ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำรองที่นั่งกิจกรรมพี่อ้อยพี่ฉอดออนทัวร์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช

** โปรดจำลำดับที่ เพื่อแจ้งรับบัตรหน้างาน **

** โปรดจำลำดับที่ เพื่อแจ้งรับบัตรหน้างาน **

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด เปิดรับสมัครงาน! ทั้งประจำ – และชั่วคราว สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้

 

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด เปิดรับสมัครงาน! ทั้งประจำ – และชั่วคราว สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้

 

สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 2/2561 เตรียมจัดงาน “คืนสู่เหย้า” ครั้งแรกในรอบ 10 ปี ประกาศ “พร้อมเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของชาวราชมงคลพระนคร”

สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 2/2561 เตรียมจัดงาน “คืนสู่เหย้า” ครั้งแรกในรอบ 10 ปี ประกาศ “พร้อมเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของชาวราชมงคลพระนคร”

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ผู้บริหารแห่ง บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 2/2561 พร้อมคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า รองประธานที่ปรึกษา อุปนายก คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และอนุกรรมการฯฝ่ายผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อปรึกษาหารือ และรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯในรอบเดือนที่ผ่านมา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช และมีการรับประทานอาหารค่ำร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์อันดี โดยมีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ควบคุมโดยนางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดี พร้อมด้วย ผศ.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แสดงศักยภาพชาวคหกรรม จัดทำอาหารปรุงสด เมนู ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสูตรโบราณ หมูสร่ง วุ้นเป็ดสายรุ้ง น้ำอัญชัญมะนาว และผลไม้ตามฤดูกาล จัดเลี้ยงให้กับคณะกรรมการทุกท่าน การประชุมสัญจรครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Ad & Pr Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการทุกท่านได้มอบกำลังใจให้กับท่านประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในโอกาสที่ผ่านการสรรหาเข้าสู่รอบสุดท้าย ของการสรรหาอธิการบดี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน ศกนี้ พร้อมเปิดตัวคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ใหม่เพิ่มเติมจำนวน 5 ท่าน (จากเดิมมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ได้แก่ 1.นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2.ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 3.ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5.ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

การประชุมครั้งนี้ได้พัฒนาให้เข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้น โดยมีการรับรองรายงานการประชุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยฝ่ายเลขานุการสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดทำระบบรับรองรายงานการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย บริการให้กับคณะกรรมการทุกท่าน สามารถทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้มือถือ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์พีซีที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ และในการประชุมครั้งหน้าจะมีการใช้แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

จากนั้นเป็นการแนะนำคณะอนุกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ จำนวน 6 ฝ่าย เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการของสมาคม ได้แก่ 1.ฝ่ายจัดหารายได้ 2.ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 3.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวารสารสมาคมศิษย์เก่า 4.ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และ 6.ฝ่ายผู้นำนักศึกษา โดยแต่ละฝ่ายสามารถบริหารจัดการ ดำเนินการประชุม และขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และรายงานในที่ประชุมสมาคมฯให้ทราบหรือพิจารณา

ลำดับต่อมา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานเรื่อง การเปลี่ยนชื่อผู้ถือบัญชีและลายมือชื่อบัญชีชุดใหม่ งบการเงินตั้งต้น สถานะงบการเงิน บัญชีรายรับรายจ่าย และกิจการของสมาคม การจัดทำเว็บไซต์ การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า การจัดทำวารสารฯ การต่อเติมสถานที่ตั้งสมาคมฯ การพิจารณาทบทวนค่าสมัครสมาชิกแบบตลอดชีพ การปรับปรุงป้ายสมาคมศิษย์เก่า และการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 2 ราย และมีเรื่องเด่นเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง คือ ประมาณการรายจ่ายกิจกรรมประจำปีของสมาคมศิษย์เก่าฯ และงบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นแผนการปฏิบัติงานของสมาคมศิษย์เก่าในปีบริหารปีแรกนี้

อนึ่ง ในส่วนของคณะอนุกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ฝ่ายผู้นำนักศึกษานั้น ได้รวบรวมศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่น 1 จนถึงรุ่น 10 (RMUTP 1-10) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ราตรีคืนสู่เหย้า มทร.พระนคร ครั้งที่ 1” และจะมีระบบบริหารจัดการสมาชิกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การประสานงานต่างๆ และข้อมูลที่ได้รับจะนำไปพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริการสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้ ประสานงานให้เกิดการรวมพลังกัน ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เพื่อจัดกิจกรรมหาทุนการศึกษา หรือรายได้เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และเป็นประโยชน์สำหรับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

***ติดต่อประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ (ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์) โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6961,6323 โทรศัพท์มือถือ 0957419288

ที่มา : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://alumni.rmutp.ac.th

#http://www.rmutp.ac.th

20 พฤศจิกายนนี้!! เตรียมพบกับพี่อ้อยพี่ฉอด On Tour

เตรียมพบกับพี่อ้อยพี่ฉอด On Tour ทุกปัญหาจะถูกเคลียร์!! ตอบทุกเรื่องของหัวใจ ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจกับน้องๆ นักศึกษา

ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.00 – 12.00 น. #พี่อ้อยพี่ฉอดออนทัวร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-665-3777 ต่อ 6964 (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)

 

Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับ น้องแนน-ณฐกมล โพธิ์ทอง ศิษย์เก่า มทร.พระนคร คว้ามงกุฏ Miss Supranational Bangkok THAILAND 2018 พร้อมตำแหน่งนางงามผิวสวย เตรียมชิงมงกุฎในฐานะตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Supranational International 2018 ที่ประเทศโปแลนด์

Congratulations!

ขอแสดงความยินดีกับ น้องแนน-ณฐกมล โพธิ์ทอง ศิษย์เก่า มทร.พระนคร คว้ามงกุฏ Miss Supranational Bangkok THAILAND 2018 พร้อมตำแหน่งนางงามผิวสวย เตรียมชิงมงกุฎในฐานะตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Supranational International 2018 ที่ประเทศโปแลนด์

การประกวดสาวงาม เวทีมิสซูปราเนชั่นแนล (Miss Supranational) เป็นเวทีการประกวดนางงาม 1 ใน 5 ของเวทีการประกวดระดับแกรนด์สแลม โดยเริ่มจัดการประกวดเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2009 ณ ประเทศโปแลนด์

โดยประเทศไทย ส่งตัวแทนสาวงามเข้าร่วมการประกวดตั้งแต่ปี 2010 โดยระยะแรก ทางมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นผู้ดูแลรายการนี้ และสาวงามจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด

ต่อมาปี 2017 ได้มีการแยกออกมาเป็นการประกวด มิสซูปราเนชันแนลไทยแลนด์ เป็นอีกรายการหนึ่ง เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนางงามจากแต่ละจังหวัด รวม 77 คนจาก 77 จังหวัด มาประชันโฉมหาผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการประกวด มิสซูปราเนชันแนล ณ ประเทศโปแลนด์ต่อไป

โดยในปีนี้ นางสาวณฐกมล โพธิ์ทอง หรือ แนน ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คว้าตำแหน่ง Miss supranational bangkok พร้อมตำแหน่ง Miss beauty skin เป็นตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เตรียมเข้าร่วมการประกวดเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทย ไปชิงมงกุฏระดับอินเตอร์ ที่ประเทศโปแลนด์ ในลำดับต่อไป

ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ ศิษย์เก่า มทร.พระนคร ในเวทีสาวงามระดับชาติ

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพฯ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.t

 

ประชาสัมพันธ์ ขอให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้ง ๙ คณะ รบกวนสละเวลา ช่วยนักกีฬา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำแบบสอบถามนี้หน่อยได้มั๊ยครับ

ประชาสัมพันธ์ ขอให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ รบกวนสละเวลา ช่วยนักกีฬา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำแบบสอบถามนี้หน่อยได้มั๊ยครับ

ขอบคุณมากๆ นะครับ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

https://docs.google.com/forms/d/1tcr5wgJySpZHqiC0OZAtNoedP4tIC2rG27GgAidjACQ

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ปลื้ม! นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ.สนับสนุนกระจกเงาโดย “บริษัท เอส.วี.อินเตอร์กลาส จำกัด” สำหรับใช้ในงานเอนกประสงค์ ทั้งการเรียนการสอนวิชาลีลาศ การฝึกซ้อมกีฬาลีลาศและการแสดงต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ม.ราชมงคลพระนคร ปลื้ม! นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ.สนับสนุนกระจกเงาโดย “บริษัท เอส.วี.อินเตอร์กลาส จำกัด” สำหรับใช้ในงานเอนกประสงค์ ทั้งการเรียนการสอนวิชาลีลาศ การฝึกซ้อมกีฬาลีลาศและการแสดงต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล ผู้จัดการแข่งขันลีลาศ อ.ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้จัดการชมรมกีฬาลีลาศคนล่าสุด รับมอบกระจกเงาติดฝาผนัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเรียน R101 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ ท่านสมศักดิ์ หงษา นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ศิษย์เก่า พ.พ.รุ่น 2520 และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.วี.อินเตอร์กลาส จำกัด เป็นผู้สนับสนุนกระจกเงาดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนลีลาศ การฝึกซ้อมกีฬาลีลาศ ของชมรมลีลาศและเต้นสากล มทร.พระนคร การเรียนการสอนและฝึกซ้อมการแสดงให้กับชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร หรือใช้ในงานเอนกประสงค์อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าเห็นควร

อนึ่ง ขอขอบคุณ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ที่อนุมัติพื้นที่ ห้อง R101 ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อการตั้งตั้งกระจกเงาดังกล่าว

ทั้งนี้ สนับสนุนค่าติดตั้ง โดยองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับ นายสมศักดิ์ หงษา เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2501 ปัจจุบัน อายุ 60 ปี จบการศึกษาระดับ ปวช.สาขาวิชาบัญชี จากวิทยาเขตพณิชยการพระนคร เมื่อปี 2520 “พ.พ.รุ่น 20” และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน ประกอบอาชีพนักธุรกิจผลิตกระจกชั้นนำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

“นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย…ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน เล็งเห็นถึงความสำคัญ แม้ในจุดเล็กๆ ที่จะทำให้วงการกีฬาลีลาศ หรือ นาฏศิลป์ไทยและสากล ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง ทำให้นักกีฬาหรือนักศึกษามีกำลังใจ สามารถตรวจสอบการเต้นรำของตนเองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น การเช็คฟิกเกอร์ การล็อคบอดี้ บอดี้คอนแท็ค ท่าทางการเคลื่อนไหวในมุมต่างๆ ทิศทางการหัด(ไดเร็กชั่น) การสเวย์ การสวิง การตรวจสอบอัพไรซ์ และลายน์ของการเต้นรำ ฯลฯ นอกจากนั้น ลีลาศยังเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมทักษะและประสบการณ์ที่นักศึกษาไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนปกติ สามารถบริหารจัดการเวลาให้เป็นประโยชน์ สามารถใช้การเต้นรำสื่อสัมพันธ์ทางสังคมและปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีม ร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ผ่อนคลายความตึงเครียด ปรับจิตใจ อารมณ์ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขได้อีกด้วย … ว่าที่ ร.ต.สราทตรา ผู้จัดการทีม และคณะนักกีฬาลีลาศ กล่าวขอบคุณ

ที่มา : ทีมนักกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร / ชมรมลีลาศ & Dance sport RMUTP ในสังกัดองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานบัญชี

บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด เปิดรับสมัคร…พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
สนใจสามารถส่งResumeได้ที่ Email : P.eventgroup@gmail.com โทรศัพท์ : 08-4927-9889 (พี่วรรณ) #RMUTP #RMUTPJobs

บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส จำกัด เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส จำกัด เปิดรับสมัคร

1. ที่ปรึกษาการขาย
2. พนักงานขาย Online
คุณสมบัติ
– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ผลการตอบแทนและสวัสดิการ
– เงินเดือน 8,000 บาท (เบี้ยขยัน 1,000 บาท)
– คอมมิชชั่นไม่จำกัด และสวัสดิการอื่นๆ
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : วอง ฮอนด้า สาขาพญาไท
โทรศัพท์ : 02-271-1717 และ 081-896424 (คุณจุ๊บ ผู้จัดการฝ่ายขาย) #RMUTP #RMUTPJobs