งานแนะแนวฯ อบรมแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์

08

กองพัฒนานักศึกษา โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้จัด ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ “ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีกระบวนการความรู้ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก และสามารถเป็นแกนนำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือเอื้ออาทรผู้อื่น และมีจิตอาสา จิตสาธารณะ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษารุ่นน้อง ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องR101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ที่มา   :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากร

11748652_844803475605956_1485887695_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ด้วยการจัดหลักสูตร “Adobe Photoshop CS6” หวังสร้างสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากร ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มีความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และตามติดความทันสมัยของเทคโนโลยี โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลางในการพัฒนาดังกล่าว

อนึ่ง สำหรับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี ได้รับความร่วมมือจากทีมงานคุณภาพของสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมปั้นผู้นำนักศึกษาระดับคุณภาพ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้นำนักศึกษา ระดับคณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้นโยบาย “นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือหัวใจของประเทศ” โดยเนื้อหาการฝึกอบรมเน้นบทบาทการเป็นผู้นำ การฝึกบุคลิกภาพ การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ ที่สำคัญคือการเข้าค่าย English Camp เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 นี้ เมื่อ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

” เพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11 ” สร้างความภาคภูมิใจ กับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

11120907_838715572881413_460528256_n

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวทัศวรรณ อู้ย้ง บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำทีมนักศึกษา “โครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11 “ จำนวน 13 คน เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2558 ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง ได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยมี รองอธิการบดี Prof.Zhou Wang เป็นประธานในพิธีต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย และผู้บริหารคณาจารย์จากคณะภาษาต่างประเทศให้เกียรติร่วมในพิธีต้อนรับครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11 ในโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ได้นำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาจีน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย อาทิ การไหว้แบบวัฒธรรมไทย การเรียนนาฎศิลป์ไทย และนักศึกษาไทย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน อาทิ การเรียนภาษาจีน การเขียนพู่กันจีน การชงน้ำชาในวัฒนธรรมจีน เรียนรู้เทคนิคการปั้นน้ำตาล และการรำมวยไทเก็ก เป็นต้น ทำให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนของไทยและนักศึกษาของจีน ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในด้านวัฒนธรรมของทั้ง 2 แผ่นดิน ผ่านโครงการนี้ ซึ่งทั้ง 2 สถาบัน ได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี จัดโดย งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

อธิการบดี มทร.พระนคร ” มอบเกียรติบัตรนักศึกษาบาหลี ” โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย “

11694257_839458289473808_490548559_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ใน “โครงการ Intensive Thai Language and Culture for Bali State Polytechnic students โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย จากวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค ประเทศอินโดนีเซีย “ ซึ่งนักศึกษาบาหลีจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และภาคปฎิบัติ ในส่วนของวัฒนธรรมไทย ได้แก่ เทคนิคการฝึกพูดภาษาไทย, การเรียนนาฎศิลป์ไทย, ฟังบรรยายหัวข้อ Do’ and Dont’s & Thai Manners, การเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์, ทัศนศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย ชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม และฝึกทำอาหารไทย เป็นต้น โดย ทีมวิทยากรรับเชิญที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี, ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.พัชนี มานะวานิชเจริญ, อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา และคุณชรัมภ์ ประคองทรัพย์ จัดระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ มอบเกียรติบัตรเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : ผู้ช่วยอธิกรบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

งานแนะแนวฯ สร้างสรรค์ “ ค่ายผู้นำนักศึกษา มทร.พระนคร เพื่อก้าวสู่…ทศวรรษที่ 2 ”

11651079_990089014357273_1563710304_n

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา นำโดย นางสาวมัลลิกา วีระสัย หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และทีมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการ “ ค่ายผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ” โครงการดังกล่าวนี้ ได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากร ศรีสันฯ ศักดิ์ศรีสันทนาการ ได้บรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีกระบวนการความรู้ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก และสามารถเป็นแกนนำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือเอื้ออาทรผู้อื่น และมีจิตอาสา จิตสาธารณะ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษารุ่นน้อง จัดโดย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2558 ณ บ้านผางาม @สวนผึ้ง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ที่มา :   กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

 

” งานสวัสดิการฯ กองพัฒนานักศึกษา ” จัดประชุมหารือระบบทุนการศึกษา มทร.พระนคร

11249684_834859973266973_1817957589_o

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยอธิการบดี ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผอ.กองคลัง ผอ.กองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 9 คณะ ร่วมประชุมเกี่ยวกับ “การหารือผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในระบบทุนการศึกษา มทร.พระนคร” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโดย งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

” พระนครจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่สังคม ” การนำเสนอผลงาน “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่น 11

DSC_0017

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา 9 คณะ เข้าร่วมชมการนำเสนอผลงาน และโชว์การแสดง ของ “นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทั้งนี้ นศ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 41 คน จากทั้ง 9 คณะ ได้ผ่านการฝึกอบรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม เป็นเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา13.30-16.30 น. ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยท่านอธิการบดี ได้พิจารณาอนุมัติโครงการ “เพชรราชมงคลพระนคร” เพื่อเปิดโอกาสให้ นศ.กลุ่มนี้ ที่ผ่านการคัดเลือก ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศจีน และประเทศตุรกี ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ศกนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่า นศ.ทั้งหมด จะกลับมาเป็นผู้นำที่มีคุณภาพในการสร้างสรรค์กิจกรรมในทุกคณะในสังกัด อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะด้านจิตอาสา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติพร้อมใช้ เพื่อก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ ในลำดับต่อไป

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ปลื้ม!! “ บุคลากร มทร.พระนคร ” กับ 7 เหรียญรางวัล กีฬาฯ สกอ. ครั้งที่ 34

11425653_831384056947898_2040835015_n

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย บุคลากร มทร.พระนคร คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากประเภทกีฬาว่ายน้ำ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากประเภทกีฬาโบว์ลิ่ง 1 เหรียญเงิน และจากประเภทกีฬาเรือพาย 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญ 1 ทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขัน “กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” หรือ “เกษตรศาสตร์เกมส์” ครั้งที่ 34 ซึ่งทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน พ.ศ.2558  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ที่มา :   กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

“บุคลากร มทร.พระนคร” ร่วมพิธีเปิดการแข่งกีฬาบุคลากร “ สกอ.” ครั้งที่ 34

IMG_6249

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ตัวแทนคณะนักกีฬา และบุคลากร  เข้าร่วมพิธีเปิดและเดินขบวนพาเหรด ในการแข่งขัน “กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  หรือ “เกษตรศาสตร์เกมส์” ครั้งที่ 34 โดยมี นักกีฬา และบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา กว่า 60 สถาบัน จำนวน 5,400 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน 21 ชนิดกีฬา  ร่วมพิธีเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. นักกีฬาทุกสถาบันร่วมเดินขบวนพาเหรด ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประวัติความเป็นมากีฬาบุคลากรฯ

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิมใช้ชื่อว่า “การแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ” ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2525 โดยความริเริ่มของทบวงมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 22 มาแล้ว และครั้งที่ 34 นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 2 มีคำขวัญว่า “ มิตรภาพ สร้างสรรค์ สามัคคี ” โดยเจ้าภาพในครั้งที่ 35 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก จังหวัดปทุมธานี

ที่มา :   กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร