ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมกิจกรรมราชมงคลพระนคร นัดพบสถานประกอบการ …ฟันธง! ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณภาพ มีงานทำ…แน่นอน!

IMG_2789

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง คณบดี คณาจารย์ บุคลากรสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษาฯ  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 และในภาคบ่าย มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีกิจกรรม “ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ” โดยเชิญผู้ประกอบการจากบริษัทชั้นนำ ระดับแนวหน้าของประเทศไทยเข้าร่วมออกบูธกว่า 80 บริษัท มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น บริการทดสอบความถนัดด้านวิชาชีพ นิทรรศการตำแหน่งงานว่าง บริการให้คำปรึกษาและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ หวังผลักดันให้บัณฑิตคุณภาพที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ พร้อมก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทยทุกคน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 2,890 คน โดยมีการแสดงในพิธีเปิดชุด “พระคุณที่สาม-คนเก่งคนดี-วันหนึ่งวันนี้” ได้รับเกียรติจากคุณธิติ ชนะชัย ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้นำการแสดงโชว์ สามารถสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 กล่าวรายงานและให้สัมภาษณ์ในการจัดงานดังกล่าวว่า สำหรับในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ 1,218 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 185 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 98 คน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 144 คน รวมนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันแรก จำนวนทั้งสิ้น 1,645 คน โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพร่วมเสวนาเรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จ” ได้แก่

– ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
– คุณทนงศักดิ์ คงใจดี ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Assistant Director บริษัท โซนิกส์ ยูธ 1999 จำกัด
– คุณวิชัย สีหาพรหม ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งCreative in Policy Research and Development Institute Foundation(PRI)
– คุณอาทิตย์ เทพทุ่งหลวง ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบสิ่งทอ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมการออกแบบ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งDesigner บริษัท โขมพัสตร์ จำกัด

โดยการเสวนาครั้งนี้ คุณเอกลักษณ์ สีสุกใส ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกาศข่าวเช้าอมรินทร์ทีวี และคุณชุตินาฏ พงษ์ทองวัฒนา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ผู้สื่อข่าว MONO 29 เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และได้รับความร่วมมือจากคุณเสาวลักษณ์ วิมุทศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด มาให้คำแนะนำในเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานอีกด้วย

สำหรับในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 196 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 430 คน คณะศิลปศาสตร์ 233 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 330 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56 คน รวมนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,245 คน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพร่วมเสวนาเรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จ” ได้แก่

– ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ สร้อยทองคำ ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้านการจัดงาน/การฝึกอบรม
– คุณเชฏฐ์ภูชิชย์ เถกิงศักดิ์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันตำแหน่ง Chef de cuisine และผู้จัดการ food innovation ที่บริษัท CPF (Thailand) Public Company Limited.
-คุณเตวิทย์ ทองอ่อน ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมปัจจุบันดำรงตำแหน่งSupervisor Conciergeที่ Marriot Executive Apartments Sukhumvit Park.
– คุณบัณฑิต ปานรักษา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหการ-เครื่องมือกล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท BPN Tools Vision จำกัด
– คุณพูนเพิ่ม เพ่งจินดาวงศ์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งSystems Engineer ที่บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
– คุณวิศรุต กองเขน ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าความปลอดภัย บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดยการเสวนาครั้งนี มีอาจารย์นเรศ กันธะวงค์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และคุณชุตินาฏ พงษ์ทองวัฒนา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ผู้สื่อข่าว MONO 29 เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และได้รับความร่วมมือจากคุณเสาวลักษณ์ วิมุทศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด มาให้คำแนะนำในเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน

“…นักศึกษาที่เข้าร่วม “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” และ “ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ” ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นให้กับนักศึกษา จะได้ทราบแนวทางในการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมในแบบอย่างบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ เป็นคนเก่งและคนดี เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติในภายภาคหน้าต่อไป

“…ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง และพร้อมที่จะเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินชีวิตต่อไป การจะกระทำสิ่งใด รวมทั้งการดำรงชีวิตที่ดีนั้น จะต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยอาศัยความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง จะอาศัยความรู้เพียงอย่างเดียวหาได้ไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน นับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างฉลาด และนำความคิดเห็นนั้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเนื่องจากปี 2558 ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (ASEAN Economic Community) จึงขอให้นักศึกษาทุกคนพัฒนาตนเองในด้านภาษาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองให้สามารถแข่งขันกับบุคลากรในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ ดังคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ คุณลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้(Keenness) สู้งาน (Determination) เชี่ยวชาญเทคโนโลยี (Technological Expertise) มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้มีคุณธรรม และรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอให้นักศึกษาพัฒนาคุณสมบัติดังกล่าวและหมั่นเพิ่มพูน ฝึกฝน เพื่อจะก้าวเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่ตนปรารถนา และขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในอนาคตสืบไป…” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง ในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำของที่ระลึกแจกว่าที่บัณฑิต คือแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา (Power Bank) ความจุแบตเตอรี่ 10,000 mAh สำหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือ สมาร์ทโฟน เช่น IPhone Ipad Samsung และ Tablet ต่างๆ ใช้เวลาการชาร์จ 9-10 ชั่วโมง คุณภาพแบตเตอรี่เกรด A ลิเธียม โพลิเมอร์ (Lithium Polymer) ปลอดภัย น้ำหนักเบา 200 กรัม เช็คสถานะแบตเตอรี่โดยการกดปุ่ม มี LED สำหรับเช็คสถานะไฟที่เหลือ สีน้ำเงิน บอกสถานะ แบตเตอรี่ 4 ดวง เมื่อไฟแบตเตอรี่ เหลือ 25% 50% 75% และ 100% โดยมีความโดดเด่นแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สกรีนโลโก้ RMUTP และข้อความ “นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย” นางสาวมัลลิกา วีระสัย หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กล่าวเพิ่มเติม

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร…จัดงาน “ สืบสานมหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น ” 19 เมษายน ศกนี้ เน้นนโยบายประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง

13015349_1327147323969134_3430201613715460646_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมสืบสานประเพณีไทย คลายร้อนด้วยการ “รดน้ำแบบประหยัด-ต้านภัยแล้ง” และรักษาขนบโบราณ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ พบปะสังสรรค์คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ชมรม มทร.พระนครอาวุโส พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรม “ราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ณ หอประชุม D-Hall และลานกิจกรรม ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 7.30 น. พิธีสงฆ์ ร่วมถวายภัตตาหารเช้า โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมพระสงฆ์ 9 รูป จากนั้น สั่งสมบุญกับกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เวลา 9.30 น. – 10.30 น. เชิญสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโสร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ชมรม มทร.พระนครอาวุโส ภายในหอประชุม D-Hall ส่วนภายนอกบริเวณลานกิจกรรม เชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยชมรมศิลปะการแสดง องค์การนักศึกษา และร่วมชมร่วมเชียร์นักศึกษา ในการประกวดเทพีสงกรานต์ – หนุ่มลอยชาย และการประกวดก่อเจดีย์ทราย โดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ลานกิจกรรม (ลานอิฐแดงเดิม)

ในเวลา 10.30 – 12.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ และขอพรผู้อาวุโส ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน แบบเมนูต้นตำรับไทย อาทิ ขนมจีนน้ำพริก-น้ำยา-แกงไตปลา สูตรหลังวัง ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต/มดดำ ผัดไทยจันทบูรณ์ ขนมครกวังหลัง ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย แแกงไก่ไข่พะโล้ป้าเม้า ทอดมันคุณแป้ง ข้าวเหนียวไก่ทอด หกดาว ส้มตำยกครก บัวลอยไข่หวานคุณนาย ลูกชุบชาววัง ขนมถ้วยโบราณ ลอดช่องสิงคโปร์ สปอนเซอร์น้ำอัดลมจากเอส และสปอนเซอร์น้ำเปล่า มทร.พระนครจากมหาวิทยาลัย ณ หอประชุม D-Hall ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สมัครเข้าประกวดเทพีสงกรานต์ หนุ่มลอยชาย และประกวดก่อเจดีย์ทราย ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 081 904 6003 ไอดีไลน์ : yutthapoom.s5335

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดงานฉลอง ๗๐ ปีครองราชย์ และวโรกาส ๙๐ พรรษามหาราชา ประกาศ”พร้อม!” ในพิธีรับคฑาวัฒนธรรมเตรียมเป็นเจ้าภาพ งาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙ ในเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๐

 

12961389_1323041494379717_3497306204317413275_o

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง ๙ คณะ ชมรมต่างๆ และคณะนักแสดงของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม ๙ ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘ ได้รับเกียรติจาก นายประยูร รัตนเสรีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ “ราชมงคลเก้าดำรงวงศ์จักรี น้อมภักดีศรีวัฒนธรรม” การสาธิตด้านวัฒนธรรมของแต่ละ มทร. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาโดยองค์การนักศึกษาทั้ง ๙ มทร. งานเลี้ยงต้อนรับฑูตวัฒนธรรม และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง จาก ๙ มทร. ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบ “คฑาวัฒนธรรม” เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าวในปีถัดไป จาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ และส่งมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ตามลำดับ

ในการนี้ ม.ราชมงคลพระนคร เคลื่อนขบวนฑูตศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีรับตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพอย่างสมเกียรติ พร้อมจัดการแสดงชุด Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานปีถัดไป และจัดแสดงละครทวิภพรีสเตท์ ได้อย่างยิ่งใหญ่และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ในเรื่องนี้ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา ๙ มทร. และกิจกรรม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ในครั้งที่ ๙ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ และขอเชิญชวนชาวราชมงคลทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” เป็นการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา ในปี ๒๕๖๐ โดยจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นการจัดแสดงละครเวที และ/หรือ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ “Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง สร้างกระบวนการเรียนรู้ ค้นคว้า เรียนรู้ และซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี และสามารถนำมาสื่อสารแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรูปแบบของละครเวทีและ/หรือการแสดงทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและมั่นใจในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานในปีหน้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนสำคัญในการสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย ภายใต้แนวคิดสำคัญดังกล่าวคือ “เสียงแห่งความจงรักภักดี จากหัวใจของชาวราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง” รศ.สุภัทรา กล่าวทิ้งท้าย

จากนั้น เป็นการเสนอผลงานศิลปวัฒนธรรมโดย ม.ราชมงคลพระนคร นำเอาบทละครเพลงชั้นดี เรื่อง “ทวิภพ เดอะมิวสิคัล รีสเตท์” ประกอบฉาก แสง สี เสียง เพลงประกอบ เสื้อผ้าต่างๆ จัดทำอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ผูกเรื่องสอดรับโดยเลือกนำเอาองค์ประกอบเด่นที่สอดแทรกแนวความคิดด้านการรักชาติรักแผ่นดิน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังรวบรวมศาสตร์และศิลป์จากวิถีชีวิตของชนชาวสยามในสมัยโบราณ การละเล่นต่างๆ ศิลปวัฒนธรรม การกิน การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ การแต่งกาย มารยาท การพูดจา ฯลฯ มาเรียงร้อยเรียบเรียงให้เป็นบทละครเดอะมิวสิคอล ผ่านบทเพลงประกอบดนตรีอันแสนไพเราะ โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการทางการแสดงอย่างเป็นระบบ ใช้หลักทฤษฏีการแสดงในการฝึกฝนการแสดง เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาแนะนำ กระบวนการจัดทำฉาก แสง สี เสียง ซึ่งจัดทำโดยนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ทั้งสิ้น นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในด้านที่ตนเองมีความสนใจชื่นชอบ และแสดงศักยภาพออกสู่สายตาประชาชนและชาวราชมงคลทั่วประเทศ เป็นการแสดงปิดท้ายของการจัดงานดังกล่าว

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร้องไชโย! หลังคว้าถ้วยเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศการประกวดวงลูกทุ่ง และชนะเลิศนักร้องชาย จากงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘ ณ ดินแดนกรุงเก่า

12987057_1323350194348847_8533930610385316467_n

13015188_1323350247682175_1362149758467288788_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผย หลังร่วมพิธีรับ “คฑาวัฒนธรรม” พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙ ในปีหน้า ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร…ว่า

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและทีมงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประกวดจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ การประกวดนักร้องลูกทุ่ง และการประกวดวงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ชิงถ้วยเกียรติยศของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมเงินรางวัลกว่า ๕,๐๐๐ บาท

ผลการประกวด นักร้องลูกทุ่งชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีผู้ขับร้อง คือ “นายชนะชัย ทองประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดยขับร้องเพลงเร็ว “ชวนน้องแต่งงาน” และเพลงช้า “วอนพ่อตากสิน” ชนะใจกรรมการด้วยคะแนนท่วมท้น

ส่วนทีมนักร้องลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ผลการประกวด ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดยใช้เพลงช้าในบทเพลง “สวรรค์ปลายนา” และเพลงเร็วในบทเพลง “คิดถึงบ้านเกิด” ได้รับถ้วยเกียรติยศ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท โดยตลอดระยะเวลาการแสดง สามารถเรียกเสียงฮาและเสียงปรบมือจากผู้ชมได้ตลอดเวลา สร้างความประทับใจก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ม.ราชมงคลพระนคร

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ฝ่ายกิจการนศ. ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศ ชูธง “วิชาการ นำ…กิจกรรมเสริม” ยกย่องคนเก่งวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพ …อธิการบดีย้ำชัด จัดเงินเตรียมอัดฉีด หวังกระตุ้นดันนักศึกษาพัฒนาวิชาการ ควบคู่การทำกิจกรรม

12957448_1324633287553871_3833022330302572569_o

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เตรียมมาตรการและหลักเกณฑ์รองรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีผลงานความสำเร็จ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้าน “วิชาการและวิชาชีพ” หลังจากประสบความสำเร็จในการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ด้านกีฬาและกิจกรรมซึ่งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์นอกชั้นเรียนให้กับนักศึกษา เติมเต็มคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ จนครบทุกด้าน อันได้แก่ วิชาการ วิชาชีพ กีฬา นันทนาการ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม จิตอาสา จิตสาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์

ในเรื่องดังกล่าวนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เตรียมจับมือฝ่ายวิชาการ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างระบบที่มีชื่อว่า “RMUTP STARS” เพื่อบันทึกผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลการประกวดแข่งขัน ของนักศึกษาทั้ง 9 คณะ แยกรายคณะและสาขา เพื่อเป็นระบบที่รองรับผลงานตลอดปีของนักศึกษาราชมงคลพระนคร ตอบโจทย์ตัวชี้วัดในการรวบรวมผลงานของนักศึกษาจำแนกรายสาขาของทุกคณะ อีกทั้งเป็นระบบที่สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงทั้งในด้านวิชาการและด้านกิจกรรม จากนั้นในทุกๆ ต้นปีพุทธศักราช หลังจบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ราวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยจะมีกำหนดจัดงาน “RMUTP STARS NIGHT” เพื่อขอบคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการยกย่องให้เกียรติ และมอบเงินรางวัลอัดฉีดให้กับนักศึกษา ที่ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ กีฬา และกิจกรรมนักศึกษา โดยขณะนี้อยู่ในขั้นการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ รายละเอียดความคืบหน้า เมื่อระบบ RMUTP STARS และหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วเสร็จ จะได้ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และนักศึกษาทราบ ในลำดับต่อไป

“มหาวิทยาลัย ขอยืนยันว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับนักศึกษา เพราะ นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในด้านวิชาการ ต้องเน้นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพอย่างแท้จริง เชื่อมั่นว่า ระบบ RMUTP STARS ที่จะนำมาใช้ จะสามารถกระตุ้นเสริม ให้เกิดการพัฒนาในวงวิชาการและวิชาชีพเพิ่มขึ้น หลังจากที่มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จจากระบบทรานสคริปต์กิจกรรมและการพัฒนาด้านกิจกรรมกีฬา อย่างแน่นอน” รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวทิ้งท้ายอย่างมั่นใจ

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร แสดงศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรี …จับมือ สกอ. ส่งนักศึกษา “ไทย – จีน – ภูฏาน” ร่วมจัดกิจกรรมและการแสดงในงาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข” พุ่งเป้า “สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม”

12963490_1321340071216526_2923381990920071590_n

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการแสดงในงาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข” ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร และชมรมดนตรี มทร.พระนคร ได้นำทีมนักแสดง และนักดนตรี ซึ่งเป็นนักศึกษาจากทั้ง ๙ คณะ แสดงศักยภาพทางด้านการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย และดนตรี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนทั่วไป นำทีมโดย นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฯ รับผิดชอบในส่วนของชมรมศิลปะการแสดงฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ รับผิดชอบในส่วนของชมรมดนตรี โดยมีการแสดง จำนวน ๑๕ ชุด การแสดงดนตรี จำนวน ๕ รอบ ใช้นักแสดงและนักดนตรีกว่า ๕๐ ชีวิต จัดการแสดงตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. การแสดงดังกล่าวได้แก่ เปิดวงโปงลางและรำนางไห รำบายศรีสู่ขวัญ มโนราห์บูชายัญ ตาลีกีปัส พลายชุมพล ระบำดอกบัว (นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากราชอาณาจักรภูฏาน) ร้องเพลงภาษาจีน (นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน) โขน…ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ฟ้อนผาง ฟ้อนแพน รำโก๋ยมือ กีปัสเรนัง เซิ้งตังหวาย เซิ้งกะโป๋ และการแสดงดนตรีและร้องเพลง สลับกับการแสดงตลอดวัน

นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า ในกิจกรรมดังกล่าว ใช้การบริหารจัดการด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรี โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการทุกขั้นตอน ฝึกประสบการณ์ในการทำงาน การตัดสินใจ การวางแผน การฝึกซ้อม การตัดต่อเพลง การแต่งกาย การแต่งหน้า การเล่นดนตรี เพื่อการแสดง และการประสานงานจริงทุกขั้นตอน เป็นต้น นับเป็นความภาคภูมิใจ และประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความสามารถเต็มศักยภาพ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมๆไปกับการพัฒนาจิตใจ ฝึกจิตสาธารณะจิตอาสา และมีส่วนสร้างสรรค์สังคม ผ่านการทำกิจกรรมระหว่างเรียน

สำหรับงาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าจากผลงานของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น ๓ แนวคิด ได้แก่ สินค้าราคาถูก สงกรานต์ แบ็คทูสคูล และกิจการการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อาทิเช่น การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงดนตรี ร้องเพลง เป็นต้น เพื่อให้ความบันเทิงสำหรับผู้ที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยสินค้า และพักผ่อน ณ ตลาดคลองผดุงฯ ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเทศกาลงานสงกรานต์มีการกำหนดจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่อีกด้วย” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร กล่าวเสริม

อนึ่ง การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ขอนำนักศึกษาที่เป็นนักเรียนนาฏศิลป์ไทย ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบนาฏสานศิลป์ มทร.พระนคร” ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมเพื่อแสดงผลงานทางการศึกษา โดยมีนักศึกษาจากทั้ง ๙ คณะ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน และประเทศภูฏาน ร่วมการแสดงด้วย โดยกิจกรรมการฝึกอบรมฯ มีทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ มีกำหนดฝึกอบรมทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า ๕๐ คน ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง และชมรมดนตรี ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

“ชาติอาชา”…ผงาด! จับมือราชมงคลพระนคร จัดงานสงกรานต์ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์ หลักสูตร วปอ.มส. สุดประทับใจ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และทีมคณาจารย์/นักศึกษา โชว์ศักยภาพฝีมือร้อยมาลัย จัดพานดอกไม้พร้อมน้ำดื่มสมุนไพร สูตรชาววัง “ตำรับโชติเวช” ในงานสงกรานต์ของผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร วปอ.มส.รุ่น 7 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

ทั้งนี้ กลุ่มชาติอาชา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานดังกล่าว โดยท่านอธิการบดีและสมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย เน้นความประหยัดและเรียบง่าย แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายแห่งขนบประเพณีตามธรรมเนียมนิยมแบบไทยอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยทีมงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดดอกไม้สำหรับพิธีรดนำ้าสงกรานต์…พร้อมปรุงน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาทิ น้ำกระเจี๊ยบ นำ้ลำไย นำ้ตะไคร้อัญชัญ สูตรต้นตำรับ “โชติเวช” และชมรมดนตรีของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ จัดวงดนตรีพร้อมนักร้อง (นักศึกษา) มอบเสียงเพลงไพเราะตลอดงาน

อนึ่ง พิธีการสำคัญคือ การรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์ทั้ง 10 ท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาท จัดประมวลความรู้และประสบการณ์ให้แก่ ผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในทุกวงการ ตามหลักสูตรผู้นำของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมาอย่างต่อเนื่อง

…ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นขนบธรรมเนียมแบบไทยที่จัดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อย และขอขมาลาโทษ ที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไป

สิ่งที่ต้องนำไปในพิธีรดน้ำดำหัวคือ น้ำอบน้ำหอม น้ำเกสรดอกไม้หรือน้ำส้มป่อย พร้อมทั้งพานข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียน และอาจมีของขวัญเล็กๆน้อยๆ ไปมอบแก่ท่านด้วย ผู้ไปดำหัวจะกล่าวคำขอขมาลาโทษ และอวยพรให้ท่านผู้ใหญ่มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

จากนั้นจะนำขันใบเล็กตักน้ำหอมน้ำปรุงโรยด้วยกลีบดอกไม้ มารดลงบนฝ่ามือของผู้ใหญ่ จากนั้น ผู้ใหญ่ก็จะนำน้ำนั้นขึ้นลูบศีรษะผู้น้อยเป็นการยอมรับคำขอขมา แล้วกล่าวให้ศีลให้พร เป็นอันเสร็จพิธี…

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงมุทิตาจิต พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ๕๓ ปี …๕ เมษายน ๒๕๕๙ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะภาค ๑๔ และเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

12924322_1319917528025447_9057135050186415333_n

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย พร้อมตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ๕๓ ปี …๕ เมษายน ๒๕๕๙ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะภาค ๑๔ และเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำหน้าที่ฝ่ายประสานงานด้านปฏิคมให้การดูแลต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งรับผิดชอบโดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมนำทีมผู้นำองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจาก ๙ คณะในสังกัดมหาวิทยาลัย ดูแลต้อนรับแขกผู้มีเกียรติพร้อมอำนวยความสะดวกภายในงาน ด้านคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และออกร้านอาหารบริการแก่ผู้เข้าร่วมงานตลอดงาน ดังกล่าวด้วย

สำหรับประวัติ พระเทพคุณาภรณ์ ท่านมีนามเดิมว่า โสภณ พุ่มพวง เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ตรงกับขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีเถาะ ณ บ้านกาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร (พระอารามหลวง) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๑๕ ปี และดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๔ กรุงเทพมหานคร ในเขตปกครองจังหวัด นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร รวม ๔ จังหวัด

…กว่า ๑๕ ปี แห่งการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ของพระเทพคุณาภรณ์ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถ ผสมผสานกับประสบการณ์ที่มุ่งมั่นพัฒนาพระอาราม และบริหารกิจการพระศาสนา โดยเฉพาะการพลิกฟื้นวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ให้สมกับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญ สร้างความเจริญแลงดงาม จนได้รับการยอมรับจากบุคคลในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะสาธุชนผู้ใจบุญและประชาชนในบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระอารามที่ให้ความเคารพรักและศรัทธาอย่างที่สุด

ปัจจุบัน วัดเทวราชกุญชร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาณาเขต ทิศเหนือติดกับถนนศรีอยุธยา ตอนโค้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาและเขตท่าวาสุกรี ทิศใต้ติดกับปากคลองผดุงกรุงเกษม และตลาดเทวราชของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทิศตะวันออกติดกับถนนศรีอยุธยา และตลาดเทวราชของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและเขตอภัยทานท่าน้ำวัดเทวราชกุญชร ที่ดินที่ตั้งวัดมีจำนวน ๒๐ ไร่ และยังมีที่ธรณีสงฆ์แปลงที่แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๙๐๒ ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมทำบุญในกิจการต่างๆ เพื่อสืบทอดพระศาสนา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๖๒๘๗๐๒๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑๖๑๙๕๙๕๕

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ๙ คณะ ครัั้งที่ ๓/๒๕๕๙

12970335_907758429322846_979044990_o

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมการประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลระนคร

นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพรไทย

12936555_1317886134895253_3503495854143225670_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริ กิจกรรมที่ 3 วิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพรไทย โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ บริเวณหน้าหอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

ในการนี้ นักศึกษาและบุคลากรจากทุกคณะ จำนวน 100 คน ได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี ชุมชนพึ่งพาตนเองและอนุรักษ์สมุนไพร โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการอุปโภคบริโภค ลดรายจ่าย และสร้างรายได้จากการจำหน่ายพืชสมุนไพรสำหรับใช้ในการผลิตยาสมุนไพรไทย

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยนายสมัย คุณสุข ประธานที่ปรึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ก่อนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือปฏิบัติวิธีการแปรรูปสมุนไพร ประกอบด้วยการทำลูกประคบ การทำยาหม่อง และการทำยาดมส้มโอมือ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

จากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ณ อาคารสถาปัตยกรรมวิคตอเรีย สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เมื่อปี พ.ศ. 2442 และได้ใช้รับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประพาสมณฑลปราจีนบุรี ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าว ตั้งอยู่ในเขตโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลประจำจังหวัดปราจีนบุรี โดยอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เป็นศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับตำรายาไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี

“แม้ว่าปัจจุบันจะมีความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี แต่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทย ถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ที่นักศึกษาจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อนำไปปรับใช้ในวันข้างหน้า เป็นการบูรณาการความรู้สมัยใหม่กับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะทำให้นักศึกษามีความสมบูรณ์พร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีทั้งภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยให้มีการใช้อย่างยั่งยืนสืบไป” ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวทิ้งท้าย

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร