ภาพบรรยากาศงาน “ สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร ” ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ประมวลภาพ งานทำบุญเลี้ยงพระ แสดงมุทิตจิต และเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “ สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร ” ประจำปี ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ภาพบรรยากาศ

ที่มา  :   ทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่ ๓๑ “ พระนครเกมส์ ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีดูแลงานกีฬา ,ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ในส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ งานกีฬา, งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา, งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ, งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา และงานบริหารทั่วไป  เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “ พระนครเกมส์ ” โดยกองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบในส่วนของการเตรียมการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬา ๔ ฝ่าย  ดังนี้

๑. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน   และเลขานุการ

๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขัน

๓. คณะกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมกีฬา

๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

ทั้งนี้ ในการประชุม ประธานฯ ยังได้เพิ่มเติมและติดตามงานในส่วนของ Transcript กิจกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่กองพัฒนานักศึกษาได้พัฒนาและเริ่มใช้ในปีการศึกษานี้ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

 

ที่มา :  งานกีฬา และทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

เริ่มแล้ว คณะกรรมการกีฬาฯ ประชุม จัดทำแผนงานฝ่ายกองเชียร์และแปรอักษร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ ๓๑

คณะกรรมการกีฬาฯ ประชุม จัดทำแผนงานฝ่ายกองเชียร์และแปรอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาฯ  พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการบริหารกีฬาฯทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมการประชุมระเบียบการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนงานฝ่ายกองเชียร์และแปรอักษร กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑  “ พระนครเกมส์ ” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับการจัดทำแผนงานนี้

โดย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ฝ่ายกองเชียร์และแปรอักษร ด้านฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ศึกษาดูสถานที่จัดการแข่งขันและรวบรวมสรุปในการประชุมฯ ดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๒ (ห้องสัญจร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

 

ทีมข่าว กองพัฒนานักศึกษา

ภาพกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรม” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นำทีมโดย กองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกว่า 70 คน เข้าร่วมงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2557

ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ” ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม เทิพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ” โดยมีการแสดงของทั้ง 9 ราชมงคลอีกด้วย

ทั้งนี้ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ยังเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ 2 และวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมตะโกทราย1 อาคาร 35 ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละปัญหาของนักศึกษาและสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลที่ดีขึ้นในแต่ละโครงการ

ขอบคุณภาพถ่ายจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2557

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด “พิธีไหว้ครูประจำปี 2557” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพานิชการพระนคร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 9 คณะเข้าร่วม
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น ในเรื่องของการเรียน แต่งกายดีเด่น บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย/สังคม รวมไปถึงนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 10 อีกด้วย

ขอบคุณภาพถ่ายจาก กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬาฯ “พระนครเกมส์” ครั้งที่ ๓๑

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬาฯ “พระนครเกมส์” ครั้งที่ ๓๑

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ บุคลากรด้านกีฬาของกองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “พระนครเกมส์” ครั้งที่ ๓๑ ซึ่งในระเบียบวาระ ประกอบด้วยเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ คำขวัญการแข่งขัน สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แนวความคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ชื่อและความหมายของมาสคอต และประเภทกีฬาบังคับ กีฬาเลือกสากล กีฬาเลือกทั่วไป และกีฬาไทย รวมทั้งสนามจัดการแข่งขัน เป็นต้น ในการนี้ ตัวแทนคณะกรรมการด้านการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจากทั่วประเทศ ทั้ง ๙ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือและเสนอแนวทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ซึ่งช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง ที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

 

 ที่มา : งานกีฬา ทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

25 ส.ค.57

 

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดี ประกาศเกียรติคุณนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ที่เกี่ยวข้อง มทร.พระนคร ประจำปี 2557

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ประกาศเกียรติคุณนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ที่เกี่ยวข้อง มทร.พระนคร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   พระนคร เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จัดงานประกาศเกียรติคุณ และงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้บริหารการกีฬา ผู้จัดการทีมกีฬา ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ “ มอดินแดงเกมส์ ” และกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐ “ อีสานเกมส์ ” โดยมีพิธีมอบเสื้อสามารถ พร้อมเงินรางวัลสำหรับทัพนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ของ มทร.พระนคร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ ผู้ควบคุมวงดนตรี RMUTP BAND พร้อมนักร้อง มาเล่นดนตรี เพื่อสร้างความสุขและเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ร่วมในงานเลี้ยง และในส่วนของกองพัฒนานักศึกษา โดยตัวแทนนักศึกษา จากคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น ๑๐ ได้นำการแสดง ชุด “มนต์รักลูกทุ่ง” มาสร้างสีสันและความรื่นเริงบันเทิงใจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

 

ที่มา : งานกีฬา ทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

25 ส.ค.57

๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๒ พรรษา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยฯ จัดงาน “๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๒ พรรษา มหาราชินี

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ๙ คณะ เข้าร่วมกิจกรรมแห่งความจงรักภักดี งาน “๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๒ พรรษา มหาราชินี” โดย กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป จากวัดนรนาถสุนทริการาม, ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์, พิธีถวายพระพร และวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะแด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคมคม พ.ศ.๒๕๕๗

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้ส่งตัวแทนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา เข้าช่วยงานกิจกรรมฯ ดังกล่าว ตั้งแต่ช่วงถวายภัตตาหารเช้า จนกระทั่งถึงพิธีถวายพระพรและวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะฯ ทำให้คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ได้ร่วมถวายความจงรักภักดี แด่ สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย

กิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินี จัดขึ้น ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ตัวแทนนักศึกษาฯ มทร.พระนคร เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ๑๒ สิงหามหาราชินี

นายนิฐิพงษ์ ชอบสะอาด ประธานสภานักศึกษา นำตัวแทนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษา ๙ คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.เริ่มต้นริ้วขบวนฯ โดย มหาวิทยาลัยฯ ร่วมในขบวนฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง หน้ากระทรวงคมนาคม ซึ่งได้ร่วมเดินถวายเครื่องราชสักการะแสดงความจงรักภักดี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

ทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

ภาพบรรยากาศงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัด สงขลา

ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นำทีมโดย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และหลักสูตรต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอน พร้อมทั้งอธิบายหลักสูตรในรูปแบบที่น้องๆ ต้องการ และเล่นเกมส์ชิงของรางวัลมากมาย โดยมีนักเรียน ครู อาจารย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา จัดตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557

 

ทีมงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ  “ตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ” (นักศึกษาใหม่ 9 คณะ)  ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม D-Hallคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งกิจกรรมโครงการดังกล่าว ทั้ง 3 วัน ประกอบด้วยคณะต่างๆ ดังนี้

วันแรก วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์

วันที่สอง วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

วันที่สาม วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สำหรับนักศึกษาใหม่ ทั้ง 9 คณะ จำนวน 4,000 คน  จะได้รับการตรวจโรคและเอกซเรย์ 10 ขั้นตอน  ดังนี้  1.รับเอกสาร  2.ลงทะเบียน  3.ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง  4.วัดความดัน  5. พบแพทย์  6. ตรวจสายตา  7. ตรวจการได้ยิน  8. ตรวจปัสสาวะ  9. เอกซเรย์ปอด  10. รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักศึกษาใหม่ ในการเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา 2557

 

 ที่มา ทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

8 ส.ค.57