Congratulations… นักศึกษาจีน จบหลักสูตร “ไทยประยุกต์” จาก ม.ราชมงคลพระนคร

Congratulations…

นักศึกษาจีน จบหลักสูตร “ไทยประยุกต์” จาก ม.ราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทยประยุกต์ (หลักสูตร 1 ปีการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้สัญญาความร่วมมือทางศึกษาระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือทางการศึกษากันมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 นับเป็นเวลา 10 ปี

โดยในปี 2561 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 32 คน ซึ่งนักศึกษามากกว่าครึ่งสนใจศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาให้เหตุผลว่า มหาวิทยาลัยให้การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี ความเป็นอยู่สะดวกสบาย อาจารย์ผู้สอนเอาใจใส่ จึงอยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนี้ในระดับปริญญาตรี

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา และมีผู้บริหารระดับสูงของมหาลัย และคณะ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ที่มา : สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

พิธีลงนามความร่วมมือ “ลดพลาสติก&โฟม” ระหว่างมหาวิทยาลัย – คณะ – ผู้ประกอบการร้านค้า ของราชมงคลพระนคร ทุกศูนย์

พิธีลงนามความร่วมมือ “ลดพลาสติก&โฟม” ระหว่างมหาวิทยาลัย – คณะ – ผู้ประกอบการร้านค้า ของราชมงคลพระนคร ทุกศูนย์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี 9 คณะ ลงนามความร่วมมือ กับสถานประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 37 ร้านค้า ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้า ลดละเลิกการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุน ให้บุคลากรและนักศึกษานำภาชนะมาบรรจุอาหารและน้ำดื่ม โดยร้านค้า ยินดีลดราคา ดังนี้

***อาหารคาว-หวาน ลด 10 % จากราคาปกติ

***เครื่องดื่ม ลด 20 %

จากราคาปกติ

อนึ่ง การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ยังเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านค้า ตระหนักถึงโทษของการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม รวมถึง เชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

#ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

พิธีลงนามความร่วมมือ “ลดพลาสติก&โฟม” ระหว่างมหาวิทยาลัย – คณะ – ผู้ประกอบการร้านค้า ของราชมงคลพระนคร ทุกศูนย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี 9 คณะ ลงนามความร่วมมือ กับสถานประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 37 ร้านค้า ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้า ลดละเลิกการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุน ให้บุคลากรและนักศึกษานำภาชนะมาบรรจุอาหารและน้ำดื่ม โดยร้านค้า ยินดีลดราคา ดังนี้***อาหารคาว-หวาน ลด 10 % จากราคาปกติ***เครื่องดื่ม ลด 20 % จากราคาปกติ อนึ่ง การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ยังเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านค้า ตระหนักถึงโทษของการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม รวมถึง เชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย#ราชมงคลพระนคร#http://www.rmutp.ac.th

โพสต์โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร เมื่อ 2 เมษายน 2018

 

ราชมงคลพระนคร เปิดห้องเรียนนอกหลักสูตรในป่า “เรียน-รู้-รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

 

ราชมงคลพระนคร เปิดห้องเรียนนอกหลักสูตรในป่า “เรียน-รู้-รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ในการนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติผ่านกิจกรรมฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย ฐานการศึกษาความหลากหลายของแมลงกลางคืน ศึกษาดวงดาว เดินชมป่าเต็งรัง ส่องกล้องดูนก ชมไก่ฟ้าพญาลอ พระเอกประจำสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชที่สามารถหาชมได้โดยง่าย เพราะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ ทำให้ไก่ฟ้าพญาลอเดินอวดโฉม แม้…บนถนนที่รถของคณะนักศึกษาแล่นผ่าน นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ศึกษาพืชพรรณบนเส้นทางชมไพร ชิมพืชป่ากินได้ตามฤดูกาล ดูสมุนไพรในป่าคลังยาพื้นบ้าน พืชป่าให้สีย้อมธรรมชาติ ไม้ใช้สอย ไม้ป่าดอกหอม เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้า “เลิกเพื่อรักษ์” จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณบดี 9 คณะ และผู้ประกอบการร้านค้าทุกศูนย์ หวังผล “ลด” พลาสติกและโฟม อย่างเป็นรูปธรรม

