ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 สำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักศึกษากิจกรรมดีเด่น …เน้นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 สำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักศึกษากิจกรรมดีเด่น …เน้นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการสัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และประเภททุนกิจกรรมดีเด่น ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีรายละเอียดการพิจารณาทุนการศึกษา ดังนี้

1.ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความลำบากในการใช้ชีวิต ทั้งในด้านความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว ปัญหาการใช้ชีวิต และค่าเล่าเรียน มอบทุนให้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของปีการศึกษานั้นๆ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับการพิจารณาจาก 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 คน คณะบริหารธุรกิจ 15 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 คน คณะศิลปศาสตร์ 3 คน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 5 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาเทเวศร์

2.ทุนการศึกษาประเภทกิจกรรมดีเด่น เป็นทุนที่ให้เป็นรางวัลและเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย คณะ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และผ่านหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการทุนฯ กำหนด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับการพิจารณา ดังนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 คน คณะบริหารธุรกิจ 2 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน คณะศิลปศาสตร์ 1 คน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 2 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 คน สภานักศึกษา / องค์การนักศึกษา 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

อนึ่ง กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักจากการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ในอัตรา 1 % ของงบประมาณเงินรายได้ นอกจากนั้นยังได้รับมอบทุนการศึกษาจากองค์กร และหน่วยงานต่างๆ จากภายในและภายนอก โดยมีคณะกรรมการดำเนินการโดยท่านอธิการบดีเป็นประธาน พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสนับสนุนงานทุกภารกิจของฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากรณีที่ได้รับความเดือดร้อน หรือมีเหตุฉุกเฉิน และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร

***สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทั้ง 9 คณะ ในสังกัด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือติดตามข่าวสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้ง 2 ประเภท และขอรับการสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th หรือ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือสอบถามที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่ตนเองสังกัด

ที่มา : งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดฉากล้านนาเกมส์ “พระนคร” ศักดิ์ศรีแชมป์เก่าเจ้าเหรียญทอง! ออกตัวสวยในรอบแรก อธิการบดีพร้อมทีมบริหารเตรียมลัดฟ้าให้กำลังใจถึงเชียงใหม่พรุ่งนี้

เปิดฉากล้านนาเกมส์ “พระนคร” ศักดิ์ศรีแชมป์เก่าเจ้าเหรียญทอง! ออกตัวสวยในรอบแรก อธิการบดีพร้อมทีมบริหารเตรียมลัดฟ้าให้กำลังใจถึงเชียงใหม่พรุ่งนี้

เริ่มการแข่งขันวันแรกแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” 🏆 ระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ การแข่งขันในวันแรก มทร.พระนคร ระเบิดฟอร์มในฐานะเจ้าเหรียญทองครั้งที่ผ่านมา โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1.ตะกร้อทีมเดี่ยวชาย 👱🏼♂มทร.พระนคร ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ 2:0

ตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง 👱🏼♀มทร.พระนคร แพ้ มทร.ธัญบุรี 1:2

ตะกร้อทีมคู่ชาย 👨👦มทร.พระนคร ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ 2:0

2.ฟุตซอลชาย 💁🏼♂มทร.พระนคร แชมป์เก่า ไว้ลาย ถล่มเอาชนะ มทร.ศรีวิชัย 5:0

3.บาสเกตบอลชาย 🏀มทร.พระนคร แชมป์เก่า ชนะ มทร.ตะวันออก 77:54⛹🏼♂

4.ฟุตบอลชาย ⚽️มทร.พระนคร รองแชมป์ปีที่แล้ว ยิงประตู มทร.สุวรรณภูมิ แบบไม่ออมแรง 6 ประตู ต่อ 0

5.วอลเลย์บอลชาย 🏐 มทร.พระนคร แพ้ มทร.อีสาน 0:3

🙏ส่งใจเสียงเชียร์ “พระนคร” อย่างกึกก้องจากทีมสันทนาการ มทร.พระนครที่ยกพลกองเชียร์ไปถึงขอบสนาม ทำให้นักกีฬาคว้าชัยในการแข่งขันและมีกำลังใจ ตลอดวันนี้🎉🎊🥁🎭🤹🏼♂

ร่วมชมและเชียร์ และส่งแรงใจให้นักกีฬามทร.พระนคร ในการสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” เพื่อเป็นเจ้าเหรียญทองในสมัยที่ 2🏆

อนึ่ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า รองการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เตรียมบินด่วนร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นอธิทางการ และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาถึงขอบสนาม

🚩ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ กิจกรรมราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ กิจกรรมราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง คณบดี คณาจารย์ บุคลากร สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษาฯ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และในช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยกำหนดให้จัดกิจกรรม “ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ” โดยเชิญผู้ประกอบการจากบริษัทชั้นนำ ร่วมออกบูธกว่า 50 บริษัท รับสมัครตำแหน่งงานว่างกว่า 4,000 ตำแหน่ง มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น บริการทดสอบความถนัดด้านวิชาชีพ, นิทรรศการตำแหน่งงานว่าง, บริการให้คำปรึกษาและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ, บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อหวังผลักดันให้บัณฑิตคุณภาพที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ พร้อมก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย

ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กล่าวรายงานและให้สัมภาษณ์ในการจัดงานดังกล่าวว่า สำหรับในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก 9 คณะ รวมนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,830 คน โดยมหาวิทยาลัยจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์ ผู้บริหารนโยบายภาครัฐ บริษัทไอบีเอ็ม จำกัด, ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ ผู้อำนวยการสถาบัน Creative Academic School for life long learning และคุณไกรทส องค์ชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และนางสาวอพิมภกา พันธุ์โสทก นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการวิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความรู้ต่างๆ นอกห้องเรียนของนักศึกษา ถูกปลูกฝังผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตลอดระยะเวลา 4-5 ปี ที่นักศึกษาเข้าศึกษา จนสำเร็จการศึกษา ทำให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยประสงค์สมดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” และจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล

www.rmutp.ac.th

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

Congratulations! ม.ราชมงคลพระนคร ร้องเฮ! สนั่น หลังคว้า “เหรียญทองแรก” ในประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จากกีฬาต่อสู้ ประเภท “มวยไทยสมัครเล่น” ในศึกกีฬาปัญญาชนทั่วประเทศ

Congratulations!

ม.ราชมงคลพระนคร ร้องเฮ! สนั่น หลังคว้า “เหรียญทองแรก” ในประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จากกีฬาต่อสู้ ประเภท “มวยไทยสมัครเล่น” ในศึกกีฬาปัญญาชนทั่วประเทศ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับทีมกีฬาต่อสู้ ทั้งผู้ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยเฉพาะกีฬาต่อสู้ ประเภทมวยไทยสมัครเล่น ในโอกาสที่ได้รับ “เหรียญทอง” จากการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “ธัญบุรีเกมส์” …นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่วงการกีฬา สามารถสร้างประวัติศาสตร์และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้าน ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์ ในฐานะที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ ของ มทร.พระนคร เปิดเผยความสำเร็จเพิ่มเติมว่า “เหรียญทองประวัติศาสตร์” ในครั้งนี้ ได้มาจากกีฬามวยไทยสมัครเล่น โดยสามารถชนะน็อคคู่ต่อสู้ ทั้งในรอบรองชนะเลิศ และชนะน็อคอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศ จากการแข่งขันชกมวย ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากนโยบายการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับ นายธนาณัติ เจาะพรหมา นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น “ผู้สร้างประวัติศาสตร์สำคัญให้กับมทร.พระนคร” จากการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม ปัจจุบันกำลังศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ห้องรวมนักกีฬา) ชั้นปีที่ 1 โดยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ตามโครงการ “ทุนนักกีฬา” ซึ่งวงการกีฬาทุกประเภท ต่างแสดงความชื่นชมกับโครงการดังกล่าวนี้อย่างมาก และในที่สุด ทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์นำความสำเร็จ นำชื่อเสียงมาสู่ ม.ราชมงคลพระนคร ได้ ในที่สุด

ที่ปรึกษาชมรม : ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์

ผู้จัดการทีมมวยไทยสมัครเล่น : ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ฝึกสอน : อ.มงคล คำสุวรรณ ,นายณัฐวัตร เจาะพรหมมา และ อ.ปิยะชาติ สิทธิ์วิภูศิริ

มวยสากลสมัครเล่น ;

ผู้จัดการทีม : ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์

ผู้ฝึกสอน : นายไกร เสฏฐพล , นายสันติ ธรรมสุริเชษฐ์ และนายการุณย์ ถนอมพิชัย

กีฬาปันจักสีลัต

ผู้จัดการและทีมผู้ฝึกสอน : ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู , ดร.นันทภา ปัญญารัตน์ และผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์

“ขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนโยบายของท่านอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ และการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็งของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช พร้อมทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยทุกประเภทกีฬาได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกีฬาต่อสู้นั้น ได้รับความกรุณาจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการ และทีมบริหาร คณาจารย์ทุกๆท่าน ที่มิอาจเอ่ยนามครบ จึงทำให้วงการกีฬา มทร.ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเป็นที่ประจักษ์ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยของเราอีกทางหนึ่ง…ขอบคุณจากใจครับ” ผศ.อำนาจ ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ

อนึ่ง ทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เคยสร้างชื่อเสียงในฐานะ “เจ้าเหรียญทอง” จากกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย มาแล้วในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยในปี 2561 นี้ ทัพนักกีฬาจาก “พระนคร” พร้อมแล้ว ที่จะเดินทางไปรักษาแชมป์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในล้านนาเกมส์ ระหว่าง 1-11 กุมภาพันธ์ ศกนี้

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.พระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร ลุ้น! ทองแรกในประวัติศาสตร์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หลังกีฬามวยสากลสมัครเล่น นำร่องรอชิงเหรียญทอง …ด้านเซปักตะกร้อเตรียมเบียดเข้าวิน ชิงทองแรก บ่ายวันนี้

ม.ราชมงคลพระนคร ลุ้น! ทองแรกในประวัติศาสตร์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หลังกีฬามวยสากลสมัครเล่น นำร่องรอชิงเหรียญทอง …ด้านเซปักตะกร้อเตรียมเบียดเข้าวิน ชิงทองแรก บ่ายวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับทีมเซปักตะกร้อ ของ ม.ราชมงคลพระนคร ในการเข้าชิงชนะเลิศ “เหรียญทอง” กับ สถาบันการพละศึกษา (สพล.) หลังชนะวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) ในรอบตัดเชือกมา 2:0 เซ็ต

สำหรับรายชื่อนักกีฬา ทั้ง 3 คน เป็นนักศึกษาทุนกีฬาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเรียนอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่

1.นายณัฐวุฒิ เครือยา

2.นายปานวัฒน บางยี่ขัน

3.นายวัฒนพงษ์ สาระชาติ

ผู้จัดการทีม :ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหมาะใจ

ผู้ฝึกสอน :จ.ส.อ.พัฒศักดิ์ เจรียมพันธุ์

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน :นายไกรจักร์ ผิวหล่อ

ด้านนายสนธยา การด หรือกบ กล่าวด้วยความยินดีว่า “มั่นใจทีมเซปักตะกร้อของพระนครมากๆ แม้จะไม่ได้คุมไปด้วยตัวเอง เพราะภาระงาน และเตรียมตัวเดินทางนำทีมไปรักษาแชมป์ที่ล้านนาเกมส์ แต่ก็พร้อมส่งกำลังใจเชียร์ และหวังว่า ชาวราชมงคลพระนคร จะร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมเซปักตะกร้อในการชิงเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ บ่ายสามวันนี้ ที่สนามตะกร้อ (โดม) มทร.ธัญบุรี”

 

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http:/:www.rmutp.ac.th

รบกวนเข้าเพจ Thailand Green Design Award 2018 เพื่อโหวตผลงานการออกแบบให้กับทีมอาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยกดไลท์และแชร์ V23….ขอบพระคุณครับ

เชิญชวนพวกเรา มทร.พระนคร มาลุ้นเหรียญทองแรก ของเราจาก กีฬามวยไทยสมัครเล่น ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

เชิญชวนพวกเรา มทร.พระนคร มาลุ้นเหรียญทองแรก ของเราจาก กีฬามวยไทยสมัครเล่น ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

เปิดเผยข้อมูลจาก ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ กล่าวว่า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 (ราชมงคลธัญบุรีเกมส์). ชมรมกีฬาต่อสู้ได้ส่งนักมวยไทยสมัครเล่นเข้าร่วมแข่งขันในนาม มทร.พระนครคือนายธนาณัติ เจาะพรหมมานักศึกษาชั้นปีที่1 คณะบริหารธุรกิจผลการแข่งขัน

รอบแรกชนะคะแนน 30:27

รอบรองชนะเลิศชนะน็อกคู่ต่อสู้ในยกแรก

และจะเข้าชิงชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 13.00 น. ณ สนามวย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงเชิญชวน ชาว

มทร.พระนครทุกท่านร่วมเชียร์มวยไทยสมัครเล่น 1 เดียวของเราในการชิงเหรียญทองในครั้งนี้

ทั้งนี้ทางชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ขอขอบคุณ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ที่ให้การสนับสนุนชมรมกีฬาต่อสู้ และ กีฬาชนิดอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วงการกีฬาของ มทร.พระนครพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ขอบคุณคณะบริหารธุรกิจที่ดูแลนักกีฬาในการเรียนได้เป็นอย่างดี และทีมงานชมรมกีฬาต่อสู้ อ. มงคล คำสุวรรณ นายไกร เสฏฐพล ผู้ฝึกสอน และทีมงานทุกท่าน ที่ดูแลนักกีฬาอย่างดี

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

 

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร โชว์ Digital U. ใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ดึงนักศึกษาร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 13

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร โชว์ Digital U. ใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ดึงนักศึกษาร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 13

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าใช้ระบบ AT CODE ลงทะเบียนชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา เพิ่มข้อมูลกำหนดการ และระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ผ่านมือถือทุกระบบ ในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL โดยนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน

สรุปยอด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL โดย มทร.พระนคร จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับแกน) ในระยะเวลาที่เข้าศึกษานักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 1 ครั้ง และยังมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ อีก 20 กิจกรรม เมื่อวันที่ 18 – 20 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏว่ามีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 13 ปี ดังนี้

วันที่ 18 ม.ค. 61 จำนวน 921 คน

วันที่ 19 ม.ค. 61 จำนวน 2,064 คน

วันที่ 20 ม.ค. 61 จำนวน 445 คน

รวมทั้ง 3 วัน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,430 คน

กิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมมากที่สุด 3 อันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 ม.ค. 61 ได้แก่

  1. พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน (กลุ่มที่ 1และกลุ่มที่ 2) (ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า) เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 1,852 คน
  2. การแข่งขันตอบปัญหา การท่องเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง (คณะศิลปศาสตร์) เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 598 คน
  3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 (คณะบริหารธุรกิจ) เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 594 คน

สำหรับคณะที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดเรียงตามลำดับ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ยอดรวม 3 ลำดับแรกของแต่ละวัน ได้แก่

วันที่ 18 มกราคม 61

อันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ 1,719 คน

อันดับที่ 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 442 คน

อันดับที่ 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 387 คน

วันที่ 19 มกราคม 61

อันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ 1,842 คน

อันดับที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 498 คน

อันดับที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ 448 คน

วันที่ 20 มกราคม 61

อันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ 918 คน

อันดับที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ 173 คน

อันดับที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 144 คน

อนึ่ง ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม เป็นการจัดระบบบันทึกการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย จุดประสงค์สำคัญคือ การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้กิจกรรมที่หลากหลายและหล่อหลอมให้นักศึกษามีความพร้อม สำหรับการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในอนาคตต่อไป

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนศ. กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับทีมหมากล้อม ราชมงคลพระนคร คว้าเหรียญแรกในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 “จากกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง”

ขอแสดงความยินดีกับทีมหมากล้อม ราชมงคลพระนคร คว้าเหรียญแรกในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”   ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 “จากกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง”

รายชื่อนักกีฬา

1.นางสาวศิวพร มะยะเฉียว

2.นางสาวเพชราภรณ์ ขวัญเมือง

3.นางสาวพีรภรณ์ เหมือนเสมอใจ

(นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ)

รายชื่อผู้ควบคุมทีม

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร ตันติทวีกุล ผู้จัดการทีม

2.รองศาสตราจารย์รังสรรค์ อักษรชาติ ผู้ฝึกสอน

3.นายศิวา บุญประเทือง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

4.นางสาวดวงพร วารินรักษ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

 

ที่มา : งานกีฬา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

#http://www.rmutp.ac.th

“ ราชมงคลพระนคร ” ยกทัพนักกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

  

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม พุทธศักราช 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก จังหวัดปทุมธานี

พิธีเปิดการแข่งขัน จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดย มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร เป็นประธานในพิธี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุภัทร จำปาทอง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะนักกีฬา จากนั้น อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับทัพนักกีฬากว่า 112 สถาบันอุดมศึกษา จากทั่วประเทศ ด้วยการจัดการแสดงภายใต้แนวคิด “ นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ” และที่สร้างสีสันให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมในพิธีเปิด คือ มาสคอตประจำการแข่งขัน น้องอินโน เป็นผู้ชาย มาจากคำว่า “Innovative” และ น้องนีโอ เป็นผู้หญิง มาจากคำว่า “Neo Technology”

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 โดย มทร.พระนคร ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1. เซปักตะกร้อ 2. เปตอง 3. ว่ายน้ำ 4. แบดมินตัน 5.มวยไทยสมัครเล่น 6. มวยสากลสมัครเล่น 7. ปันจักสีลัต 8. เทควันโด 9. ลีลาศ 10. กรีฑา 11. เทเบิลเทนนิส 12. ครอสเวิร์ด 13. หมากกระดาน และ 14. เทนนิส

ขอเชิญ ชาว มทร.พระนคร ร่วมชม เชียร์ และส่งกำลังใจให้ “ ทัพนักกีฬา มทร.พระนคร “ กับการสู้ศึก ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม 🏆 พร้อมติดตามผลการแข่งขันได้ที่

http://www.thanyaburi45.rmutt.ac.th

www.rmutp.ac.th

https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร