***รับสมัครพนักงานหลายอัตรา!!***

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีย์ จำกัด ผู้นำด้านโรงงานผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร ครอบคลุมประเภทสินค้า Skincare, Personal care, Color Cosmetic, Toiletries, Hair product, Nail products, Food supplement, Household products ซึ่งเป็น Joint Venture กับ Milott Corporation, Japan เริ่มก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2532 เป็นผู้นำด้านการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอื่นๆ อีกมากมาย ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ GMP, HACCP, HALAL, ISO9001:2008, ISO14001:2004 และ ISO/IEC 17025, 18001, Green Industry ฯลฯ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา

***สอบถามเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 02 729 8177, 8179 ติดต่อคุณพิพัฒน์พงษ์ หรือ คุณนาริน หรือ สามารถ Add Line ID : mlc_jobs

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th

2. ผู้จ้างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964
หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th

เปิดรับสมัครแล้ว !!! โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 15

สำหรับนักศึกษาที่สนใจอยากจะพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรในชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถมาสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562  โดยต้องมาสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดอยู่

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 1 – 2 (ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
และ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี) ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องด้วย
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3.  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับพอใช้ หรือ ดี
4.  มีความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยและภาษาอาเซียน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
5.  สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :

*** อย่าลืมให้อาจารย์เซ็นรับรองมานะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6507 (พี่ว่าน/พี่ตุ๊กตา/พี่จิง)

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบัญชีสามมิติ (ERP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ต้อนรับ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบัญชีสามมิติ (ERP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบัญชีสามมิติ (ERP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ขอขอบคุณ ที่มา ภาพและข่าว  :  กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ และประทานโล่เกียรติคุณฯ โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับประทาน ในกาลครั้งนี้

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ และประทานโล่เกียรติคุณฯ โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับประทาน ในกาลครั้งนี้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเฝ้ารับเสด็จและรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ผู้พิการทางสติปัญญา ด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการทำเบเกอรี่เบื้องต้น (คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ) และนำมาจำหน่ายที่ร้านปัญญา คาเฟ่ ที่สำคัญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นจิตอาสาถือกล่องรับบริจาค เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาที่อยู่ในหน่วยงานของมูลนิธิฯ ทั้ง 10 แห่ง และตามชุมชนกว่า 60 จังหวัด

ขอขอบคุณ ที่มา  ภาพและข่าว : กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

อธิการบดี ให้ สัมภาษณ์ประเด็นการปรับตัวด้านการศึกษาของราชมงคลพระนคร ที่ สถานีโทรทัศน์TNN 2

อธิการบดี ให้ สัมภาษณ์ประเด็นการปรับตัวด้านการศึกษาของราชมงคลพระนคร ที่ สถานีโทรทัศน์TNN 2

วันที่29 มกราคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์ประเด็นการปรับตัวด้านการศึกษาของราชมงคลพระนคร ในรายการคิดเพื่อชาติ สถานีโทรทัศน์TNN 2 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย พรหมพันธุ์ เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการ โดยออกอากาศในวันจันทร์ที่4 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 22.40 – 23.05 น. (รีรันในวันถัดไป เวลา 03.00 และ 09.00 น.)

ชมเนื้อหารายการย้อนหลังได้ที่ Youtube Channel : TNN2 Truevisions784

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว : กองสื่อสรรองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

“ไหว้พระเมืองสระบุรี รับปีใหม่เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยนำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส

“ไหว้พระเมืองสระบุรี รับปีใหม่เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยนำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส

วันที่ 25 มกราคม 2562 กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการมทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 3 กิจกรรมที่ 2 “ไหว้พระเมืองสระบุรี รับปีใหม่เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยนำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส กว่า 30 คน เข้าชมวัดสมุหประดิษฐาราม ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัชกาลที่ 5 และเข้ากราบพระพุทธรูปทองคำที่หลงเหลืออยู่จากครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดพะเยาว์ และในช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์สุริยัน ดิษฐคลึ  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ฯลฯ ณ จังหวัดสระบุรี

ขอขอบคุณ ภาพแลข่าว ที่มา :  กองศิลปวัฒนธรรม กับกองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(เอกสารดาวน์โหลด)

        – ขยายเวลาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน
.       – การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
.          ประจำปีการศึกษา 2561

        – แนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการเสนอชื่อนักศึกษา
        – หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน
        – แบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
        – ขั้นตอนการจัดทำคะแนน

Singha Biz Course ปีที่ 11

โอกาสมาแล้ว!! สำหรับน้องๆนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดรับสมัครโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 (โครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าทำงาน) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และได้รับความรู้นอกชั้นเรียน อีกทั้งเพื่อต่อยอดนโยบายพัฒนาคน พัฒนาสังคมของประเทศ เป็นการเปิดโอกาสเรียนรู้ให้นักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดและความสามารถ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>>บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

” กระทรวงศึกษาธิการ ” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการอบรมตาม BTEC Qualificatio ณ อาคารมงคลอาภา

” กระทรวงศึกษาธิการ ” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการอบรมตาม BTEC Qualificatio ณ อาคารมงคลอาภา

วันที่ 9 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร  ได้ให้การต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา  ศูนย์พณิชยการพระนคร  ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการอบรมตาม BTEC Qualification ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามหลักสูตร Business and Technology Education Council ของ Pearson Education Limited แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาสู่สากล  และได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชม “เรือนหมอพร” ซี่งได้รับรางวัล “อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558” ด้วย

ขอขอบคุณ ที่มา : ม.ราชมงคลพระนคร