ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาทั่วประเทศ น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ปรับ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติและมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมอาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี และ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “เรียนรู้พระบรมราโชบายด้านการศึกษา และการพัฒนาคน ตาม(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต” โดยให้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ได้เรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นในสาระของ (ร่าง)มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. …. และเพื่อให้ข้อคิดเห็นแนวทางการพัฒนาและนำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. …. สู่การปฏิบัติ

หัวข้อหลัก ในเรื่อง “พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10” ทรงเน้นย้ำว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3. มีงานทำ – มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ผู้บันทึก) กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความรู้กับคุณธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ชี้แจงและรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมดังกล่าว และมีวิทยากรระดับประเทศหลายท่าน ร่วมให้ความรู้ ได้แก่ การนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ฉบับใหม่ (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา) การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา : ข้อคิดจากมุมมองนอกกรอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทในการเสนอนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ และจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกาศใช้ครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 และในปี พ.ศ. 2559 ได้ยกร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก ทักษะและการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนทิศทางเป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 20 ปี เป็นไปตามสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่องดังกล่าวขึ้น ซึ่งจะได้มีการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรหลัก ในการยกร่างกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ ฉบับใหม่ขึ้น โดยเน้นมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 20 ปี ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559 – 2564) ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ 1.ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 2.ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 3.ผู้มีทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 4.ผู้มีความเป็นพลเมือง และนำเอาความเห็นต่างๆ มาปรับแก้ไข (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติให้มีความชัดเจน สามารถนำสู่การปฏิบัติได้

 

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดดำเนินการสอนในระดับ ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีพันธกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม และเตรียมพร้อมพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่ด้วยการเสริมหลักสูตรทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยฯ มุ่งมั่นเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยผ่านกระบวนการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี จึงทำให้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสบความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพมาแล้วกว่าทศวรรษ มหาวิทยาลัยคาดหวังว่า จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะได้น้อมนำเอาพระราโชบายดังกล่าว มาประยุกต์ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานทางด้านการศึกษาของรัฐตั้งเป้าหมายไว้เป็นลำดับต่อไป

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมจัด “โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ” ที่ มหาวิทยาลัยส่งขลานครินทร์ (หาดใหญ่)

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ อาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเพ็ญผกา เกิดแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 โดยครั้งนี้ อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน มี นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจ เข้าร่วม ๒๐,๐๐๐ คน ต่อวัน

ที่มา  :  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศด่วน!!! สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ไม่มีชั่วโมงเรียนตอนบ่าย…วันนี้!

ประกาศด่วน!!! สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ไม่มีชั่วโมงเรียนตอนบ่าย…วันนี้!
ขอเชิญ ชาวราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัย ในศึกลูกหนังยูลีก 2017 คู่ชิงตำแหน่งที่ 3 ระหว่าง มทร.พระนคร VS ม.เกษมบัณฑิต
ชม&เชียร์การแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา University Tournament 2017 (U-league 2017) ในวันนี้ (พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560) เวลาประมาณ 13.00 น. ณ สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
น.ศ.ที่เข้าร่วมเชียร์ (ต้องไม่มีชั่วโมงเรียนในบ่ายวันนี้!) จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้วยวิธีการสแกนบัตรนักศึกษาเมื่อแข่งขันเสร็จ (ขอให้นั่งอยู่บนอัฒจรรย์ที่นั่งชมฟุตบอล เพื่อรอเจ้าหน้าที่สแกนบัตรนักศึกษาให้ก่อนกลับ)
ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

วานนี้ (15 สิงหาคม 2560) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการ To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One (To Be Number One Friend Corner) พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

นการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้แทนถวายแจกันดอกไม้ผ้าประดิษฐ์จากผ้า ฝีมือนักศึกษา พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา โดยนำนักศึกษาจากทั้ง 9 คณะ จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมช่วงเช้า เป็นกิจกรรมพี่สอนน้อง จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย 1)ฐานการแสดง 2)ฐานการเต้น 3)ฐานการร้องเพลง 4)ฐานการฝึกการเป็นพิธีกร และกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตของนักเรียน-นักศึกษา ในสังกัดเขตดุสิต กิจกรรมดังกล่าว มทร.พระนคร ได้ส่งนักร้องเข้าร่วมขับบทเพลงระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 6 คน ร่วมขับร้องทั้งสิ้น จำนวน 3 เพลง นักร้องฝ่ายหญิงขับร้องในบทเพลง “ร่มโพธิ์ทอง” นักร้องฝ่ายชายขับร้องในบทเพลง “พระราชบิดา” และขับร้องหมู่ในบทเพลง “ลำนำคำพ่อสอน”

กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นการแสดงมินิคอนเสิร์ตศิลปินดารา และ To Be Number One IDOL การเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ และพิธีการต่างๆ เวลา 19.00 น. ทรงเปิดป้ายชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ To Be Number One ของเขตดุสิต พระราชทานเข็มฯ และพระราชทานเงินเข้ามูลนิธิ ทรงพระราชทานคำปรึกษาสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น และแก่สมาชิกโครงการ To Be Number One ขอวเขตดุสิต และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมส่งเสด็จ พร้อมกันนี้ได้ถวายของที่ระลึกเป็นแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ฝีมือนักศึกษา สนับสนุนโดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร

ชมรม To Be Number One มีต้นกำเนิดจากการที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวนกว่า 20 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ และรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นพร้อมปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่า การที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดได้ มิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว ด้วยการดำเนินการ 3 ข้อใหญ่ๆ ได้แก่ 1) การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน 3) การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ อีกทั้งจัดให้มีโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บริการรับเข้าบำบัดรักษาในสถานบริการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นบริการสำหรับสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่เสพหรือติดยา และมีความประสงค์จะรักษาตัวเพื่อให้หายและเลิกเสพอย่างถาวร ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณงานดังกล่าวด้วย

อนึ่ง สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมการประกวด MV ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อรณรงค์แคมเปญในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยได้รับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประจำทุกปี

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา และงานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ถ่ายภาพ : นายณัฐศิษฏ์ เดชาวัฒนะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9

 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมเริ่มในเวลา 07.00 น. โดยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จากเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 9 รูป นำโดย พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อธิการบดี และผู้บริหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้น อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำปานะ ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าหอประชุมดีฮอลล์

ในเวลา 09.00 น. อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากทุกคณะ ประกอบพิธีถวายอาเศียรวาทราชสดุดี และถวายพานพุ่มตามลำดับ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อธิการบดีลงนามถวายพระพร พิธีมอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ ระดับประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาขึ้นเวทีแสดงสุนทรพจน์ที่ชนะการประกวด ได้แก่ นางสาวอมฤตฑิตา รสสุคนธ์ จากโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร รางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “ลูกเชิดชูบูชาพระคุณแม่” และนางสาวภาลินี สินทอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี รางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา การแสดงสุนทรพจน์ดังกล่าว สร้างความซาบซึ้งและประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่ง

ในการนี้ นักศึกษาราชมงคลพระนคร ชาวภูฏานร่วมในพิธี เพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมพิธีของไทย และการแสดงความจงรักภักดี ของปวงชนชาวไทย ต่อสถาบันกษัตริย์ และนักศึกษาทุกคณะที่เข้าร่วมพิธี นอกจากจะได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 แล้ว ยังได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม อันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเป็นกระบวนการที่มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เล็งเห็นความสำคัญเพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วยความมีวินัย ฝึกจิตสาธารณะ และรักษาขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา เป็นจำนวน 3 ชั่วโมงอีกด้วย

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ราชมงคลพระนครจัดประกวดสุนทรพจน์วันแม่ ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ซิวแชมป์อุดมศึกษา ด้าน รร.ศรียาภัย จ.ชุมพร ครองแชมป์ระดับมัธยมศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโครงการ 12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ และสภาคณาจารย์ฯ ม.ราชมงคลพระนคร

สำหรับปีนี้ การประกวดสุนทรพจน์แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “ลูกเชิดชูบูชาพระคุณแม่” มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และโรงเรียนศรียาภัย ดีกรีแชมป์ประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ.2558 จัดโดย ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมทำการแข่งขัน และในระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “พระเป็นยิ่งกว่าแม่ของแผ่นดิน” โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และเจ้าภาพ ม.ราชมงคลพระนคร โดยนักศึกษาผู้เข้าประกวดต่างกล่าวสุนทรพจน์ ด้วยความซาบซึ้งและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าฟังเป็นอย่างยิ่ง

ภายหลังนักศึกษากล่าวสุนทรพจน์จบลง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ทั้งในส่วนของเนื้อหา การนำเสนอ และการใช้ภาษา ด้วยความยุติธรรม โดยปรากฏผลการตัดสิน ดังนี้

ระดับอุดมศึกษา

# รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวภาลินี สินทอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

# รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นายแมน คล้ายสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

# รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวฐิติมา แต่งพลกรัง จากคณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

# รางวัลชมเชย นางสาวจันทิมา พรีพรม จากคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร และนางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร

ระดับมัธยมศึกษา

# รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอมฤตฑิตา รสสุคนธ์ จากโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

# รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นายธนพงษ์ เมืองศิลปศาสตร์ จากโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

# รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวฐิตาภา ทาเงิน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

# รางวัลชมเชย นายเชษฐา ยิ้มกิจบริหาร จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเด็กหญิงตรีรัตน์ หนูขวัญแก้ว จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

การประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบด้วย 1.ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ผู้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ครูภาษาไทยประกายเพชร นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น 2. นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง 3. ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ อาจารย์ประจำสาขาประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชมงคลพระนคร 4. อ.วิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาภาษาไทยประยุกต์ ม.ราชมงคลพระนคร. 5 อาจารย์สุรีย์ พงศ์อารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 6. ผศ.พัชนี มานะวาณิชเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ครูภาษาไทยดีเด่น และครูผู้สอนภาษาไทยแก่นักศึกษาจีน วิชาเอกภาษาไทยประยุกต์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 7. ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย และอดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ครูสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยประยุกต์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 8.อาจารย์พรหมมินทร์ ประไพพงษ์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายงานผ่านภาษา ประจำปี 2558 ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสิน

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวชื่นชมนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันเป็นผู้สืบสานและอนุรักษ์ภาษาไทย อีกทั้งยังชื่นชมถึงการถ่ายทอดความรู้สึกของผู้เข้าประกวดที่กล่าวถึง “พระคุณแม่” ได้อย่างน่าประทับใจทุกคน นอกจากนี้คณะกรรมการตัดสินยังได้ให้ข้อแนะนำและแนวทางการปรับปรุงการกล่าวสุนทรพจน์ โดยข้อคิดเห็นดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้เข้าประกวดและเป็นประโยชน์ทางอ้อมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติร่วมฟังกิจกรรมการประกวดดังกล่าว

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

# http://rmutp.ac.th

# http://cul.offpre.rmutp.ac.th

 

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีโอกาสต้อนรับผู้จัดการทีม คณะผู้ฝึกสอน ทัพกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย และทีมงานสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านที่กำลังจะเดินทางไปสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีโอกาสต้อนรับผู้จัดการทีม คณะผู้ฝึกสอน ทัพกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย และทีมงานสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านที่กำลังจะเดินทางไปสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ในนามของชาวราชมงคลพระนครขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านทำผลงานได้เต็มความสามารถทุกนัดการแข่งขัน นำชัยชนะและชื่อเสียงกลับบ้านเราตามที่คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันทุกประเภทนะคะ สำหรับพวกเราทุกคนแม้จะอยู่เมืองไทยแต่แรงเชียร์ส่งไปถึงขอบสนามแน่นอนค่ะ

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

#RMUTPcheerTHAI

 

อนุโมทนาบุญ…ยอดบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน ของ ชาวราชมงคลพระนคร ทะลุ! “หนึ่งแสนบาท”

 

อนุโมทนาบุญ…ยอดบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน ของ ชาวราชมงคลพระนคร ทะลุ! “หนึ่งแสนบาท”

เรียน ท่านคณะกรรมการสภา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่าน

เพื่อโปรดทราบยอดเงินบริจาค ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เชิญชวนท่าน ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยในภาคอีสาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ขอแจ้งรายการบริจาค ดังนี้

1.ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ) ร่วมบริจาคสมทบบุญ 5,070 บาท

(ดร.ชวลิต นิ่มละออ) 15,000.-

2.ท่านอุปนายกสภา

3.ท่านกรรมการสภา

(ท่านศรีวิชชา รักจำรูญ) 1,500.-

4.ท่านกรรมการสภา

(ท่านฉวีวรรณ สุคันธรัต) 1,000.-

5.อธิการบดี 15,000 บาท (ร่วมกับมหาวิทยาลัย 10,000.- และร่วมกับสภาคณาจารย์ 5,000.-)

6.ศจร. 1,000.-

7.กนผ. 1,750.-

8.สวพ. 2,692.-

9.สวท. 1,420.-

10.สปภ. 460.-

11.ตสน. 400.-

12.กวส. 1,000.-

13.คณะวิศวะ 600.-

14.คณะสิ่งทอ 4,908.-

15.กบ. 1,900.-

16.กพศ. 1,800.-

17.ผู้นำนศ. ฝ่ายกิจการนศ. 5,300.-

18.สวส. 1,500.-

19.กก. 1,200.-

20.คณะสถาปัตย์ 1,400.-

21.คณะคหกรรม 7,300.-

22.คณะบริหาร 11,500.-

23.ผอ.กศว. 1,000.-

24.ผอ.สวท.2,000.-

25.ผช.กฤษณ์ 1,000.-

26.คุณชรีธร โดยผ่านสภาคณาจารย์ 5,000.-

27.ผช.สุรเชษฐ 1,000.-

28.ผอ.ศรีจันทร์ 1,000.-

29.รองฯยุทธภูมิ 1,000.-

30.คุณมานี ศิษย์เก่า พพ. 3,000.-

31.คุณณัชชา ศิษย์เก่า มทร.พระนคร 300.-

32.รองฯสุใจ 1,000.-

33.คณบดีสุชาดา 1,000.-

34.ผศ.อารยา 1,000.-

35.กองทุนเสด็จพ่อ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 10,000.-

36.คณบดีวัชระ 1,000.-

รวมสรุปยอดบริจาค ณ ขณะนี้ 113,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1.สำหรับทุกท่านที่ร่วมบริจาค จะได้รับใบเสร็จจากกองคลัง มทร.พระนคร และสามารถนำไป “หักภาษี” ได้ตามจำนวนบริจาค

2.สามารถแจ้งเพิ่มเติมการบริจาคได้ ทั้งนี้ การส่งเงินสามารถโอนเงินเข้าบัญชีรับบริจาค และแจ้งการโอนเงินได้ที่ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 ภายในวันพรุ่งนี้ (10 ส.ค.60) เนื่องจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว จึงควรรีบดำเนินการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการส่งมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นลำดับต่อไป และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

ประกาศ ข่าวดี! ข่าวด่วน! แจกชั่วโมงทรานสคริปต์ และได้ฟังตัวอย่างการพูดที่ดีจากน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา และเพื่อนๆ ระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศ ข่าวดี! ข่าวด่วน! แจกชั่วโมงทรานสคริปต์ และได้ฟังตัวอย่างการพูดที่ดีจากน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา และเพื่อนๆ ระดับมหาวิทยาลัย

ในวันพรุ่งนี้ พุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลาตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่กระทบการเรียน “ร่วมซาบซึ้งในหัวใจและระลึกถึงพระคุณของแม่” โดยเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันพรุ่งนี้ (พุธที่ 9 สิงหาคม 2560) ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมงกิจกรรม (3+3) เพียงเข้าร่วมฟังสุนทรพจน์ดังกล่าวตามเวลาที่กำหนด

-รอบเช้า* 8.00 – 12.00 น. 3 ชั่วโมงกิจกรรม

-รอบบ่าย* 13.00 – 16.00 น. 3 ชั่วโมงกิจกรรม

*โปรดมาก่อนเวลา

*สแกนบัตรนักศึกษาภายในงานเท่านั้น

*ลงทะเบียน เวลา 8.00-8.15 น.

*สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักศึกษาได้รับ สามารถเพิ่มเติมภายในงานได้

พิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมอบชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมงกิจกรรม

-ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 6 ชมก. ทุกคน! ที่เข้าร่วมแข่งขัน

-ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 6 ชมก. (เช้า3 + บ่าย3)

อนึ่ง หากนักศึกษามีความสนใจในกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดต่างๆ ทุกประเภท หรือต้องการพัฒนาทักษะ มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนส่งเข้าประกวดในรายการต่างๆ สามารถติดต่อและติดตามข่าวสารได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่ตนเองสังกัด หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน! ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฯ โทร. 0819046003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกรายละเอียดลงในใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปต์กิจกรรม) ด้วย

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “วันรพีรำลึก” เทิดพระเกียรติกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย” นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญและบวงสรวงเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการวันรพีรำลึก โดยมี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนคร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรม “วันรพี” มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องด้วยพื้นที่ตั้งของวังรพีพัฒน์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กำหนดการเริ่มต้นในเวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร หลังจากนั้น พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศแด่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ อธิการบดีและผู้บริหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ผู้ร่วมงานรับชมวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ และอธิการบดีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวดคำขวัญวันรพี โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ…”กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตมั่นคง เที่ยงธรรมเที่ยงตรง เทิดองค์รพี” ผลงานของนายกรวัฒน์ มุนีนารถ คณะบริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศอันดับ1 “เชี่ยวชาญตุลาการ วางรากฐานกฎหมายไทย เทิดไท้องค์รพี” ผลงานของนางสาวนุชภาพร สุเทวี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รองชนะเลิศอันดับ2 “วันรพีรำลึก จารึกดวงใจราษฎร์ พระผู้ปราชญ์กฏหมายไทย” ผลงานของนางสาวกาญจนาภรณ์ บุญอยู่ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลชมเชย “ปราชญ์เปรื่องปัญญา กฎหมายพัฒนา 7สิงหาวันรพี” ผลงานของนางสาวสิริลักษณ์ ศรีแสงอ่อน คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลชมเชย “เฉลียวฉลาดรพี สดุดีเจ้าฟ้า บิดากฎหมายไทย” ผลงานของนางสาว อรนิภา พรหมเกิด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ในเวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยศาสตราจารย์ไชยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้บริหารหน่วยงานร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/กอง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จากนั้น พราหมณ์นำสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย เนื่องในวันคล้ายสิ้นพระชนม์ ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่ ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และบริษัทเสริมสุข จำกัด กองกลาง งานกิจกรรมนักศึกษา งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจกรรมนักศึกษา และสำนักวิทยบริการเทคโนโลยี

อนึ่ง พระประวัติโดยย่อของ “พระองค์เจ้ารพี” ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2463 ที่กรุงปารีส เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในรัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาตลับ ทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฏหมายในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย”

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th