ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล “ออกกำลังกาย” พุธละ 1 ชั่วโมง ส่งเสริมสุขภาวะ แก้พฤติกรรม “…เนือย & นิ่ง!…”

15232166_1536775383006326_5650745171305937980_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยนโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียง ขานรับนโยบายของรัฐบาล โดยเริ่มปฏิบัติการในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์เทเวศร์

สืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความตอนหนึ่งว่า

“…สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถทำให้เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสาธารณสุขลงไป เรื่องการรักษาพยาบาล ถ้าเราป้องกันตัวเอง รู้ตัวเองก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดสุขภาพที่ย่ำแย่ไป หลายอย่างผมเตือนไปแล้ว เรื่องการสูบบุหรี่ การดื่มสุราต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องลด ละ เลิก เพื่อจะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง…”

…ประเทศไทยมีศักยภาพและความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพที่นานาชาติยอมรับและชื่นชม รัฐบาลจึงพร้อมต่อยอดพัฒนากฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในทุกช่วงวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมเนือยนิ่งหรือขาดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. และรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชน หันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานที่และระยะเวลาที่สะดวก โดยสามารถเลือกประเภทของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย เช่น การยืน นั่ง เดินระยะสั้น เดินเร็ว ขี่จักรยาน วิ่ง แอโรบิก หรือเล่นกีฬาทุกชนิด โดยขณะนี้รัฐบาลกำลังยกร่างแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ ตั้งเป้าให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ จากร้อยละ 68 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 75 ในอีก 5 ปีข้างหน้า เรียกว่า ยุทธศาสตร์ 5 ยกกำลัง 3 หรือ 5x5x5 คือ 1.ดำเนินการใน 5 กลุ่มวัย ทั้งทารกในครรภ์ เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ 2.ส่งเสริมให้ 5 สถานที่จัดให้มีกิจกรรมทางกาย คือ สถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ และสถานีขนส่ง 3.สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย คือ มีระบบสนับสนุน มีการวิจัย มีการติดตามประเมินผล มีการพัฒนาศักยภาพ และมีการสื่อสารรณรงค์

สำหรับ กิจกรรมออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ซึ่งมีปณิธานแน่วแน่ที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการขยับเขยื้อนร่างกาย ทำให้ร่างกายมีความตื่นตัวในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้ชาว มทร.พระนคร ทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อมีกำลังกายกำลังใจเต็มร้อยในการปฏิบัติงาน สามารถดูแลนักศึกษาและปฏิบัติงาน เพื่อมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ การแต่งกายชุดกีฬา ขณะนี้ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดโทนสีสุภาพ สีขาว สีดำ หรือสีเทา กรณีสีเทาจะติดริบบิ้นสีดำ สวมใส่กางเกงขายาว หรือหากเป็นขาสั้นต้องยาวคลุมเข่า เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานทุกศูนย์การศึกษา เพื่อเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ในทุกศูนย์เพื่อรับทราบการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป

“…กิจกรรมออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเริ่มออกกำลังกายเป็นปฐมฤกษ์ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน นี้ เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ จึงขอเชิญชวนให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทุกศูนย์การศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นขอให้แต่ละศูนย์คิดสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เต้นแอโรบิก เดินและยืนแกว่งแขน โยคะ ฟิตเนสเป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเล็งเห็น คุณประโยชน์ของการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จึงมีนโยบายขานรับกับรัฐบาลในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก…” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ กล่าวย้ำอย่างมั่นใจ

ที่มา : ดำเนินงานโดยงานสวัสดิการ

กองบริหารงานบุคคล ม.ราชมงคลพระนคร

 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดย งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และงานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศรับสมัครงาน “งานหาคน…คนหางาน”

15230789_1534377739912757_3353342415421423742_n

15134715_1534377723246092_1534432123596603281_n

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.ราชมงคลพระนคร ใน 3 สาขา ได้แก่ ระบบสารสนเทศ หรือ computer science หรือ computer engineering

ทั้งนี้ สสวท.มีเงือนไขการรับสมัคร คือผู้สมัครต้องมีคะแนน TOEIC 450 คะแนน สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าเทคนิค ระดับปริญญาตรี และต้องมีคะแนน TOEIC 550 คะแนน สำหรับตำแหน่งนักวิชาการระดับปริญญาโท

ผู้สนใจสมัครได้ที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ipst.ac.th

ขอขอบคุณที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

 

ประกาศ!! ขอความร่วมมือนักศึกษานำบัตรประกันฯใบเดิม มาเปลี่ยนเป็นใบใหม่ได้ที่คณะตนเองสังกัดอยู่ ภายใน 16 มกราคม 60 เท่านั้น

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตกลงทำสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษา กับทางบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้เพิ่มสัญญากับสถานพยาบาลจากเดิม 3 โรงพยาบาล ได้แก่ 1.โรงพยาบาลบางโพ 2. โรงพยาบาลเกษฒราษฎร์(ประชาชื่น) และ 3. โรงพยาบาลพญาไท 2 ดังนั้น เพิ่มเป็น 4 โรงพยาบาล ได้แก่ 1.โรงพยาบาลบางโพ 2. โรงพยาบาลเกษฒราษฎร์(ประชาชื่น)  3. โรงพยาบาลพญาไท 2 และ 4. โรงพยาบาลมิชชั่น ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษานำบัตรประกันอุบัติเหตุใบเดิมมาคืน และรับบัตรประกันใบใหม่ไปใช้แทน ตามคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 นี้เท่านั้น

แหล่งที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6053

ข่าวดี! รับปีใหม่ 2560… น้ำดื่ม มทร.พระนคร ราคาทุน จำหน่ายในราคาพิเศษ!

 

15107328_1531008366916361_8485947973193476150_n

15135927_1531008410249690_4583817888559518568_n

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดเผยว่า “แทนคำขอบคุณ…สำหรับบุคลากรทุกภาคส่วนของ ม.ราชมงคลพระนคร ที่ต้องการน้ำดื่ม มทร.พระนคร ไว้ใช้ในเทศกาลปีใหม่ และ/หรือ เก็บไว้ใช้ในครัวเรือน จึงกำหนดราคาน้ำดื่ม มทร.พระนคร ในราคาพิเศษ เพียงโหลละ 45 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถสั่งจอง/สั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดรับสินค้า พร้อมชำระเงินในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ID Line : yutthapoom.s5335 หรือ คุณพัศน์กฤษดิ์ ตระกูลฉวี มือถือ 098 465 0523

รีบสั่งด่วน! สินค้ามีจำนวนจำกัด

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ราชมงคลพระนคร

ออกแบบโปสเตอร์โดย : นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ และทีมงานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560

ocsc-big

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิการรับสมัครสอบการแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559
1. ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มี 6 ประเภททุน ดังนี้

1.1 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
1.2 ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค
1.3 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4 ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
1.5 ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1.6 ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวสำนักงาน ก.พ. (การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560)

เว็บไซต์ : http://scholar.ocsc.go.th และ http://uis.ocsc.go.th

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมนัดพบแรงงาน’59 UTCC JOB FAIR 2016

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆว่าที่บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับบริษัท สรรพสาร จำกัด ได้จัดโครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน ‘ 59 UTCC Job Fair ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมหอการค้าไทย เพื่อเป็นสื่อกลางให้น้องๆนักศึกษา บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้มีโอกาสพบกับบริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัท ได้สมัครงานกับผู้ประกอบการโดยตรง ตลอดจนสามารถเลือกสมัครงานได้ตรงตามความถนัดของตนเองอีกกว่า 10,000 อัตรา…utccjobfair29-30%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9959

รับสมัครงานบริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด “ผู้ช่วยพนักงานขายชั่วคราวสินค้าแฟชั่น”

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด
“ผู้ช่วยพนักงานขายชั่วคราวสินค้าแฟชั่น” จำนวนหลายอัตรา
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
– บุคลิกภาพดี
– กระตือรือร้น
– รักงานบริการทำงานตามเวลาห้างได้

โทรศัพท์ : 02-650-9181 ต่อ 1152-1156 หรือ 092-423-2121
14808033_203259266775118_1260602617_o

ประกาศการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2559

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพหลากหลายอาชีพ และได้ประกอบวิชาชีพในส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรเอกชน/ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีฐานะเศรษฐกิจที่มั่นคง และได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับศิษย์เก่าปัจจุบันของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการให้ทุนการศึกษา ซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่ดี
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการคัดเลือกฯและใบสมัครได้ที่ : กฎเกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2559

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 02-665-3777 ต่อ 6961

 

หลักเกณฑ์การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2559

หลักเกณฑ์การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2559

  1. อายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ (ให้นับปี พ.ศ. ที่เกิด)
  2. มีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์
  3. กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าแต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท
  4. ***นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เคยได้รับการผ่อนผันแล้ว ไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกอีก แต่ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ การตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี***
  5. นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้วจากสถานศึกษาเดิม แต่เมื่อได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารใหม่อีกครั้ง ในนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่ประกอบการใช้ยื่นในการขอผ่อนผันมาพร้อมด้วย

ซึ่งนักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ให้นำเอกสารไปยื่นที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และตัวอย่างเอกสารหลักฐานได้ที่นี่ : หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6051,6053

โอกาสมาถึงแล้ว!!! สำหรับผู้มีฝันเป็นแรงบันดาลใจ ขอเชิญ นักศึกษาชาย-หญิง ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประกวดหนุ่มหล่อสาวสวย “Boy & Girl RMUTP Freshmen 2016”

โอกาสมาถึงแล้ว!!! สำหรับผู้มีฝันเป็นแรงบันดาลใจ ขอเชิญ นักศึกษาชาย-หญิง ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 9 คณะ
เข้าร่วมการประกวดหนุ่มหล่อสาวสวย “Boy & Girl RMUTP Freshmen 2016”
เพื่อเป็นนักศึกษาต้นแบบ และ ฑูตประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา อีกทั้งยังได้รับโอกาสดีๆ อีกมากมาย
13950726_1479092205440090_989055824_o
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเฟซบุ๊คแฟนเพจได้ที่
กองประกวด https://www.facebook.com/bgrmutp
กองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/DSD.Rmutp
สภาและองค์การนักศึกษา https://www.facebook.com/Leaderrmutp

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 18.30 น.
ติดต่อสอบถามรายละเอียด  คุณธีรพล (เอ็ม) 0621954328 และคุณชนัตชญาน์นันท์ (ลิลลี่) 0971131497
สำนักงานองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6508

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : ข้อปฎิบัติ กฎเกณฑ์การประกวด และใบสมัคร B&G RMUTP FRESHMEN 2016