พิธีเปิดการแข่งขันเปตอง ราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

ขอเชิญชม และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันเปตอง ราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ชิงถ้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สนามกีฬาการท่าเรือแห่งประเทศไทย (คลองเตย)

สนใจร่วมแข่งขัน ติดต่อโดยตรงที่โค้ชภูผา มือถือ 092 517 9823

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการตรวจโรค & X-Ray นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่!

ม.ราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการตรวจโรค & X-Ray นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ (บริเวณอาคารใหม่ สวส. ตรงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย)

ที่มา : งานสวัสดิการฯ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

สภานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ให้กับองค์การนักศึกษา และชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ในการประชุมสมัยสามัญ ขานรับนโยบายการเสริมสร้างอัตลักษณ์นศ. ก้าวสู่ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรม”

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม “การประชุมสมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโดยสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms) เกิดขึ้นทั่วโลก บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้พัฒนาการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน “ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ” ทำให้นักศึกษามีการสร้างกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยพลังสมอง พร้อมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาสติปัญญา ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม ” ดังนั้น งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งมีภารกิจ ในการดูแล และให้คำปรึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา มีความตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ผลสรุปการพิจารณางบประมาณ องค์การนักศึกษา ชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา งบพัฒนากีฬา สภานักศึกษา และงบสะสมสภานักศึกษา จากการพิจารณางบประมาณ ในการประชุมสมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

องค์การนักศึกษา ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๕ โครงการ เป็น จำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๑,๓๑๙,๔๒๐ บาท

ชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๓๘๖,๘๗๐ บาท ส่วนงบพัฒนากีฬา ใช้งบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๘๗๘,๗๐๐ บาท และสภานักศึกษา ใช้งบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๓๗๖,๒๐๐ บาท อนึ่ง สภานักศึกษา ได้ใช้งบประมาณสะสม อีกจำนวน ๓โครงการ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๕๐๔,๓๐๐ บาท

 

“มหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีให้ความสำคัญกับงานด้านกิจการนักศึกษา ตามแนวคิดสำคัญที่ว่า นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือหัวใจของประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงมั่นใจว่า จะสามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและสังคม กล่าวคือ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถจากศาสตร์วิชาในแขนงที่นักศึกษาเลือกเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังสร้างเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน เพื่อฝึกให้บัณฑิต ให้สามารถทำงานเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกความอดทน การประสานงาน เรียนถูกเรียนผิด เรียนรู้ความสำเร็จจากความเพียรและการวางแผนที่ดี รวมถึงเรียนรู้จากบทเรียนที่ผิดพลาดไม่สมหวัง ซึ่งได้จากการทำกิจกรรม เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติในอนาคต…สืบไป” ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ม.ราชมงคลพระนคร จัดยิ่งใหญ่สุดอลังการ ศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์” ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ RMUTP รุ่นที่ 13 ก้าวแรกในพระนคร…สุดประทับใจ!

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมมหาวิทยาลัย [บังคับแกน] ภาพรวมมหาวิทยาลัย) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ พิธีการดังกล่าว จัดขึ้นท่ามกลางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ จากทั้ง 9 คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 โดยรวมทั้งสองวันมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จาก 9 คณะ รวมจำนวนทั้งสิ้นราว 4,000 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นายนเรศ กันธะวงค์ และ น.ส. อพิมภกา พันธุ์โสทก นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กพศ.) เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ด้านรายละเอียดกิจกรรม ในช่วงเช้า ชม VTR แนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำผู้บริหาร ต่อด้วยขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายพิเศษ โดยอธิการบดี พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และพิธีมอบทุนการศึกษา และพิเศษสุดอลังการ พิธีบายศรีสู่ขวัญแบบอีสานใต้ กลิ่นไอของอารยธรรมขอมโบราณ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ประกอบพิธีคือ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์” ศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วยองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร นักแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร และแกนนำนักศึกษาชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร ร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศความตื่นตาตื่นใจให้กับนักศึกษาใหม่ได้อย่างน่าประทับใจ

สำหรับขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (พระมหาพิชัยมงกุฏ) เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ ล้อมรอบดอกบัว 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวอันเป็นดวงตราพระราชลัญจกร บรรจุอยู่ เป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของ รัชกาลที่ 9 บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฏครอบและมีเลข 9 อันหมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตรารูปวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับปรากฎชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา”

กิจกรรมในช่วงบ่าย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้จัดบรรยายเรื่อง “งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา” ได้แก่ งานบริการด้านวิชาการและงานทะเบียน งานบริการห้องสมุด งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ งานผ่อนผันทหาร งานบริการห้องพยาบาล งานทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา องค์การนักศีกษาสโมสนักศึกษา ชมรม งานแนะแนวการศึกษา งานบริการจัดหางาน งานบริการให้คำปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานทั้ง 7 งานของกองพัฒนานักศึกษา ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่

กิจกรรมในช่วงเย็น เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร “รับน้องสร้างสรรค์” โดยชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร และผู้นำนักศึกษาในองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมแห่งความสุขสันต์ สร้างความสุข เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มให้กับน้องใหม่ “RMUTP รุ่น 13” เป็นอย่างมาก นับเป็นการแสดงเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และควบคุมดูแลนักศึกษาอย่างจริงจัง

สำหรับการรับน้องสร้างสรรค์ในปีการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยประกาศให้มีการรับน้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 (5 วัน) รุ่นพี่สามารถจัดกิจกรรมได้ถึงเวลา 18.00 น. และนักศึกษาต้องออกจากมหาวิทยาลัยภายในเวลา 19.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัดเตรียมไว้ได้แก่ การทำดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ กิจกรรมรักษ์รั้ววัง รักษ์รั้ววัด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมตามคู่มือการรับน้องสร้างสรรค์ ทั้งนี้ หาก น.ศ.ใหม่ถูกบังคับ ข่มขู่ หรือรุ่นพี่ทำกิจกรรมส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โปรดแจ้งสายด่วน ได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช โทร. 081 904 6003 หรือ ID Line : yutthapoom.s5335

อนึ่ง กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560 ในลำดับต่อไป คือ

– กิจกรรมตรวจโรค และX-ray ร่างกาย ในวันที่ 14 – 16 มิ.ย. 60 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

– กิจกรรมพิธีไหว้ครู งานเปิดโลกกิจกรรมครั้งที่ 3 และกิจกรรมสมัครเข้าชมรม วันที่ 20 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 15

ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

– กิจกรรม Freshmen Day & Night กิจกรรมกีฬาเฮฮา ประกวดดาว – เดือน น้องใหม่ ของมหาวิทยาลัย ในเร็วๆ นี้ โดยทุกกิจกรรม นักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม

หากนักศึกษามีข้อสงสัย ในการทำกิจกรรมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ศูนย์เทเวศร์ โทร. 026653777 ต่อ 6053 / งานกิจกรรมนักศึกษา ต่อ 6508 / ชั่วโมงกิจกรรม (ทรานสคริปต์กิจกรรม) กรุณาติดต่อ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา ต่อ 6323

“…นักศึกษาจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และมหาวิทยาลัย เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ การให้ชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมพิเศษ ทุนการศึกษา การประกวดการแข่งขันชิงรางวัล การรักษาพยาบาล การแข่งขันกีฬา กิจกรรมพิเศษที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมาย ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โปรดเข้าเว็บไซต์ #กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th

“การเรียนหล่อหลอมให้คนมีงานทำ…กิจกรรมหล่อหลอมคนให้ทำงานเป็น” และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สู่รั้วราชมงคลพระนคร ดินแดนแห่งนักปฏิบัติมืออาชีพ ดินแดนที่สร้างบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากมาย จากวันนี้…จนถึงวันสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมแล้ว ที่จะดูแลนักศึกษาดุจลูกชายลูกสาว ให้มีความรู้คู่ประสบการณ์ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตราชมงคลพระนครที่ว่า บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรม…” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้ายในพิธีปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ และขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ โดยศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์”

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

เพื่อโปรดทราบกำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ และขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ โดยศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์”

# วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน สำหรับ ๔ คณะ ได้แก่ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

# วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน สำหรับ ๕ คณะ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ นักศึกษาใหม่ ปี๑ รายงานตัว ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ที่โถงใต้อาคารพร้อมมงคล ศูนย์พณิชยการพระนคร (แต่งกายชุดนักศึกษา หญิง-กระโปรงพลีท เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรม)

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมกันเวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องรับรอง ชั้น ๓ ข้างห้องประชุมมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร (แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์)

* นศ.ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมบังคับ ระดับมหาวิทยาลัย)

ที่มา : งานแนะแนวฯ & งานกิจกรรมฯ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

เพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 13 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล ในแผ่นดินบาหลี ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเอเชีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบให้ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากรและทีมนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 13 จำนวนรวมทั้งสิ้น 14 คน เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยบาหลีสเตทโพลีเทคนิค เขตเดนพาซาร์ จังหวัดบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2560

โดย นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 13 ได้นำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาของบาหลี อาทิ การไหว้แบบไทย การนุ่งโจง การทำอาหารไทย และการแสดงนาฎศิลป์ไทย เป็นต้น ซึ่งในการเดินทางในครั้งนี้ นักศึกษาไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอินโดนีเซีย อาทิ การเรียนภาษาบาฮาซา ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของชาวอินโดนีเซียและผู้คนที่อาศัยอยู่แถบคาบสมุทรมลายู การทำอาหารท้องถิ่น วัฒนธรรมการใช้ชีวิต ศิลปะและหัตถกรรม การแสดงประจำชาติ เช่น การรำระบำบารอง เป็นต้น

“นับเป็นโครงการที่ดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา อย่างต่อเนื่องมา 13 ปี 13 รุ่นแล้ว มหาวิทยาลัยเชื่อว่า นักศึกษาทุกคนทุกรุ่นที่ได้รับการคัดเลือก จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในต่างแดน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและการดำรงชีพ นอกจากนั้น โครงการเพชรราชมงคลพระนครนี้ ยังเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ผู้นำที่ดี และเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกทางหนึ่งด้วย” รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแคมเปญ “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!” จับมือกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกรุงเทพภาคกลาง 9 เขต ผสานกำลังตามนโยบายรัฐบาล “ประชารัฐร่วมใจ” ดูแลรักษาความสะอาดถนนรอบวังสวนจิตรลดา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หน่วยกิจการพิเศษ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด “Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” โดย สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ บริเวณทางเท้าและผิวจราจร ถนนรอบวังสวนจิตรลดา โดยมีจุดรวมพล (พิธีเปิด) ณ บริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟหลวงจิตรลดา ถนนสวรรคโลก เขตดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับ สำนักงานเขตพญาไท ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา ในพื้นที่ถนนศรีอยุธยา ฝั่งสนามม้านางเลิ้ง ตั้งแต่แยกเสาวนีย์ ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร

ในการนี้ นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้อำนวยการเขตดินแดง ประธานกลุ่มกรุงเทพกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ นายธรรมรัตน์ หวั่งหลี นายสมชัย ไตรพิทยากุล ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พลตรีชวการ คมคาย ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 พตอ.มนตรี เทศขัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต พลเอกทนงศักดิ์ จินดาลัทธ ผู้ช่วยเลขาธิการราชตฤณมัยสมาคม นายพิทักษ์ อุ่ยซ้อน ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต นายสมภาษณ์ พ่อค้า ผู้ชำนาญการด้านสายอากาศ กฟน. พตท.สมเกียรติ นนทแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานคร ภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน จิตอาสา และผู้ประกอบการสื่อมวลชน พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากภาคส่วนต่างๆ

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การพัฒนาทำความสะอาดรอบสวนจิตรลดา ทั้ง 4 ด้าน รวมพื้นที่ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้าและผิวการจราจร ท่อตะแกรงระบายน้ำตามจุดที่กำหนด ทำความสะอาดถึงรองรับมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่ยื่นล้ำบังป้ายจราจร ป้ายบอกชื่อถนน ตรอก ซอย และที่ระสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ แซะวัชพืชแนวทางเดิน เก็บขยะโคนต้นไม้ และเส้นทางจักรยาน ซ่อมทางเท้าที่เป็นหลุมบ่อ คันหิน ผิวจราจร และจัดเก็บสายสื่อสารที่ห้อยรุงรัง ทาสีแนวหินและขอบทางเท้า

อนึ่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) มีนโยบายให้ทุกกลุ่มเขตจัดกิจกรรม Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” โดยเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตามแนวนโยบาย “ประชารัฐร่วมใจ” ของรัฐบาล ให้เข้ามามีส่วนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองทั่วกรุงเทพมหานคร ในส่วนของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 9 สำนักงานเขต ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตสัมพันธ์วงศ์ เขตราชเทวี เขตพญาไท และเขตดุสิต กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนนรอบสวนจิตรลดา (ทางเท้าและผิวการจราจร)

“…ขอขอบคุณ นักศึกษาทุกคนที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมในวันนี้ กิจกรรมที่นักศึกษาร่วมแรงร่วมใจทำกันในวันนี้ เป็นการรวมพลังกันพัฒนาสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้เป็นสังคมที่ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาอย่างมีคุณภาพและสร้างความสุขให้พวกเราอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยมอบชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม และสามารถเก็บข้อมูล พร้อมภาพถ่ายเพื่อการพิจารณาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยได้ ในนามมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนอีกครั้งหนึ่ง ขอให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมตลอดไป…” ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดี กล่าวขอบคุณ

#http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

“19 พฤษภาคม วันอาภากร” ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร จัดชุดการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มอบหมายให้ชมรมศิลปะการแสดง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมศิลปะการแสดง จัดการแสดงเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์

โดยมีนายนเรศ กันธุวงค์ และนายพัดยศ เพชรวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการแสดง เป็นผู้ดูแลและควบคุมการฝึกซ้อม นายปฏิมากร โกมลธร ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ และนางสาววันทนา ครุฑจันทร์ เป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดง ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้นำการแสดงเข้าร่วมงาน จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ระบำตารีบุหงาตาโร ระบำธรรมปัญจมาตาเทพนารี และระบำเภรีนาฏลีลา ใช้นักแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร จำนวน ทั้งสิ้น 12 คน

อนึ่ง “ระบำตารีบุหงาตาโร” เป็นการแสดงพื้นเมืองที่อยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นการร่ายรำประกอบพุ่มดอกไม้ที่ปรุงด้วยเครื่องหอม เพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมฟื้นฟูโดย นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์

“ระบำธรรมปัญจมาตาเทพนารี” เป็นระบำที่มีต้นกำเนิดจากความเชื่อ เกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ได้แก่ แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระพาย แม่พระเพลิง และแม่พระโพสพ ที่มีความเชื่อมโยงกับมนุษย์และธรรมชาติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

“ระบำเภรีนาฏลีลา” ปรับปรุงมาจากระบำนางกลอง ประกอบท่าร่ายรำที่อ่อนหวาน แสดงออกถึงความสามัคคีรวมกันเป็นหนึ่งเดียว นำจังหวะดนตรี 4 ภาคของไทยและสากล มาผสานร้อยเรียงให้มีรูปแบบของจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

#ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร #http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดงในสังกัดองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร เชิญชวนผลิตดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์”

ตามที่ ท่านอธิการบดีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมผลิต “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง” เป็นเวลา ๙ วัน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมร่วมเรียนรู้และฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” ในวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๙-๑๕.๐๙ น. เป็นต้นไป (จนถึงวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม “จงรักอาลัย” ดังกล่าว กรุณาแจ้งตอบรับ ยืนยันการเข้าร่วมพิธีเปิด และ/หรือ ลงชื่อจองวัน แจ้งจำนวนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและหรือ แขกนอก ที่สนใจจะมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ในไลน์ หรือเฟสบุ้ค ที่ท่านเห็นข้อความนี้ได้เลย

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม และแจ้งความประสงค์ได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มือถือ ๐๘๑ ๙๐๔ ๖๐๐๓ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

สำหรับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม “จิตอาสา” ตามจำนวนที่ปฏิบัติงานจริง ตลอดระยะเวลา ๙ วัน (๒๔ พฤษภาคม ถึง ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)

#http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

อธิการบดี ม.พระนคร ประกาศชัด “รับน้องใหม่ 2560 ของพระนคร จบ! ภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังเปิดเทอม” …ฝ่ายกิจการนักศึกษาขานรับนโยบาย จับมือสันทนาการงัดคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ ’60 ระดมรุ่นพี่ 9 คณะ ฝึกอบรม “รับน้องสร้างสรรค์-จัดกิจกรรมเน้น สร้างความประทับใจให้รุ่นน้อง”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้เพิ่มทักษะกระบวนการด้านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก และสามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้านการช่วยเหลือเอื้ออาทรผู้อื่น และมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษารุ่นพี่ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมศรีสันฯ มาให้ความรู้ เรื่องทักษะกระบวนการคิด การวางแผน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การละลายพฤติกรรม รวมไปถึงแนวทางการคิดเพลงใหม่ๆ ที่สะอาด และสร้างสรรค์ กำหนดจัดระยะที่1 เมื่อวันที่ 17 – 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ส่งผลให้ได้แกนนำนักศึกษา จำนวน 75 คน ที่สามารถถ่ายทอดกระบวนการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ขยายผลให้แก่ รุ่นพี่ผู้เข้ารับการอบรมในระยะที่ 2 จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง R101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้นโยบาย เรื่องการรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2560 “ขอให้เน้นสร้างความประทับใจให้แก่รุ่นน้อง ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา สร้างจิตสำนึกร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย และฝากนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมวันนี้ให้นำความรู้ และทักษะการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไปเผยแพร่แก่เพื่อนๆ ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมฝากนักศึกษาช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบพฤติกรรมการรับน้องที่ไม่เหมาะสม ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบด่วน”

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งร่วมรับฟังนโยบายการรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2560 และจะได้ขยายผลสู่ผู้ปฏิบัติระดับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ของทั้ง 9 คณะ รวมถึงรุ่นพี่ของทุกสาขา ที่กำลังเตรียมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรม “รับน้องใหม่” อย่างสร้างสรรค์ โดยมีคู่มือการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th