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้า “เลิกเพื่อรักษ์” จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณบดี 9 คณะ และผู้ประกอบการร้านค้าทุกศูนย์ หวังผล “ลด” พลาสติกและโฟม อย่างเป็นรูปธรรม

ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้นำนักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า ทุกศูนย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย และ ผู้ประกอบการร้านค้า ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

สำหรับ ข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการลดพลาสติกและโฟม มีดังนี้

1.รณรงค์ให้หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยไม่นำภาชนะพลาสติกและโฟม มาใช้บรรจุอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ร้อนจัด และอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือวัสดุอื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา

3.สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา นำภาชนะมาบรรจุอาหารและเครื่องดื่มเอง เพื่อลดจำนวนการใช้พลาสติกและโฟม (ประหยัดค่าใช้จ่าย)

4.ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภคเกี่ยวกับอันตรายและความไม่ปลอดภัยในการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟมในการบรรจุอาหาร เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

5.กรณี…รับประทานอาหารในโรงอาหารให้คิดราคาปกติ (ใช้ภาชนะของทางร้านค้า)

6.กรณี…ซื้ออาหารกลับบ้านหรือบรรจุใส่กล่อง/แก้ว ให้ผู้ประกอบการร้านค้า งด! การใช้กล่องโฟม กล่องพลาสติก และสายหิ้วแก้วน้ำ โดยให้ใช้ภาชนะอื่นที่ไม่เป็นมลพิษ และไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายทดแทน เช่น กล่องชานอ้อย โดยให้คิดราคาตามปกติ ทั้งนี้ ต้นทุนที่อาจมีเพิ่มขึ้นให้ทางร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

7.กรณี…ที่ผู้บริโภคนำภาชนะมาใส่อาหารและเครื่องดื่มเองให้ร้านค้าลดราคาพิเศษ! ดังนี้

7.1 อาหารคาว ให้ลดราคา 10 % จากราคาปกติ

7.2 อาหารหวาน ให้ลดราคา 10 % จากราคาปกติ

7.3 เครื่องดื่ม ให้ลดราคา 20 % จากราคาปกติ

อนึ่ง ในปีการศึกษา 2561 นี้ ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดกิจกรรม Road Show เลิกเพื่อรักษ์ ไปยังทุกศูนย์ และวางแผนแจกของที่ระลึก สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กำหนดแจกเป็น “แก้วน้ำ RMUTP “ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายจากพลาสติกและโฟม พร้อมช่วยกันนำภาชนะมาใส่อาหาร & น้ำดื่มเอง นับเป็นนโยบาย “รักษ์โลก” และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560

Congratulations…

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์อภิชฏา ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร และหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมเชิดชู อ.ที่ปรึกษาดีเด่น ทุกระดับสาขาวิชา ในงานฉลอง 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมเชิดชู อ.ที่ปรึกษาดีเด่น ทุกระดับสาขาวิชา ในงานฉลอง 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

“อาจารย์ที่ปรึกษา” นับเป็นบุคคลสําคัญ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา ทั้งภาพกว้าง อย่างเรื่องการเรียน เรื่องทางสังคม และระดับลึก อย่างการดูแลด้านจิตใจ & ร่างกาย

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการดูแลนักศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน จึงได้จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ” ขึ้น

“กิจกรรมดังกล่าว มีอาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการหลายท่านให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม ซึ่งแสดงว่าทุกท่านเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและการแนะแนว ดังนั้น ในปีการศึกษาหน้า มหาวิทยาลัยจะมีการมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทุกคนด้วยค่ะ” อธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย

…เป็นกำลังใจให้นะคะ

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

Congratulations! นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 14 นศ.คณะวิทยาศาสตร์ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลชมเชย และ ประกาศนียบัตรเหรียญเงินในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018

Congratulations!

นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 14 นศ.คณะวิทยาศาสตร์ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลชมเชย และ ประกาศนียบัตรเหรียญเงินในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018

นายธนภัทร พิชญรัตน์ นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ซึ่งจัดโดยบริษัท เออาร์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2018 โดยลงแข่งขันประเภท : ทักษะวิชาชีพทางด้านไอที

ซึ่งมีรูปแบบการแข่ง แบ่งออกเป็นสามประเภทย่อย ผู้แข่งขันเลือกหนึ่งโปรแกรม

– การสร้างเอกสารด้วย Microsoft Word 2016

– การสร้างตารางข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2016

– การสร้างแบบนำเสนอด้วย Microsoft Powerpoint 2016

ทั้งนี้ การแข่งขัน “MOS Olympic Thailand Competition 2018” เป็นการสอบแข่งขันโดยอ้างอิงวัตถุประสงค์การสอบจาก MOS Certificate ซึ่งการสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานจริงชุดข้อสอบมี 2 Part โดยเป็นลักษณะของการปฏิบัติจริงเหมือนกันผู้สอบทุกท่านต้องผ่านการทดสอบทั้ง 2 Part โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

มทร.พระนคร จัดอบรมนักศึกษา”เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14” เจียระไนภายในประเทศ เตรียมจัดส่งออกสู่โครงการระดับนานาชาติ

มทร.พระนคร จัดอบรมนักศึกษา”เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14” เจียระไนภายในประเทศ เตรียมจัดส่งออกสู่โครงการระดับนานาชาติ

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14 (การฝึกอบรมภายในประเทศ) โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพิเศษได้พัฒนาไปสู่ความเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกล นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียน

อนึ่ง โครงการเพชรราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ จะได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การฝึกมารยาทไทยและมารยาทสากล การฝึกทักษะการพูด การเป็นพิธีกร กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง ค่ายพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพและงาน กราฟฟิก   เป็นต้น โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่าง 5 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ นอกจากนั้น ยังศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในหลายๆด้าน ได้รับการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต

สำหรับกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วมในช่วงแรก ได้แก่ การเสวนา หัวข้อ บทบาทของวัยรุ่นในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด รำบายศรีสู่ขวัญ การอบรมการแต่งกายชุดไทย การฝึกปฏิบัติการดนตรีไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงและดนตรีไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และจากหน่วยงานราชการมากมายหลายท่านร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้

ที่มา : งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้การต้อนรับเยาวชนอาเซียน เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐) จากกลุ่มประเทศอาเซียน ภูฏาน และศรีลังกา

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้การต้อนรับเยาวชนอาเซียน เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐) จากกลุ่มประเทศอาเซียน ภูฏาน และศรีลังกา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา ตัวแทนเยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๗๐ คน ต้อนรับคณะ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๒” (พ.ศ.๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร กรุงเทพฯ

ในการนี้ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน รวมภูฏาน และศรีลังกา รวม ๑๒ ประเทศ ๗๐ คน เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาประเทศต่อไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาโดยมีคนเป็นศูนย์กลางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้ ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ประชาชนและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันนำไปสู่ความสมดุลของชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

อนึ่ง กิจกรรมเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรับรู้และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์สู่นานาประเทศ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของการพัฒนาระดับนานาชาติ โดยองค์การสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคตได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวไปปฏิบัติ

…นับเป็นโอกาสดีที่มีกิจกรรมอันทรงคุณประโยชน์ยิ่งเช่นนี้ เยาวชนคนไทยและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๗๐ คน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย รับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม กับ กลุ่มเยาวชนอาเซียนฯ ซึ่งเป็นโอกาสอันหาได้ยาก นำมาเพื่อความเข้าใจและสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน และส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอีกด้วย และจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาของ มทร.พระนคร สามารถนำองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินี้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

ที่มา : #งานระบบสารสนเทศฯ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #ม.ราชมงคลพระนคร 14 มี.ค. 61

#http://www.rmutp.ac.th