ขอแสดงความยินดี : Congratulations! ชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลประกายเพชร ประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไป ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมนายกองค์การ & นายกสโมสรฯคหกรรม ซิวเยาวชนดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเลขาฯองค์การ คณะสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลด้านนันทนาการ จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดี : Congratulations!

ชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลประกายเพชร ประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไป ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมนายกองค์การ & นายกสโมสรฯคหกรรม ซิวเยาวชนดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเลขาฯองค์การ คณะสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลด้านนันทนาการ จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร “รางวัลประกายเพชร” ประเภทกลุ่มบุคคล ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย ตามประกาศของ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ในการนี้ ผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ในรางวัลเดียวกัน ได้แก่

1.นายพรศักดิ์ ข้อยี่แซ่ นายกองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประเภทบุคคล เยาวชนทั่วไป ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2.นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประเภทบุคคล เยาวชนทั่วไป ด้านนันทนาการ

สำหรับ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร เดิมเป็นชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง หรือนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ลีลาศและอื่นๆ จากคณะต่างๆ ดำเนินภารกิจในเรื่องศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม และสากล ต่อมา พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งชมรมในสังกัดขององค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ขึ้นเพื่อรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาที่มีจำนวนมากกว่า ปีละ 12,000 คน จึงได้มีการรวบรวมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จากคณะต่างๆ และจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย อ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีบุคลากรดำเนินการดูแลและประสานงาน คือ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา และได้ดำเนินภารกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ นาฏศิลป์พื้นถิ่นภูมิภาค และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มากกว่า 100 ผลงาน ทั้งนี้ ผลงานที่โดดเด่นและภาคภูมิใจที่สุดของชมรมในปี 2560 คือการได้เข้าร่วมแสดงมหรสพสมโภช พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภาคประชาชน พื้นที่เขตดุสิต ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และร่วมแสดงละครเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “1 ต่อ 70 พระราชา กาลเวลา ประชาชน” ในโครงการละครเวทีเทิดพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love”

ปัจจุบัน ชมรมศิลปะการแสดงกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 โดยมี อ.นเรศ กันธะวงค์ และอ.พัดยศ เพชรวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีแนวนโยบายในการนำพันธกิจหลักของชมรมฯไปสร้างสร้างสรรค์ประโยชน์สู่ชุมชน โดยการนำเอานาฏศิลป์ไปบูรณาการกับการออกกำลังกายเพื่อบริการสังคมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ (Aging Society) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being: PWB) ซึ่งเป็นคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่สมบูรณ์เข้มแข็ง รับรู้และเข้าใจว่าตนเองมีอิสระ ยอมรับในสิ่งที่ตนเป็น ตลอดจนส่งเสริมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น รักและเห็นคุณค่าในตนเอง จนเกิดสมดุลทางจิตใจ มีความสามารถในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีเป้าหมายและมีความสุข ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังสอดคล้องกับวิสัยทันศ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของสังคม และยังเป็นการตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอีกด้วย

อนึ่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) เป็นประจำทุกปี นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 13 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน ด้านการต่อต้านยาเสพติด ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย รางวัลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ประเภทบุคคลเยาวชนทั่วไป และเยาวชนประกายเพชร (ต่อเนื่อง) และประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไปและเยาวชนประกายเพชร (ต่อเนื่อง) สนใจติดตามผลงาน หรือติดต่องานแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมได้ที่ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 โทร.081 904 6003 หรือ 095 741 9288

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

Congratulations! ศิษย์เก่า พ.พ. & ผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง รั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร…คนใหม่!

Congratulations!

ศิษย์เก่า พ.พ. & ผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง รั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร…คนใหม่!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ส่งมอบกระเช้าแสดงความยินดียินดีกับ “ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย” ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ท่านใหม่ เนื่องจากนายกฯ ท่านเดิม (ดร.วิชา จุ้ยชุม) ได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่ง หลังบริหารสมาคมฯ ครบ 2 ปี ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ มติดังกล่าว เกิดขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชุดเก่าได้ครบวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ให้ดำรงตำแหน่งนายกฯท่านใหม่ ในการนี้ ดร.สมบูรณ์ ได้แถลงนโยบาย “พร้อมประสาน สร้างสรรค์ผลงาน วิชาการ กิจกรรม จัดหารายได้ รวมพลังศิษย์เก่า และเตรียมฟอร์มทีมคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเข้ามาบริหารงานสมาคมฯ มีกำหนด 2 ปี 2561 – 2563 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับประวัติ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2513 ปัจจุบัน อายุ 48 ปี เป็นศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ พณิชยการพระนคร สำเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)

อนึ่ง ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 สาขาธุรกิจภาคเอกชน นอกจากนั้น ยังได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น การเข้ามารับตำแหน่ง “นายกสมคมศิษย์เก่า” ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จึงมั่นใจได้ว่า จะต้องมีความร่วมมือ และการพัฒนาร่วมกันในทุกๆ ด้าน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรวมพลังศิษย์เก่าของ ม.ราชมงคลพระนคร ทุกรุ่น เข้ามาช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

***ศิษย์เก่าท่านใด มีความสนใจร่วมงานกับสมาคมฯ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า หมายเลขโทรศัพท์ 081 904 6003 หรือ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

Congratulations! คหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร คว้าเหรียญเงิน-เหรียญทองแดง ในเวทีระดับชาติที่เมืองทองธานี

Congratulations!

คหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร คว้าเหรียญเงิน-เหรียญทองแดง ในเวทีระดับชาติที่เมืองทองธานี

ผลการแข่งขันรายการ” THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLEGE 2018 ” ประเภทการแข่งขัน 6 Different Individually Classic Thai Plated Desserts เมื่อวันที่ 31 พฤษาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ผลการแข่งขัน

 

1.นายอริส พยายาม ได้รางวัลเหรียญเงิน

 

2.น.ส.นาถนภา ประกิระสา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ทั้งสองคนเป็นนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้ฝึกซ้อมคือ อ.ต้น (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) อ.นิล อ.อ๊อฟ และอ.แอร์

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

พันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน…ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยฮานอย ในเวียดนาม ภารกิจเผยแพร่แลกเปลี่ยน พร้อมรวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม “ไทย-เวียดนาม”

พันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน…ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยฮานอย ในเวียดนาม ภารกิจเผยแพร่แลกเปลี่ยน พร้อมรวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม “ไทย-เวียดนาม”
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผอ.สำนักงานอธิการบดี นางประดิษฐา นาครักษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผอ.กองศิลปวัฒนธรรม นางสาวทัศนีย์ กิจโอภาส ผอ.สำนักตรวจสอบภายใน และคณาจารย์ ,บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม จากส่วนกลางได้แก่ กองศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง กองนโยบายและแผน กองสื่อสารองค์กร สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 9 คณะในสังกัด เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล นำองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน “อาเซียนศึกษา” และกิจกรรมนักศึกษาโดยใช้การต่อยอดจากการศึกษาดูงานเป็นพื้นฐานในการสืบสาน พัฒนา และอนุรักษ์แขนงต่างๆ อาทิ วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง วัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรมด้านภาษา วัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมชนชาติและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ เป็นต้น กิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ Hanoi University และแหล่งศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงานในด้านต่างๆ ดังนี้
– วัดเฉินก๊วก (Chùa Trấn Quốc : Tran Quoc Pagoda) วัดเก่าแก่ที่สุดในฮานอย มีจุดเด่นคือเจดีย์ขนาดใหญ่ประกอบด้วย 11 ชั้น สูง 15 เมตร อายุเก่าแก่เกือบ 1,500 ปี สถาปัตยกรรมเป็นแบบพุทธศาสนา เจดีย์นี้ ซึ่งก่อสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 544 ถึงปี 548 ในสมัยราชวงศ์ลี้ แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “khai quốc” ลักษณะเจดีย์มีความวิจิตรงดงามมาก และสร้างตามขนบของแบบสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา โครงสร้างสถาปัตยกรรมดังกล่าว รวมถึงกุฏิสามหลังที่มีชื่อว่า “Tiền Đường” และกระถางธูป ทางเดินผ่านห้องต่างๆ เชื่อมต่อกัน เป็นรูปตัวเขียน Công ปรากฎจารึกอักษรตั้งแต่ปี 1639 ที่บอกเล่าถึงประวัติของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานซึ่งหล่อด้วยทองคำ ด้านหลังมีต้นโพธิ์ใบรูปหัวใจ ปลูกในปี 1959 Rajendra Prasad นายกรัฐมนตรีของอินเดีย ได้มอบต้นโพธิ์นี้มาเป็นของขวัญ เชื่อกันว่าต้นโพธิ์นี้แตกแขนงมาจากต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์นั้น จึงมีผู้จาริกแสวงบุญจากทั่วโลกมาที่นี่เพื่อสักการะองค์พระเจดีย์
– อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ได้แก่ จัตุรัสบาดิงห์ (Quảng Trường Ba Đình) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน 2488 (วันชาติของเวียดนาม) / ทำเนียบประธานาธิบดี (Thống Nhất) ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง และพิพิธภัณฑ์ / บ้านพักโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s Stilt House) ที่ใช้พำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501 – 2512 สร้างด้วยไม้ทั้งหลังยกพื้นด้วยเสาสูง / สุสานโฮจิมินห์ (Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh : Ho Chi Minh Mausoleum) เป็นที่เก็บร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่เสียชีวิตในปี ค.ศ.1969
– วัดเจดีย์เสาเดียว (Chùa Một Cột : One Pillar Pagoda) ซึ่งสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก สื่อถึงรูปดอกบัวที่กำลังบานอยู่กลางสระ แสดงถึงชาติเวียดนามและศาสนาพุทธที่ใช้ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ ตั้งอยู่บนเสาเดี่ยวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลาง รูปสี่เหลี่ยม แสดงถึงสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของจีนที่แพร่หลายในแถบประเทศอาเซียน คล้ายกับหอพระไตรปิฏกกลางน้ำของประเทศไทย
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนาม “หุ่นกระบอกน้ำ” (Múa rối nước : Water Puppet) แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ำ ด้วยการเล่าเรื่องวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ ผ่านการแสดงหุ่นกระบอกแบบเวียดนาม
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา ณ Hanoi University (Đại học Hà Nội)
มหาวิทยาลัยฮานอย เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1945 ใจกลางเมืองหลวงของเวียดนาม ณ กรุงฮานอย
มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม เดิมมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยอินโดจีน (University of Indochina) จนกระทั่งปี ค.ศ.1993 รัฐบาลได้ทำการควบรวม มหาวิทยาลัยชั้นสูงเฉพาะทางของเวียดนาม อันได้แก่ มหาวิทยาลัยฮานอย มหาวิทยาลัยครูฮานอย และวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งมีรูปแบบการรวมคล้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งเช่นเดียวกัน
ในการนี้ Mr.Pham Ngoc Thach (Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc) รองอธิการบดี พร้อมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเวียดนามเข้าร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.พระนคร โดยคณะที่มาต้อนรับสามารถพูดและฟังภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กระแสความนิยมจากละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ทำให้มีนักศึกษาเวียดนามสนใจเข้าเรียนสาขาภาษาไทยมากขึ้น เพื่อศึกษาความเป็นอยู่วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของคนไทย ที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันด้วย โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้พร้อมใจกันแต่งชุดไทยย้อนยุคเพื่อเป็นการสื่อถึงวัฒนธรรมของไทยที่มีมาแต่โบราณให้เป็นที่ประจักษ์ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ร่วมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การประดิษฐ์พวงมาลัยจากผ้า พวงมาลัยเกล็ดปลา พวงมาลัยมุก งานประดิษฐ์จากใบตอง ขนมไทยในงานมงคล อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทองอบแห้ง ขนมอาลัวรูปกุหลาบ และขนมกลีบลำดวน
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นักศึกษาต้องผ่านการคัดกรองจากมหาวิทยาลัยโดยมีมาตรฐานในการสอบเข้า คือ ได้ IELTS 4.0 หรือ Level B1 สำหรับผู้ที่มีผลสอบภาษาอังกฤษ CEFR ที่รับรองโดยสหภาพยุโรป แต่การจบการศึกษาบัณฑิตทุกคนต้องได้คะแนน IELTS 5.5 หรือ Level B2 สำหรับผลสอบภาษาอังกฤษที่รับรองโดยสหภาพยุโรป CEFR นับเป็นมาตรฐานการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจากเวียดนามในอนาคตอันใกล้อีกด้วย
– ศึกษาดูงาน ณ เมืองซาปา (Sa Pa) เขตจังหวัดลาวไค ใกล้ชายแดนประเทศจีน ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีวัฒนธรรมแบบชนเผ่า และแบบเมืองผสมกัน มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุด มีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม ปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่เด่นชัดในแต่ละเผ่า เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นงานผลิตด้วยฝีมือแต่ละชิ้นจึงมีเพียงหนึ่งเดียว ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้มีการก่อสร้างเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวมีระยะเวลา 5 ปี ในราวปี พ.ศ.2563 จะมีการเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการต่อไป
– ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cát Cát Village) เดิมเป็นสถานที่ตากอากาศของชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นชื่อเรียกรถ 4 ล้อ ที่มาบุกเบิกหาแหล่งพลังงานธรรมชาติ ชนพื้นเมืองเป็นชาวม้งดำที่อพยพมาจากลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง วิถีความเป็นอยู่เรียบง่าย ทำอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวและข้าวโพดแบบขั้นบันได ปัจจุบันมีการเปิดร้านขายของขายอาหาร และมีโรงละครเปิดทำการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตของชนเผ่าม้งดำ
– หุบเขาปากมังกร (Hàm Rồng : Ham Rong Mountain) เป็นภูมิสถาปัตยกรรมแบบธรรมชาติของภูเขาที่ปรากฏรูปคล้ายปากมังกรตามความเชื่อของอาเซียน พืชพันธุ์ไม้นานาชนิดและพันธุ์พืชหายาก ดอกไม้เมืองหนาวต่างๆ รวมถึงสวนหินธรรมชาติรูปร่างต่างๆ ที่มีอายุนับพันปี เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาที่สำคัญแห่งหนึ่ง
– น้ำตกซิลเวอร์ (Thác Bạc : Silver Waterfall) ต้นน้ำไหลจากยอดเขาฟานซีปัน สูง 100 เมตร เป็นภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่สำคัญและสวยงามของเมืองซาปา ด้านล่างเป็นตลาดสดปรากฏวิถีชีวิตของขาวเขาเผ่าม้งดำในการเริ่มค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพ
– อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ (cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh : Martyrs’s Monument Hanoi Vietnam) สร้างเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ระลึกถึงการกู้ชาติ ซึ่งบรรพบุรุษชายหญิงได้สละชีพเพื่อการเป็นเอกราชจากฝรั่งเศส ทหารที่ถือเครื่องมือกู้ระเบิดนั้น เป็นผู้เสียสละอย่างมาก ครอบครัวจะทำพิธีศพให้ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นการสละชีพเพื่อชาติอย่างแท้จริง
– วัดหงอกเซิน (Đền Ngọc Sơn, Jade Mountain Temple) มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การสร้างชาติเวียดนาม ภายในมีวิหารชั้นเดียว สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ แสดงอิทธิพลของจีนที่ปรากฎในงานสถาปัตยกรรมของเวียดนาม
– ทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม หรือ ทะเลสาบคืนดาบ (Hồ Hoàn Kiếm : Lake of the Returned Sword) เป็นตำนานแห่งการสร้างชาติเวียดนาม ตามตำนานเล่าว่า จักรพรรดิ์เล เหล่ย แห่งราชวงศ์เล ได้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ในการขับไล่ชาวจีนแห่งราชวงศ์หมิงที่รุกราน ให้ออกไปจากเวียดนาม ในขณะที่พระองค์ประทับบนเรือ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ก็มีตะพาบยักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำและบอกให้พระองค์ส่งดาบนั้นกลับคืนแด่จ้าวมังกร ดาบนั้นก็ได้พุ่งออกจากฝักดาบเข้าไปในปากของตะพาบก่อนที่จะหายกลับลงไปสู่ใต้ผิวน้ำ อันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบคืนดาบ
อนึ่ง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยกองศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และจัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ พร้อมนำผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสู่การแลกเปลี่ยน จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานชาติ รวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียนให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอีกด้วย
ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#http://www.rmutp.ac.th

อบรมฟรี!…อาหารไทย ตำรับ “โชติเวช” ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า สมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส และประชาชน ทั่วไป ร่วมพิธีเปิดการอบรมทักษะเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” เมนูผัดไทย & ม้าฮ่อ สูตรต้นตำรับโชติเวช

อบรมฟรี!…อาหารไทย ตำรับ “โชติเวช” ม.ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า สมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส และประชาชน ทั่วไป ร่วมพิธีเปิดการอบรมทักษะเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” เมนูผัดไทย & ม้าฮ่อ สูตรต้นตำรับโชติเวช โดยวิทยากรกุ๊กมือหนึ่ง ผศ.เชาวลิต อุปฐาก “ครูต้น” คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

*** ด่วน!!! ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม และฝึกปฏิบัติการทำอาหารไทยดังกล่าว สามารถสมัครด่วน!!! เพิ่มเติมได้อีก (รับเพิ่มอีก 5 ท่าน เท่านั้น…) ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยติดต่อที่ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 หรือโทร.081 904 6003

“…ตำรับอาหารไทยโชติเวช เป็นสูตรดั้งเดิม ที่มีชื่อเสียงและได้รับการถ่ายทอดมากว่า 70 ปี ขอการันตีความอร่อย และรับประกันด้วยรางวัลในระดับชาติและนานาชาติมากมาย โดยล่าสุด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคา เพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ เมนูฉู่ฉี่ปลาทับทิม จากการจัดประกวดแข่งทำอาหารไทยของบริษัท CP โดยได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท เมื่อเร็วๆนี้ค่ะ” นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวด้วยความภูมิใจ

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนศ. กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

สมาชิก ม.ราชมงคลพระนคร…โปรดอ่าน!!! “สิทธิประโยชน์ ประกันอุบัติเหตุ” สำหรับชาวราชมงคลพระนคร และสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส…4 บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านการประกัน เสนอตัวเป็นผู้ดูแล

สมาชิก ม.ราชมงคลพระนคร…โปรดอ่าน!!! “สิทธิประโยชน์ ประกันอุบัติเหตุ” สำหรับชาวราชมงคลพระนคร และสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส…4 บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านการประกัน เสนอตัวเป็นผู้ดูแล

ม.ราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากร มอบฝ่ายกิจการนักศึกษา พิจารณาบริษัทประกันภัยเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดูแลประกันภัยอุบัติเหตุให้กับชาวราชมงคลพระนคร ผลการพิจารณา…บริษัทชื่อดัง “วิริยะประกันภัย” เข้าวิน! กรรมการลงคะแนนโหวตแบบเอกฉันท์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับทำประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส และการประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาภูฏาน ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทั้ง 9 คณะ ร่วมพิจารณาวาระสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่

1) เงื่อนไขความคุ้มครอง และสอบถามรายละเอียดบริษัทผู้รับทำประกันภัยอุบัติเหตุฯ โดยมีบริษัทให้ความสนใจ เข้านำเสนอ 4 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท เอเชียประกัน จำกัด (มหาชน)

2)การประกันสุขภาพนักศึกษาทุนจากประเทศภูฎาน มีผู้นำเสนอ 4 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท แอล เอ็ม จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย เป็นผู้นำเสนอ

2.บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท เอเชียประกัน จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้น ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย และหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต การทำประกันดังกล่าวจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพราะได้ทำประกันภัยไว้แล้ว โดยการเฉลี่ยหรือการกระจายความเสียหายไปยังสมาชิกที่ทำประกันภัย โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บเบี้ยประกันเเละชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ การทำประกันภัยนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง มทร.พระนคร จึงเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยอุบัติเหตุดังกล่าว เพื่อเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ รวมไปถึงสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ด้วย

อนึ่ง สาระสำคัญ หรือ “สิทธิประโยชน์” ที่ชาวราชมงคลพระนคร ควรทราบ มีดังนี้

1.สามารถเข้ารับการรักษา อันเกิดจากอุบัติเหตุได้ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง

2.ไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน ในกรณีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ รพ.มิชชั่น , รพ.บางโพ , รพ.พญาไท 2 และ รพ.เกษมราษฎร์ สาขาประชาชื่น ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ให้สำรองจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จ พร้อมใบรับรองแพทย์ มาตั้งเบิกที่งานกิจการนักศึกษา และ/หรือ กองบริหารงานบุคคล

3.อุบัติเหตุ หมายรวมถึง อุบัติเหตุจากการซ้อม และ/หรือ การแข่งขันกีฬาด้วย

4.กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน จำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ หากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะโดยสารขนส่งสาธารณะ หรือภัยสาธารณะ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน อีก 1 เท่า รวม 400,000 บาท และ สำหรับเฉพาะนักศึกษา หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในขณะที่ทำกิจกรรมกับคณะ/มหาวิทยาลัย จะได้รับค่าสินไหมทดแทน (เด้งที่ 3) อีก 200,000 บาท รวมเป็น 600,000 บาท

5.กรณีเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บอื่น (ทุกกรณี) สำหรับบุคลากรทุกประเภท และนักศึกษา รวมทั้งสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส จะได้รับเงินช่วย “ค่าปลงศพ” รายละ 30,000 บาท

***รายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้ สามารถดูเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th , Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ/หรือ สอบถามรายละเอียดที่งานฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะ หรือ ID Line : yutthapoom.s5335

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว (นายกิตติชัย แจ้งข่าว) นักศึกษา มทร.พระนคร จะขึ้นชกชิงที่ 3 มวยรอบ เมจิ เงินล้าน

เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว (นายกิตติชัย แจ้งข่าว) นักศึกษา มทร.พระนคร จะขึ้นชกชิงที่ 3 มวยรอบ เมจิ เงินล้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ ในฐานะที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร แจ้งว่า เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว นักศึกษา มทร.พระนคร จะขึ้นชกชิงแชมป์ มวยรอบ เมจิ เงินล้าน ในพิกัดน้ำหนัก 128 ปอนด์ โดยพบกับ ฉมวกเพชร พราน26 ทางช่อง true 4 U มวยมันส์วันศุกร์ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นี่

โดย เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว เป็นนักศึกษาใหม่ของ มทร.พระนคร ที่เข้ามาเรียนในโคต้าความสามารถด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย ในอดีตเพชรเก่งเคยได้รับเหรียญเงินสากลสมัครเล่นชุมพรเกมส์ แชมป์มวยไทยจังหวัดชุมพร ซึ่งจะมาเป็นกำลังหลักในการร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และจะมาเป็นผู้ฝึกสอน มวยให้กับผู้สนใน ตามโครงการของ ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ต่อไป

