มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยอธิการบดี นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ นับเป็นวันที่ ๑๔ หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ในรอบเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวัง

ในการนี้ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณด้านล่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พร้อมทั้งเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้ด้วยความอาลัยและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น ๔ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น., ๑๔.๓๐ น., ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. รอบละ ๑๑ คณะ คณะละ ๕๐ คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

หน่วยงานที่เข้าสักการะพระบรมศพ จะได้รับหนังสือพับ “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ประมวลจากคำบรรยายของ ฯพณฯ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการสัมมนา “เรื่อง : องค์การที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล” จัดโดย สำนักพระราชวัง สำหรับ ข้าราชสำนักพึงน้อมรับใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

สำหรับผู้เข้าสักการะพระบรมศพทุกท่าน จะได้รับภาพพระราชทาน ขนาด ๕ x ๗ นิ้ว เป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดิษฐานอยู่บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดับด้วยดอกไม้สดสามสี ได้แก่ สีเหลือง สีขาว และสีเขียว รวมถึงมีดอกไม้ประดิษฐ์เป็นรูปกระต่ายนักษัตรประจำปีพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดับอยู่ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นับเป็นของที่ระลึกอันเป็นสิริมงคลยิ่ง

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดวิกต้อนรับผู้ชม ละคร “ลูกสาว หัวหน้าวงโยฯ” ละครเรื่องที่สาม ในโครงการละครเวทีเทิดพระเกียรติฯ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา และนางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และอาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการแสดง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมงานบุคลากรและนักศึกษาต้นแบบกลุ่มละครเวทีของ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมชมการแสดงละครเวทีเรื่องที่สาม “ลูกสาว หัวหน้าวงโยฯ” จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ฝึกโรงแรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ในการนี้ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการและประสานงานกลางได้ขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับมอบช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาสจัดการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love”

สำหรับละครเวทีเรื่อง “ลูกสาว หัวหน้าวงโยฯ” นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเวทีสำหรับแสดงศักยภาพด้านการทำละครเวที โดยสามารถนำความรู้ในชั้นเรียนมาพัฒนาเป็นทักษะทางวิชาชีพ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความคิดริ่เริ่มในงานด้านการออกแบบจัดการงานละครเวที สามารถบริหารจัดการการทำงานระบบทีมงานได้ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ เรียนรู้พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ นำเสนอผ่านละครเวทีประกอบละครเพลง โดยการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาประพันธ์ในรูปแบบของการแสดงดนตรีของวงโยธวาทิต บนเวทีละคร ผสมผสานกับเรื่องราวที่น้อมนำเอาพระบรมราโชวาท เรื่อง “การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน” มีตัวเอกของเรื่องเป็นอดีตนักศึกษาดนตรีที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ผันชีวิตตนเองไปเป็นครูโรงเรียนมัธยม เป็นคนเข้มงวดกับลูกสาวทั้งสองคน เพื่อหวังทำให้ชีวิตไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก เรื่องราวก่อเกิดความขัดแย้งภายในครอบครัว และสุดท้ายก็ได้คลี่คลายและจบลงแบบมีความสุข

สำหรับละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of love” อีก ๖ มหาวิทยาลัย การสำรองที่นั่งใกล้เต็มทุกรอบ เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก การจองบัตรใช้เพียงบัตรประชาชน ๑ ใบ และอีเมล สามารถจองได้ ๕ ที่นั่ง ทุกท่านสามารถจองบัตรในเว็บไซด์ และตรวจสอบกำหนดการจัดแสดงละครเวทีในโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love” ได้ที่เว็บไซต์ http://soundsoflove.rmutp.ac.th หรือโทรสอบถามข้อมูลละครเวทีทั่วไปได้ที่ ๐๒๖๖๕๓๗๗๗ ต่อ ๖๓๒๓ เรื่องเกี่ยวกับระบบจองที่นั่ง ต่อ ๖๗๖๖

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะฝ่ายประสานงานโครงการเสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love

#Soundsoflove2016 #ลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ #ละครเวทีเทิดพระเกียรติ์ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศพร้อมกวาดเหรียญ ยกทัพนักกีฬาบุกราชมงคลเกมส์ ที่ มทร.กรุงเทพ และกีฬาปัญญาชน “สุรนารีเกมส์” ที่โคราช ในเดือนแห่งความรัก

วานนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” ระหว่างวันที่ 4-11 ก.พ. 2560 ณ มทร.กรุงเทพ และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. – 2 มี.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า (ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช) เป็นผู้กล่าวรายงาน กล่าวคือ การแข่งขันกีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 211 คน และผู้ควบคุมทีมจำนวน 57 คน โดยส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอลชายหาด กรีฑา ว่ายน้ำ เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เทนนิส หมากกระดาน ตะกร้อลอดห่วง และลีลาศ

ส่วนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” มหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 93 คน และผู้ควบคุมทีมจำนวน 43 คน โดยส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทนนิส ว่ายน้ำ ลีลาศ เทควันโด มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ครอสเวิร์ด หมากกระดาน

ทั้งนี้ อธิการบดี มทร.พระนครกล่าวอวยพรในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ขอเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬา และผู้ควบคุมทีมทุกท่าน ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการนี้ จึงขอฝากให้นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทุกท่าน ได้คำนึงถึงชื่อเสียงของส่วนรวม เพราะท่านคือตัวแทนของมหาวิทยาลัยและขอให้นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมแสดงความสามารถให้เต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตาม กีฬามีแพ้ชนะ ชัยชนะจึงอาจไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด หากแต่การรู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา คือหัวใจสำคัญของการเล่นกีฬา ขออวยพรให้ทัพนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทุกท่านโชคดี ประสบความสำเร็จได้รับเหรียญรางวัลกลับมาสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพทุกคน” อธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ข่าวด่วน! วันนี้…วันสุดท้าย!!! ขอเชิญชาวราชมงคลพระนคร และญาติสนิทมิตรสหาย และแฟนเพจ ที่รักยิ่ง ช่วยกด LIKE – กด SHARE

 

ข่าวด่วน! วันนี้…วันสุดท้าย!!!

ขอเชิญชาวราชมงคลพระนคร และญาติสนิทมิตรสหาย และแฟนเพจ ที่รักยิ่ง

ช่วยกด LIKE – กด SHARE

เพื่อเชียร์ “น้องน้ำหวาน” สาวน้อยแสนสวยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ให้ได้รางวัลพิเศษ MISS DEAF THAILAND 2017 POPULAR VOTE

เกณฑ์การตัดสิน: ผู้ที่ได้รับจำนวนการกด LIKE มากที่สุด จะเป็นผู้ได้รับตำแหน่ง MISS DEAF THAILAND 2017 POPULAR VOTE (โดยจะนับจากจำนวน LIKE รวมของทุกรูปภาพ ที่อยู่ในอัลบั้มของผู้เข้าประกวดแต่ละท่าน รวมทั้งจำนวน LIKE บนอัลบั้มด้วย) 1 LIKE = 1 คะแนน โดยกองประกวดฯจะมีการโพสรูป ระหว่างการทำกิจกรรมในช่วงกิจกรรมและเก็บตัว และลงในอัลบั้มของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านด้วย

ช่วงเวลาเปิดโหวต : 23 ตุลาคม 2559 ถึงวันนี้! 2 กุมภาพันธ์ 2560 รางวัลที่ผู้ได้รับตำแหน่งจะได้รับ: ของรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุน พร้อมสายสะพาย และถ้วยรางวัลเกียรติยศ

กดถูกใจทุกภาพ จากลิ้งค์ต่อไปนี้ :

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคะแนน กดถูกใจ และช่วงส่งแชร์ต่อให้ด้วยครับ

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะฝ่ายประสานงานโครงการเสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love 9 เรื่อง 9 มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชมละครเวทีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เรื่องที่ 3 “ลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ” จัดแสดงโดย ม.กรุงเทพธนบุรี

จากการแสดงละครเวทีที่ผ่านมาในโครงการเสียงแห่งความจงรักภักดี sounds of love

ละครเรื่องแรก ทั้งพูดทั้งร้อง
ละครเรื่องที่สอง ใช้เทคนิคล้ำๆ กับภาษากาย
และ มาถึงละครเรื่องที่ 3…
เสพง่าย ใกล้ตัว
ละครเวทีเรื่อง ลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ โดย ม.กรุงเทพธนบุรี
วันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 19.00 น.
ณ หอประชุมศูนย์ฝึกโรงแรม ม.กรุงเทพธนบุรี

ชมฟรี ! ติดต่อสำรองที่นั่ง ที่เบอร์ 0830019857
หรือ เว็ปไซต์ http://soundsoflove.rmutp.ac.th/#/

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะฝ่ายประสานงานโครงการเสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศเดินหน้า “ฟิตต่อเนื่อง” ถ้าใครไม่ไหวให้พักร่างแป๊บนึง! ชวนผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาออกกำลังกายขานรับนโยบายแก้อาการ “เนือย&นิ่ง” ด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ทุกบ่ายวันพุธ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร และประชาชนที่สนใจ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายรักสุขภาพของรัฐบาล ด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ เวลา 15:30 – 16:30 น. ณ หอประชุม D Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หลังจากอธิการบดีเป็นต้นแบบนำเต้นแอโรบิคแล้ว ยังได้นำทีมผู้บริหาร ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และบุคลากร ร่วมเล่นเทเบิลเทนนิสกับนักศึกษาอย่างมีความสุข สร้างรอยยิ้ม กำลังใจ และสร้างสีสันให้กับนักศึกษา โดยขณะทำกิจกรรมได้พูดคุยและให้คำปรึกษากับนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รับการผ่อนคลายความตึงเครียดและรับทราบปัญหาต่างๆ ของนักศึกษามากยิ่งขึ้น สร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง

“น้องบลู” นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หนึ่งในนักศึกษาผู้ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกีฬากับคณะผู้บริหาร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกผ่อนคลาย ที่ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมกับท่านอธิการบดีและผู้บริหาร รู้สึกดีใจและมีความสุข อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะผู้บริหารเพิ่มอุปกรณ์กีฬาให้กับนักศึกษาเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในการเรียน การทำงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่จัดลานกิจกรรมนักศึกษาให้ และอยากให้มีสนามบาสเก็ตบอล สนามแบตมินตัน โต๊ะปิงปองและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น ในอนาคตอยากให้มหาวิทยาลัยสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการแบบครบวงจรขึ้นด้วยครับ”

อนึ่ง ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคในจังหวะต่างๆ และขอเชิญผู้บริหารร่วมเล่นกีฬากับนักศึกษาทุกบ่ายวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15:30 เป็นต้นไป สำหรับศูนย์เทเวศร์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ หอประชุม D-Hall ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลานกิจกรรมนักศึกษาของทุกคณะ โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาไปยังทั้ง 3 ศูนย์ เพื่อรองรับการเล่นกีฬาและนันทนาการของนักศึกษาทุกชั้นปี หวังให้นักศึกษา “เรียนดี มีความสุข” กิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ สามารถเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยินดีอย่างยิ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย เพราะสุขภาพกายที่ดี ย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิตใจที่ดี พร้อมสำหรับการเรียนรู้วิทยาการ ในลำดับต่อไป” อธิการบดีกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 หวังขึ้นผู้นำ Digital University เน้นอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติที่ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีคุณธรรม …อวดความพร้อมเป็น “ผู้นำ” ในโลกดิจิทัล!!!

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ผู้นำนักศึกษา 9 คณะ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2560 ณ จันทรารีสร์อท ตำบาลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมุ่งเน้นเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มุ่งสร้างนักศึกษาให้เกิดความรัก ความภูมิใจในสถาบัน และมีทักษะชีวิตที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม นอกจากนั้น ยังมุ่งหวังให้นักศึกษามีทักษะทางความคิด การตัดสินใจ การบริหารอารมณ์ ทักษะการจัดการกับปัญหา การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความมีวินัยในตนเอง รู้รักสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรู้จักการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการประนีประนอม และปรองดอง เกิดความภาคภูมิใจในการเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้ง มีการขยายผลไปสู่กลุ่มนักศึกษาอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เป็นลำดับต่อไป โดยมหาวิทยาลัยคาดหวังว่า บัณฑิตของราชมงคลพระนคร จะเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 9 คณะในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 116 คน

“…นักศึกษา คือหัวใจของมหาวิทยาลัย …บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยคือ หัวใจ ของประเทศ ดังนั้น ภารกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ ให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 จึงถือเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยหวังช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาติในอนาคต ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการก้าวเป็น Digital University ภายใต้อัตลักษณ์ของนักศึกษาราชมงคลพระนคร ที่ว่า บัณฑิตนักปฏิบัติที่ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรม” รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวทิ้งท้ายด้วยความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจ

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร เรียนรู้ “ศาสตร์แห่งพระราชา” นำนักศึกษาลุยถึงลูกถึงคน “ปล่อยเกาะ-เข้าป่า-หาอาหารกินเอง” เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มาบเอื้อง ชลบุรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถึชีวิตไทย โดยมี นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2560

ในการนี้ นักศึกษา 9 คณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มาของการก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โดยภายในศูนย์ใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “การ ปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ” บรรยายโดย อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ในช่วงบ่าย นักศึกษาได้ทัศนศึกษาภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์กสิกรรมฯ เก็บรายละเอียดพืชพรรณต่างๆ ที่วิทยากรอธิบาย และภายหลังทัศนศึกษา ก็เป็นเวลาอาหารเย็น โดยมีพ่อครัวแม่ครัวเป็นตัวนักศึกษาเอง ซึ่งนักศึกษาได้นำองค์ความรู้เรื่องพืชพรรณที่ได้จากวิทยากร ออกตระเวนหาพืชสมุนไพร ผักสวนครัว แม้แต่การสุ่มและทอดแหเพื่อหาปลามาประกอบเป็นอาหารเย็นที่ทั้งอร่อย และภาคภูมิใจในมื้ออาหารจากฝีมือตนเอง และสร้างความตระหนักในความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในไทย เพียงพื้นที่ไม่กี่ไร่ ก็สามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบสำหรับการเลี้ยงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้โดยไม่ยาก

ส่วนกิจกรรมในวันที่สอง นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ศูนย์กสิกรรม ก่อนที่แต่ละกลุ่มจะแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าห่มผ้าปูที่นอน ทำความสะอาดห้องน้ำ คัดแยกและกำจัดขยะ กวาดถูทำความสะอาดพื้นที่ฝึกอบรม เปลี่ยนน้ำล้างจานดูแลพื้นที่โรงอาหาร เนื่องจากภายในศูนย์กสิกรรมฯ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องช่วยเหลือตนเองแทบทั้งหมด โดยไม่มีเจ้าหน้าที่คอยบริการ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยบ่มเพาะจิตสำนึกความรับผิดชอบของนักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องเริ่มจากจิตสำนึกรู้หน้าที่ตนเอง

จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการเข้าฐานการเรียนรู้สร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากธรรมชาติ ประกอบด้วยฐานคนรักดิน เรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามแนวคิดเลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช ฐานคนมีน้ำยา รับการถ่ายทอดความรู้การทำสบู่สมุนไพร และน้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ในส่วนฐานคนรักสุขภาพ สนุกสนานไปกับการทำน้ำคลอโรฟิลเพื่อสุขภาพ คั้นสมุนไพรพื้นบ้านสดๆ กับมือ และหน้าใสมีออร่าไปกับสูตรโคลนหมักพอกหน้า

ก่อนจาก นักศึกษาได้ร่วมระดมความคิดสรุปผลการเรียนรู้ ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กิจกรรมสองวันหนึ่งคืน ที่สร้างทั้งวินัย และความพร้อมที่จะถ่ายทอดศาสตร์แห่งองค์พระราชา ที่มอบไว้เป็นมรดกแก่ปวงชนชาวไทย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และพร้อมเผชิญวิกฤตต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม…อย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ศิลปากร เปิดทำการแสดงละครเวที “แรงบันดาลใจ แรงบันดาลไทย” เป็นมหาวิทยาลัยที่สอง ในโครงการละครเวทีเทิดพระเกียรติฯ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการแสดงฯ อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรม พร้อมทีมงานและนักศึกษาต้นแบบกลุ่มละครเวทีของ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมชมการแสดงละครเวทีเรื่องที่สอง “แรงบันดาลใจแรงบันดาลไทย” รอบสุดท้าย จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงละครทรงพล อาคารวชิรมงกุฏ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการและประสานงานกลางได้ขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์สาขาวิชาการละคร ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ในฐานะผู้กำกับการแสดงขึ้บรับมอบช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาสจัดการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love”

สำหรับละครเวทีเรื่อง “แรงบันดาลใจ…แรงบันดาลไทย” เริ่มต้นกระบวนการทำงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีกำหนดการแสดงจริงเป็นละครเวทีเรื่องแรก ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต จึงทำให้ต้องเลื่อนการแสดงออกไป “แรงบันดาลใจ…แรงบันดาลไทย” เป็นศิลปะการแสดง แบบ Performing Arts ที่นำเสนอเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ กับการเดินเท้ากว่า ๔๐ จังหวัด กว่า ๔,๐๐๐ กิโลเมตร ทั่วประเทศไทย คนรุ่นใหม่ที่เติบโตท่ามกลางโลกไร้พรมแดน โลกแห่งความรวดเร็ว และฉาบฉวย โดยระหว่างการเดินเท้าได้นำนิทรรศการเคลื่อนที่เล็กๆ บรรจุเรื่องราวขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ออกไปสื่อสารแก่ผู้คนที่พบเจอ อะไรคือแรงบันดาลใจ และผลลัพทธ์ที่ได้คืออะไร ม.ศิลปากรจึงจัดทำละครเวทีขึ้นมาเพื่อสื่อสารเรื่องราวดังกล่าว ในรูปแบบละครเวทีร่วมสมัยที่ประกอบด้วยความหลากหลายทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร การแสดงประกอบด้วยการผสมผสานระหว่างการแสดงละครเวที ดนตรี เทคโนโลยีสื่อผสม และ Performing Arts โดยมุ่งสื่อสารเรื่องราวที่เป็น “แรงบันดาลใจ” นำไปสู่ “การลงมือทำ” บางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าและมีความหมาย ด้วยความคาดหวังว่า “แรงบันดาลใจ” จากละครเวทีในครั้งนี้จะเป็นการ “ส่งต่อ” แรงบันดาลใจสู่ผู้คนในสังคมอย่างไม่รู้จบสิ้น ผ่านผลงานศิลปะและการสร้างสรรค์ที่เป็นศักยภาพสำคัญของศิลปากร

ม.ศิลปากร ใช้ธีมเรื่อง “การส่งต่อ” ผูกเรื่องราวและแนวคิดการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้คน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับที่ ๑ การส่งต่อความรู้สึกและพลังแห่งแรงบันดาลใจไปสู่นักศึกษาศิลปะในฐานะผู้ชมให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อลุกขึ้นมาสร้างงานศิลปะแบบฉับพลัน (Happening Art)

ระดับที่ ๒ การส่งต่อความรู้สึกและแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นหลังจากแสดงผ่านการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักแสดงกับผู้ชมในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ…แรงบันดาลไทย”

ระดับที่ ๓ หลังจากจบเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เขียนแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการชมการแสดงดันจะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิด “แรงบันดาลไทย” สู่สังคมในวงกว้างต่อไป ทั้งนี้แรงบันดาลใจที่ได้รับการบันทึกบนแผ่นกระดาษจะได้รับการนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ “จากต้นสู่ปลาย” ที่กำหนดจัดขึ้นราวต้นเดือนเมษายน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เป็นลำดับต่อไป

อนึ่ง ท่านผู้มีเกียรติที่สนใจ จองบัตรชมละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ยังเหลืออยู่อีก ๗ เรื่อง (เรื่องที่ ๓ ลูกสาววงโยฯ…โดย ม.กรุงเทพธนบุรี) สามารถดูรายละเอียด และเข้าจองบัตรเข้าชมละครเวที ได้ที่ http://soundsoflove.rmutp.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๑ ๗๗๕ ๘๕๖๔

#soundsoflove #

 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคพระนคร ในฐานะฝ่ายประสานงานการจัดแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ ทั้ง ๙ เรื่อง

เด็กวิศวะ ม.ราชมงคลพระนคร “เจ๋ง!” เข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดีจากรัชกาลที่ ๑๐

เด็กวิศวะ ม.ราชมงคลพระนคร “เจ๋ง!” เข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดีจากรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นำคณะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ของแต่ละมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

ในการนี้ มีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน ๓๙ คน โดยนางสาวธีร์จุฑา ทองมี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ ๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๗ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีดังกล่าว

Congratulations!

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร