“พระนครเจ๋ง! สร้างเครือข่าย-สานไมตรี ม.เกษตรฯ” ม.ราชมงคลพระนคร ส่งบุคลากรบรรยาย ม.เกษตรศาสตร์ เรื่อง “เทคนิคการใช้ Photoshop เพื่อการนำเสนอ”

“พระนครเจ๋ง! สร้างเครือข่าย-สานไมตรี ม.เกษตรฯ”

ม.ราชมงคลพระนคร ส่งบุคลากรบรรยาย ม.เกษตรศาสตร์ เรื่อง “เทคนิคการใช้ Photoshop เพื่อการนำเสนอ”

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ตามหนังสือเชิญของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกำหนดโครงการพัฒนาทักษะทาง IT ครั้งที่ 1 โดยจัดบรรยายเรื่อง “เทคนิคการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อการนำเสนอ” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 6 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวข้อในการบรรยาย เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดทำการนำเสนอด้วยโปรแกรม Photoshop / การนำเสนอคืออะไร / รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง / สื่อที่ใช้ในการนำเสนอประชาสัมพันธ์ / ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโปสเตอร์ แบนเนอร์ ไวนิล และ Infographic / โปรแกรมพื้นฐานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีสำหรับการออกแบบ / เว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดรูปภาพแบบ Vector หรือ Jpeg ได้ / องค์ประกอบการนำเสนอ / การนำเสนอเพื่องานวิชาการและงานวิจัย / การนำเสนอเพื่องานประชาสัมพันธ์กิจการนิสิต / การทำสื่อจะต้องรู้สิ่งใดบ้าง / เทคนิควิธีในการจัดทำสื่อนำเสนอ / ปฏิบัติการสอนเทคนิคการ Clipping Mask รูปลงในกรอบ / เทคนิคการใช้ Stoke ให้กับฟอนท์แบบชั้นเดียวและหลายชั้น / เทคนิคการใช้ Eraser Tool ด้วยการ Soft Round แบบซ้อนทับ Layer และเชื่อมเพื่อเปิด Layer / และจัดทำ Work shop 1 ออกแบบโปสเตอร์เชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม / Work shop 2 ออกแบบไวนิลเชิญชวนนิสิตร่วมงานเกษตรแฟร์ / Work shop 3 ออกแบบ Infographic

การบรรยายในครั้งนี้ นับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์บนพื้นฐานความร่วมมืออันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มผู้บริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 3 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน และนิสิตสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงานด้านการนำเสนอประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานของตน หรือประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

“ปลูกป่าในใจคน” ราชมงคลพระนคร น้อมนำ-สืบผ่านปลูกฝังในใจเยาวชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ บำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905 โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560

ในการนี้ นักศึกษา 9 คณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 56 คน เดินทางไปยังพื้นที่แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แบบบูรณาการ ประกอบด้วย การจัดทำแผนผังต้นไม้ การบำรุงรักษาต้นไม้และใส่ปุ๋ยต้นไม้เดิม พร้อมปลูกกล้าไม้ต้นอินทนิล อันเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมในพื้นที่ จำนวน 100 ต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่กองการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการต่างมีความผูกพันกับต้นไม้ในพื้นที่แปลง 905 เนื่องจากได้เห็นความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่รุ่นพี่ได้ปลูกไว้ และจากการทำแผนผังต้นไม้ในพื้นที่แปลง ทำให้นักศึกษาได้รู้จักพรรณไม้ชนิดต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ นอกจากข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลพรรณพฤกษาของมหาวิทยาลัย ยังเป็นบันทึกความทรงจำของนักศึกษา และทำให้อยากกลับมาเห็นต้นไม้ที่ตนเองปลูกไว้อีกครั้งในปีต่อๆ ไป

อนึ่ง พื้นที่แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นพื้นที่สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งม.ราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2548 โดยปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 คณะ เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รู้ค่าการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืนสืบไป

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดตัวการประกวดดาว-เดือน RMUTP Freshmen 2017 ในระดับมหาวิทยาลัย เตรียมคัดเลือกน้องใหม่ ผู้มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ภายใต้แนวคิด “Shine – เปล่งประกายในตัวตน” เฟ้นหา หนุ่มหล่อ-สาวสวย จาก 9 คณะ ทำหน้าที่ทูตประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดใน “ล้านนาเกมส์” ต้นปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดตัวการประกวดดาว-เดือน RMUTP Freshmen 2017 ในระดับมหาวิทยาลัย เตรียมคัดเลือกน้องใหม่ ผู้มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ภายใต้แนวคิด “Shine – เปล่งประกายในตัวตน” เฟ้นหา หนุ่มหล่อ-สาวสวย จาก 9 คณะ ทำหน้าที่ทูตประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดใน “ล้านนาเกมส์” ต้นปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดตัวการประกวดอย่างยิ่งใหญ่ ผู้สมัครเข้าร่วมประกวด 107 คน จาก 9 คณะ เข้าร่วมชิงชัยเพื่อคัดเลือกเป็น Boy&Girl Freshmen / Miss Season Award / Miss Congeniality / Miss Jumbo Queen RMUTP 2017 ” ภายใต้แนวคิด “Shine – เปล่งประกายในตัวตน”

โดยในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 กองประกวดได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด พร้อมแจ้งนัดหมายต่างๆในกิจกรรมการเก็บตัวของผู้เข้าประกวด

ขอเชิญร่วมชม&เชียร์ ส่งกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดพิชิตมงกุฎ ในรอบ preliminary วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 และรอบตัดสินในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม 10 ชั่วโมง / 3 กิจกรรม ประเภทพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

– สำนักงานองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ / งานกิจกรรมนักศึกษาของทุกคณะ และติดตามผลงานได้จากเพจต่างๆของมหาวิทยาลัย

-เพจกองประกวด https://www.facebook.com/bgrmutp

-เพจกองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/DSD.Rmutp

-เพจสภาและองค์การ น.ศ. https://www.facebook.com/Leaderrmutp

– คุณธีรพล ชมชื่น (พี่เอ็ม) 0621954328

– คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง (พี่ลิลลี่) 0971131497

– โทรศัพท์ภายใน 6508

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

การประชุม คณะกรรมการพัฒนากองทุนนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

การประชุม คณะกรรมการพัฒนากองทุนนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนากองทุนนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากองทุน มทร.พระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Congratulations! ครุศาสตร์ ราชมงคลพระนครเจ๋ง! ดังต่อเนื่อง คว้าตำแหน่งรองแชมป์กีฬา “ฟุตวอลเลย์” ชิงแชมป์ประเทศไทย และผ่านการคัดตัวเป็นทีมชาติไทย

 

Congratulations!

ครุศาสตร์ ราชมงคลพระนครเจ๋ง! ดังต่อเนื่อง คว้าตำแหน่งรองแชมป์กีฬา “ฟุตวอลเลย์” ชิงแชมป์ประเทศไทย และผ่านการคัดตัวเป็นทีมชาติไทย

นายสนธยา การด ผู้จัดการทีมตะกร้อ และฟุตวอลเลย์ มทร.พระนครเปิดเผยว่า วันนี้ (27 สิงหาคม 2560) นายทินวัฒน์ พัฒธานี และนายเทวินทร์ พัฒธานี นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการทุนช้างเผือกพระนคร เข้าร่วมการแข่งโครงการ ทรูวิชั่นส์-ยามาฮ่า ฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี2560 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2 ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2560 มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 15 ทีม

ผลการแข่งขัน มทร.พระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และได้รับโอกาสจากทางสมาคมฟุตวอลเล่ย์แห่งประเทศไทย ให้ได้สิทธิเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นทีมชาติไทยในลำดับต่อไป

อนึ่ง กีฬาฟุตวอลเล่ย์ เป็นกีฬาผสมระหว่างกีฬาตะกร้อกับกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด แต่ใช้เท้าในการเล่น ซึ่งแตกต่างจากวอลเลย์บอลชายหาดที่ใช้มือและลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน จะเหมือนลูกฟุตซอล แต่จะเบากว่า มีต้นกำเนิดมาจากประเทศบราซิล ปัจจุบันมีการแข่งขันรายการใหญ่ คือ ฟุตวอลเลย์ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน กีฬาแห่งชาติ เอเซี่ยนบีชเกมส์ กีฬาโอลิมปิกเกมส์ และฟุตวอลเลย์ชิงแชมป์โลก

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร มอบเงิน 145,000 บาท ช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย “น้ำท่วมภาคอีสาน” ผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ม.ราชมงคลพระนคร มอบเงิน 145,000 บาท ช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย “น้ำท่วมภาคอีสาน” ผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารทุกหน่วยงานของ ม.ราชมงคลพระนคร มอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ “น้ำท่วมภาคอีสาน” จากกรณีพายุเซินกา (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคอีสานที่ต้องเผชิญกับอุทกภัย หลายจังหวัดจนได้รับผลกระทบอย่างหนัก

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานขึ้น ซึ่งได้ยอดบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณบดี ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

“…ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุกภัยภาคอีสานในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ผู้ดูแลใกล้ชิดและบุคคลอันเป็นที่รัก ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างบุญกุศล ทำทานบารมีในครั้งนี้ทุกคน จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์เจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มีมิตรสหายที่ดี นำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย ภยันตรายทั้งปวง ประสบสรรพสิริพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดในธรรมคุณงามความดี ขอจงสำเร็จสัมฤทธิ์ผลและมีความเจริญก้าวหน้าสมหวัง ดังตั้งใจปรารถนาทุกประการ…เทอญ” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวอนุโมทนา

ผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ร่วมบริจาคเพิ่มเติม สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 020-2-53333-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-8885

อนึ่ง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เริ่มต้นจากการดำเนินโครงการอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีขึ้นในขณะที่มีอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานคร ในปี 2538 และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัด ผู้ที่เดือนร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่ง ขาดความเห็นอกเห็นใจ ที่ต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเอง ขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติ ในช่วงเช้าของวันที่ 29 ตุลาคม จึงเป็นวันที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการ ฯ เป็นครั้งแรก โดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมัน ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 เขตบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 82, 84 และ 86 เขตบางพลัด การออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลง จากนั้นมาโครงการ ฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 และได้มีพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา จวบจนปัจจุบัน

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

 

นักกีฬาฝาแฝด…เด็กครุศาสตร์ ราชมงคลพระนครเจ๋ง! ผ่านเข้ารอบกีฬา “ฟุตวอลเลย์” ชิงแชมป์ประเทศไทย ลุ้น!!! ติดทีมชาติ

 

นักกีฬาฝาแฝด…เด็กครุศาสตร์ ราชมงคลพระนครเจ๋ง! ผ่านเข้ารอบกีฬา “ฟุตวอลเลย์” ชิงแชมป์ประเทศไทย ลุ้น!!! ติดทีมชาติ

นายสนธยา การด ผู้จัดการทีมตะกร้อ และฟุตวอลเลย์ มทร.พระนครเปิดเผยว่า วันนี้ (22 สิงหาคม 2560) นายทินวัฒน์ พัฒธานี และนายเทวินทร์ พัฒธานี นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการทุนช้างเผือกพระนคร เข้าร่วมการแข่งโครงการ ทรูวิชั่นส์-ยามาฮ่า ฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี2560 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สวนพักผ่อน เซ็นทรัลพาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2 โดยกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2560 มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 15 ทีม

 

สำหรับผลการแข่งขัน ประจำวันที่22สิงหาคม2560 รอบแรก มทร.พระนคร ชนะ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2-0เซต ผลการแข่งขันรอบ2 มทร.พระนคร ชนะ มรภ.นครปฐม 2-0เซต ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบ 8ทีมสุดท้าย

อนึ่ง สำหรับการแข่งขันในรอบ8ทีม จะแข่งในวันที่25สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ หากผลการแข่งขัน มทร.พระนครชนะ จะส่งผลให้ผ่านเข้ารอบ4ทีม และได้รับโอกาสจากทางสมาคมฟุตวอลเล่ย์แห่งประเทศไทย ให้ได้สิทธิเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นทีมชาติไทยในลำดับต่อไป

สำหรับ กีฬาฟุตวอลเล่ย์ เป็นกีฬาผสมระหว่างกีฬาตะกร้อกับกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด แต่ใช้เท้าในการเล่น ซึ่งแตกต่างจากวอลเลย์บอลชายหาดที่ใช้มือและลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน จะเหมือนลูกฟุตซอล แต่จะเบากว่า มีต้นกำเนิดมาจากประเทศบราซิล ปัจจุบันมีการแข่งขันรายการใหญ่ คือ ฟุตวอลเลย์ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน กีฬาแห่งชาติ เอเซี่ยนบีชเกมส์ กีฬาโอลิมปิกเกมส์ และฟุตวอลเลย์ชิงแชมป์โลก

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาทั่วประเทศ น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ปรับ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติและมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมอาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี และ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “เรียนรู้พระบรมราโชบายด้านการศึกษา และการพัฒนาคน ตาม(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต” โดยให้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ได้เรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นในสาระของ (ร่าง)มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. …. และเพื่อให้ข้อคิดเห็นแนวทางการพัฒนาและนำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. …. สู่การปฏิบัติ

หัวข้อหลัก ในเรื่อง “พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10” ทรงเน้นย้ำว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3. มีงานทำ – มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ผู้บันทึก) กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความรู้กับคุณธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ชี้แจงและรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมดังกล่าว และมีวิทยากรระดับประเทศหลายท่าน ร่วมให้ความรู้ ได้แก่ การนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ฉบับใหม่ (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา) การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา : ข้อคิดจากมุมมองนอกกรอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทในการเสนอนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ และจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกาศใช้ครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 และในปี พ.ศ. 2559 ได้ยกร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก ทักษะและการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนทิศทางเป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 20 ปี เป็นไปตามสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่องดังกล่าวขึ้น ซึ่งจะได้มีการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรหลัก ในการยกร่างกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ ฉบับใหม่ขึ้น โดยเน้นมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 20 ปี ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559 – 2564) ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ 1.ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 2.ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 3.ผู้มีทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 4.ผู้มีความเป็นพลเมือง และนำเอาความเห็นต่างๆ มาปรับแก้ไข (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติให้มีความชัดเจน สามารถนำสู่การปฏิบัติได้

 

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดดำเนินการสอนในระดับ ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีพันธกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม และเตรียมพร้อมพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่ด้วยการเสริมหลักสูตรทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยฯ มุ่งมั่นเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยผ่านกระบวนการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี จึงทำให้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสบความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพมาแล้วกว่าทศวรรษ มหาวิทยาลัยคาดหวังว่า จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะได้น้อมนำเอาพระราโชบายดังกล่าว มาประยุกต์ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานทางด้านการศึกษาของรัฐตั้งเป้าหมายไว้เป็นลำดับต่อไป

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมจัด “โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ” ที่ มหาวิทยาลัยส่งขลานครินทร์ (หาดใหญ่)

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ อาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเพ็ญผกา เกิดแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 โดยครั้งนี้ อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน มี นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจ เข้าร่วม ๒๐,๐๐๐ คน ต่อวัน

ที่มา  :  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา