ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย–30 มิ.ย. 57 รับสมัคร ณ คณะที่เปิดรับ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือ โทร 02-665-3777 ต่อ 6409 , 02-281-9877

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

 

job 001

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการจัดตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 4-6 สิ่งหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ โดยแบ่งวันเวลาตามกำหนดการ โดนนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ตามที่ขึ้นให้

 

สามารถเข้าดูได้ที่นี่ : 

กำหนดการตรวจโรคและเอ็กซ์เรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการตรวจโรคและเอ็กซ์เรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ภาพบรรยากาศคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนศรียาภัย (โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร) ศึกษาดูงานการบริหารกิจการขององค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มทร.พระนคร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับการดูงานของโรงเรียนศรียาภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 10 ให้การต้อนรับ คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนศรียาภัย (โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร) ได้จัด “ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย ” ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานการบริหารกิจการ ขององค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557

โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดการต้อนรับและนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ต่อจากนั้น ได้นำคณะครู คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย เข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์สักทอง ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเทวรูปองค์อมรินทราธิราช บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สักทอง แห่งนี้

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนา “ แกนนำนักศึกษา ” ประจำปีการศึกษา 2557

ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ได้แก่ นายพีรพล พุกโหมด นายกองค์การนักศึกษา นางสาววชิราภรณ์ สุรพงศ์วาณิชกุล ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ และ นางสาวเจนจิรา ใจโต ผู้ช่วยเลขานุการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการสัมมนา “ แกนนำนักศึกษา ” เรื่อง “ กิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” จัดโดย คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้ “ สังคมพหุวัฒนธรรม ” หลากหลายสถานที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หมู่บ้านญี่ปุ่น, หมู่บ้านโปรตุเกส, วัดท่าการ้อง และชุมชนมุสลิม เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมระดมความคิด “ รูปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อขยายผลการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมแก่นักศึกษา ” ทำให้ผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมจากหลายสถาบัน ในระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ “ สังคมพหุวัฒนธรรม ” ของความเป็น “ พลเมืองไทย ” ในสังคมโลกได้ดีมากขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพบรรยากาศ ผู้นำนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้ง ผู้นำนักศึกษาขององค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมฟังการบรรยาย “โครงการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการนำระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาสู่ระดับสากล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 12.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 3503 ชั้น 5 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร Staff Recreation ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัคร STAFF RECREATION เพื่อทำหน้าที่นำกิจกรรมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดอบรมวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พานิชยการพระนคร (นางเลิ้ง)

สนใจสามารถติดต่อได้ที่ : กองพัฒนานักศึกษา พี่เป้ โทร.083-1114423 และ พี่ปู โทร.0814304658

001

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาข้อเรื่อง “ ดนตรี กีฬา งานอดิเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถในการทำงานได้หรือไม่ ”

นำทีมโดย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางประดิษฐา นาครักษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมการฟังสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ ดนตรี กีฬา งานอดิเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถในการทำงานได้หรือไม่ ” โดยผลงานวิจัยทางวิชาการชิ้นนี้เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล JOBTOPGUN และ Superresume ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.30 – 11.30 น. ณ Centara Grand & Bangkok Convention Center ชั้น 22 Central World

 

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตะบูนบานรีสอร์ท

นำทีมโดย กองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนานักศึกษา และศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน สำหรับนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปรการศึกษา 2557

ประมวลภาพกิจกรรม

ขอบคุณภาพจาก : งานกิจการนักศึกษา

ภาพกิจกรรมนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เก็บตกภาพกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ในหัวข้อเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงตามรอยพ่อหลวง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกิจกรรมจะประกอบไปด้วย

– การฟังบรรยายจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ พันโท ผดุง โพธิ์ชู และทำกิจกรรมร่วมกัน ในช่วงเช้า

  • ชมอาคารนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ชมอาคารนิทรรศการงานศิลปาชีพ
  • ชมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
  • ชมการจักสานหมวกด้วยทางมะพร้าว
  • ชมการทำอิฐบล๊อกประสาน
  • ชมการเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร
  • ชมการทำถังหมักก๊าซชีวภาพ
 – การลงมือปฏิบัติจริงในช่วงบ่ายเป็นต้นไป
ภาพถ่ายจาก : กองพัฒนานักศึกษา