ม.ราชมงคลพระนคร นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส สักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ที่ 19 ณ วัดเทวสังฆาราม พร้อมย้อนยุคยลสยามสมัยหลังเลิกทาสรัชกาลที่ 5 ที่เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124

ม.ราชมงคลพระนคร นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส สักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ที่ 19 ณ วัดเทวสังฆาราม พร้อมย้อนยุคยลสยามสมัยหลังเลิกทาสรัชกาลที่ 5 ที่เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะประธานชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ให้การสนับสนุนโครงการ “ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 2 กิจกรรมชมหอประวัติสมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดเทวสังฆาราม และเมืองมัลลิกา ร.ศ.124” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโสกว่า 40 คน ร่วมเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีที่หมายแรกเป็นวัดเทวสังฆาราม หรือวัดเหนือ ตำบลบ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี โดยสถานที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องด้วยวัดเทวสังฆารามเป็นวัดที่มีความผูกพันกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเป็นวัดที่ทรงบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นแห่งแรก ในการนี้ สมาชิกชมรมฯ ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และร่วมทำบุญปัจจัยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,559 บาท แด่พระพุทธสุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม

จากนั้นสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ชมหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระอุโบสถ อาคารนี้ คณะสงฆ์และทุกภาคส่วนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงพระชันษาครบ 8 รอบ 96 ปี และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา การศึกษาอบรม การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและที่พักผ่อนของประชาชน อาคารหอพระประวัติฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 38 ไร่ ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น รูปทรงไทย ยอดเจดีย์พร้อมศาลาราย 4 ทิศ มีซุ้มประตูเข้า – ออก 4 ด้าน ยอดด้านบนสุดมีลักษณะเป็นรูปฉัตรประจำพระองค์ ภายในอาคารมีการจัดนิทรรศการ ชั้นที่ 1 นิทรรศการแผ่นดินทองผู้ครองธรรม สังฆราชามหาสมณะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และรอยธรรมนำทางย่างสู่ความเจริญพร้อม ชั้นที่ 2 นิทรรศการพระศาสนกิจ พระกรณียกิจทางศาสนาและสมณศักดิ์แห่งอัครสงฆ์ ชั้นที่ 3 นิทรรศการธรรมปฏิปทา วิปัสสนากรรมฐาน พระรูปหล่อพระอุปัชฌาย์และชั้นที่ 4 เป็นจุดชมทัศนียภาพ

ในช่วงบ่าย สมาชิกชมรมได้ร่วมเดินทางผ่านกาลเวลา จากยุคสมัยของไทย ย้อนไกลไปยังยุคสยามสมัยหลังเลิกทาสรัชกาลที่ 5 ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี แค่มาถึงหน้าเมืองมัลลิกา ก็มีรถลากหรือที่เรียกว่ารถเจ๊ก รอรับคณะสมาชิกชมรมโดยพร้อมเพรียงกัน และไม่ใช่เพียงการชมบรรยากาศย้อนยุค แต่สมาชิกและทุกคนที่เข้าชมเมืองมัลลิกา ต้องกลายเป็นชาวสยามในยุคนั้นด้วยการแต่งกายชุดไทยทุกคน ดังนั้น ชุดผ้าไทยของสมาชิกชมรมฯ ที่จัดเตรียมกันมา จึงงามสง่าเข้ากับบรรยากาศของสถานที่เป็นอย่างดี

ภายในเมืองมัลลิกา จำลองสถานที่สำคัญแห่งยุค ทั้งย่านสะพานหัน ที่บนสะพานมีห้องแถวเล็กๆ ขายของ ย่านการค้า ที่จำลองบรรยากาศของย่านถนนแพร่งนรา หอคอยชมเมืองที่สามารถชมทัศนียภาพโดยรอบเมืองมัลลิกา นอกจากนี้ยังสามารถชมวิถีชีวิตชาวสยามในบ้านเรือนไทย ที่มีการสาธิตการทำไร่ทำนา ทอผ้า จักสาน หรือชมความงามของงานคหกรรมศิลป์ทั้งงานใบตอง งานดอกไม้ งานเครื่องแขวน งานแกะสลักผลไม้ เป็นต้น

