ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมัลลิกา วีระสัย เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมัลลิกา วีระสัย
เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมกีฬาลีลาศ และชมรมลีลาศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าชัยชนะรวบ 6 รางวัล หลังวาดลวดลายฟอร์ระอุ ในการแข่งขันลีลาศ เกษมบัณฑิตคัพ ประจำปี 2019

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมกีฬาลีลาศ และชมรมลีลาศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าชัยชนะรวบ 6 รางวัล หลังวาดลวดลายฟอร์ระอุ ในการแข่งขันลีลาศ เกษมบัณฑิตคัพ ประจำปี 2019

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ งานกีฬา กพศ. ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร ที่ได้รับชัยชนะจากการเข้าร่วมแข่งขันลีลาศเกษมบัณฑิตคัพ ประจำปี 2019 (KBU Ballroom Dancing Contest 2019) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 9 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตพัฒนาการ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 150 คู่ โดยในครั้งนี้ ทีมนักกีฬามทร. พระนครลงแข่งขันจำนวน 3 คู่ ในรุ่น BEGINNER (Student Class) จังหวะ BEGUINE และ จังหวะ CHA CHA CHA รุ่น OPEN บุคคลทั่วไป จังหวะ CHA CHA CHA

ในการนี้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และผู้แทนมหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลในการแข่งขันต่างๆ ทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร สามารถทำคะแนนคว้าชัย 6 รางวัล โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น BEGINNER จังหวะ BEGUINE ได้แก่ สัญภิชาติ วงศรีวอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ สุนทรี สุขล้อม คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

2.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น BEGINNER จังหวะ CHA CHA CHA ได้แก่ สัญภิชาติ วงศรีวอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ สุนทรี สุขล้อม คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

3.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น BEGINNER จังหวะ BEGIN ได้แก่ ภาสพงษ์ อยู่สวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ ฐิติภา พืชพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

4.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น BEGINNER จังหวะ CHA CHA CHA ได้แก่ ภาสพงษ์ อยู่สวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ ฐิติภา พืชพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

5.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่น BEGINNER จังหวะ CHA CHA CHA ได้แก่ อติกร ทะประภา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ พิมวิไล ใหม่เอี่ยม คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

6.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 รุ่น OPEN บุคคลทั่วไป จังหวะ CHA CHA CHA ได้แก่ สัญภิชาติ วงศรีวอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ สุนทรี สุขล้อม คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ ผู้จัดการทีม ลีลาศ มทร.พระนคร และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมลีลาศฯ กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร โค้ช ประธานชมรม และผู้เกี่ยวข้องที่คอยสนับสนุนทุกท่าน ที่ได้เห็นความสำคัญของกีฬาลีลาศนี้ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ จิตใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ และเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สมรรถภาพ และทักษะการเข้าสังคม ให้นักศึกษาสามารถเติบโตเป็นบุคลากรของสังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.นเรศ กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาที่ได้อนุญาตเปิดพื้นเรียนรู้ที่หน้ามุขของคณะศิลปศาสตร์ ให้ดำเนินการเรียนการสอนได้ เป็นผลทำให้นักกีฬาของเรา ประสบความสำเร็จในครั้งนี้

นอกจากนี้ ทีมกีฬาลีลาศ และชมรมลีลาศ ยังรับติว “พี่สอนน้อง” เพื่อเพิ่มทักษะในรายวิชาลีลาศ ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี “ฟรี” อีกด้วย ณ โถงมุขหน้าห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร (วังนางเลิ้ง) ติดต่อสอบถาม ประธานชมรม นายธนรัตน์ วิมูลชาติ โทรศัพท์ 0982543188

ที่มา : ทีมกีฬาลีลาศ และชมรมลีลาศ มทร.พระนคร / งานกีฬา / งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การบริการให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บริการให้คำปรึกษา

การบริการให้คำปรึกษา เป็นการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านการเรียนส่วนตัวและสังคม ปัญหาทางด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพื่อน การเงิน ความรักหรือ ปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆ

บริการการให้การปรึกษามีหลายรูปแบบ ดังนี้

  • บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับการปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆ เรื่อง
  • บริการการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling )นักศึกษาสามารถแจ้งความจำนง
    รับการปรึกษารายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่นการเลิกสารเสพติด ความเข้าใจในกลุ่มเพื่อน การทำงาน
    เป็นทีม และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ
  • การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สายHot-Line สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาขอรับคำปรึกษาที่กองพัฒนานักศึกษา สามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ปรึกษาปัญหาทางสาย Hot-Line 02 665 3777 ต่อ 6053/6964 หรือ 081-4304658
  • การให้การคำปรึกษาทาง E-mail เพื่อความสะดวกในการรับบริการให้คำปรึกษาผู้รับบริการสามารถส่งคำถามหรือพูดคุยมาทาง E-mail: std@rmutp.ac.th เรายินดีตอบท่านทุกคำถาม บริการการให้คำปรึกษาโดยบุคลากรด้านจิตวิทยา ทั้งรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม (Group Counseling)  นักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6053 /6964 ติดต่อขอรับบริการได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และเพียงสแกน QR Code ก็สามารถเลือกวัน/เวลา ในการเข้าใช้บริการคำปรึกษาได้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : การบริการให้คำปรึกษา

ประกาศ เรื่อง การแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ เรื่อง การแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
Download PDF

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

โปรดแจ้งลำดับที่ของท่านเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน


RMUTP AIRLINE : สายการบินแห่งความสุข เปิดความสนุกสู่โลกกิจกรรม

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายการบินที่จะพานักศึกษาทุกคนสู่จุดหมายแห่งโลกกิจกรรม

🛫RMUTP AIRLINE: สายการบินแห่งความสุข เปิดความสนุกสู่โลกกิจกรรม🛫

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 RMUTP ACTIVITIES FESTIVAL 2019 “RMUTP AIRLINE : สายการบินแห่งความสุข เปิดความสนุกสู่โลกกิจกรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:30 – 16.30 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

🛬ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกบูธรับสมัครสมาชิกจากชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมการแสดง อีกทั้ง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรรมมหาวิทยาลัย (บังคับแกน) และกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น 7 ชั่วโมงกิจกรรม
โดยนักศึกษา (ชั้นปีที่1) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทาง LINE : RMUTP15 ที่นักศึกษาเป็นสมาชิกอยู่ แล้วพบกัน!!!

#RMUTP #TeamRMUTP #ราชมงคลพระนคร #ทีมพระนคร #เปิดโลกกิจกรรม62 #สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #ฉลองขวัญพระนคร #RMUTP_Airport

ประกวดร้องเพลง : RMUTP MUSIC FESTIVAL 2019

📢📢ผู้มีใจรักในการร้องเพลงเชิญทางนี้📢📢

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา 💜มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร💜

ขอเชิญชวนนักศึกษา RMUTP ที่มีใจรักในการร้องเพลง กล้าแสดงออก และพร้อมจะพิสูจน์ความสามารถของตนเอง ไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดชั้นปี เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลง “RMUTP MUSIC FESTIVAL 2019” ในงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

🎉🎉ชิงรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท🎉🎉

นักศึกษาท่านใดสนใจและอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ SCAN QR CODE พร้อมเข้าไปกรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย หรือเข้าไปที่ลิ้งค์ http://std.offpre.rmutp.ac.th/singingcontest2019

นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดและรายงานตัวในวันแข่งขัน จะได้รับชั่วโมงกิจกรรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม

มาพิสูจน์ความสามารถกันนะค่ะ #แค่กล้าก็ชนะแล้ว 🎤🎵🎶 #RMUTP #TeamRMUTP #ราชมงคลพระนคร #ทีมพระนคร #เปิดโลกกิจกรรม #สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #ฉลองขวัญพระนคร #MUSIC #MusicFestival2019

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best and The Bright student “RMUTP Young Generation”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best and The Bright student “RMUTP Young Generation” จำนวน 30 คน โดยมีกำหนดรับเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
Download PDF