ชมรมดนตรี ม.ราชมงคลพระนคร จัดประกวดวงดนตรี RMUTP Music Festival Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ

ชมรมดนตรี ม.ราชมงคลพระนคร จัดประกวดวงดนตรี RMUTP Music Festival Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการ RMUTP Music Festival Contest 2018 และมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศ โดยมีผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาสมาชิกชมรมดนตรี ในสังกัดองค์การนักศึกษา ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ผลการประกวดวงดนตรี RMUTP Music Festival Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาและนักเรียนระดับมัธยม เข้าร่วมประกวด โดยผลการประกวดมีดังนี้

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงสำลีฯ จากการรวมตัวศิลปินอิสระ รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงยืม จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วง Still จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 1,500 บาท

-รางวัลชมเชย ได้แก่ วงนามสมมุติ จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และ วง Black Sheep จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับเงินรางวัลๆ ละ 500 บาท

อนึ่ง วง “ยืม” จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน RMUT Music 2018 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “ล้านนาเกมส์” 3-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่

ชมรมดนตรี ในสังกัดองค์การนักศึกษา เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๘ ปัจจุบันมี นายอิกษณา วิทยานันท์ เป็นประธานชมรมดนตรี และมี ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรี

www.rmutp.ac.th

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

กิจกรรมวันสถาปนา ม.ราชมงคลพระนคร วันสุดท้าย วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

กิจกรรมวันสถาปนา ม.ราชมงคลพระนคร วันสุดท้าย วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันของคณะต่างๆ ที่ประกวดแข่งขันในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society พร้อมฟังบรรยายพิเศษ และร่วมรับประทานอาหาร จับสลากของขวัญปีใหม่

ในวันที่สามของการจัดกิจกรรม (20 มกราคม 2561) มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมเข้าร่วมชมบูธ 9 คณะ / ฟังบรรยายพิเศษเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 13 ปี / กิจกรรมนิทรรศการหลักสูตร / กิจกรรมเยี่ยมชมเรือนหมอพร / การแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOCON 2018 ครั้งที่ 3 รอบตัดสิน / การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet of Things : IoT (รอบตัดสิน) และการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Phra Nakhon Flair (ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา) รวมจำนวน 6 กิจกรรม ชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมมากกว่า 10 ชั่วโมง

ในช่วงเย็น เวลา 15.00 – 16.00 น. ท่านอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ที่ประกวดและแข่งขัน ณ โถงอาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1.การแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOCON 2018 ครั้งที่ 3

2.การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet of Things : IoT

3.การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Phra Nakhon Flair (ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา)

ในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากร พร้อมร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2561 มีรางวัลในการจับสลากมากมาย อาทิ สร้อยคอทองคำ ตู้เย็น ทีวี ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อีกนับ 100 รางวัล …บุคลากรผู้ร่วมงานทุกคน จะได้รับของขวัญติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอน

อนึ่ง นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขันฯ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ประเภทฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 5 ชั่วโมงกิจกรรม (แจก AT CODE หลังเสร็จพิธีฯ) และพิเศษ! หากนักศึกษาทำแบบสอบถามครบ 2 ชุด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ประเภทฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มอีก 2 ชั่วโมงกิจกรรม (ทำได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น) รวมทั้งสิ้น 7 ชั่วโมงกิจกรรม

นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ศึกษากำหนดการกิจกรรมจากเว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th และเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน *เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

www.rmupt.ac.th

http://at.rmutp.ac.th

ชมรมดนตรี ในสังกัดองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมชมการประกวดแข่งขันวงดนตรี ในโครงการ “ RMUTP MUSIC FESTIVAL CONTEST 2018 ”

ชมรมดนตรี ในสังกัดองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ทั้ง 9 คณะ

เข้าร่วมชมการประกวดแข่งขันวงดนตรี ในโครงการ “ RMUTP MUSIC FESTIVAL CONTEST 2018 ” เพื่อคัดเลือกวงดนตรีที่ชนะเลิศการแข่งขัน ครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี ในงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “ล้านนาเกมส์” ครั้งที่ 34 จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมชมการประกวด โดย ลงทะเบียนหน้างาน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.30 น.

สำหรับ นักศึกษาเข้าร่วมชมการประกวด ทรานสคริปต์กิจกรรม 3 ชั่วโมง บัณฑิตพึงประสงค์ด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (หลังเสร็จการแข่งขัน)

ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2561 การประกวดเริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

**** มาร่วมชมและเชียร์ ให้กำลังใจวงดนตรีที่ท่านชื่นชอบ ****

***** แล้วพบกันนะครับ *****

ที่มา : ชมรมดนตรี ในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

กิจกรรมวันสถาปนา ม.ราชมงคลพระนคร วันที่สอง 19 มกราคม 2561

กิจกรรมวันสถาปนา ม.ราชมงคลพระนคร วันที่สอง 19 มกราคม 2561

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันของคณะต่างๆ ที่ประกวดแข่งขันในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society ในวันที่สองของการจัดกิจกรรม (19 มกราคม 2561)

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ที่ประกวดและแข่งขัน ในวันที่ 19 ม.ค. 61 ในเวลาประมาณ 15.00 – 16.00 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร จำนวน 6 รายการ ดังนี้

1.การประกวดสุดยอดมัคคุเทศก์ (คณะศิลปศาสตร์) ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี รองฯอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองฯ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล ชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท

2.การแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว หัวข้อ “การท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (คณะศิลปศาสตร์) ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี รองฯอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองฯ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล ชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท

3.การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ : การแกะสลัก “Good Kids for Good Society” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี รองฯอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองฯ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

4.การแข่งขันทักษะการออกแบบเสื้อผ้า Smart RMUTP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี รองฯอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองฯ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท

5.การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี รองฯอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองฯ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

6.การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 หัวข้อ “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา” จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชิงถ้วยประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยประทาน รองฯอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองฯ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดดีเด่น ได้รับโล่รางวัลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กทม. รางวัลยอดนิยม เงินรางวัล 3,000 บาท

อนึ่ง นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขันฯ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ประเภทฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 5 ชั่วโมงกิจกรรม (แจก AT CODE หลังเสร็จพิธีฯ) และพิเศษ! หากนักศึกษาทำแบบสอบถามครบ 2 ชุด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ประเภทฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มอีก 2 ชั่วโมงกิจกรรม (ทำได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น) รวมทั้งสิ้น 7 ชั่วโมงกิจกรรม

และในวันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 61 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย! จะมีกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมอีก 7 กิจกรรม โดยในช่วงเย็น เวลา 15.00 – 16.00 น. โดยประมาณ จะมีพิธีมอบรางวัลและแจกชั่วโมงกิจกรรม นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ศึกษาดูกำหนดการกิจกรรมจากเว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th และเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

www.rmutp.ac.th

http://at.rmutp.ac.th

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา “13 ปี RMUTP” บูรณาการองค์ความรู้ ก้าวสู่ “Digital University”

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา “13 ปี RMUTP” บูรณาการองค์ความรู้ ก้าวสู่ “Digital University”

ขอเชิญนักศึกษา ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 13 ปี “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” วันที่ 18- 20 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับในปีนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้นำนโยบาย Thailand 4.0 และ Digital University มาพัฒนาออกแบบระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้ เพียงนักศึกษาเข้าหน้าเว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th และกรอกรหัสนักศึกษาและกดลงทะเบียน จะพบกับหน้ากำหนดการ กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถตรวจสอบและวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 3 วัน เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและได้กรอก AT CODE แล้ว จะปรากฏเครื่องหมาย 13 ปี ที่มีเครื่องหมายถูกสีเขียว ที่ช่องการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค. 2561 มีกิจกรรมไฮไลท์หลายรายการ อาทิ

  1. พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และงาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society” ในช่วงเวลา 13.00 – 14.30 น. และรับ AT Code ชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับแกน) ภายในงานหลังเสร็จพิธี จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม (1 คน ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง)
  2. พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน รายการต่างๆ ในวันที่ 19-20 ม.ค. 2561 ในช่วงเวลา 15.00 – 16.00 น. และรับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สูงถึงวันละ “5 ชั่วโมงกิจกรรม”
  3. การทำแบบสอบถามออนไลน์ในระบบฯ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จำนวน “2 ชั่วโมงกิจกรรม”
  4. ชมความสามารถของหุ่นยนต์ “น้องอินทนิล” ณ บริเวณรอบโถงอาคารพร้อมมงคล ในช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีกติกาดังนี้

1.โพสต์รูปตนเอง ถ่ายรูปคู่กับหุ่นยนต์น้องอินทนิล ติดแฮชแท็ก #13yRMUTP

2.แชร์รูปลงในโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter Instragram

3.ตั้งค่าเป็น Public (สาธารณะ)

4.แสดงหลักฐานที่บูธทรานสคริปต์กิจกรรม (บริเวณสนามหญ้า ติดกับโถงจัดงานด้านเรือนหมอพร ศูนย์พณิชยการพระนคร) เพื่อรับ AT CODE * 1 คน ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ภายในระยะเวลา 3 วัน

และกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ พิธีถวายสักการะเสด็จเตี่ย / นิทรรศการแนะนำหลักสูตร / เยี่ยมชมเรือนหมอพร / การประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม /การประกวดภาพยนตร์สั้น To be No.1 “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา” (รอบตัดสิน) / การแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOCON 2018 ครั้งที่ 3 / การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet of Things : IoT / การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 (ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา) การแข่งขันสุดยอดมัคคุเทศก์ (ระดับอุดมศึกษา) / การแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว“การท่องเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” (ระดับมัธยม/ปวช) / การแกะสลัก “Good Kids for Good Society” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) / การแข่งขันทักษะการออกแบบเสื้อผ้า Smart RMUTP (ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย) / การแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ เพื่อส่งเสริมในเชิงท่องเที่ยว (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ประชาชนทั่วไป) และ การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Phra Nakhon Flair (ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา)

หมายเหตุ : กรุณาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม และโปรดตรวจสอบตารางเรียนของ นักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

อย่าลืม!!! เข้าใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ยุค 4.0 ง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

http://at.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีตักบาตรงานวันครู ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีตักบาตรงานวันครู ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงาน “วันครู” ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ในพิธี อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 62 รูป และตักบาตรข้าวสารเพื่อนำไปถวายพระภิกษุสามเณร 900 รูป ณ วัดชูจิตธรรมารามและนักศึกษามหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ด้วยจิตศรัทธาจากบุคลากร ม.ราชมงคลพระนครทุกภาคส่วน ได้ร่วมทำบุญในการตักบาตรข้าวสารเป็นจำนวน 3 กระสอบ

ในพิธีการทำบุญตักบาตรวันครูครั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดยพิธีการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และระลึกถึงพระคุณของผู้ที่ได้รับขนานนามว่า “ครู” ทั้งจากอดีต จวบจนปัจจุบัน…

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม มีเอกลักษณ์และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไทย และลวดลายผ้าไทย

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถร่วมแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยทั้งชุด หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการแต่งกายชุดนักศึกษาในทุกวันศุกร์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ศุกร์ละ ๑ ชั่วโมง

อนึ่ง นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะ จากนั้น 9 คณะ จะได้รวบรวมส่งมายังงานทรานสคริปต์กิจกรรมเป็นลำดับต่อไป

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วัฒนธรรมในงานมงคล” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยที่ประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วัฒนธรรมในงานมงคล” และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย

โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วัฒนธรรมในงานมงคล” นั้น จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ซึ่งโครงการการจัดการความรู้ในครั้งนี้ รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ปรากฏในงานมงคลต่างๆ ถ่ายทอดโดยคณาจารย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ แก่ผู้เข้าร่วมงาน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 หัวข้อ ดังนี้

1) อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการผูกผ้าในงานพิธี โดยวิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์สุปัญญา สิงห์กรณ์ และนายภาณุวัฒน์ โสเรรัมย์ (รับสมัครจำนวน 40 คน)

2) อบรมเชิงปฏิบัติการการทำขนมชุดทอง โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ฉวีวรรณ แจ้งกิจ และนางสาวอรรัมภา พันธุ์ทองคำ (รับสมัครจำนวน 25 คน)

3) อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ Presentation ภาพเคลื่อนไหว โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอาจารย์ดลพร ศรีฟ้า และอาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม (รับสมัครจำนวน 25 คน)

4) อบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนทางการเงิน โดยวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์ และอาจารย์บุญญิสา พ่วงเสมา (รับสมัครจำนวน 40 คน)

5) อบรมเชิงปฏิบัติการการรำอวยพรในงานมงคล โดยวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาววันทนา ครุฑจันทร์ จากกองพัฒนานักศึกษา (รับสมัครจำนวน 30 คน)

6) อบรมเชิงปฏิบัติการของชำร่วยจากใจ รังสรรค์ด้วยตัวเอง โดยวิทยากรจากกองศิลปวัฒนธรรม นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม และนายเกศไกรศร แก้วสามารถ (รับสมัครจำนวน 25 คน)

ทั้งนี้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทุกกิจกรรมอบรมฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร 02 665 3777 ต่อ 6235 , 6624 โทรสาร 02 665 3759 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561

ขอขอบคุณที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าทีบัณฑิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น.

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าทีบัณฑิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น.

และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรือง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติตนเองต่อไป พร้อมกับกิจกรรมตลอดทั้งวันในงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ แล้วพบกันนะคะ ^^

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-6653777 ต่อ 6964,6053

***(นักศึกษาลงทะเบียนเวลา 06.30 – 07.30 น.)***

เด็กสื่อสาร-สถาปัตย์ ม.ราชมงคลพระนคร รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561” เข้าพบนายกและรับโล่จากกระทรวงศึกษาธิการ

เด็กสื่อสาร-สถาปัตย์ ม.ราชมงคลพระนคร รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561” เข้าพบนายกและรับโล่จากกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร 2 ราย ได้แก่ นางสาวชนิกานต์ ตุ่มศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ นายธณรัชก์ กระจ่างยุทธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในโอกาสที่นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561” ได้รับเกียรติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อนึ่ง นางสาวชนิกานต์ ตุ่มศิริ เป็นนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลืองานส่วนรวม เป็นนักร้อง นักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ส่วนนายธณรัชก์ กระจ่างยุทธ เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ประเภทกีฬาบาสเก็ตบอล มีผลงานดีเด่น ชอบช่วยเหลืองานกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http//www.rmutp.ac.th