ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบาย “วิชาการนำ – กิจกรรมเสริม” โดดเด่นทั้งวิชาการ/วิชาชีพ ควบคู่ไปกับกิจการนักศึกษา ที่สร้างเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน ร่วมสร้างสรรค์ปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมรับใช้สังคม…อย่างแท้จริง!!!

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร

ชูนโยบาย “วิชาการนำ – กิจกรรมเสริม” โดดเด่นทั้งวิชาการ/วิชาชีพ ควบคู่ไปกับกิจการนักศึกษา ที่สร้างเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน ร่วมสร้างสรรค์ปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมรับใช้สังคม…อย่างแท้จริง!!!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย / ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ/วิชาชีพ ด้วยการคว้ารางวัลประเภทการออกแบบเครื่องแต่งกายชายยอดเยี่ยม ในเวทีการประกวด SAHA GROUP BANGKOK YOUNG DESIGNER AWARDS 2018 ซึ่งจัดประกวดไปเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา โดยสิทธิพงษ์ จรัสแสง และปฤษฎี สัตยรังษี นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในนามทีม D.Z ที่มาพร้อมผลงานชุดแต่งกายที่มุ่งสะท้อนปัญหาขยะในท้องทะเลและมลพิษในสิ่งแวดล้อม เอาชนะใจกรรมการจนคว้ารางวัลเครื่องแต่งกายชายยอดเยี่ยมไปได้ในที่สุด ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ได้มอบเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษา ให้แก่ทีม D.Z เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท ทั้งนี้ เบื้องหลังความสำเร็จ…โดยทีมที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ และอาจารย์จรัญพิมพ์ วังเย็น สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น …นับเป็นความสำเร็จในด้านวิชาการ/วิชาชีพที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง…

ในขณะที่ผลงานด้านกิจการนักศึกษา “ทีมหมากล้อม ม.ราชมงคลพระนคร” ก็ทำผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -28 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย สมาชิกทีมหมากล้อมของ ม.ราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย นายชนาธิป อาจอาสา และนายจักรกฤษ เทียวมงคล จากคณะบริหารธุรกิจ และนายเปรม เทียวมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมคือ ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล และ รศ.รังสรรค์ อักษรชาติ

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย / ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th

2. ผู้จ้างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer

3. บัณฑิตบันทึกภาพใบยืนยันการตอบแบบสอบถามจากหน้าจอ หรือ พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม เพื่อส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964
หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th

download ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ : หนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานของบัณฑิตและความพึงใจนายจ้าง

การผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ปีการศึกษา 2561

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นการขอผ่อนผัน (ที่ส่งกองพัฒนานักศึกษา)

 1. สำเนา สด.9 (หน้า-หลัง)  จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)   จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   จำนวน 2 ฉบับ
 7. สำเนา สด.10 ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำนาทหาร  จำนวน 2 ฉบับ
 8. สำเนา สด.43 ในกรณีที่เคยได้รับการตรวจเลือกมาแล้ว แต่ ได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 2 ฉบับ
  ***สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาตาม สด.9 ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้คณะจัดส่งเอกสาร จากข้อ 1-8 เพิ่มอย่างละ 1 ฉบับ***

หมายเหตุ

 • เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอผ่อนผันตามข้อ 1-8 ให้นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ และหากนักศึกษาคนใดมีเอกสารตามหลักเกณฑ์ ไม่ครบ กรุณา ระบุเหตุผลในช่องหมายเหตุในบัญชีรายชื่อนักศึกษาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารเเพิ่มเติมได้ที่ : เอกสารการผ่อนผันทหารรอบที่ 1

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6964 หรือสอบถามได้ที่งานสวัสดิการฯของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ในวัน/เวลา ราชการเท่านั้น ภายในเดือนกันยายน!!!

 

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ม.ราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ม.ราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะภาพ และ/หรือ คลิปกิจกรรมการรับน้อง & ร้องเพลงเชียร์ ดังนี้

1.โปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนโพสต์ และ แชร์ข้อมูล โดยขอให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อันอาจส่งผลต่อการสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น คณะ และมหาวิทยาลัย

2.การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการโต้ตอบบทสนทนาต่างๆ ขอให้ใช้ภาษาที่สุภาพ เคารพสิทธิส่วนบุคคล และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นสำคัญ

3.ขอให้ทุกคณะกำกับดูแลกิจกรรมรับน้อง และร้องเพลงเชียร์ ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และอยู่ในขอบเขต ระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบ และสำหรับนักศึกษา จะได้รับโทษตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

#I Love RMUTP

 

ม.ราชมงคลพระนคร ทุ่มงบมากกว่าล้านบาท มอบเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนขาดแคนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือกิจกรรมมหาวิทยาลัย พร้อมแบ่งปันน้ำใจมอบทุนการศึกษาให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน “กัมพูชา” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

ม.ราชมงคลพระนคร ทุ่มงบมากกว่าล้านบาท มอบเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนขาดแคนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือกิจกรรมมหาวิทยาลัย พร้อมแบ่งปันน้ำใจมอบทุนการศึกษาให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน “กัมพูชา” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ในการนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 -2561 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนกิจกรรมดีเด่น และทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 89 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,042,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ทุนเรียนดี จำนวน 32 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 430,000 เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น มีเกรดเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับ 1 ของแต่ละชั้นปี ทั้ง 9 คณะ เป็นทุนแบบเงินรางวัล จำนวนทุนละ 10,000 บาท

2.ทุนกิจกรรมดีเด่น จำนวน 9 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท เป็นทุนที่จ่ายเป็นรางวัลและเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย คณะ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ มอบให้จำนวนทุนละ 10,000 บาท

3.ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทุน 48 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 632,000 บาท ทุนประเภทนี้ เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความลำบากในการใช้ชีวิต ทั้งในด้านความเป็นอยู่ และค่าเล่าเรียน มอบทุนให้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของปีการศึกษานั้นๆ

นอกจากนั้น ในปีนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับประเทศเพื่อนบ้าน “กัมพูชา” จำนวน 12 ทุน ได้แก่ ทุนระดับปริญญาตรี จำนวน 9 ทุน ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน โดยมอบผ่านผู้แทนรัฐบาลประเทศกัมพูชา คาดว่า จะมีนักเรียนกัมพูชาให้ความสนใจสมัครรับทุนนี้เป็นจำนวนมาก นับเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในดับสากลอีกทางหนึ่ง

อนึ่ง กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกองทุนที่สนับสนุนการดำเนินกิจการเกี่ยวกับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และช่วยเหลือนักศึกษากรณีที่ได้รับความเดือดร้อน หรือมีเหตุฉุกเฉิน และ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร

***นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้ง 3 ประเภท ได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th หรือ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือสามารถติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่ตนเองสังกัด

ที่มา : #งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ประกาศเรื่องกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศกำหนดเกณฑ์และมาตราการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

 • ระยะเวลาในการรับน้องใหม่ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามรายละเอียดของคณะ และมหาวิทยาลัยกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 เท่านั้น
 • การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 18.00 น. และให้นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนเวลา 19.30 น.
 • หากนักศึกษาฝ่าฝืนการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากช่วงวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ลงโทษพักการศึกษา 1 ถาคการศึกษา ทันที

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องกำหนดเกณฑ์และมาตราการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึก สามารถนำบัตรรับของที่ระลึกมาแลก

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึก สามารถนำบัตรรับของที่ระลึกมาแลกได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์
ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-665-3777 ต่อ 6964

Congratulations !!! นักศึกษา คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือ หัวใจของประเทศ

Congratulations !!!

นักศึกษา คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย

บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือ หัวใจของประเทศ

ขอขอบคุณ ท่านอธิการบดี ที่กรุณาแต่งตั้งทีมผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.นางประดิษฐา นาครักษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

2.นางสาวสโรชา หัตถกรรม

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

3.ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์

หัวหน้างานสวัสดิการและบริการนักศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

“พระนคร…วิชาการ”

“พระนคร…วิชาการ”

การจัดตั้งศูนย์สอบเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีภาษีภากร เป็นอีกก้าวที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เปิดเผยว่า ขอขอบคุณสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย โดย ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคมฯ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี” กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีภาษีอากรเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นการวัดสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี

หลังจากนี้ ทั้ง 3 ฝ่าย จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนผลิตบุคลากรด้านบัญชีที่มีความรู้ความสามารถก้าวนำความเปลี่ยนแปลงของยุค ซึ่งการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะตรงความต้องการของสถานประกอบการ เป็นเป้าหมายสูงสุดของราชมงคลพระนคร

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP