ทีม D.I.Y. คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดชุดรีไซเคิล “D.I.Y. CONTEST 2017 ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน”

ทีม D.I.Y. คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดชุดรีไซเคิล “D.I.Y. CONTEST 2017 ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน”

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “D.I.Y.ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน” และร่วมทำกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปลูก ต้น “ โกศล” (ต้นไม้ประจำชมรม) เป็นการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในการนี้ อธิการบดีให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โถงชั้นล่าง อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับผลการประกวด D.I.Y. CONTEST 2017 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน มีดังนี้

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมารียา หมัดอะดัม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท

-รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธนภัทร์ สว่างอารมณ์ คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

-รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวโมนารี วงศ์สาโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลเงินสด ๑,๕๐๐ บาท

-นางสาวจิรดา โพธาราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Miss Popular Vote รับรางวัล ๕๐๐ บาท

-นางสาวนลิตา บุญเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับรางวัล Photogenic รับรางวัลเงินสด ๕๐๐ บาท

-นายปรินท์ ฟักบุญเลิศ คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลชมเชย

-นายอิศรา แตงทับทิม คณะศิลปศาสตร์ รางวัลชมเชย

อนึ่ง คณะกรรมการตัดสินชุดการประกวด ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ในสังกัดองค์การนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และนางสาวสโรชา หัตถกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการดังกล่าว นางสาวสิริลักษณ์ อดินันท์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการ D.I.Y. CONTEST 2017 ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ด้วยมือฉัน นักศึกษาจะช่วยกันคิดช่วยกันทำ เป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวทีในการแสดงศักยภาพความสามารถ ผู้เข้าประกวดจะได้ประสบการณ์ที่ดี ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมชมและเชียร์ จะได้รับทรานสคริปต์กิจกรรม 3 ชั่วโมง กิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นักศึกษายังได้รับประโยชน์จากนิทรรศการ และได้สร้างสรรค์แนวความคิดต่อยอด ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อีกด้วย

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

ที่มา : ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย : ช่างภาพ งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

D.I.Y. CONTEST 2017 ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน

D.I.Y. CONTEST 2017 ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมชมและเชียร์ นักศึกษาผู้เข้าประกวดโครงการ D.I.Y. CONTEST 2017 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้…ด้วยมือฉัน จากนักศึกษา ๙ คณะ ร่วมส่งเข้าประกวด ๗ ทีม

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณพื้นที่โถงชั้นล่าง อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

เริ่มเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม เวลา ๑๔.๐๐ น.

#พิเศษสุดๆ!!!!

#นักศึกษาร่วมชมและเชียร์ จะได้รับทรานสคริปต์กิจกรรม 3 ชั่วโมง กิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา   :   ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

หนุ่มวิศวะ ม.ราชมงคลพระนคร เจ๋ง!!! สร้างชื่อคว้าสุดยอดแชมป์การประกวด Sound Engineer รุ่นนักเรียน-นักศึกษา กับการประกวดในงาน KIMMIX 2017 (KIMMIX KIMLENG AUDIO SOUND ENGINEER MIXING COMPETITION 2017)

หนุ่มวิศวะ ม.ราชมงคลพระนคร เจ๋ง!!! สร้างชื่อคว้าสุดยอดแชมป์การประกวด Sound Engineer รุ่นนักเรียน-นักศึกษา กับการประกวดในงาน KIMMIX 2017 (KIMMIX KIMLENG AUDIO SOUND ENGINEER MIXING COMPETITION 2017)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อม ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และอาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติ ในโอกาสที่ นายยศธร แสนสาร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบเพื่อรายงานผลต่ออธิการบดีถึงการได้รับชัยชนะ คว้าสุดยอดแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด Sound Engineer รุ่นนักเรียน-นักศึกษา ในงาน KIMMIX KIMLENG AUDIO SOUND ENGINEER MIXING COMPETITION 2017 ที่ไบเทค บางนา ชั้น 2 ห้อง MR211-213 ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านการมิกซ์เสียง Mixing Workshop

ทั้งนี้ การประกวดแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นนักเรียน-นักศึกษา มีการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และผู้เข้าร่วมแข่งขัน กว่า 200 ท่าน โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ คณะวิทยากรได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) คุณทนง แซ่เฮง เจ้าของบริษัท กิมเล้ง ออร์ดิโอ 2) คุณจุมภฏ ธรรมธารทอง เป็น Live Sound ให้กับนักร้องดังในเมืองไทยหลายๆ ท่าน เช่น P’Boy Peacemaker และ FR Mixdown EN / Mastering EN ให้ GMM, Exact, RS, R-Siam, iMusic, สหภาพดนตรี, Rose Entertainment, Rockaolic, Mono Music, บ.อีกแล้วครับท่าน, Genie record (GMM), Najo Music, ไกลปืนเที้ยง, Spicy Disk, Warner Music Thailnad, BEC-TERO Entertainment Public Company Limited ฯลฯ 3) คุณรุ่งศักดิ์ บรรดรศักดิ์ Sound Engineer ผู้ผสมเสียงเพลงทุกประเภทโดยเฉพาะลูกทุ่ง หมอลำ ผู้ทำงานให้ศิลปินดังมากมายทั้ง GRAMMY GOLD, RSIAM ฯลฯ 4)คุณสุวัธชัย สุทธิรัตน์ โปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลง ที่gmm ทำผลงานให้กับ คุณปนัดดา เรืองวุฒิ ชุดดาวกระดาษ เป็นอัลบั้มแรกในฐานะ Producer และนักร้องที่มีชื่อเสียงระดับประเทศแนวหน้าของเมืองไทย เช่น พี่เบิร์ด,โบ สุนิตา,พี่มอส ปฏิภาณ,ใหม่ เจริญปุระ,ตอง ภัครมัย,MR.TEAM,แอน ธิติมา,ZA ZA,DRAGON 5,ดา เอ็นโดฟิน,นิว จิ๋ว,เอ๊ะ จิรากร,โอ๊ต ปาโมท ปาทาน,ดิว the star,JUSTIN,ปราโมทย์ วิเลปะนะ,น้องพลอย ชมพู,Jeena D,ฯลฯ 5)คุณสราวุธ พรพิทักษ์สุข เจ้าของรางวัลแกรมมี่ อวอร์ดส์ สาขามาสเตอริ่ง เอนจิเนียร์ (รางวัลระดับโลก) ผลิตผลงานให้กับ ป้าง นครินทร์ , Beloved พี่เต๋อ เรวัติ พุทธินันนท์, 20 Aniversary Bird & Hearts, Tribute To Miles Davis และผลิตผลงานให้กับศิลปินไทยและต่างประเทศอีกหลายท่าน

สำหรับเจ้าของรางวัลดังกล่าว นายยศธร แสนสาร ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกิจการนักศึกษา เกี่ยวกับประสบการณ์การแข่งขันครั้งนี้ว่า เป็นคนชอบเล่นหูฟัง พอเห็นทางร้านกิมเล้งออดิโอประกาศว่ามีการแข่งขัน KIMMIX 2017 และมีของรางวัลเป็นหูฟังรุ่นที่อยากได้ จึงสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และตั้งใจฟังการบรรยายเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่วิทยากรได้มอบความรู้ให้ จึงทำผลงานได้ดีและผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ จากนั้นได้ใช้เวลาหลังจากการเรียน และก่อนนอน ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ วันละ 2 ชั่วโมงในการฝึกซ้อมการมิกซ์เสียงเพลง และศึกษากฏกติกาในการแข่งขันอย่างละเอียด และจำลองสนามแข่งขันขึ้นมาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมด้วย โดยคาดหวังเพียงแค่ที่ 3 เมื่อประกาศผล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดีใจมากๆ และไม่คิดว่าจะทำได้ถึงขนาดนี้ เพราะในสายงานหลักที่เรียนมา เป็นวิศวกร ไม่มีวิชาเรียนพวกนี้ เป็นการใช้ทักษะและประสบการณ์ที่สั่งสมมา และจะมุ่งมั่นในการเป็นนักมิกซ์เพลงให้กับวงการเพลงของประเทศไทยต่อไป และได้ฝากถึงน้องๆ นักศึกษาให้สนใจในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่ทั้งตนเองชอบ และมหาวิทยาลัยจัดให้ โดยเข้าร่วมและฝึกฝน สนุกไปกับกิจกรรม รู้จักแบ่งเวลา ในอนาคตน้องๆนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร อาจจะได้รับโอกาสที่ดีเยี่ยมอย่างนายยศธรก็เป็นได้ สำหรับสิ่งที่ภาคภูมิใจ คือ การได้แสดงศักยภาพของตนเอง และทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น

อนึ่ง นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การฝึกวิชาชีพ การแข่งขัน การประกวด ฯลฯ ทั้งในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อเข้าร่วมแล้วสามารถนำหลักฐานต่างๆ เพื่อขอรับชั่วโมงกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ในหมวดพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ทั้ง 5 ด้าน โดยสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมผ่าน ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะที่ตนเองสังกัด หรือสายด่วนชั่วโมงกิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์สำนักงาน 026653777 ต่อ 6323 โทรศัพท์มือถือและไลน์ 0957419288

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

“ RMUTP MARKET ” ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา เปิดโครงการตลาดนัดนักศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ในระหว่างการศึกษา ณ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิด โครงการตลาดนัดนักศึกษา “ RMUTP MARKET ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ธนวัตน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการ นายวิทวัช น้อมบุญส่งศรี ที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการ นายชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง ตัวแทนงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร ผู้ดูแลชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา รวมถึงนักศึกษาที่มาร่วมเป็นผู้ประกอบการ ได้ร่วมในพิธีเปิด และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโครงการนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา 09.30 – 15.30 น. ณ บริเวณพื้นที่โถงชั้นล่าง อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ ประธานชมรม นางสาวนันทนา อินทรมาพลอย ได้ให้รายละเอียดว่า การจัดโครงการนี้ ได้ให้นักศึกษาสมาชิกชมรมและนักศึกษาที่สนใจที่เข้ากิจกรรมโครงการการออกบูธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การซื้อขาย การผลิต การจำหน่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า และเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสหารายได้พิเศษระหว่างในช่วงที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สุดท้าย คือ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมง ทรานสคลิปกิจกรรม จำนวน ๑ ชั่วโมง ด้านกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงได้รับความรู้และประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการอีกด้วย

“…ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่เพื่อส่งเสริมการมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลเชิงบวก ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว อีกทั้งมีปณิธานที่แน่วแน่ในการพัฒนาความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่ว่า “ มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และเป็นที่พึ่งของสังคม ” โครงการตลาดนัดนักศึกษา “RMUTP MARKET” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ชมรมผู้ประกอบการ มุ่งหวังให้นักศึกษามีโอกาสได้รับประสบการณ์ในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ มีแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต” ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มทร.พระนคร กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา :   ชมรมผู้ประกอบการ กองพัฒนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ถ่ายภาพโดย :   นายณรงค์กร ประสารแสง ช่างภาพกองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร.

เขียนข่าวโดย  :   ว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ดูแลงานชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

พิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” ม.ราชมงคลพระนคร จัดยิ่งใหญ่ 9 คณะร่วมใจโชว์ศักยภาพ คณะบริหารฯ ครองถ้วยรวมกีฬาเจ้าเหรียญทองกวาดไป 30 เหรียญ ผู้นำเชียร์คณะสื่อสารมวลชนชนะเลิศต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน แชมป์กองเชียร์ตกเป็นของคณะสิ่งทอฯ ส่วนคณะคหกรรมคว้าแชมป์พาเหรดยอดเยี่ยม ชาวราชมงคลพระนครเตรียมยกทัพนักกีฬาและผู้เข้าประกวดประเภทต่างๆ สู้ศึกลุยแอ่วเมืองเหนือ “ล้านนาเกมส์” ต้นปี 61

พิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” ม.ราชมงคลพระนคร จัดยิ่งใหญ่ 9 คณะร่วมใจโชว์ศักยภาพ คณะบริหารฯ ครองถ้วยรวมกีฬาเจ้าเหรียญทองกวาดไป 30 เหรียญ ผู้นำเชียร์คณะสื่อสารมวลชนชนะเลิศต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน แชมป์กองเชียร์ตกเป็นของคณะสิ่งทอฯ ส่วนคณะคหกรรมคว้าแชมป์พาเหรดยอดเยี่ยม ชาวราชมงคลพระนครเตรียมยกทัพนักกีฬาและผู้เข้าประกวดประเภทต่างๆ สู้ศึกลุยแอ่วเมืองเหนือ “ล้านนาเกมส์” ต้นปี 61

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานและมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา และผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12 “พระนครเกมส์” กิจกรรมเริ่มต้นแข่งขันตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยและสนามกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย มีกีฬาที่เปิดให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา และ 5 ประเภทการประกวด และกำหนดจัดพิธีปิดในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี (สนามใหม่)

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบหมายให้ อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน พร้อมประกาศรางวัลต่างๆ ในครั้งนี้

สรุปเจ้าเหรียญทองและการประกวดประเภทต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เจ้าเหรียญทอง พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12 ได้แก่คณะบริหารธุรกิจ 30 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง รวม 56 เหรียญ
  2. การประกวดผู้อัญเชิญป้าย

ชนะเลิศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  1. การประกวดผู้อัญเชิญธง

ชนะเลิศ คณะบริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะศิลปศาสตร์

  1. การประกวดขบวนพาเหรด

ชนะเลิศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะบริหารธุรกิจ

  1. การประกวดกองเชียร์

ชนะเลิศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะศิลปศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะบริหารธุกิจ

6 การประกวดผู้นำเชียร์

ชนะเลิศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

จากท่อนสร้อยเพลงกราวกีฬาที่ว่า “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” นั้น สื่อให้เห็นว่า การใช้กิจกรรมด้านกีฬาสามารถเป็นการพัฒนาและช่วยเยียวยา ในเรื่องต่างๆ ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตใจที่สดใส อารมณ์ที่รื่นเริงสนุกสนาน คุณธรรมที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดีใจและแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้รับชัยชนะ และรู้จักปล่อยวางและรักษาระดับอารมณ์เมื่อพ่ายแพ้ พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งยังแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นในระดับ กลุ่ม สาขาวิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มหาวิทยาลัยได้หล่อหลอมให้นักศึกษาทุกคนได้รับและพัฒนาตนเองพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ก้าวเข้าสู่สถานประกอบการในอนาคต…การเป็นผู้เข้าแข่งขันนั้นเป็นง่าย แต่การเป็นนักกีฬาที่ดีมีคุณธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬาตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นได้ยาก และในวันนี้ก็ประจักษ์ชัดแล้วว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเราเป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง ผ่านการพัฒนาด้วยกิจกรรมกีฬาและการประกวดประเภทต่างๆ ในกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12 ที่ได้จัดผ่านไปแล้วนี้

“ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้อนุเคราะห์มหาวิทยาลัย ได้แก่ สนามกีฬาทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ กรมพลศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การสนับสนุนจากคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายจัดการแข่งขัน การแสดงในพิธีปิดของชมรมศิลปะการแสดง และชมรมกีฬาต่อสู้ นักศึกษาองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ ที่ช่วยงานในส่วนงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม” ท่านอธิการบดีสุภัทรา กล่าวทิ้งท้าย

รายละเอียดต่างๆ งานกิจการนักศึกษา สามารถติดตามได้ที่

– เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th

– เฟสบุ๊คฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า fb.me/student.affairs.rmutp/

– เว็บไซต์ งานกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/

– เฟสบุ๊คงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เพื่อติดจามข่าวสารชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา fb.me/saisrmutp/

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร / 10 ธ.ค. 60
จัดงานโดย : กองพัฒนานักศึกษา นายนเรศ ภูคะฮาต หัวหน้างานกีฬา และทีมบุคลากรกีฬา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาสนับสนุน พร้อมคณะกรรมการกีฬาทุกภาคส่วน
ถ่ายภาพ (บางส่วน) โดย : ว่าที่ร้อยตรี ธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร และทีมช่างภาพ กองสื่อสารองค์กร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมนักศึกษางานระบบสารสนเทศ เพื่อกิจการนักศึกษา และช่างภาพคณะต่าง ๆ ๙ คณะ
เขียนข่าวโดย : ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศ เพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี #พระนครเกมส์ครั้งที่12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี #พระนครเกมส์ครั้งที่12
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “พระนครเกมส์”ครั้งที 12 ร่วมชมการแข่งขันกรีฑา การแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ การแข่งขันกองเชียร์และผู้นำเชียร์ ร่วมชมการแสดงในพิธีปิดการแข่งขันและขบวนพาเหรดจากทั้ง 9 คณะ สุดอลังการ
การเดินทาง : แผนที่ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี คลิ๊ก https://map.longdo.com/p/A00461698
บริการรถรับ-ส่ง: สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ร่วมชมและเชียร์ ที่ลงชื่อไว้กับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า สามารถขึ้นรถได้เวลา 8:30 น. และ มีรถกลับเวลาประมาณ 18:00 น.
จุดนัดหมาย ***ขึ้นรถเวลา 8:30 น.
– ศูนย์เทเวศร์ รถจอดที่อู่ 72 จำนวน 4 คัน
– ศูนย์พณิชยการพระนคร รถจอดตั้งแต่หน้าสะพานลอย ไปจนถึงข้างคลอง จำนวน 4 คัน
– ศูนย์พระนครเหนือ รถจอดริมถนนหน้าประตูทางเข้า จำนวน 1 คัน
การแต่งกาย – เสื้อยืดสีม่วง กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ (โปรดเตรียมหมวก ร่ม แว่นกันแดด และอุปกรณ์ป้องกันความร้อน)
#พิเศษสุดๆ!!!!
#นักศึกษาร่วมพิธีปิดรับทรานสคริปกิจกรรม10ชั่วโมง
สรุปเหรียญรางวัล สามารถติดตามได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th/ตารางสรุปเหรียญการแข่ง/ ติดตามรายละเอียดการแข่งขันกีฬาที่ เพจงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.facebook.com/SportRmutp/
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร 02-665-3777 ต่อ 6963
ที่มา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th
อย่าลืม Hash Tag #พระนครเกมส์ครั้งที่12 นะจ๊ะ

” นักศึกษา ๙ คณะ เรียนรู้เขียนแผนธุรกิจ ” โดยมี ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมจัดโครงการนี้

” นักศึกษา ๙ คณะ เรียนรู้เขียนแผนธุรกิจ ” โดยมี ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมจัดโครงการนี้

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินธุรกิจอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๒๐๒ ชั้น ๒ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินธุรกิจอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ ได้รับเกียรติจาก คุณวิทวัช น้อมบุญส่งศรี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มทร.พระนคร เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณภัทรพล โชติกรณ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้ความรู้ และได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ อาจารย์สาขาการจักการ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบ และมี นางสาวนันทนา อินทรมาพลอย เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการ ในโครงการอบรมครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาสมาชิกชมรมผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ ๑ ในหลากหลายคณะ จำนวน ๕๐ คน ลงทะเบียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ทั้งยังได้รับความรู้ และสามารถเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงาน มีการมอบรางวัลให้แก่ แผนธุรกิจ ” Behind Studio ” ทีมชนะ ทำธุรกิจให้บริการพื้นที่ทำอาหาร และรองอันดับ ๑ ทีม ” SWEETHERB ” แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรละลายในน้ำ ทำให้การจัดโครงการในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ” ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่เพื่อส่งเสริมในการมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว อีกทั้งมีปณิธานที่แน่วแน่ในการพัฒนความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่ว่า ” มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และเป็นที่พึ่งของสังคม ” ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งเทียบเชิญวิทยากรด้านการร้องเพลงฝีมือเยี่ยม บินตรงจาก Hollywood จัดกิจกรรมสุด Cool … “Mic. For All”

ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งเทียบเชิญวิทยากรด้านการร้องเพลงฝีมือเยี่ยม บินตรงจาก Hollywood จัดกิจกรรมสุด Cool … “Mic. For All”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม mobile application ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนากว่า 30 คน สำหรับหัวข้อการบรรยาย คือ การฝึกบุคลิกภาพและทักษะการปรากฏตัวบนเวทีสาธารณะ การใช้ไมโครโฟนเมื่ออยู่ในที่ประชุมชน การใช้เสียงพูดเพื่อสร้างบรรยากาศ การออกเสียงร้องเพลงให้มีคุณภาพ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฝึกร้องเพลงเพื่อรับคำแนะนำจากทฤษฎีการร้องเพลง เป็นต้น

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้เกียรติฝึกกิจกรรมการร้องเพลงเป็นท่านแรก ของการ Workshop ได้เลือกขับร้องเพลง “If we hold on togeter” และได้ให้เหตุผลว่า ที่เลือกเพลงนี้เพราะเนื้อเพลงสื่อความหมายดี เป็นเพลงให้กำลังใจกับคนที่สิ้นหวัง ท้อแท้ในชีวิต และพร้อมที่จะเป็นพลังใจให้กันและกัน และนอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อีกหลายท่านร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ ในครั้งนี้ ได้แก่

คุณปภัชญา มีครองธรรม …เพลงเพื่อเธอคนเดียว / รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์ …เพลงทรายกับทะเล / รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา …เพลงกุมภาพันธ์ / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ …เพลงหางเครื่อง / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา …เพลงโกหกหน้าตาย / คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ …เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ / ผอ.สำนักงานอธิการบดี …เพลงหนึ่งในร้อย / ผอ.กองพัฒนานักศึกษา …เพลงแพ้ใจ / ผอ.สนง.ตรวจสอบภายใน …เพลงตาอินกับตานา / ผอ.ศูนย์จัดการความรู้ …เพลงหากเธออยากถาม / ผอ.กองศิลปวัฒนธรรม …เพลงคนใกล้ตัว / ผศ.ระพีพรรณ สุฐาปัญณกุล …เพลงใจรัก / คุณจิรารัตน์ ยุคแผน …เพลงอยากจะรักสักครั้ง / ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม …เพลงรองเท้าหน้าห้อง / คุณอพิมภกา พันธุ์โสทก …เพลงยื้อ / ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ …เพลงรัก/ คุณณัฐพงษ์ คัดทะจันทร์ …เพลงใจสารภาพ / คุณศิริขวัญ ยืนยง …เพลงรักคือฝันไป / คุณชุติกานต์ ลอยดารา …เพลง Rainy day and monday และ Close to you

โดยมี นส.พวงเพ็ชร สารคุณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ และผศ.วีนา สงวนพงษ์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมสังเกตการณ์และฟังบรรยาย ทั้งนี้ ผศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้สนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์เครื่องเสียง และวงดนตรีคาราโอเกะ สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

อนึ่ง “ครูหนึ่ง … ศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว” เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี จบการศึกษาระดับสูงสุด ระดับปริญญาเอก ณ UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นได้เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาโท ณ California State University Of Northridge เป็นเวลาถึง 8 ปี รวมถึงการสอนแบบ Private Lesson กว่า 25 ปี ทั้งนักเรียนที่อยู่ที่ Los Angeles, San Francisco, San Diego, Lasvegas, phoenix, New York และประเทศไทย โดยมีการสอนเป็นครอสสั้นๆ (Short Term) … ด้านประสบการณ์การร้องเพลง ได้เริ่มเป็นนักร้องของวงดนตรีโรงเรียนมัธยมสาธิตรามคำแหง วงดนตรี C.U.BAND สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะนักร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแสดงในหลายๆ ประเทศแถบ South East Asia ร่วมแสดงต่อหน้าพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง ช่วง พ.ศ.2525 – 2528 ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศ นักร้อง 5 ภูมิภาค Popular Vote ประเภทเพลงสากล ปี พ.ศ. 2529 และรางวัลการันตีคุณภาพที่ทำให้เป็นที่รู้จักในวงการคือ ได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือรางวัล KPN AWARD เมื่อ ปี พ.ศ.2530 ด้วยความรักในงานบันเทิง มีประสบการณ์ต่างๆ ความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทางด้านการร้องเพลง และเริ่มสอนร้องเพลงอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 เป็นต้นมา

ที่มา : งานกิจการพิเศษ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้านโยบายจาก Thailand 4.0 สู่ Digital University ฝ่ายกิจการนักศึกษาขานรับเรื่อง CPR การช่วยชีวิตฉุกเฉิน ดึงผู้นำนักศึกษาจาก 9 คณะ จัดค่ายอัตลักษณ์นักศึกษา ประจำปี 2560 หวังขยายผลสู่คณะ จับมือสภากาชาดไทยฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้หมดสติฉุกเฉิน เน้นส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีคุณธรรม”

 

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้านโยบายจาก Thailand 4.0 สู่ Digital University ฝ่ายกิจการนักศึกษาขานรับเรื่อง CPR การช่วยชีวิตฉุกเฉิน ดึงผู้นำนักศึกษาจาก 9 คณะ จัดค่ายอัตลักษณ์นักศึกษา ประจำปี 2560 หวังขยายผลสู่คณะ จับมือสภากาชาดไทยฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้หมดสติฉุกเฉิน เน้นส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีคุณธรรม”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีนางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ กิจกรรมออกค่ายของโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาตัวแทนจาก 9 คณะในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการนี้ จำนวนกว่า 100 คน

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นโครงการของกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า บริหารจัดการโดย นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และบุคลากรในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาเกิดความรู้สึกรัก ผูกพันธ์ และภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาจากต่างคณะยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติในการเรียนและทำกิจกรรมร่วมกันในมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาต่างคณะให้เข้มแข็งและมีพลังในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่กระทบโดยตรงต่อนักศึกษา หรือปัญหาของส่วนรวม

ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ และที่สำคัญที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เน้นให้กับนักศึกษา คือ การบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้น หัวข้อ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) เพื่อเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอด โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อาจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ และ อ.นันทิยา แสงทรงฤทธิ์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกิจการนักศึกษาและการฝึกอบรม ได้แก่ อาจารย์ชนะ กร่ำกระโทก วิทยากรกระบวนการ จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (งานบริหารและจัดการหลักสูตร) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ การศึกษาในยุค Thailand 4.0 การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง เรียนอย่างไรให้มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จตรงตามอัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย การฝึกปฏิบัติกิจกรรม Walk Rally Hands – on Keenness Determination Technological Expertise Integrity การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ความรัก ความผูกพันและความภาคภูมิใจในสถานศึกษา การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง มหาวิทยาลัยในฝัน ทั้งนี้วิทยากร ได้เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความอดทนและตรงต่อเวลา ฯลฯ เป็นต้นให้กับนักศึกษา โดยท้ายสุดนักศึกษาจะได้เสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัยอีกด้วย รวมทั้งมีการขยายผลจากนักศึกษากลุ่มที่เป็นตัวแทนอบรมจากทั้ง 9 คณะสู่กลุ่มนักศึกษาอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับต่อไป

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของสถานประกอบการ ทักษะวิชาชีพที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนนั้นอาจไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อเทคโนโลยีของโลกในยุคปัจจุบัน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ รู้เท่าทันปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ เข้าใจในบทบาทของตนเองและสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีบุคลิกภาคที่เหมาะสม รู้บทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เสริมสร้างความงอกงามทางปัญญาอยู่เสมอ และสุดท้ายมหาวิทยาลัยหวังให้นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข

ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ และมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในทุกๆด้านที่สถานประกอบการมีความต้องการ โดยเฉพาะความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล สร้างคนสู่งาน ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ สร้างบัณฑิตที่ดีสู่สถานประกอบการและสังคม รวมถึงได้แนะนำแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ใฝ่รู้ (Keenness) สู้งาน (Determination) เชี่ยวชาญเทคโนโลยี (Technological Expertise) และมีคุณธรรม (Integrity) ด้วยการจัดกิจกรรมทางด้านกิจการนักศึกษาอย่างมากมาย มหาวิทยาลัยหวังว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นมาเพื่อพัฒนานักศึกษา จะทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำกิจกรรม และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ ในอนาคตต่อไป

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จัดกิจกรรมโดย :   นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

และ นายชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา

ถ่ายภาพโดย     :   ว่าที่ร้อยตรี ธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

เขียนข่าวโดย   :   ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศ เพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

#พระนครเกมส์ครั้งที่12 ในวันที่ 4 เข้มข้น เงือกสาวบริหารธุรกิจ คว้า 4 ทอง ฉลามหนุ่มดาวรุ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซิว 3 ทอง ในขณะที่สนามแบตมินตันคึกคัก บริหารธุรกิจ คว้า 3 ทอง ตามมาด้วยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชิง 2 ทองกลับบ้าน

#พระนครเกมส์ครั้งที่12 ในวันที่ 4 เข้มข้น เงือกสาวบริหารธุรกิจ คว้า 4 ทอง ฉลามหนุ่มดาวรุ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซิว 3 ทอง ในขณะที่สนามแบตมินตันคึกคัก บริหารธุรกิจ คว้า 3 ทอง ตามมาด้วยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชิง 2 ทองกลับบ้าน

การแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ 12 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญทอง จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ การแข่งขันว่ายน้ำ ที่จัดขึ้น ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาศุภชลาศัย โดยได้รับเกียรติจากทีมผู้ตัดสินสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการกลาง การแข่งขันประกอบไปด้วย 12 ประเภทได้แก่ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย/หญิง, ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย/หญิง, ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง, กรรเชียง 50 เมตร ชาย/หญิง, กบ 50 เมตร ชาย/หญิง, กบ 100 เมตร ชาย, ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย และ ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย

สำหรับการแข่งขันอีกชนิดกีฬาที่ชิงชัยในวันนี้ คือ กีฬาแบตมินตัน จัดการแข่งขันขึ้น ณ สนามแบดมินตันนนท์สปอร์ต โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่ และ คู่ผสม ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันและกีฬาว่ายน้ำ รวมถึงสรุปเหรียญรางวัล สามารถติดตามได้ที่ เพจงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.facebook.com/SportRmutp/

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาทั้งสองสนาม ร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทั้ง 9 คณะ และขอเชิญร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี (ร่วมพิธีปิดรับทรานสคริปกิจกรรม 10 ชั่วโมง)

มหาวิทยาลัยจัดรถบริการ รับ-ส่ง ตามศูนย์ต่างๆ โดยนักศึกษาสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/8czXXM ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 60 ก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น!!!

ที่มา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th

อย่าลืม Hash Tag #พระนครเกมส์ครั้งที่12 นะจ๊ะ