มทร.พระนคร จิตอาสาทำความดี ถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวฑฺฒนมหาเถร) ทรงมีพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยรัฐบาล จัดพิธีเฉลิมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า ตั้งแต่พิธีทำบุญตักบาตรพระ ๒๐๐ รูป ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมพิเศษทั้งการร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล การเสวนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป เพื่อเทิดพระเกียรติ    ซึ่งประชาชนที่เดินทางไปลงนามถวายพระพร จะได้มีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการพระชันษา ๑๐๐ ปี พระสังฆบิดร ที่อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย รวมถึงสักการะพระพุทธสถานสำคัญ 9 แห่ง ภายในวัดบวรนิเวศวิหารด้วย

ในการนี้ นายชัยธวัช ตุ่มมะ ผู้ช่วยอธิการบดี , นายธีรพล ชมชื่น นักวิชาการศึกษางานกิจกรรมนักศึกษา และตัวแทนคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมจิตอาสาแจกภาพที่ระลึกฯ ตั้งแต่วันที่ ๑-๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ อาคารนิทรรศการพระประวัติฯ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

พันเอกหญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้  นายธีรพล ชมชื่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และ นายถิรเดช โจซิ้ม ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        ได้นำพวงมาลัยบัวจากผ้าไหม ทูลเกล้าฯ ถวาย พันเอกหญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ     พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานวันเยาชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ นี้ด้วย

๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๕

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ๙ ราชมงคล

และกิจกรรม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๕

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

และการแสดง “สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล” ของนักศึกษา ที่เป็นนักแสดง ๙ คณะ

 

   

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 8

ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 16.30 น.

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๑ พรรษา มหาราชินี

๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๑ พรรษา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๖

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

จัดกิจกรรม พิธีสงฆ์ และพิธีอาศิรวาทราชสดุดี ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ในวันที่ ๙,๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

ณ หอประชุม D-hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร และมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พิธีอศิรวาทราชสดุดี  วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

 

ภาพกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษา ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และจุุดเทียนชัยถวายพระพร  วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

กิจกรรมงานถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมงานถวายเทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

 

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 7.00 น. – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3

อาคารอเนกประสงค์  คณะบริหารธุรกิจ