กำหนดการตรวจสุขภาพ-เอกซเรย์ บริการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทั้ง 9 คณะ นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทั้ง 9 คณะ แต่งกายชุดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ มีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 62
– รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
– รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันพุธที่ 19 มิ.ย. 62 คณะบริหารธุรกิจ (ปริญญาตรี)
– รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การตลาด
– รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. สาขาวิชาการจัดการ ระบบสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62
– รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 62
– รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. ป.ตรี รับตรงอิสระ รอบ 5 และ ปวช. คณะบริหารธุรกิจ
– รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มีขั้นตอนการตรวจที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง การวัดความดัน การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสายตา การตรวจปัสสาวะ และการเอกซเรย์ปอด และในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นส่วนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ที่มาให้การดูแลและอำนวยความสะดวก แก่นักศึกษาที่มารับบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรเอทีเอ็ม

รถประจำทางสายที่ผ่าน สาย 3 9 16 23 32 33 43 64 72 99 110 ปอ.505 ปอ.516 ปอ.524

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา


ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีใจรักการร้องเพลง เข้าร่วม Work Shop เพื่อการพัฒนาการใช้เสียง และบุคลิกภาพบนเวที ฯลฯ

ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีใจรักการร้องเพลง เข้าร่วม Work Shop เพื่อการพัฒนาการใช้เสียง และบุคลิกภาพบนเวที ฯลฯ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Learning Space ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการ
รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. 100 คน
รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. 100 คน
รอบบ่ายจะสามารถเปิดได้เมื่อ รอบเช้าเต็มแล้วเท่านั้น!!!

ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://std.offpre.rmutp.ac.th/singing2019/

หนึ่งปี…จัดเพียงหนึ่งครั้ง วิทยากรบินตรงจาก Hollywood USA “ครูหนึ่ง ..ดร.ศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว” เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี นักร้องดีเด่นแห่งประเทศไทย KPN AWARD เมื่อ ปี พ.ศ.2530

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร


ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจุดผ่อนผันค้าขายหาบเร่ – แผงลอย ตลาดเทเวศร์ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดเทเวศร์

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจุดผ่อนผันค้าขายหาบเร่ – แผงลอย ตลาดเทเวศร์ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดเทเวศร์ ตั้งแต่หลังสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ถนนลูกหลวง ถึง หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ถนนพิษณุโลก รับจำนวน 20 คน เท่านั้น!!! (รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบ)

ลงทะเบียนภายในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลา 16.30 น.
คลิ๊ก >> http://std.offpre.rmutp.ac.th/register001/

นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับ “ชั่วโมงพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม” และสามารถรับชั่วโมงกิจกรรมของ กยศ. ได้ตามเวลาปฏิบัติงานจริง

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น เข้าศึกษาต่อ โดยวิธีสอบตรง ประเภทนักศึกษาที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น (โควตา) ระดับปริญญาตรี (๔-๕ ปี) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS ๕) จำนวน ๑๐ โควตา ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายเปิดรับทั้ง ๙ คณะ

คุณสมบัติเบื้องต้น สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป ความประพฤติดี มีวินัยต่อตนเอง สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th/sais/art

กำหนดการ
๑-๗ มิ.ย. ๖๒ สมัครและชำระเงิน
๘ มิ.ย. ๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของโควตาฯ / ภาคเช้า สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ / ภาคบ่าย รับเอกสารส่งตัวไปคณะ
๑๐ มิ.ย. ๖๒ พิมพ์ใบเสร็จค่าสมัคร
๑๑ มิ.ย. ๖๒ สัมภาษณ์ ณ คณะที่เลือกและต้องนำหนังสือส่งตัวไปด้วย

โปรดศึกษาปฏิทิน TCAS รอบ ๕ ของมหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สอบถามเพิ่มเติม ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์มือถือ/ID Line : 0957419288 (ใส่เป็นเลขอารบิก)

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร พิจารณาบริษัทประกันภัยเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดูแลประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ม.ราชมงคลพระนคร พิจารณาบริษัทประกันภัยเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดูแลประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับทำประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา บุคลากร และสมาชิก มทร.พระนคร อาวุโส ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

ผลการพิจารณาบริษัทที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยเสนอสิทธิประโยชน์ดังนี้

1.ระยะเวลาในการคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 16.30 น.

2.โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องสำรองเงิน (ให้ยื่นบัตรประกันภัยอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล) ได้แก่ 1) รพ.มิชชั่น 2) รพ.บางโพ 3) รพ.เกษมราษฎร์ (ประชาชื่น) ทั้งนี้ หากเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่น ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ มาเบิกค่าสินไหมคืนที่เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานประกันภัยอุบัติเหตุของแต่ละคณะ

3.ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง

4.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) จาก
4.1 อุบัติเหตุทั่วไป รายละ 200,000 บาท
4.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย รายละ 200,000 บาท
4.3 การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล รายละ 200,000 บาท
4.4 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รายละ 200,000 บาท

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กับมหาวิทยาลัยเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กับมหาวิทยาลัยเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ 07.00 น. – 09.00 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น!!!

รับลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ก่อนเวลา 14.30 น. ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ที่ เว็บไซต์ http://std.offpre.rmutp.ac.th/register001/

กำหนดการกิจกรรม ลงทะเบียนหน้างานเวลา 06.30 น. / พิธีสงฆ์และตักบาตรอาหารแห้ง 07.00 – 08.00 น. / พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 08.39 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 09.00 น.

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบหรือชุดพิธีการ

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเชิญ น.ศ.ทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายขยายผล “โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รับจำนวนจำกัด เพียง ๑๐๐ คนเท่านั้น

ขอเชิญ น.ศ.ทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายขยายผล “โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รับจำนวนจำกัด เพียง ๑๐๐ คนเท่านั้น

กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียนเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. (โปรดตรงต่อเวลา) ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น ๔ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง
http://std.offpre.rmutp.ac.th/register001/

นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม
คลิ๊กลิงค์เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “904” เพื่อประสานงาน https://line.me/R/ti/g/keAF25ps8l

หมายเหตุ
๑.อาหารว่างและเครื่องดื่มจะแจกหน้าห้องประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย
๒.การแต่งกาย
+ผู้ชายให้แต่งกายด้วย “เสื้อโปโลสีเหลือง กางเกงสีดำทรงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ”
+ผู้หญิงให้แต่งกายด้วย “เสื้อโปโลสีเหลือง กระโปรงสีดำคลุมเข่าทรงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ กรณีผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย
ทั้งนี้ “ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อสูท เสื้อคลุม ผ้าพันคอ และผ้าคลุมไหล”

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มทร.พระนคร เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

วันที่ 18 เมษายน 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนายสรวิศ เทพณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 112 ทุนๆ ละ 20,000 บาท ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนจะต้องมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประชาสัมพันธ์ วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ ๗ เม.ย.๖๒

ประชาสัมพันธ์ วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ ๗ เม.ย.๖๒ นี้ครับ ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน มีชั่วโมงกิจกรรมฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 3 ชม.กิจกรรม ครับ ^_^