ม.ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากแดนอิเหนา-อินโดนีเซีย

14429546_1097300400356261_650919530_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดโครงการ Intensive Thai Language and Culture for Bali State Polytechnic Students ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 เมื่อวันที่20 กันยายน 2559 ซึ่งนักศึกษาบาหลีเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โดยจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และฝึกภาคปฎิบัติ ในส่วนของวัฒนธรรมไทย ได้แก่ เทคนิคการพูดภาษาไทย การเรียนนาฎศิลป์ไทย ฟังบรรยายหัวข้อ Do and Dont’s & Thai Manners การเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์ ชมและทัศนศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย ชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม และมีโอกาสได้ฝึกทำอาหารไทย เป็นต้น โดย ทีมวิทยากรรับเชิญที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.พัชนี มานะวานิชเจริญและคุณชลัมพ์ ประคองทรัพย์ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน 2559

อนึ่ง นักศึกษาจากวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิคกลุ่มนี้ เดินทางมายังม.ราชมงคลพระนคร ตามความร่วมมือที่มหาวิทยาลัย ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอินโดนีเซียเป็นประจำทุกปีการศึกษา ในโครงการ “เพชรราชมงคลพระนคร” นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์มากมาย ได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ การเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ การถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย การฝึกภาษา ฯลฯ ที่สำคัญคือ จะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ อาทิ อินโดนีเซีย จีน หานหนิง-สิบสองปันนา ไต้หวันและตุรกี นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามหรือดูข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนครHttp//:Facebook.com/student.affairs.rmutp

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร จับมือ 6 สถาบัน จัดโครงการ “สานใจเยาวชนไทย…เพื่อเกาะปูยู” จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง สนองพระราชดำริอย่างยั่งยืน

14397357_1097300307022937_1777936629_n

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมและสโมสรนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ในนามของ เครือข่าย 6 สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน / มทร.พระนคร / ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี / ม.สยาม / มรภ.สวนสุนันทา และ ม.อีสเทิร์นเอเซีย) ได้จัดโครงการสานใจเยาวชนไทยเพื่อเกาะปูยู ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด..เสริมภูมิปัญญา พัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมในโครงการได้แก่ การให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางทะเล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตชุมชน และสร้างรายได้เสริม โดยครั้งนี้ได้ทำการสอนการทำขนมปั้นขลิบใส้ปลาให้แก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนเกาะสาหร่าย และชุมชนเกาะปูยู พร้อมกันนี้ได้นำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์กีฬา และของเล่นเสริมปัญญาไปมอบให้โรงเรียนตันหยงกาโบชัยพัฒนา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย อันเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางภาษาประจำชาติให้แก่นักเรียน เพื่อพัฒนาด้านการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม

อนึ่งโรงเรียนตันหยงกาโบชัยพัฒนา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มูลนิธิชัยพัฒนาสร้างขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนบนเกาะปูยู โดยทรงมอบทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงเรียนทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อปี 2557 เครือข่าย 6 สถาบัน ได้ทำโครงการสานใจเยาวชนไทยเพื่อเกาะปูยู ครั้งที่ 1 และสร้างห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ให้โรงเรียนนี้มาแล้ว จึงเป็นโครงการที่ได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและนับเป็นโอกาิันดีในการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของทั้ง 6 สถาบัน

ที่มา : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ประกาศพร้อมโชว์พิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 11”

news0415-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e

ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา จัดประชุมชมรมศิลปะการแสดง เพื่อบริหารจัดการและวางแผนงาน พร้อมคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนชมรมและคณะต่างๆ เป็นนักแสดงในพิธีปิดกีฬา 9 คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 11” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ โถงใต้ถุนอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ หลังจากประชุมวางแผนงาน ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร โดย นางสาวเนศธิดา พรึงมณี ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการบริหารชมรม ได้นำนักศึกษาใหม่ของชมรมเข้าสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อสักการะขอพร เป็นการแสดงความนอบน้อมและจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและชมรมศิลปะการแสดง

อนึ่ง ทุกวันศุกร์เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เป็นช่วงเวลากิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)” อาทิ กิจกรรมชมรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมฝึกปฏิบัติอบรม กิจกรรมศึกษาดูงาน ฯลฯ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้นักศึกษารหัส 57-59 เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติพร้อม เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

อยากเห็นศิลปินใด มาเล่นในคอนเสิร์ตงาน 12 ปี ราชมงคลพระนคร…เชิญโหวต!

 

14393853_1093642857388682_657326987_oขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมโหวตศิลปินในดวงใจ เพื่อแสดงฟรี!คอนเสิร์ตในงานครบรอบ12ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามนโยบายของอธิการบดีในการ “คืนความสุขให้กับนักศึกษาและบุคลากร” กำหนดจัดแสดงในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. จำนวน 2,500 ท่ีนั่ง รอบเดียวเท่านั้น! ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ประตู 1 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะติดต่อศิลปินที่ได้รับการโหวตเป็นลำดับที่ 1 มาจัดแสดง (กรณีศิลปินไม่ว่างในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยขอใช้สิทธิในการติดต่อศิลปินลำดับที่ 2 หรือ 3 เป็นลำดับถัดไป) ทั้งนี้ กำหนดปิดโหวต!!! ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 24:00 น. โดยทุกท่านสามารถโหวตผ่านระบบ ได้ที่ http://www.rmutp.ac.th/2016/09/vote-singer/

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ ท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยได้ที่ Facebook : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม

ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมออกฤทธิ์ นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร แห่เชียร์ฟุตบอลยูลีก ครั้งที่ 3 ล้นหลาม! นักบอลพระนครสุดปลื้ม ได้กำลังใจเพียบ

14285764_1093671667385801_998031938_o

“พระนคร สู้ๆ”… เสียงเชียร์และกำลังใจที่ล้นหลาม มอบให้กับทีม ม.ราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นกำลังใจร่วมสู้ศึกฟุตบอล ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา (ยูลีก) ระหว่างทีม “ม.มหิดล” กับทีม “ม.ราชมงคลพระนคร” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 17.00 น. ณ สนามหญ้าเทียมลอยฟ้า ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยผลการแข่งขัน ม.มหิดลชนะด้วยสกอร์ 2:1

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช พร้อมด้วยนายกองค์การนักศึกษา นายพรเทพ กำเนิดพรต และทีมงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชียร์กีฬาฟุตบอลในครั้งนี้แบบเกาะชิดติดขอบสนาม สร้างขวัญ กำลังใจ และความอบอุ่น ให้กับทัพนักกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างยิ่ง โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่เป็นผู้ลงเวลาปฏิบัติกิจการ สแกนทรานสคริปต์ให้ชั่วโมงแก่นักศึกษาด้วยตนเองเป็นครั้งแรกอีกด้วย

สำหรับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร 200 กว่าชีวิต พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ขอบคุณนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องที่ตั้งใจฝึกซ้อมและออกรอบแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์ ขอบคุณกองเชียร์ทุกคน รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาชมกีฬาฟุตบอลแบบติดขอบสนามแบบนี้ ได้สัมผัสการเชียร์กีฬา ชมภาพและได้ยินเสียงเชียร์จริงจากนักศึกษา นอกจากนั้น กองเชียร์ทุกคน ยังได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากแค่มาเข้าร่วม สนุกและเหมือนได้รับรางวัลชีวิต ได้รู้จักเพื่อนร่วมรุ่นต่างคณะ พี่น้องคอเชียร์บอล ส่งผลให้เมื่อมาพบเจอกันในโอกาสอื่นๆ ก็สนิทและเคยคุ้นกันมากยิ่งขึ้น”

ในเรื่องดังกล่าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในฐานะผู้กำกับตัวชี้วัดและรับผิดชอบระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) ให้สัมภาษณ์จากขอบสนามว่า “รู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมเชียร์กีฬา ได้เห็นพลังใจ น้ำใจ ของเหล่ากองเชียร์ และทัพนักกีฬาที่สู้อย่างเต็มความสามารถ

ทั้งนี้ ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม มหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 บัดนี้ ผ่านมา 3 ปี มีผลการดำเนินการเป็นที่พึงพอใจ สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีนัยสำคัญ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเติมเต็มและฝึกฝนนักศึกษา ในการก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตทุกมิติ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพแล้วมหาวิทยาลัยยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียนแบบเน้นผลสัมฤทธิ์ สร้างความสำเร็จและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นบัณฑิตพร้อมใช้ สำหรับสถานประกอบการในอนาคตต่อไป”

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ฟุตบอลอุดมศึกษา University Tournament 2016

เชียร์ฟุตบอลกัน …”พระนคร สู้ๆ”

วันนี้ (16 กันยายน 2559) ขอเชิญชาวราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นกำลังใจ และเชียร์ทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ในเวลา 17.00 น. ระหว่างทีม “ม.มหิดล” กับทีม “ม.ราชมงคลพระนคร” ณ สนามหญ้าเทียมลอยฟ้า ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศด่วน! ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมปลุกวงการ “สิงห์ผ้าใบ” หวังปั้นนักศึกษา สู่เวทีมวยระดับมหาวิทยาลัย

14341371_1091827754236859_1705849093_n

14331724_1091827750903526_331891698_n

ขอเชิญชวนนักศึกษา ที่มีความสนใจกีฬาชกมวย ร่วมสมัครเข้ารับการฝึกซ้อม มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะ เข้าแข่งขันกีฬา ” พระนครเกมส์ ครั้งที่ 11″ และคัดเลือกร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือรับการฝึกซ้อมเพื่อสุขภาพ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ฝึกสอนกีฬามวย

  1. อ.มงคล คำสุวรรณ (มงคลชัย ลูกบ่อไร่) อดีตแชมป์เวทีราชดำเนิน อาจารย์ประจำ มทร.พระนคร
  2. นายธนาธิป คำหลาย (ฮิวโก้ สจ.วิชิตแปดริ้ว) เหรียญทองแดงกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  3. จันทร์ ศาลา (ปีใหม่ ป.กอบเกื้อ) เหรียญทองกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ชกมวยไทยกว่า 60 ครั้ง
  4. 4. จิตรทิวัช เจาะพรหมา (เทียนชัย ส.คณิตศร) ผู้ฝึกสอนมวยยุ้งข้าวยิม และชกมวยสากลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่น
  5. อัครเดช คงกระพันธ์ นักกีฬามวย MMA

กำหนดเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ณ D-HALL ศูนย์เทเวศร์ ติดต่อสมัครด่วน! ได้ที่ ผศ. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนกีฬาต่อสู้ของลูกผู้ชาย มทร.พระนคร มือถือ 080 300 0007

ที่มา : งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

รับสมัครนักศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครโควตาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผู้สนใจสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 02-665- 3777 ต่อ 6305 ตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2559

%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2 Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร จัดเสวนาหัวข้อ “ลิเกกับเยาวชนยุคใหม่” และจัดประชุมสมาชิกชมรมศิลปะการแสดง ครั้งที่ 1/2559 พร้อมเปิดการแสดงลิเกสร้างสรรค์ หวังสร้างฐานเยาวชนให้รู้จักและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สืบสานมรดกไทยอย่างยั่งยืน

14273340_1088927157860252_594349175_o

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อม ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมชมกิจการและให้โอวาทในการประชุมสามัญ ของชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 15.30 – 18.30 น. ณ บริเวณโถงใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง ได้จัดประชุมสามัญชมรมฯ พร้อมเปิดตัว อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และประธานชมรม ปีการศึกษา 2559 นส.เนศธิดา พรึงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ทั้งนี้ ชมรมศิลปะการแสดงฯ ยังได้จัดการแสดงออกแขก “ตารีกีปัส” ในพิธีเปิดลิเกสร้างสรรค์ของกลุ่มนักแสดงอิสระซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยกระบวนการสร้างสรรรค์ลิเกสำหรับเยาวชนเรื่อง…ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ตอน… “ความไว้ใจที่ถูกทำลาย” ของ น.ส.วรรณณิกา ไชยสิงห์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นอกจาก กิจกรรมการแสดงลิเกแล้ว ชมรมศิลปะการแสดงฯ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ ประจำภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมันนี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ตัวแทนนักแสดงลิเก ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการหัวข้อ… “ลิเก กับเยาวชนยุคใหม่” เพื่อเป็นการส่งต่อองค์ความรู้และข้อคิดจากการแสดงลิเกให้แก่สมาชิกชมรมฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกชมรมศิลปะการแสดงเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง ในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

ประมวลภาพบรรยากาศ (ภายนอกหอประชุม) แห่งความประทับใจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร และวันซ้อมใหญ่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

14068525_1438206056196999_72093270102741802_o

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต และบัณฑิต แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๕-๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง ๖) จังหวัดปทุมธานี

ที่มา :   ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร