Congratulations! สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง !! คว้ารองชนะเลิศ อันดับ2 Marketing Plan Contest 10.0 A.P.HONDA

 

Congratulations!

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง !! คว้ารองชนะเลิศ อันดับ2 Marketing Plan Contest 10.0 A.P.HONDA

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P.Honda รอบประกาศผลเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้ 2 โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น “All New Scoopy i My FIRST RIDE. MY WAY ครั้งแรกมีความหมายเสมอ” และ “Honda Zoomer-X The Unblockerlnspiperation ไป(ป์)ให้มันส์…นอกกรอบ” โดยผลกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P.Honda รอบประกาศผลเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรากฏว่า ทีม Memory จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ผู้สนับสนุน บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที จำกัด ณ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G

 

ขอขอบคุณที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

ชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ยกทัพขบวนศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติในงาน BRICC FESTIVAL 2018 : THE 2nd BURIRAM RAJABHAT INTERNATIONAL CONFERENCE AND CULTURAL FESTIVAL 2018

ชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ยกทัพขบวนศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติในงาน BRICC FESTIVAL 2018 : THE 2nd BURIRAM RAJABHAT INTERNATIONAL CONFERENCE AND CULTURAL FESTIVAL 2018

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ อ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ.พัดยศ เพชรวงษ์ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ พร้อมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา และกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC FESTIVAL 2018 THE 2ND BURIRAM RAJABHAT INTERNATIONAL CONFERENCE AND CULTURAL FESTIVAL 2018) (BRICC FESTIVAL) 14th – 16th February 2018 Buriram Rajabhat University เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเวทีราชภัฏภิรมย์ (กลางแจ้ง) โดยมีสถาบันการศึกษาและกลุ่มศิลปินในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 ทีม ได้แก่ ประเทศจีน, ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนิเซีย, ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง, วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช, โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่, ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ และ ม.ราชมงคลพระนคร

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติให้ นำการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในฐานะตัวแทนสถาบันการศึกษากลุ่มภาคกลาง จำนวน 3 ชุดการแสดง ได้แก่

1. “วิรัชสราญรมย์” เป็นผลงานการแสดงสร้างสรรค์ของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สร้างสรรค์ขึ้น โดยนำเอาความคิด ค่านิยมของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในสมัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนไทยที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่ได้รับเอาอารยธรรมของชาวตะวันตกเข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนเครื่องแต่งกายแบบสมัยนิยมในรัชกาลที่ 6 ที่มีการแต่งกายผสมผสานระหว่างตะวันตกและการนุ่งผ้าซิ่นไหมของผู้หญิงไทย กับการนุ่งโจงกระเบน ของผู้ชายแบบไทย ดนตรีที่ใช้ในการแสดงจะใช้วงออเครสต้า ผสมกับดนตรไทย

  1. “ระบำพัดรัตนโกสินทร์” เป็นการแสดงที่พัฒนารูปแบบการแสดงระบำพัดให้แตกต่างไปจากของเดิม เพื่อให้เข้ากับกาลสมัยตามแนวคิดของครูนิตยา จามรมาน โดยผู้แสดงนุ่งผ้าซิ่น จีบหน้านาง ห่มสะไบสองชาย สวมเครื่องประดับ ในมือถือพัดจักสานด้วยไม้ไผ่
  2. “ระบำปทุมชาติราชมงคล” เป็นระบำที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ดอกบัวฉลองขวัญ เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ความโดดเด่นอยู่ที่สีสัน “ม่วงน้ำเงิน” ดอกมีกลีบซ้อนกันมากและไร้เกสรเพศผู้ เป็นบัวที่บานตอนกลางวัน และหุบตอนกลางคืน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ด้วยกลีบที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ เปรียบได้กับวิชาความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับจากมหาวิทยาลัย นางรำ…เริงระบำร่ายรำบนผิวน้ำและพลิ้วไหวไปตามกระแสลมที่โบกพัดไปมา แต่งกายเลียนแบบสีของดอกและก้านของบัวฉลองขวัญ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ คือ การพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษา มุ่งเน้นต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย นับเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์อีกทางหนึ่ง ทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม”

เครดิตภาพถ่าย : นายศิริวัฒน์ สายสุนทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองศิลปวัฒนธรรม และนายเจษฎากร ทองคำ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2 มทร.พระนคร

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

www.facebook.com/student.affairs.rmutp

ร่วมลุ้น & ส่งกำลังใจ เชียร์ตัวแทนนักศึกษา มทร.พระนคร จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการประเมินและคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีนี้

 

 

 

ร่วมลุ้น & ส่งกำลังใจ เชียร์ตัวแทนนักศึกษา มทร.พระนคร จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการประเมินและคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีนี้

ซึ่ง ม.ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการประเมิน โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ กว่า 15 สถาบัน และมีนักศึกษาจำนวน 28 สถาบันจากเขตกรุงเทพมหานคร เข้ารับการประเมิน แยกเป็นสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 5 สถาบัน ขนาดกลางจำนวน 8 สถาบัน ขนาดใหญ่จำนวน 9 สถาบัน และนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 6 สถาบัน

ติดตามผลงานความเคลื่อนไหวทุกกิจกรรม และ/หรือสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ

ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และเป็นที่พึ่งของสังคม” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพ จัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560

ม.ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพ จัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพดำเนินการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ โดยมีนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการจากสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ร่วมการคัดเลือกจำนวน 22 แห่ง ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชมรมวิชาการ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “วิชาการดี…พี่สอนน้อง ” ให้นักศึกษาปี 1 …เสียงตอบรับดีมาก ฝ่ายกิจการนักศึกษาเตรียมขยายเพิ่มรายวิชาติวในภาคเรียนถัดไป

ชมรมวิชาการ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “วิชาการดี…พี่สอนน้อง ” ให้นักศึกษาปี 1 …เสียงตอบรับดีมาก ฝ่ายกิจการนักศึกษาเตรียมขยายเพิ่มรายวิชาติวในภาคเรียนถัดไป

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการชมรมวิชาการ RMUTP “วิชาการดี…พี่สอนน้อง” ในการนี้ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนางสาวพีรดา ผลบุญ ประธานชมรมวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร ๔ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สำหรับ โครงการ “ วิชาการดี…พี่สอนน้อง ” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์ ผู้จัดการแผนกออกแบบ บริษัท แอ๊ดดา ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, นางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย และนางสาวภาวนา ทิมผ่องใส ศิษย์เก่า มทร.พระนคร มาเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ในเรื่อง วัสดุศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ และความเข้าใจในบทเรียนอย่างชัดเจน ก่อนเข้าสู่สนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ที่จะถึงในสัปดาห์ถัดไป

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ที่นักศึกษาทุกชั้นปี ดำเนินการเก็บชั่วโมงกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน

“…มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนโยบายของท่านอธิการบดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกประเภท ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น ทั้งยังสร้างความรักความผูกพัน ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กันระหว่างคณะอีกด้วย ..” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มา  : ชมรมวิชาการ มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ.  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เครดิตภาพถ่าย    :   นายสมภพ ฉัตรสิริวัฒนา ชมรมวิชาการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา

 

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของชมรมวิชาการ และข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ได้ที่ :

https://www.rmutp.ac.th

หน้าแรก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/

https://www.facebook.com/academicRMUTP/

“ วิชาการดี…พี่สอนน้อง ” ชมรมวิชาการ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

“ วิชาการดี…พี่สอนน้อง ” ชมรมวิชาการ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และรับฟังการถ่ายทอดความรู้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภายใต้โครงการของชมรมวิชาการ RMUTP “ วิชาการดี…พี่สอนน้อง” ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร ๔ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กำหนดการ

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.   ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดโครงการ โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ถ่ายทอดความรู้ วิชาสถิติ และวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดย นางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย วิทยากรศิษย์เก่า มทร.พระนคร

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ถ่ายทอดความรู้ วิชาภาษาไทยเพื่อการนำเสนอและแนะนำเทคนิคการสอบอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดย นางสาวภาวนา ทิมผ่องใส

หมายเหตุ

– ชมรมวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ ให้กับนักศึกษาที่มาลงทะเบียน จำนวน ๘๐ คนแรก ที่จะได้รับอาหารว่าง ๒ มื้อ และอาหารกลางวัน ๑ มื้อ

อนึ่ง นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ ๓  ชั่วโมงกิจกรรม

#การแต่งกาย  ให้นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดพละ ในการเข้าร่วมโครงการ

# วิธีการรับชั่วโมงกิจกรรม!!!

– นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในตารางลงทะเบียน เวลามา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของชมรมวิชาการ

– ลงทะเบียนกลับ ในตารางลงทะเบียน เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของชมรมวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา (ส่วนงานชมรม) กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 (ตึกบ่อปลา) ศูนย์เทเวศร์ โทร.ภายใน 02 665 3777 ต่อ 6508 (พี่อาร์ม) และนางสาวพีรดา ผลบุญ (ฮานา) ประธานชมรมวิชาการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา โทร.099 335 4763

ที่มา  : ชมรมวิชาการ มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ.  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร แสดงศักยภาพการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม และแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” โชว์ผลงานชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร แสดงศักยภาพการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม และแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” โชว์ผลงานชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” ภายใต้โครงการ “สืบนาฏสานศิลป์ มทร.พระนคร” ครั้งที่ 3 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมสนามหญ้าหน้าเรือนหมอพร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

สำหรับกิจกรรมช่วงเช้า เป็นกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ ที่ปรึกษาชมรมกิตติมศักดิ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป์ไทยและสากล และดนตรีไทย ผู้สนับสนุนกิจกรรมวิพิธทัศนาฯ และคณะกรรมการบริหารชมรมศิลปะการแสดงฯ จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

จากนั้น เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาในชมรมศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทุกวันพุธและพฤหัสบดี จำนวน 20 สัปดาห์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” จำนวน 15 ชุดการแสดง ได้แก่ เภรีเอกราช เมขลานั่งวิมาน เมขลา-รามสูร ฟ้อนผางประทีป เซิ้งกะโป๋ ระบำกีปัสเรนัง ระบำกรับ รำพลายบัวเกี้ยวนางตานี การแสดงเพลงจีนร่วมสมัย ระบำนางกอย การแสดงลีลาศ The Little Party ฟ้อนแพน ระบำไก่ และรำพระลอตามไก่

ทั้งนี้ นักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม พร้อมการตอบแบบสอบถามหลังชมการแสดงจบ ด้วยวิธีสแกน QR Code ทำแบบสอบถามใน Google form โดยความอนุเคราะห์จากงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

อนึ่ง วิพิธทัศนา คือ การแสดงนาฏศิลป์หลายรูปแบบ หลายชุด เป็นการแสดงสั้นๆ ที่แสดงต่อเนื่องกัน ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง มีความเหมาะสมกับเวลา เกิดความเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ และสามารถเลือกชมได้ตามความสนใจ

สำหรับ ท่านที่สนใจ นำการแสดงไปโชว์ในงานต่างๆ สามารถติดต่อ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้ที่ 026653777 ต่อ 6323

เครดิตภาพถ่าย : นายศิริวัฒน์ สายสุนทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองศิลปวัฒนธรรม

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

www.facebook.com/student.affairs.rmutp

 

เปิดเวทีแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาคณะสิ่งทอ มทร.พระนคร แสดงแฟชั่นโชว์ THE BRANDING PROJECT URBANISM ซึ่ง

เปิดเวทีแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาคณะสิ่งทอ มทร.พระนคร

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในฐานะรักษาการคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์ THE BRANDING PROJECT URBANISM ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบดีไซน์ และตัดเย็บ โดยนักศึกษา ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

สนใจเข้าศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ดูรายละเอียดที่ www.rmutp.ac.th

#ราชมงคลพระนคร

ที่มา   :   ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม มีเอกลักษณ์และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไทย และลวดลายผ้าไทย

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถร่วมแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยทั้งชุด หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการแต่งกายชุดนักศึกษาในทุกวันศุกร์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ศุกร์ละ 1 ชั่วโมง

อนึ่ง นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะ จากนั้น 9 คณะ จะได้รวบรวมส่งมายังงานทรานสคริปต์กิจกรรมเป็นลำดับต่อไป

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

Congratulations… 🏆 บทสรุป ม.ราชมงคลพระนคร “เจ้าเหรียญทองสมัยที่2🏆”

Congratulations… 🏆

บทสรุป ม.ราชมงคลพระนคร “เจ้าเหรียญทองสมัยที่2🏆”

 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่34 “ล้านนาเกมส์”

ทัพนักกีฬา มทร.พระนคร ผนึกกำลังสู้ศึก “ล้านนาเกมส์” อย่างเต็มความสามารถ และโชว์ผลงานโดดเด่นจนสามารถ รักษาตำแหน่ง “เจ้าเหรียญทอง” ได้เป็นสมัยที่ 2 ด้วยการทำเหรียญรวมได้ทั้งหมด 63 เหรียญ แบ่งเป็น

เหรียญทอง       🥇 28 เหรียญ

เหรียญเงิน       🥈 17 เหรียญ

เหรียญทองแดง 🥉 18 เหรียญ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กล่าวถึงการกีฬาของพระนคร ไว้อย่างประทับใจว่า “เพราะข้อจำกัด ไม่ใช่ ขีดจำกัด”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ สามารถครองถ้วยรางวัลเกียรติยศคะแนนรวมเหรียญทอง ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 : ล้านนาเกมส์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง ขอขอบคุณทุกพลังที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัด โดยใช้เป็นแรงผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย

ขอบคุณ ความร่วมแรง ร่วมใจ ของนักกีฬาทุกคน ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา และกองเชียร์ชาวราชมงคลพระนครทุกคน ที่ทำให้ทัพนักกีฬาของเราประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะ “ อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

🥇🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🏅🏆🥇

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

🚩ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th