ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้า “เลิกเพื่อรักษ์” จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณบดี 9 คณะ และผู้ประกอบการร้านค้าทุกศูนย์ หวังผล “ลด” พลาสติกและโฟม อย่างเป็นรูปธรรม

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้า “เลิกเพื่อรักษ์” จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณบดี 9 คณะ และผู้ประกอบการร้านค้าทุกศูนย์ หวังผล “ลด” พลาสติกและโฟม อย่างเป็นรูปธรรม

ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้นำนักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า ทุกศูนย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย และ ผู้ประกอบการร้านค้า ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

สำหรับ ข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการลดพลาสติกและโฟม มีดังนี้

1.รณรงค์ให้หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยไม่นำภาชนะพลาสติกและโฟม มาใช้บรรจุอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ร้อนจัด และอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือวัสดุอื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา

3.สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา นำภาชนะมาบรรจุอาหารและเครื่องดื่มเอง เพื่อลดจำนวนการใช้พลาสติกและโฟม (ประหยัดค่าใช้จ่าย)

4.ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภคเกี่ยวกับอันตรายและความไม่ปลอดภัยในการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟมในการบรรจุอาหาร เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

5.กรณี…รับประทานอาหารในโรงอาหารให้คิดราคาปกติ (ใช้ภาชนะของทางร้านค้า)

6.กรณี…ซื้ออาหารกลับบ้านหรือบรรจุใส่กล่อง/แก้ว ให้ผู้ประกอบการร้านค้า งด! การใช้กล่องโฟม กล่องพลาสติก และสายหิ้วแก้วน้ำ โดยให้ใช้ภาชนะอื่นที่ไม่เป็นมลพิษ และไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายทดแทน เช่น กล่องชานอ้อย โดยให้คิดราคาตามปกติ ทั้งนี้ ต้นทุนที่อาจมีเพิ่มขึ้นให้ทางร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

7.กรณี…ที่ผู้บริโภคนำภาชนะมาใส่อาหารและเครื่องดื่มเองให้ร้านค้าลดราคาพิเศษ! ดังนี้

7.1 อาหารคาว ให้ลดราคา 10 % จากราคาปกติ

7.2 อาหารหวาน ให้ลดราคา 10 % จากราคาปกติ

7.3 เครื่องดื่ม ให้ลดราคา 20 % จากราคาปกติ

อนึ่ง ในปีการศึกษา 2561 นี้ ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดกิจกรรม Road Show เลิกเพื่อรักษ์ ไปยังทุกศูนย์ และวางแผนแจกของที่ระลึก สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กำหนดแจกเป็น “แก้วน้ำ RMUTP “ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายจากพลาสติกและโฟม พร้อมช่วยกันนำภาชนะมาใส่อาหาร & น้ำดื่มเอง นับเป็นนโยบาย “รักษ์โลก” และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560

Congratulations…

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์อภิชฏา ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร และหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมเชิดชู อ.ที่ปรึกษาดีเด่น ทุกระดับสาขาวิชา ในงานฉลอง 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมเชิดชู อ.ที่ปรึกษาดีเด่น ทุกระดับสาขาวิชา ในงานฉลอง 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

“อาจารย์ที่ปรึกษา” นับเป็นบุคคลสําคัญ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา ทั้งภาพกว้าง อย่างเรื่องการเรียน เรื่องทางสังคม และระดับลึก อย่างการดูแลด้านจิตใจ & ร่างกาย

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการดูแลนักศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน จึงได้จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ” ขึ้น

“กิจกรรมดังกล่าว มีอาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการหลายท่านให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม ซึ่งแสดงว่าทุกท่านเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและการแนะแนว ดังนั้น ในปีการศึกษาหน้า มหาวิทยาลัยจะมีการมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทุกคนด้วยค่ะ” อธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย

…เป็นกำลังใจให้นะคะ

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

Congratulations! นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 14 นศ.คณะวิทยาศาสตร์ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลชมเชย และ ประกาศนียบัตรเหรียญเงินในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018

Congratulations!

นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 14 นศ.คณะวิทยาศาสตร์ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลชมเชย และ ประกาศนียบัตรเหรียญเงินในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018

นายธนภัทร พิชญรัตน์ นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ซึ่งจัดโดยบริษัท เออาร์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2018 โดยลงแข่งขันประเภท : ทักษะวิชาชีพทางด้านไอที

ซึ่งมีรูปแบบการแข่ง แบ่งออกเป็นสามประเภทย่อย ผู้แข่งขันเลือกหนึ่งโปรแกรม

– การสร้างเอกสารด้วย Microsoft Word 2016

– การสร้างตารางข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2016

– การสร้างแบบนำเสนอด้วย Microsoft Powerpoint 2016

ทั้งนี้ การแข่งขัน “MOS Olympic Thailand Competition 2018” เป็นการสอบแข่งขันโดยอ้างอิงวัตถุประสงค์การสอบจาก MOS Certificate ซึ่งการสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานจริงชุดข้อสอบมี 2 Part โดยเป็นลักษณะของการปฏิบัติจริงเหมือนกันผู้สอบทุกท่านต้องผ่านการทดสอบทั้ง 2 Part โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

มทร.พระนคร จัดอบรมนักศึกษา”เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14” เจียระไนภายในประเทศ เตรียมจัดส่งออกสู่โครงการระดับนานาชาติ

มทร.พระนคร จัดอบรมนักศึกษา”เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14” เจียระไนภายในประเทศ เตรียมจัดส่งออกสู่โครงการระดับนานาชาติ

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14 (การฝึกอบรมภายในประเทศ) โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพิเศษได้พัฒนาไปสู่ความเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกล นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียน

อนึ่ง โครงการเพชรราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ จะได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การฝึกมารยาทไทยและมารยาทสากล การฝึกทักษะการพูด การเป็นพิธีกร กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง ค่ายพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพและงาน กราฟฟิก   เป็นต้น โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่าง 5 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ นอกจากนั้น ยังศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในหลายๆด้าน ได้รับการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต

สำหรับกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วมในช่วงแรก ได้แก่ การเสวนา หัวข้อ บทบาทของวัยรุ่นในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด รำบายศรีสู่ขวัญ การอบรมการแต่งกายชุดไทย การฝึกปฏิบัติการดนตรีไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงและดนตรีไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และจากหน่วยงานราชการมากมายหลายท่านร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้

ที่มา : งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้การต้อนรับเยาวชนอาเซียน เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐) จากกลุ่มประเทศอาเซียน ภูฏาน และศรีลังกา

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้การต้อนรับเยาวชนอาเซียน เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐) จากกลุ่มประเทศอาเซียน ภูฏาน และศรีลังกา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา ตัวแทนเยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๗๐ คน ต้อนรับคณะ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๒” (พ.ศ.๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร กรุงเทพฯ

ในการนี้ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน รวมภูฏาน และศรีลังกา รวม ๑๒ ประเทศ ๗๐ คน เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาประเทศต่อไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาโดยมีคนเป็นศูนย์กลางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้ ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ประชาชนและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันนำไปสู่ความสมดุลของชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

อนึ่ง กิจกรรมเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรับรู้และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์สู่นานาประเทศ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของการพัฒนาระดับนานาชาติ โดยองค์การสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคตได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวไปปฏิบัติ

…นับเป็นโอกาสดีที่มีกิจกรรมอันทรงคุณประโยชน์ยิ่งเช่นนี้ เยาวชนคนไทยและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๗๐ คน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย รับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม กับ กลุ่มเยาวชนอาเซียนฯ ซึ่งเป็นโอกาสอันหาได้ยาก นำมาเพื่อความเข้าใจและสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน และส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอีกด้วย และจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาของ มทร.พระนคร สามารถนำองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินี้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

ที่มา : #งานระบบสารสนเทศฯ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #ม.ราชมงคลพระนคร 14 มี.ค. 61

#http://www.rmutp.ac.th

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า…

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า…

ทีม “RMUTP RACING” สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขัน Shell Eco Marathon Asia 2018 ณ สนาม Changi Exhibition Centre ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 22 ประเทศ จำนวน 126 ทีม โดยส่งเข้าแข่งขัน ในประเภท prototype (ICE) เชื้อเพลิง เอทานอล ซึ่งเป็นรถต้นแบบแห่งอนาคตที่มีแรงขับเคลื่อนสูง ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยรถของทีมที่วิ่งได้ไกลที่สุด ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร จะเป็นผู้คว้าชัยชนะ

ผลการแข่งขัน ทีม “RMUTP RACING” รางวัล ประเภท prototype (ICE) ลำดับที่ 11 ด้วยสถิติ 231.5 กิโลเมตร ต่อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร นับเป็นสถิติที่ดีพอควร ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการแข่งขันรายการดังกล่าว พร้อมพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นลำดับต่อไป

ที่มา : ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย เหมาะใจ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์ฯ ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ศึกษาดูงาน “ ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ศึกษาดูงาน “ ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย จัดโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ” กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง : บ้านของพ่อ ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพ   และวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้ดูแลนำนักศึกษาคณะกรรมการบริหารชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม ในสังกัดองค์การนักศึกษา จำนวน ๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกับเครือข่าย  ๖ สถาบัน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะ การรู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุล ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งนี้

อนึ่ง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ.อยุธยา คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จัดสรรผืนแผ่นดินตามทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ศูนย์แห่งนี้ เกิดขึ้นจากแรงบัลดาลใจในวัยเด็ก ของ นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ประธานศูนย์ฯ ที่บ้านอยู่กับธรรมชาติ สามารถหาของกินได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว จึงอยากเติมเต็มชีวิตในวัยเด็ก และอยากเผยแพร่สิ่งดีๆ จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ขึ้นมาบนพื้นที่กว่า  ๓.๕ ไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง การเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่เยาวชน หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  ซึ่งแบ่งพื้นที่ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  คือ มีทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่นา พื้นที่เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่สำหรับเป็นที่พักอาศัย โดยจะจัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน ๖ ฐาน คือ ฐานกิจกรรมปักดำนา ฐานกิจกรรมเลี้ยงแพะและแกะ ฐานกิจกรรมปลาตะเพียนสาน ฐานกิจกรรมไก่ไข่ ฐานกิจกรรมอาหารบ้านของพ่อ และฐานกิจกรรม บ้านของพ่อบ้านของฉัน สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ เปิดให้เข้าศึกษาเรียนรู้ ทุกวัน  เวลา 08.00 – 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

ที่มา :   งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร โชว์ฝีมือบนแคทวอล์ค ZEN ห้างดังกลางกรุง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร โชว์ฝีมือบนแคทวอล์ค ZEN ห้างดังกลางกรุง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน The Debut Project 8 : ก้าวแรกสู่การเริ่มต้น เป็นโครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 4 ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเด่นประจำปีของคณะนี้ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเรียนการสอน ที่สามารถผลิตบัณฑิตมืออาชีพออกมาได้อย่างสมบูรณ์

งานแฟชั่นโชว์ที่ Zen Event Gallery ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จบลงไปแล้วอย่างงดงาม แต่หากสนใจเสื้อผ้าสวยๆที่ผ่านกระบวนการคิด สร้างสรรค์ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสามารถไปติดตาม ได้ที่

www.facebook.com/thedebutproject

หมายเหตุ

สำหรับท่านที่พลาดชม ” The Debut Project 8 ”

โปรดคลิกชมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง !!!…

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP