระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา (เน้นเฉพาะทุกสาขา ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร) สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่…http://larts.rmutp.ac.th/2554/?p=13897

…สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช มือถือ 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 และส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail pakarat.y@rmutp.ac.th

ขอขอบคุณ ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

#I Love พณิชยการพระนคร

#เซียงเงี๊ยบฮ้อ

 

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน จับมือเอกชน ขานรับสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ชิงถ้วย รมต.ศึกษาธิการ

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน จับมือเอกชน ขานรับสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ชิงถ้วย รมต.ศึกษาธิการ

วานนี้ (29 ธันวาคม 2561) นางวิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ พณิชยการพระนคร เปิดเผยว่า “ขอกราบขอบพระคุณ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กรุณามอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ สำหรับการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย 3 ประเภท 6 รายการ ได้แก่ การพูดสุนทรพจน์ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรอง และการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี ทุกสาขาในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ นอกจากนั้น ยังได้รับความกรุณาจากสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร โดยท่านนายกสมศักดิ์ หงษา พร้อมด้วย ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี และคุณสรชาติ แหวนทองคำ เจ้าของร้านครุยทองคำ สาขาอรุณอมรินทร์ ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย”

“ภาษาไทย” คือภาษาประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ที่บางครั้ง คนไทยอาจมองข้ามความสำคัญ ทว่า…ความจริงแล้ว ทักษะทางภาษาไทย ถือเป็นพื้นฐานหลัก ในการต่อยอดความสำเร็จ ผู้ที่ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมมีโอกาสต่อยอดความสำเร็จได้ในศาสตร์ทุกแขนง ดังนั้น เยาวชนทุกคน จึงพึงตระหนัก และหมั่นฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยให้มีความชำนาญตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และต่อยอดความเชี่ยวชาญในระดับปริญญาต่อไป

***สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ สนใจเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ โทร. 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

***ด่วน! รับสมัครแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่…http://larts.rmutp.ac.th/2554/?p=13897

ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail pakarat.y@rmutp.ac.th

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อบูรณาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อการบูรณาการสำหรับความปลอดภัยในระบบส่งจ่ายระบบไฟฟ้า” ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และที่สถานีไฟฟ้าย่อยนครปฐม 1 (115/22 kV) กฟภ. จ.นครปฐม ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เป็นหัวหน้าโครงการ ผอ.ณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการโครงการ โดยมีผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆมาเข้ารับการอบรม…

ขอขอบคุณภาพข่าว : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562

“ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus”

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้ช่วยภาคธนาคารออมสิน ภาค 2 และเจ้าหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่จะลงพื้นที่และยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ  OTOP หรือกลุ่มอาชีพในชุมชน ให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ตลาดการค้า ซึ่งภายในโครงการยังได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือทรัพยากรที่ชุมชนมีหรือสิ่งที่ชุมชนต้องการจำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.) กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ 2.)กลุ่มหัตถศิลป์ดินไทย 3.)กลุ่มอาชีพวังใหญ่พัฒนา 4.) กลุ่มแม่บ้านลำพองพัฒนา 5.)กลุ่มวัสดุจากสิ่งของเหลือใช้  6.)วิสาหกิจชุมชนเฮิร์บแลนด์ 7.)กลุ่มอาชีพชุมชนแม่บ้านอุตสาหกรรม วังหนับอุทิศ  ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์  ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

จัดโครงการโดย : งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ

ขอขอบคุณภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

 

ประกาศด่วนที่สุด!!! มทร.พระนคร เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาทุกหมู่เหล่าของ มทร.พระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร รอบที่ 2

ประกาศด่วนที่สุด!!!

มทร.พระนคร เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาทุกหมู่เหล่าของ มทร.พระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร รอบที่ 2

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฯ ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม (สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตรฯ ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (จุดรวมพลพิธีเปิดกิจกรรมฯ บริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตร)

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น. น.ศ.พบกันบริเวณ ลานวัดเบญจมบพิตร

08.30 – 08.45 น. ทุกท่านเตรียมพร้อมและเข้าแถวตามจุดที่กำหนด

08.50 น. ประธานในพิธี (ผู้อำนวยการเขตดุสิต) เดินทางมาถึงบริเวณเปิดกิจกรรมฯ

09.00 น. พิธีเปิด และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

09.10 – 12.00 น. ปล่อยแถวเริ่มพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณคลองเปรมประชากร ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม(สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร

กดลงทะเบียนเลย … https://goo.gl/dLaLjJ … ภายในวันนี้ 25 ธันวาคม 2561 ก่อน 18.00 น.

สแกนเข้ากลุ่มไลน์ … https://line.me/R/ti/g/bHMCFZzpgo … เพื่อสิทธิ์ในการรับชั่วโมงกิจกรรม

น.ศ.จะได้รับ “รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ชั่วโมงกิจกรรม”

การแต่งกาย :

  1. เสื้อสีเหลืองจิตอาสา ผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ

2.เสื้อม่วง/เสื้อพละสีม่วง มหาวิทยาลัย กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

” คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ” ม.ราชมงคลพระนครร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน บูรณาการองค์ความรู้ ยกระดับวิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

” คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ” ม.ราชมงคลพระนครร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน บูรณาการองค์ความรู้ ยกระดับวิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรฐกิจของชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคุณสุชาติ เต็งประเสริฐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ กล่าวสนับสนุนความร่วมมืออีกด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อนำองค์ความรู้ของนักศึกษาร่วมบูรณาการและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภท กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หรือ กลุ่มอาชีพชุมชน ให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เข้าสู่ตลาดสากล และเกิดการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน สถาบันอุดมศึกษา

ขอขอบคุณภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร