คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา “RMUTP เกมส์” ครั้งที่ ๙

ป้าย 4X1.5m.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา “RMUTP เกมส์” ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เพื่อให้การดำเนินงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส์” ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสนามกีฬาต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย

 

สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ : คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9

มทร.พระนคร จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วย “อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด”

ขอเชิญท่านผู้บริหารทุกหน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร มทร.พระนคร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมส่งทีมเข้าแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ” พระนครเกมส์ ” ในวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา 9.00-15.00 น. ณ บลูโอโบว์ล ชั้น 4 เมเจอร์รัชโยธิน สอบถามเพิ่มเติมและจองทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร โทร.081 904 6003 ID LINE : yutthapoom.s5335

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : ใบสมัคร

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

มทร.พระนครนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ ” บ้านนนทภูมิ “

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางประดิษฐา นาครักษา นำคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ ๑๐ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วม “กิจกรรมสังคมแห่งการเอื้ออาทร ของเครือข่าย ๖ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” โดยการจัดกิจกรรมบันเทิง เลี้ยงอาหารกลางวัน รวมทั้งบริจาคเงิน และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่เด็กพิการ ” บ้านนนทภูมิ” เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 ภาพบรรยากาศ

งานแนะแนวฯ พร้อมตัวแทนนักศึกษา มทร.พระนคร ๙ คณะ ฟังความรู้ “การประกันสังคมสู่สถานศึกษา”

คุณอารีย์ เหมวิมล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ สำนักงานการประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ พระนคร สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาบรรยายความรู้ ” โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา “  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจงานประกันสังคม ๒ กองทุน ความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ให้แก่ตัวแทนนักศึกษา มทร.พระนคร จาก ๙ คณะ ได้มีความรู้เรื่องประกันสังคมและพึงรู้หน้าที่ปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตน ตลอดจนการใช้สิทธิอย่างถูกต้องในระบบประกันสังคม ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต สำหรับช่วงท้ายการบรรยายทางวิทยากรได้จัดกิจกรรมตอบคำถาม พร้อมกับมอบของรางวัลเป็นที่ระลึกแก่นักศึกษาที่กล้าแสดงออกในการตอบคำถามได้หลายคน และท้ายที่สุดของโครงการ นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากรและทีมงานประกันสังคม พร้อมนี้ นางสุดารัตน์ จูงใจไพศาล หัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้รับเกียรติจาก นางสาวมัลลิกา วีระสัย หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บุคลากรงานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร และร่วมถ่ายภาพความสำเร็จของโครงการฯ ดังกล่าว

เพื่อการประชาสัมพันธ์ความเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ” กับกระทรวงแรงงาน ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อม ” คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬา” พระนครเกมส์ ครั้งที่ ๓๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม, คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬา และ กลุ่มครีเอทีฟสร้างสรรค์งานพิธีเปิด-ปิด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์” ซึ่งร่วมกันระดมความคิดเห็นหาแนวทางการจัดการแสดงพิธีเปิด-พิธีปิด โดยการกำหนดลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ ขั้นตอนการนำนักกีฬาเข้าสู่สนาม, ขั้นตอนการเชิญธง, ขั้นตอนการจุดคบเพลิง, ขั้นตอนการแสดง รวมถึงขั้นตอนในส่วนของพิธีปิด เพื่อให้ขั้นตอนพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ และขั้นตอนพิธีปิดการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ และได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง รวมถึงผู้ชมที่จะได้ชมกีฬาฯ ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ทั้งประเทศ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ในความเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ราชมงคล “พระนครเกมส์” ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่กำลังจะมาถึงนี้ ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ภาพบรรยากาศ

ที่มา : งานกีฬา และทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

ภาพบรรยากาศงาน “ สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร ” ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ประมวลภาพ งานทำบุญเลี้ยงพระ แสดงมุทิตจิต และเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “ สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร ” ประจำปี ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ภาพบรรยากาศ

ที่มา  :   ทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่ ๓๑ “ พระนครเกมส์ ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีดูแลงานกีฬา ,ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ในส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ งานกีฬา, งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา, งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ, งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา และงานบริหารทั่วไป  เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “ พระนครเกมส์ ” โดยกองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบในส่วนของการเตรียมการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬา ๔ ฝ่าย  ดังนี้

๑. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน   และเลขานุการ

๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขัน

๓. คณะกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมกีฬา

๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

ทั้งนี้ ในการประชุม ประธานฯ ยังได้เพิ่มเติมและติดตามงานในส่วนของ Transcript กิจกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่กองพัฒนานักศึกษาได้พัฒนาและเริ่มใช้ในปีการศึกษานี้ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

 

ที่มา :  งานกีฬา และทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

เริ่มแล้ว คณะกรรมการกีฬาฯ ประชุม จัดทำแผนงานฝ่ายกองเชียร์และแปรอักษร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ ๓๑

คณะกรรมการกีฬาฯ ประชุม จัดทำแผนงานฝ่ายกองเชียร์และแปรอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาฯ  พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการบริหารกีฬาฯทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมการประชุมระเบียบการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนงานฝ่ายกองเชียร์และแปรอักษร กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑  “ พระนครเกมส์ ” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับการจัดทำแผนงานนี้

โดย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ฝ่ายกองเชียร์และแปรอักษร ด้านฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ศึกษาดูสถานที่จัดการแข่งขันและรวบรวมสรุปในการประชุมฯ ดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๒ (ห้องสัญจร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

 

ทีมข่าว กองพัฒนานักศึกษา

ภาพกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรม” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นำทีมโดย กองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกว่า 70 คน เข้าร่วมงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2557

ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ” ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม เทิพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ” โดยมีการแสดงของทั้ง 9 ราชมงคลอีกด้วย

ทั้งนี้ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ยังเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ 2 และวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมตะโกทราย1 อาคาร 35 ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละปัญหาของนักศึกษาและสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลที่ดีขึ้นในแต่ละโครงการ

ขอบคุณภาพถ่ายจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2557

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด “พิธีไหว้ครูประจำปี 2557” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพานิชการพระนคร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 9 คณะเข้าร่วม
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น ในเรื่องของการเรียน แต่งกายดีเด่น บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย/สังคม รวมไปถึงนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 10 อีกด้วย

ขอบคุณภาพถ่ายจาก กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร