ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ นำชมรม มทร.พระนครอาวุโส “สะสมเสบียงบุญ” ณ พุทธอุทยาน วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี

13427915_1071125392926085_5846198031091950022_n

เมื่อวันที่  (14 มิถุนายน 2559) รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส เข้าร่วมโครงการ “ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม” ณ พุทธสถานวัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อำนวยความสะดวกและจัดทีมวิทยากรนำชม พร้อมบรรยายความรู้ถึงแนวคิด วัตถุประสงค์ของการสร้างพุทธสถานและวัตถุมงคลภายในบริเวณพื้นที่วัดซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่ถึง 300 ไร่

กิจกรรมศึกษาดูงานเริ่มจากอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส กราบสักการะพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ พระพุทธรูปยืนสำริด ขนาดความสูง 32 เมตร ปางขอฝน สง่างามด้วยพุทธศิลป์พระคันธารราษฎร์เป็นงานศิลปะที่ผสานความแข็งแรงทางโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่สามารถทานแรงลมได้โดยไม่ต้องใช้โครงสร้างค้ำยัน และทนทานต่อแรงแผ่นดินไหวได้ถึงระดับ 9 ริกเตอร์ ซึ่งนับเป็นอัจฉริยภาพที่น่าทึ่งทางด้านวิศวกรรม

จากนั้น อธิการบดีพร้อมคณะ เข้าศึกษาประวัติการก่อสร้างวัดทิพย์สุคนธาราม ภายในอาคารนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ โดยภายในนิทรรศการประกอบด้วยส่วนจัดแสดงที่มาและประวัติการก่อสร้างวัดทิพย์สุคนธาราม เทคนิคการก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐ ส่วนแสดงการเดินทางของพระพุทธศาสนาจากชมพูทวีปสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ส่วนจัดแสดงสัญลักษณ์และเครื่องหมายแห่งการระลึกถึงพระพุทธศาสนา ปรัชญาคำสอนอันเป็นแก่นของศาสนาพุทธ และส่วนจัดแสดงการสืบทอดศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

อนึ่ง วัดทิพย์สุคนธาราม จัดสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๗ โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม โดยท่านมีความประสงค์สร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวไทย และประสงค์ให้เป็นปางคันธารราฐ (ปางขอฝน) เนื่องด้วยพื้นที่ อ.ห้วยกระเจา เป็นพื้นที่แห้งแล้ง ประกอบกับฝนตกน้อย ภายหลังความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับโครงการสร้างพระพุทธรูปนี้ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยปัจจุบันได้รับการสนับสนุนดูแลโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมพุทธสถานดังกล่าว สามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ Facebook : sdsdcpb

ขอขอบคุณข้อมูลภาพและข่าว ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดธรรมะอินเตอร์ นิมนต์เจ้าอาวาสวัดไทยในเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ สนทนาธรรมะหัวข้อ “ธรรมโมโลยี กับ การดับทุกข์” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

13453273_1021217371297898_1738856695_o

 

เมื่อวันที่ (13 มิถุนายน 2559) รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสนทนาธรรมะอินเตอร์ โดยกราบนิมนต์พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม วัดไทยประจำเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ มาบรรยายธรรมะในหัวข้อ “ธรรมโมโลยี กับ การดับทุกข์” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ในการนี้ รศ.สุภัทรา อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร ได้ถวายปัจจัยและเครื่องสังฆทาน พร้อมนำสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

สำหรับ ประวัติพระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ องค์ปาฐกเทศนาธรรม จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านบริหารจัดการเชิงพุทธ เคยปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต ณ ประเทศเยอรมนี และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เป็นพระนักพัฒนาที่สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสากล และเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับคนไทยในประเทศอังกฤษ โดยผลงานสำคัญ นอกจากการธำรงพระศาสนาในระดับนานาชาติแล้ว ยังสามารถรวบรวมปัจจัยจากสาธุชนร่วมสร้างวัดไทยในต่างประเทศจนสำเร็จ เพื่อเป็นศาสนสถานในการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมสืบทอดความเป็นไทยทั้งด้านภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่ชาวต่างชาติและลูกหลานคนไทยที่เกิดในต่างแดน ให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นับเป็นศาสนกิจที่ควรค่าแก่การเคารพยกย่องเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งสร้างคนดี การันตีด้วยรางวัลระดับชาติ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๙

13434845_1068956519809639_7548286317229010043_n

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มกลัดผู้มีความประพฤติดี จากศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ณ หอประชุมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยฐาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

สำหรับในปีนี้ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น ๔ คน ได้แก่ นายพรเทพ กำเหนิดพรต นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวชญานิศ ไก่แก้ว เลขานุการองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สิบเอกทศพล พรจรุงศักดิ์ ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังกัดองค์การนักศึกษา และอุปนายกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และนายปรีชา แต้ภักดี คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และอดีตประธานชมรมพุทธ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีดังกล่าว

อนึ่ง พิธีมอบรางวัลความประพฤติดี โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕๕ และมีนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วประเทศ จำนวน ๕๐๐ คน เข้ารับรางวัลดังกล่าว “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง ๔ คน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอให้รักษาความดีนี้และเป็นนักศึกษาต้นแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาคนอื่นๆ ด้วย เพราะการได้รับรางวัลเกียรติยศนั้น เป็นเรื่องยาก นักศึกษาได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย จนได้รับการคัดเลือกจากระดับประเทศ …ทว่า การรักษาความดีและการเป็นผู้ประพฤติดีให้ต่อเนื่องสืบไปนั้น เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า      จึงขอให้นักศึกษาทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย และขอแสดงความยินดีกับตัวนักศึกษา พร้อมครอบครัว และขอแสดงความยินดีกับทุกคณะที่นักศึกษาสังกัดมา ณ โอกาสนี้ด้วย” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวให้โอวาท

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศพร้อมเดินหน้า ประชุมคณะทำงานโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “ Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” เฉลิมฉลองปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

13446068_10154190750264454_1199065368_o

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นักการละครอิสระ และบุคลากรคณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินงานโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “ Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเป็นเกียรติจากรัฐบาลให้เป็นฝ่ายประสานงาน ในการจัดโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “ Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” ในนามสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๙ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ผลิตบทละครแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด “Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษา ค้นคว้า และเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการทำละครเวที และมีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการจัดนิทรรศการ “จากต้น สู่ปลาย” ภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ไปจนถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love

ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองตักบาตร-สวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

13310553_1366138420070024_8238231629283182841_n

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารระดับสูง พร้อมบุคลากร เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จำนวน ๗๗๐ รูป ซึ่งเป็นพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๗๗๐ รูป และสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีเริ่มเวลา ๗.๓๙ น. เส้นทางบิณฑบาต แบ่งเป็น ๒ สาย สายที่ ๑ เริ่มจากถนนท้ายวัง ขึ้นไปทางพระที่นั่งพุทไธสวรรยปราสาท ถึงประตูสวัสดิโสภา มีพระสงฆ์จำนวน ๔๒๐ รูป สายที่ ๒ เริ่มจากประตูมณีนพรัตน์ ขึ้นไปทางประตูวิเศษไชยศรี ผ่านประตูวิมานเทเวศร์ สิ้นสุดที่บริเวณท่าช้าง คณะผู้บริหารจำนวน ๑๐ ท่าน ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมข้าวสารอาหารแห้งสำหรับใส่บาตรท่านละ ๑๙ ชุด รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ ชุด ณ บริเวณหน้าทำเนียบองคมนตรี (ถนนสราญรมย์ข้างพระบรมมหาราชวัง) ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้บริเวณถนนหน้าพระลาน จากนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะนำสิ่งของที่บิณฑบาต มอบให้สถานสงเคราะห์และผู้เร่ร่อนต่อไป

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริรกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น

พิธีเริ่มเวลา ๙.๐๙ น. ประกอบด้วยพิธีสวดถวายพระพรของผู้นำทุกศาสนา พิธีเจริญจิตภาวนาและถวายพระพรภาคประชาชนชาวไทยทั่วโลก โดยสมเด็จพระราชาคณะ/พระราชาคณะ และพระสงฆ์โครงการ ๗๗๐ รูป ที่เสร็จจากการรับบาตร จะร่วมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้

ในการนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เบื้องหน้าพระอุโบสถ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ประชาชนทั่วไปสามารถเจริญพระพุทธมนต์ได้ ณ ท้องสนามหลวง

สำหรับ วันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญกล่าวคือ เป็นวันคล้ายวันเถลิงถวัลยราชสมบัติ รัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ แต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม แต่เปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์ ไปเป็นสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์

…คราหนึ่ง ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิตเซอร์แลนด์ ก็ทรงได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนว่า “ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน” จึงทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้” กาลเวลาได้ผ่านพ้นมาแล้วเป็นเวลา ๗๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙) พระองค์ยังคงทรงตระหนักในหน้าที่ของพระมหากษัตริย์เสมอมา…จวบจนปัจจุบัน

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

13331088_1365737953443404_4079604713225674759_n

วันนี้ (9 มิถุนายน 2559) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง และพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวัง

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ม.ราชมงคลพระนคร) นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี โดยอธิการบดีและคณะผู้บริหารร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 770 รูป ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง ด้านถนนสนามไชย

จากนั้น อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูสวัสดิโสภา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยังร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยจัดจุดลงนามถวายพระพร ณ บริเวณโถงหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยผู้บริหาร บุคลากรและประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสรรคต ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงเสด็จนิวัตประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 และทรงปกครองประเทศด้วยหลักทศพิธราชธรรมเสมอมา นำพาสยามประเทศให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ขอขอบคุณข้อมูลที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

“ฝ่ายวิชาการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ” ร่วมประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์ คุณสมบัตินักศึกษาทุนเรียนดี และการจัดทำระบบ RMUTP STARS

IMG_022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมประชุม “ การพิจารณาหลักเกณฑ์ และคุณสมบัตินักศึกษาทุนเรียนดี และหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล สำหรับผู้มีผลงานด้านวิชาการ/วิชาชีพ มทร.พระนคร” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา :   งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล พร้อมจับมือกรุงเทพมหานคร สถานประกอบการรอบมหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา

 

13344790_1066909703347654_1677976371121356012_n

13307362_1066909716680986_770592560261672548_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร นำกลุ่มผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สำนักอนามัยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้จัดโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone) และได้ขอความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และผู้ประกอบการประชุมทำข้อตกลงร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขรอบสถานศึกษา เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา ตลอดจนเกิดประโยขน์แก่ประชาชนทั่วไปที่อาศัยในบริเวณรอบสถาบันการศึกษา สำหรับ ม.ราชมงคลพระนคร การจัดระเบียบดังกล่าว ได้ดำเนินการเรียบร้อย ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานประกอบการและร้านค้ารอบมหาวิทยาลัย ภายในรัศมีตามที่รัฐบาลกำหนด

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมเตรียมความพร้อม Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประชุม Soud of Love

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม โดยมอบให้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ๘ แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตละครเวที รวม ๙ เรื่อง ในหัวข้อ Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสำนักทำเนียบรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา   : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมรับฟัง “มาตรการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา” โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

13239411_1001048639981438_3526086714980942086_n

ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา” วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข

กระทรวงสาธารสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้บรรยายความรู้และเล่าถึงความเป็นมาเกี่ยวกับมาตรการการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา รวมทั้ง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการป้องกันเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป มิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยง่าย และในโครงการมีการประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (World Cafe) ซึ่งมีตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑๐๐ แห่ง เข้าร่วมเรียนรู้การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง ตัวแทนหลายสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ประสบการณ์ด้านกิจการนักศึกษาการดำเนินกับนักศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยนำเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะ ให้กับทีมสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้นำไปสรุปผลเพื่อนำเสนอรัฐบาลให้พิจารณาปรับข้อกฎหมายด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

ที่มา :   กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร