Congratulations! ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคหกรรม-สิ่งทอ-สื่อสาร-วิทยาศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับเข็มและเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคม ประจำปี ๒๕๖๑

Congratulations!

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคหกรรม-สิ่งทอ-สื่อสาร-วิทยาศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับเข็มและเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคม ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิตินัย ภูดี อุปนายก ๑ สโมสรนักศึกษาและประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ , นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย เลขานุการองค์การนักศึกษาและอุปนายก ๑ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน , จ่าสิบเอกหญิง ปริดสะดี นิลต่าย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเหรัญญิกชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดองค์การนักศึกษา และนางสาวณิชา พงษ์ธนาคม นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มกลัดผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑ จากศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลความประพฤติดี จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕๗ มีนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๕๐๐ คน เข้ารับรางวัลดังกล่าว

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร” ท่านใหม่

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร” ท่านใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คุณโกศล พรพัฒนนางกูร อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และ นายสมศักดิ์ หงษา นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร มอบกระเช้าผลไม้ และช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวาระที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ท่านใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ร้านเดอะ ระวีกัลยา ไดนิ่ง (THE RAWEEKANLAYA DINING) ห้องอาหารไทยในเรือนเก่าสมัยรัชกาลที่ 6

อนึ่ง ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย เกิดวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2513 ปัจจุบัน อายุ 48 ปี ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537 ระดับปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2561

ผลงานล่าสุด ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 สาขาธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเอกชน ซึ่งอาจเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคธุรกิจเอกชน จนมีผลงาน/ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ / หรือได้รับรางวัลระดับชาติ รวมถึงเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมหรือประเทศชาติอย่างกว้างขวางจนเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือสมาคม/ชมรม รวมทั้งเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

… พลังของศิษย์เก่านั้น นับว่ามีพลังมาก เป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของสังคม เป็นพลังแห่งความรัก ความผูกพันและความภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การที่ศิษย์เก่าที่เก่งมากๆ เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณที่เสียสละ และอุทิศตน เพื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร…มั่นใจว่า สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ มานำเสนอในโอกาสต่อๆไปค่ะ”…อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 18-19 มิ.ย. นี้ ใช้ธรรมะนำ-เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ “ต้นกล้าอินทนิล” พร้อมแจก “แก้วน้ำ ฟรี!” ตอบรับนโยบายเลิกเพื่อรักษ์ น้องใหม่มีเฮ!…เปิดเทอมใช้แก้วซื้อน้ำ ลด 20% …ประหยัด & ปลอดภัย!!!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาศึกษา เตรียมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยเน้นกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแจกแก้วน้ำขนาด 20 ออนซ์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในโครงการ “เลิกเพื่อรักษ์” ลดการใช้พลาสติกและโฟม ทั้งนี้ ในกรณีที่นักศึกษานำภาชนะมาใส่อาหารคาว-หวาน จะได้ลดราคา ไม่ต่ำกว่า 10% และถ้านำแก้วน้ำมาเอง ร้านค้าจะลดราคาพิเศษให้ ไม่ต่ำกว่า 20% จากราคาปกติ ด้วยนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยมั่นใจว่า จะสามารถลดปริมาณขยะ และโฟมลงได้เป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงจะมีกิจกรรม Road show เพื่อรณรงค์เรื่องดังกล่าวนี้ อย่างต่อเนื่อง หลังจากเปิดภาคการศึกษา
อนึ่ง สำหรับกิจกรรมรับน้อง-ร้องเพลงเชียร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้นำในการจัดกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์” ก่อนหน้านี้แล้ว และได้มีการออกคู่มือการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เผยแพร่ไปยังรุ่นพี่มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 และกำหนดให้ทุกคณะ สามารถจัดกิจกรรมรับน้องได้เพียงสัปดาห์แรก ของการเปิดภาคเรียน (25-29 มิถุนายน 2561) เท่านั้น!
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าศึกษาต่อที่ ม.ราชมงคลพระนคร ได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือ หากมีข้อเสนอแนะ และร้องเรียนกิจกรรมรับน้อง (ไม่สร้างสรรค์) ได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มือถือ 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335
ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
#ราชมงคลพระนคร
#RMUTP
หมายเหตุ …ข่าวดี…ข่าวด่วน!!!
โค้งสุดท้าย!! ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบ 5 “รับตรงอิสระ” ประจำปีการศึกษา 2561 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น!
https://www.youtube.com/watch?v=KcULEE1ELMY

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนตามกระแสคุณพี่หมื่น-ออเจ้า พาลุยครัวโชติเวช สอนทำอาหารโบราณ “ผัดไทยกุ้งสด” และ “ม้าฮ่อ” เมนูยอดนิยม…ฟินเวอร์ ok!!!

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนตามกระแสคุณพี่หมื่น-ออเจ้า พาลุยครัวโชติเวช สอนทำอาหารโบราณ “ผัดไทยกุ้งสด” และ “ม้าฮ่อ” เมนูยอดนิยม…ฟินเวอร์ ok!!!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” เมนูสุดฟิน…”ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสด” และเมนูสุดจี้ดจ้าด…”ม้าฮ่อ” สูตรต้นตำรับโชติเวช ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการให้กับศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรโดย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิทยากรกระบวนการและปฏิบัติการ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ผศ.เชาวลิต อุปฐาก อ.สุทธิดา กิจถาวรเสถียร อ.วรลักษณ์ ป้อมน้อย อ.จิราภัทร โอทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน โครงการจัดขึ้นเมื่อพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ๑๓๐๒ ๑๓๐๓ อาคาร ๓ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

สำหรับเมนูสุดฟิน…”ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสด” เปิดสอนในช่วงเช้า สอนทำส่วนผสมน้ำผัดไทยสุดซี้ด ด้วยน้ำมะขามเปียก น้ำตาลปิ๊บ น้ำตาลทราย น้ำส้มสายชู น้ำปลา เกลือ และเคล็ดไม่ลับคือ การทำสีน้ำผัดไทยให้เป็นสีแดงสวยงามด้วยการผสมพริกแดงลงไปด้วย และเริ่มผัดด้วยการนำ หอมแดง พริกชี้ฟ้าบด ไชโป๊ะสามรส และเต้าหู้เหลือง ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอม จากนั้นใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก เติมน้ำเปล่าเล็กน้อย ผัดจนกระทั่งเส้นสุก ใส่น้ำผัดไทยที่ทำไว้ และกุ้งสด ผัดจนเข้าที่นำพักไว้ข้างกระทะ ตอกไข่แล้วนำเส้นมาวางบนไข่ ใส่ถั่วงอก ใบกุยช่าย ผัดให้เข้ากันยกลง โรยด้วยถั่วลิสง แนมกับผักสดต่างๆ เช่น ถั่วงอก หัวปลี ใบบัวบก เป็นต้น

และมาถึงเมนูสุดจี้ดจ้าด ช่วงบ่าย … “ม้าฮ่อ” เริ่มตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบอย่างดี สันในไก่สับละเอียด เครื่องเคียง เครื่องปรุงรส เริ่มที่โขลกกระเทียม รากผักชี และพริกไทย ให้ละเอียด นำไปผัดกับไก่สับ ไชโป๊ะสับ และหอมแดง ปรุงรสให้กลมกล่อมด้วย น้ำตาลปิ๊บ น้ำปลา เกลือ ผัดให้เข้ากันให้มีรสเค็มหวาน จนเริ่มเหนียว ใส่ถั่วลิสงคั่วป่นตามลงไป ผัดจนเหนียวเข้ากันดี พักไว้ให้เย็น ปั้นไส้ม้าฮ่อเตรียมไว้ เช่น รูปกลม รูปหัวใจ รูปดอกไม้ เป็นต้น และนำสับปะรดหั่นเป็นสี่เหลี่ยม หรือตามรูปที่ต้องการ วางไส้ที่ขึ้นรูปแล้ว ตกแต่งด้วยใบผักชี พริกชี้ฟ้าซอย หรือพริกขี้หนูซอย … เคล็ดไม่ลับ…อาจเปลี่ยนผลไม้ที่ใช้เป็น กีวี สับปะรด สัมเขียวหวาน ส้มโอ สตอเบอรี่ มะเฟือง มะยงชิด แอปเปิ้ลเขียว มะม่วงเปรี้ยว หรือผลไม้ที่มีรสออกเปรี้ยวๆ หวานๆ หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ คลายร้อน … ชื่นใจสุดๆ

ท่านใดสนใจเรียนทำอาหารโบราณ “ผัดไทยกุ้งสด” และ “ม้าฮ่อ” หรือ อาหารไทยอื่นๆ เช่น หมูสร่ง แกงฉู่ฉี่ปลาทับทิม แกงเขียวหวานไก่ม้วนไข่เค็ม หรืออาหารเอเชีย อาหารยุโรป วิชาชีพคหกรรมอื่นๆ สามารถติดต่อเรียนในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ของงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช ติดต่อสอบถาม ๐๒๖๖๕๓๘๘๙ ต่อ ๕๒๒๙ เว็บไซต์ http://www.hec.rmutp.ac.th

พิเศษสำหรับศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร จัดฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นประจำโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th

ที่มา : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th #มหาวิทยาลัยดิจิทัล #มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ #RMUTP

ขอแสดงความยินดี : Congratulations! ชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลประกายเพชร ประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไป ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมนายกองค์การ & นายกสโมสรฯคหกรรม ซิวเยาวชนดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเลขาฯองค์การ คณะสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลด้านนันทนาการ จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดี : Congratulations!

ชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลประกายเพชร ประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไป ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมนายกองค์การ & นายกสโมสรฯคหกรรม ซิวเยาวชนดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเลขาฯองค์การ คณะสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลด้านนันทนาการ จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร “รางวัลประกายเพชร” ประเภทกลุ่มบุคคล ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย ตามประกาศของ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ในการนี้ ผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ในรางวัลเดียวกัน ได้แก่

1.นายพรศักดิ์ ข้อยี่แซ่ นายกองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประเภทบุคคล เยาวชนทั่วไป ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2.นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประเภทบุคคล เยาวชนทั่วไป ด้านนันทนาการ

สำหรับ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร เดิมเป็นชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง หรือนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ลีลาศและอื่นๆ จากคณะต่างๆ ดำเนินภารกิจในเรื่องศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม และสากล ต่อมา พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งชมรมในสังกัดขององค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ขึ้นเพื่อรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาที่มีจำนวนมากกว่า ปีละ 12,000 คน จึงได้มีการรวบรวมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จากคณะต่างๆ และจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย อ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีบุคลากรดำเนินการดูแลและประสานงาน คือ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา และได้ดำเนินภารกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ นาฏศิลป์พื้นถิ่นภูมิภาค และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มากกว่า 100 ผลงาน ทั้งนี้ ผลงานที่โดดเด่นและภาคภูมิใจที่สุดของชมรมในปี 2560 คือการได้เข้าร่วมแสดงมหรสพสมโภช พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภาคประชาชน พื้นที่เขตดุสิต ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และร่วมแสดงละครเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “1 ต่อ 70 พระราชา กาลเวลา ประชาชน” ในโครงการละครเวทีเทิดพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love”

ปัจจุบัน ชมรมศิลปะการแสดงกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 โดยมี อ.นเรศ กันธะวงค์ และอ.พัดยศ เพชรวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีแนวนโยบายในการนำพันธกิจหลักของชมรมฯไปสร้างสร้างสรรค์ประโยชน์สู่ชุมชน โดยการนำเอานาฏศิลป์ไปบูรณาการกับการออกกำลังกายเพื่อบริการสังคมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ (Aging Society) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being: PWB) ซึ่งเป็นคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่สมบูรณ์เข้มแข็ง รับรู้และเข้าใจว่าตนเองมีอิสระ ยอมรับในสิ่งที่ตนเป็น ตลอดจนส่งเสริมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น รักและเห็นคุณค่าในตนเอง จนเกิดสมดุลทางจิตใจ มีความสามารถในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีเป้าหมายและมีความสุข ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังสอดคล้องกับวิสัยทันศ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของสังคม และยังเป็นการตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอีกด้วย

อนึ่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) เป็นประจำทุกปี นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 13 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน ด้านการต่อต้านยาเสพติด ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย รางวัลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ประเภทบุคคลเยาวชนทั่วไป และเยาวชนประกายเพชร (ต่อเนื่อง) และประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไปและเยาวชนประกายเพชร (ต่อเนื่อง) สนใจติดตามผลงาน หรือติดต่องานแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมได้ที่ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 โทร.081 904 6003 หรือ 095 741 9288

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

Congratulations! คหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร คว้าเหรียญเงิน-เหรียญทองแดง ในเวทีระดับชาติที่เมืองทองธานี

Congratulations!

คหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร คว้าเหรียญเงิน-เหรียญทองแดง ในเวทีระดับชาติที่เมืองทองธานี

ผลการแข่งขันรายการ” THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLEGE 2018 ” ประเภทการแข่งขัน 6 Different Individually Classic Thai Plated Desserts เมื่อวันที่ 31 พฤษาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ผลการแข่งขัน

 

1.นายอริส พยายาม ได้รางวัลเหรียญเงิน

 

2.น.ส.นาถนภา ประกิระสา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ทั้งสองคนเป็นนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้ฝึกซ้อมคือ อ.ต้น (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) อ.นิล อ.อ๊อฟ และอ.แอร์

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

สมาชิก ม.ราชมงคลพระนคร…โปรดอ่าน!!! “สิทธิประโยชน์ ประกันอุบัติเหตุ” สำหรับชาวราชมงคลพระนคร และสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส…4 บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านการประกัน เสนอตัวเป็นผู้ดูแล

สมาชิก ม.ราชมงคลพระนคร…โปรดอ่าน!!! “สิทธิประโยชน์ ประกันอุบัติเหตุ” สำหรับชาวราชมงคลพระนคร และสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส…4 บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านการประกัน เสนอตัวเป็นผู้ดูแล

ม.ราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากร มอบฝ่ายกิจการนักศึกษา พิจารณาบริษัทประกันภัยเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดูแลประกันภัยอุบัติเหตุให้กับชาวราชมงคลพระนคร ผลการพิจารณา…บริษัทชื่อดัง “วิริยะประกันภัย” เข้าวิน! กรรมการลงคะแนนโหวตแบบเอกฉันท์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับทำประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส และการประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาภูฏาน ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทั้ง 9 คณะ ร่วมพิจารณาวาระสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่

1) เงื่อนไขความคุ้มครอง และสอบถามรายละเอียดบริษัทผู้รับทำประกันภัยอุบัติเหตุฯ โดยมีบริษัทให้ความสนใจ เข้านำเสนอ 4 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท เอเชียประกัน จำกัด (มหาชน)

2)การประกันสุขภาพนักศึกษาทุนจากประเทศภูฎาน มีผู้นำเสนอ 4 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท แอล เอ็ม จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย เป็นผู้นำเสนอ

2.บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท เอเชียประกัน จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้น ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย และหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต การทำประกันดังกล่าวจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพราะได้ทำประกันภัยไว้แล้ว โดยการเฉลี่ยหรือการกระจายความเสียหายไปยังสมาชิกที่ทำประกันภัย โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บเบี้ยประกันเเละชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ การทำประกันภัยนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง มทร.พระนคร จึงเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยอุบัติเหตุดังกล่าว เพื่อเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ รวมไปถึงสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ด้วย

อนึ่ง สาระสำคัญ หรือ “สิทธิประโยชน์” ที่ชาวราชมงคลพระนคร ควรทราบ มีดังนี้

1.สามารถเข้ารับการรักษา อันเกิดจากอุบัติเหตุได้ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง

2.ไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน ในกรณีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ รพ.มิชชั่น , รพ.บางโพ , รพ.พญาไท 2 และ รพ.เกษมราษฎร์ สาขาประชาชื่น ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ให้สำรองจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จ พร้อมใบรับรองแพทย์ มาตั้งเบิกที่งานกิจการนักศึกษา และ/หรือ กองบริหารงานบุคคล

3.อุบัติเหตุ หมายรวมถึง อุบัติเหตุจากการซ้อม และ/หรือ การแข่งขันกีฬาด้วย

4.กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน จำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ หากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะโดยสารขนส่งสาธารณะ หรือภัยสาธารณะ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน อีก 1 เท่า รวม 400,000 บาท และ สำหรับเฉพาะนักศึกษา หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในขณะที่ทำกิจกรรมกับคณะ/มหาวิทยาลัย จะได้รับค่าสินไหมทดแทน (เด้งที่ 3) อีก 200,000 บาท รวมเป็น 600,000 บาท

5.กรณีเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บอื่น (ทุกกรณี) สำหรับบุคลากรทุกประเภท และนักศึกษา รวมทั้งสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส จะได้รับเงินช่วย “ค่าปลงศพ” รายละ 30,000 บาท

***รายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้ สามารถดูเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th , Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ/หรือ สอบถามรายละเอียดที่งานฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะ หรือ ID Line : yutthapoom.s5335

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว (นายกิตติชัย แจ้งข่าว) นักศึกษา มทร.พระนคร จะขึ้นชกชิงที่ 3 มวยรอบ เมจิ เงินล้าน

เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว (นายกิตติชัย แจ้งข่าว) นักศึกษา มทร.พระนคร จะขึ้นชกชิงที่ 3 มวยรอบ เมจิ เงินล้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ ในฐานะที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร แจ้งว่า เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว นักศึกษา มทร.พระนคร จะขึ้นชกชิงแชมป์ มวยรอบ เมจิ เงินล้าน ในพิกัดน้ำหนัก 128 ปอนด์ โดยพบกับ ฉมวกเพชร พราน26 ทางช่อง true 4 U มวยมันส์วันศุกร์ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นี่

โดย เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว เป็นนักศึกษาใหม่ของ มทร.พระนคร ที่เข้ามาเรียนในโคต้าความสามารถด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย ในอดีตเพชรเก่งเคยได้รับเหรียญเงินสากลสมัครเล่นชุมพรเกมส์ แชมป์มวยไทยจังหวัดชุมพร ซึ่งจะมาเป็นกำลังหลักในการร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และจะมาเป็นผู้ฝึกสอน มวยให้กับผู้สนใน ตามโครงการของ ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ต่อไป

อนึ่งทางชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ต้องกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ และท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้ช้วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ที่ให้การส่งเสริมด้านกีฬาอย่างจริงจัง ยังผลให้ชมรมกีฬาต่อสู้มีนักกีฬาฝีมือดีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

และ เชิญชวนพี่น้องราชมงคลทุกท่านร่วมเชียร์เพชรเก่ง ทางช่อง true 24 เวลา 18.00 – 20.00 น.

ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้

ภาพ : นายธนาณัติ เจาะพรหมา ประธานชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร โชว์นาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสาน “ภูไทสามเผ่า” อวดศักยภาพต่างชาติ ในงาน English Camp


ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร โชว์นาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสาน “ภูไทสามเผ่า” อวดศักยภาพต่างชาติ ในงาน English Camp

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018” โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 คน ได้แก่ นักศึกษาชาวไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศภูฏาน นักศึกษาและอาจารย์จาก Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิธีเปิดโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริง โดยผู้นำค่ายผู้มีประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กิจกรรมค่าย RMUTP ENGLISH CAMP 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และโรงแรมโบตานีบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้นำการแสดงเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิด ด้วยชุดการแสดง “ภูไทสามเผ่า” โดยมีว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หน่วยกิจการพิเศษ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา และนางสาววันทนา ครุฑจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วิทยากรประจำชมรม จัดชุดการแสดงดังกล่าว เพื่อต้อนรับคณะวิทยากร จากประเทศสหรัฐอเมริกาและปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัย กรองดอกไม้สดมอบเป็นมาลัยต้อนรับ พร้อมรอยยิ้มสยาม และกิจกรรมสุดท้ายคือ การร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกันรำวง โดย Mr.Warren Dugas (Leader of English Camp) และอธิการบดีร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ ให้กับคณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก

อนึ่ง รำ “ภูไทสามเผ่า” วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้ประดิษฐ์ ฟ้อนภูไท สามเผ่า ในรูปแบบที่ใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ จะเริ่มการฟ้อนด้วยเผ่าสกลนครก่อน ตามมาด้วยภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์ และภูไทจังหวัดนครพนม ซึ่งจะฟ้อนเฉพาะผู้หญิงล้วน เนื้อเพลง ดำเนินด้วยกลอนลำของภูไทเผ่าสกลนคร ดนตรีจะบรรเลงลายภูไทเลาะตูบ เนื้อเพลงกล่าวถึง การมาร่วมงานแสดงให้ผู้ชมได้ชมในครั้งนี้ ต้องมาอย่างยากลำบากแต่ด้วยความตั้งใจอันดี จึงได้อดทนสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมารำให้ผู้ชมได้ชม ภูไทเผ่าที่สองเป็นเผ่ากาฬสินธ์ ดนตรีบรรเลงลายภูไทน้อย เนื้อเพลงกล่าวถึง ความเศร้าของผู้หญิงที่ผู้ชายที่รักมาตีจาก ทั้งที่ได้ทำสัญญารักกันแล้ว สำหรับภูไทเผ่าสุดท้าย คือเผ่านครพนม ดนตรีบรรเลงลายลมพัดพร้าว ในท่อนนี้จะไม่มีเนื้อร้อง แต่จะบรรเลงเพียงอย่างเดียว

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ส่งใจเชียร์ “ราชมงคลพระนคร…สู้ๆ” ในศึกมวยโลกชิงแชมป์เอเชีย!!!

ส่งใจเชียร์ “ราชมงคลพระนคร…สู้ๆ” ในศึกมวยโลกชิงแชมป์เอเชีย!!!
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลุ้น & ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์นายไกร เสฏฐพล นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ในการขึ้นชกมวยสากล ใน “ศีกมวยโลกชิงแชมป์เอเชีย WP Boxing” เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการชกมวยสากล ของ “แก้วฟ้า ต.บัวมาศ” (ไกร เสฏพล)
กำหนดถ่ายทอดสด ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 นี้ เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
ทางช่องสถานี #เวิร์คพอยท์ #กดเลข23 และ สามารถเดินทางไปเชียร์ถึงขอบสนาม โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู (ชมฟรี!) ณ สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์สตูดิโอ เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#http://www.rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/WPboxing23/videos/219634468628858