ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการนักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด หวังขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการนักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด หวังขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา โดย นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา นำนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร (รุ่น 15) เข้าร่วมอบรมในโครงการ “นักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” กิจกรรมจัดโดย “เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง” ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท ต. ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา และให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติถอดบทเรียน พร้อมทั้งได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปขยายผลต่อให้กับเด็กและเยาวชน โดยการลงพื้นที่ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในเรื่องของภัยจากยาเสพติดให้กับโรงเรียนในพื้นที่ฯ ของ จ.สมุทรสงคราม

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และปริญญาตรี ทั้ง 9 คณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบหมายให้ นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา สุริยะ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กพศ. และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งในระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี โดยกำหนดปฏิบัติงานเป็นเวลา จัดงาน 4 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน และวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. และ รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มีขั้นตอนการตรวจที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง การวัดความดัน การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสายตา การตรวจปัสสาวะ และเอกซเรย์ปอด ทั้งนี้ ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นส่วนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ที่มาให้การดูแลและอำนวยความสะดวก แก่นักศึกษาที่มาใช้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรเอทีเอ็มด้วย

สรุปจำนวนนักศึกษาที่ตรวจสุขภาพและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 มิ.ย. 62 รอบเช้า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบบ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 1,054 คน

วันที่ 19 มิ.ย. 62 รอบเช้าและบ่ายเป็นคณะบริหารธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น 1,248 คน

วันที่ 20 มิ.ย. 62 รอบเช้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบบ่าย คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวนทั้งสิ้น 626 คน

วันที่ 6 ก.ค. 62 รอบเช้า ป.ตรี TCAS5 /นักศึกษาปวช.คณะบริหารธุรกิจ รอบบ่าย ปวช.คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเก็บตกนักศึกษาทุกรอบ TCAS รวมทั้งสิ้น จำนวน 544 คน

***รวม 4 วัน มีนักศึกษาเข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 3,472 คน

อนึ่ง การดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี ปราศจากโรคภัย และเป็นการป้องกันภาวะอันตรายของโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th
#http://std.offpre.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร มอบทุนการศึกษาด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ม.ราชมงคลพระนคร มอบทุนการศึกษาและต่อสัญญาทุนศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 ทุน มุ่งส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ต่อยอด พัฒนา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยให้มรดกทางวัฒนธรรมคงอยู่อย่างทรงคุณค่า

ในการนี้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและลงนามการเป็นนักศึกษาทุนศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 จำนวน 4 ทุน และต่อสัญญาทุนฯ ป.ตรี ชั้นปีที่ 2 รหัส 61 จำนวน 4 ทุน พร้อมด้วยผู้ปกครอง และว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2 ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย สากล ประยุกต์ และหรือด้านดนตรี ขับร้อง ทั้งไทย สากล ลูกท่ง ลูกกรุง ดีเด่น เป็นประจำทุกปี ในปีการศึกษา 2562 นี้ เป็นจำนวนเงินตลอดหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวน 8 ทุน รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท และ มหาวิทยาลัยมีแผนจะเปิดรับบุคคลที่มีความสามารถดังกล่าวเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ด้วย ท่านใดสนใจสามารถรวบรวมและจัดทำแฟ้มประวัติและผลงาน (CV, Comcard, Portfolio) เพื่อใช้ในการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ FB.com/DSD.Rmutp

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ น้องน้ำ ปัทมปาณี สีสุราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ น้องน้ำ ปัทมปาณี สีสุราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ และมีกำหนดเข้ารับพระราชทานโล่พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

โดย งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา มทร.พระนคร

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร จัดกิจกรรมการแสดงวิพิธทัศนา “สืบนาฏสานศิลป์” ครั้งที่ 4 บริการชุมชนตลาดน้ำตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร จัดกิจกรรมการแสดงวิพิธทัศนา “สืบนาฏสานศิลป์” ครั้งที่ 4 บริการชุมชนตลาดน้ำตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ชมรมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณชูชาติ สุวรรณนที ผอ.เขตตลิ่งชัน เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาบรมครูทางนาฏศิลป์และดนตรี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการวางพวงมาลัยบูชาบรมครู พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ อ.ที่ปรึกษาชมรมฯ วิทยากรชมรมฯ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย นายณรัช เกษมมงคลธาดา ประธานชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณกลุ่มที่ปรึกษาชมรมฯ วิทยากรพิเศษ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม “ดีเด่น” สาขานาฏศิลป์ไทย กลุ่มคณะกรรมการชมรมฯ ปีการศึกษา 2561 และผู้สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานของชมรมฯ ซึ่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน และประชาคมตลาดน้ำได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมการแสดงที่จัดขึ้น ได้แก่ เปิดวงโปงลาง ระบำเภรีเอกราช ฟ้อนผางประทีป ระบำชนไก่ ระบำนางโจ๊ก เซิ้งกะโป๋ ลีลาศเพลินใจ 2 จังหวะ และดนตรีลูกทุ่งคู่ไทย 10 เพลง

นอกจากนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยร่วมกับกิจกรรมชมรมฯ ด้วย

สำหรับท่านใดที่สนใจการแสดงในงานต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.นเรศ กันธะวงค์ อ.ที่ปรึกษาชมรมฯ โทรศัพท์ 026653555 ต่อ 1224

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดงฯ ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Congratulations!!!เด็กคหกรรม & นักกีฬาเปตอง มทร.พระนคร สวมเสื้อการท่าเรือ ซิวตำแหน่ง”รองแชมป์ประเทศไทย” จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 100 ทีม ทั่วประเทศ

Congratulations!!!

เด็กคหกรรม & นักกีฬาเปตอง มทร.พระนคร สวมเสื้อการท่าเรือ ซิวตำแหน่ง”รองแชมป์ประเทศไทย” จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 100 ทีม ทั่วประเทศ

ส.ต.วรเมธ สิงห์แก้ว ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองและกีฬาลอนโบวล์ส ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า

การแข่งขันเปตอง รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ทางชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร ได้ส่งนักกีฬาเปตองหญิง มทร.พระนคร เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว ในสังกัดการท่าเรือ แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ณ จังหวัดระยอง

ผลปรากฏว่า นางสาวเบญจมาศ ดีขำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเป็นนักกีฬาเปตอง ทุน 100% จาก มทร.พระนคร ได้รับรางวัลรองแชมป์ประเทศไทย โดยคู่ชิงชนะเลิศ พบกับทีมจากกองทัพอากาศ ซึ่งมีดีกรี “แชมป์โลกเปตอง”

***ผลงานชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร โดยมี ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ ประธานสภาคณาจารย์ฯ เป็นประธานที่ปรึกษาชมรม ทีมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ประกอบด้วย ส.ต.วรเมธ สิงห์แก้ว นายอชิญพัฒน์ พิมพ์สัน และนายสดายุ สวนกระท้อน โดยมีนายไตรวุฒิ วุฒิสอน กองพัฒนานักศึกษา เป็น ผจก.ทีม

ที่มา : ชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานเสวนาและชมละคร “ละครเพลง เรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล : เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ”

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานเสวนาและชมละคร “ละครเพลง เรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล : เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ”

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและชม”ละครเพลง เรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล : เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ” ต้นแบบทางการศึกษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 และ Black Box Theatre โรงละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเข้าร่วมเสวนาถอดบทเรียนจากละครเพลงกลางอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในหัวข้อ ความสำเร็จ : เรื่องของเรา การมีส่วนร่วมของชุมชน วัด และสถาบันการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนมิติทางสังคมและวัฒนธรรม อุปสรรค์ ปัญหา : ความจริงทางวัฒนธรรม พื้นที่ และความสัมพันธ์เชิงอำนาจ และ แนวทางและการสนับสนุนศิลปะการแสดงใน 4 ด้านมิติ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการต่างประเทศ และชมละครดังกล่าวด้วย

 

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา และ ชมรมศิลปะการแสดง กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพัฒนานักศึกษาราชมงคลพระนคร “RMUTP Young Generation”

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพัฒนานักศึกษาราชมงคลพระนคร “RMUTP Young Generation”
 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best and The Bright Student “RMUTP Young Generation” โดยมี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 4201 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) มีเป้าหมายส่งเสริมให้นักศึกษาในโครงการเป็นผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมและเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป
 
ทั้งนี้ นักศึกษาในโครงการจะได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพระดับสากลสู่การเป็นผู้นำนักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม ภาวะผู้นำ จิตอาสา ตลอดจนการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 33 คน เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 6 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
 
ที่มา ภาพและข่าว : กองสื่อสารองค์กร และกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยตลอดปี 2561 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาถือกล่องรับบริจาค เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาที่อยู่ในหน่วยงานของมูลนิธิฯ ทั้ง 10 แห่ง และตามชุมชนกว่า 60 จังหวัด โดยการถือกล่องรับบริจาค จำนวน 2 ครั้ง คือช่วงเดือน กรกฎาคม และเดือนธันวาคม 2561 ร่วมเงินบริจาคกว่าห้าแสนบาท

ขอขอบคุณ ที่มา ภาพและข่าว : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

 

 

โครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชน

 

โครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการ โดยได้นำนักศึกษาจากทั้ง 3 สาขาวิชาเข้าร่วมในโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียน มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ทางชุมชนต้องการให้ทางคณะได้ช่วยเหลือ โดยสามารถแบ่งเป็นการอบรมตามสาขาวิชาได้ดังนี้

  1. สาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้วัสดุพื้นถิ่น สู่การเป็นของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว โดยมีการประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของพื้นถิ่นมาใช้

2.สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ได้อบรมในหลักสูตรของการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม และการสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่สินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน

  1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ดำเนินการอบรมและจัดทำต้นแบบของแผนที่ชุมชนเพื่อรองรับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนที่เข้าในโครงการ

โดยการดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ “อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ” บ้านวังตะเคียน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.ราชมงคลพระนคร