อนึ่งทางชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ต้องกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ และท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้ช้วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ที่ให้การส่งเสริมด้านกีฬาอย่างจริงจัง ยังผลให้ชมรมกีฬาต่อสู้มีนักกีฬาฝีมือดีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

และ เชิญชวนพี่น้องราชมงคลทุกท่านร่วมเชียร์เพชรเก่ง ทางช่อง true 24 เวลา 18.00 – 20.00 น.

ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้

ภาพ : นายธนาณัติ เจาะพรหมา ประธานชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจับมือโตโยต้า และตำรวจในโครงการพระราชดำริ จัดกิจกรรมจิตอาสา : ตรวจเช็คเครื่องยนต์

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจับมือโตโยต้า และตำรวจในโครงการพระราชดำริ จัดกิจกรรมจิตอาสา : ตรวจเช็คเครื่องยนต์

วานนี้ (23 พฤษภาคม 2561) พ.ต.ท.เศกสันต์ หาญคำแพง รองผู้กำกับกองกำกับการ 6 โครงการพระราชดำริ เข้าพบ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา , ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน , คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาจารย์วุฒิชัย เหมาะใจ เพื่อเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย ในการเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนารถบพิตร และสอดรับกับพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 เรื่อง จิตอาสา : เราทำความดี ด้วยหัวใจ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น ในราวปลายเดือนกรกฎาคม ศกนี้ ณ สนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) โดยคณะทำงาน ตั้งเป้าหมายว่า จะมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและนำรถเข้ามารับบริการ ราว 2,000-3,000 คัน

รายละเอียดกิจกรรม จะเป็นการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซต์ จำนวนกว่า 20 รายการ รวมทั้ง การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วย โดยให้บริการกับประชาชนทั่วไป และจะมีการประชุม 3 ฝ่ายร่วมกันในเร็วๆ นี้

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เคยจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาครั้งหนึ่งแล้ว

“มหาวิทยาลัยยินดี และภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาอุตสาหการ ของคณะครุศาสตร์มีความพร้อมและความชำนาญในการให้บริการดูแลเครื่องยนต์ของประชาชนอย่างแน่นอน เพราะเราคือสถาบันการศึกษาที่ผลิต “ครูช่าง” แห่งแรกของประเทศไทยค่ะ” อธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย

#RMUTP

#http://www.rmutp.ac.th

 

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) เปิดรับสมัครศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม”

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) เปิดรับสมัครศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” การทำผัดไทยสูตรดั้งเดิมและม้าฮ่อ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 1302, 1303 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช)

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2561 กรุณาส่งใบสมัครไปยังกองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรสาร 02-665-3777 ต่อ 6051 หรือ E-mail : khant_win@hotmail.com

โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6961,6964

ข่าวประชาสัมพันธ์ “…งานหาคน”

ข่าวประชาสัมพันธ์  “…งานหาคน”

บริษัท ลีลาธนาพิพัฒน์ (เจ้าของเป็นศิษย์เก่า พพ. ) มีความประสงค์ รับสมัครบัณฑิตที่จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปร่วมงานด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ (กล่องลูกฟูก)

ผู้สนใจ สามารถติดต่อโดยตรงที่คุณวัชรี ลีลาธนาพิพัฒน์ (ภรรยา ของ คุณจ่าง) ทั้งนี้ บัณฑิตจะได้รับเงินเดือนขั้นต้น ตามคุณวุฒิปริญญาตรี (15,000 บาท) พร้อมมีที่พัก และเบี้ยขยัน (กรณีไม่สาย ไม่ลา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า (ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 มือถือ 081 904 6003)

หรือ สมัครผโดยตรงที่ เบอร์โทร 081 859 2595

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th