อนึ่ง สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมกับ ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส จะต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และเป็น /หรือเคยเป็นคณาจารย์ หรือบุคลากรของ ม.ราชมงคลพระนคร โดยท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสามัญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ไลน์ไอดี yutthapoom.s5335 โดยมีค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพ แบบตลอดชีพ เพียง 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม พร้อมรับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกความก้าวหน้าและความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ ที่มา: กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ชมรมดนตรี ในสังกัดองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมชมการประกวดแข่งขันวงดนตรี ในโครงการ “ RMUTP MUSIC FESTIVAL CONTEST 2018 ”

ชมรมดนตรี ในสังกัดองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ทั้ง 9 คณะ

เข้าร่วมชมการประกวดแข่งขันวงดนตรี ในโครงการ “ RMUTP MUSIC FESTIVAL CONTEST 2018 ” เพื่อคัดเลือกวงดนตรีที่ชนะเลิศการแข่งขัน ครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี ในงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “ล้านนาเกมส์” ครั้งที่ 34 จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมชมการประกวด โดย ลงทะเบียนหน้างาน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.30 น.

สำหรับ นักศึกษาเข้าร่วมชมการประกวด ทรานสคริปต์กิจกรรม 3 ชั่วโมง บัณฑิตพึงประสงค์ด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (หลังเสร็จการแข่งขัน)

ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2561 การประกวดเริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

**** มาร่วมชมและเชียร์ ให้กำลังใจวงดนตรีที่ท่านชื่นชอบ ****

***** แล้วพบกันนะครับ *****

ที่มา : ชมรมดนตรี ในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าทีบัณฑิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น. และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรือง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” รวมทั้งวิธีการกรอกResume ยังไงให้เหมาะกับการสมัครงาน เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติตนเองต่อไป พร้อมกับกิจกรรมตลอดทั้งวันในงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ฟรีตลอดงานไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสารตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่ : ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-6653777 ต่อ 6964,6053
***(นักศึกษาลงทะเบียนเวลา 06.30 – 07.30 น.)***

เปิดรับสมัครแล้ว “โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14”

เปิดรับสมัครแล้ว “โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา
“เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14”

สำหรับนักศึกษาที่อยากจะเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะน้องๆที่รอโครงการเปิดรับสมัครอยู่ ตอนนี้เปิดแล้วนะ 22 มกราคม –
14 กุมภาพันธ์ 2561 เข้ามาสมัครกันได้ด้วยตนเองที่ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
– เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 1 – 2 (ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
และ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี) ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องด้วย
– คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
– ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับพอใช้ หรือ ดี
– มีความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยและภาษาอาเซียน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
– สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด
นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : ใบสมัครโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14
*** อย่าลืมให้อาจารย์เซ็นรับรองมานะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6507 (พี่ว่าน/พี่ตุ๊กตา/พี่จิง)

กองพัฒนานักศึกษาขอเปลี่ยนวันคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนของ มทร.พระนคร จากเดิมวันที่ 25-26 มกราคม 2561 มาเป็นวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) โซนลิฟต์แก้ว

กองพัฒนานักศึกษาขอเปลี่ยนวันคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนของ มทร.พระนคร
จากเดิมวันที่ 25-26 มกราคม 2561 มาเป็นวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) โซนลิฟต์แก้ว

Download

ประกาศด่วน! (ขยายเวลาการจองที่นั่งไปร่วมพิธีปิด พระนครเกมส์ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมนี้)

ประกาศด่วน!

(ขยายเวลาการจองที่นั่งไปร่วมพิธีปิด พระนครเกมส์ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมนี้)

สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์ จะไปร่วมเชียร์กีฬาและชมพิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” ในวันเสาร์ที่ 9 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยจะจัดรถบริการ รับ-ส่ง ให้นักศึกษา เนื่องจากไม่มีรถเมล์ผ่านหน้าสนามกีฬา อบจ.นนทบุรี

กรุณาสำรองที่นั่งออนไลน์ https://goo.gl/8czXXM ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 60 ก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น!!!

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร / แจ้งวันที่ 27 พ.ย. 60

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปี 1-2 เพื่อเข้าร่วมทีมงานคุณภาพ “ทีมงานวีกิจ รุ่น3” ประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปี 1-2 เพื่อเข้าร่วมทีมงานคุณภาพ “ทีมงานวีกิจ รุ่น3” ประจำปี 2560

ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-2 สมัครเป็น “ทีมงานวีกิจ” เพื่อดูแลการจัดสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานแรกในงานกีฬา “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” และร่วมปฏิบัติงานในงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี (สนามใหม่)

ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ และชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมตามจริง และยังมีโอกาสในการได้รับสิทธิพิเศษสำหรับการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย ทุนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศและในประเทศ ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

นักศึกษาที่มีความสนใจ ลงทะเบียนสมัครได้ที่ลิงค์ >> https://goo.gl/jJxCio สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายวีรพล ปันมาเชื้อ “พี่วี” ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โทร. 026653555 ต่อ 2401 หรือ 0828738919

คุณสมบัติ

– นักศึกษาชั้นปี 1-2

– นักศึกษาชั้นปี 1-2 กยศ./หรือทุนอื่นๆ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง- มีความคล่องตัว- มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ/บำเพ็ญประโยชน์- สามารถช่วยเหลืองานส่วนรวมได้

การปฏิบัติงาน

– ช่วยงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา- บริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับสถานที่

– ดูแลอุปกรณ์จัดงานต่างๆ

– จัดสถานที่ ก่อนวันจัดกิจกรรม

– เก็บสถานที่ หลังเสร็จกิจกรรม

– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สิทธิประโยชน์

– ในวันปฏิบัติงาน นศ. จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม

ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯจำนวนชั่วโมงกิจกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยอุนมัติหรือคณะขออนุมัติ

เนื่องจากต้องมาเตรียมสถานที่ และจัดเก็บสถานที่

– ในวันปฏิบัติงาน นศ.จะได้รับชั่วโมงการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ตามปกติ

– การพิจารณาพิเศษ เช่น ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

ทุนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ

และในประเทศ ทุนการศึกษาหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร / 27 พ.ย. 60

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ถวายแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 2560

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ถวายแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมรับชมวีดิทัศน์ และร่วมร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา” ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศไทย เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

สำหรับกิจกรรม กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 (วันเรียนปกติ) เวลา 06.30 – 09.00 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์และลานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

นักศึกษาที่ว่างจากการเรียน กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหาร (ข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่) จำนวนจำกัด 300 คนเท่านั้น!!! คลิ๊กลิงค์ https://goo.gl/58Gk4Z

หมายเหตุ

1.นศ.ตัวแทนคณะ ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ รับอาหารที่ในหอประชุมฯ กับกองศิลปวัฒนธรรม

2.นศ.ที่ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อที่กลุ่มไลน์ และฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะตนเอง ลงชื่อรับคูปองอาหารได้ที่บูธทรานสคริปต์กิจกรรม เวลาประมาณ 6.00 – 6.45 น. ในวันงาน

3.นศ.ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนคณะที่มีความประสงค์เข้าร่วม สามารถมาร่วมงานได้ตามปกติ ไม่ต้องลงทะเบียน และรอรับ AT CODE เวลาประมาณ 8.30 น. แล้วเข้าเรียนได้ตามปกติ)

4.นศ.ทุกชั้น แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพเรียบร้อย

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร / แจ้งวันที่ 27 พ.ย. 60

ม.ราชมงคลพระนคร จัดมหกรรมกีฬาสุดมันส์ สร้างสรรค์สามัคคี “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” 9 คณะ เตรียมทัพกองเชียร์ พร้อมประชันผู้นำเชียร์ ข่าวดีของทุกชั้นปี ย้ำ…โอกาสทอง! รับชั่วโมงกิจกรรมเต็มแม็กซ์ กว่า 50 ชั่วโมงกิจกรรม ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมเชียร์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และร่วมพิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี (สนามใหม่) โดยมหาวิทยาลัยจัดรถ รับ-ส่ง ให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ นักศึกษาทั่วไปที่ไม่มีภารกิจเป็นนักกีฬา หรือร่วมแข่งขันอื่นๆ ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมนี้ สามารถลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม และจองที่นั่งรถ รับ-ส่ง ภายในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น กรุณาคลิ๊กลิงค์เพื่อลงทะเบียนจองที่นั่ง https://goo.gl/8czXXM ทันที!!!

อนึ่ง กิจกรรมจัดขึ้นตลอดทั้งวัน ขึ้นรถพร้อมกัน เวลาเดียว 7.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาที่สังกัด

รายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้

-รอบเช้า เวลา 8.30 น. ชมการแข่งขันกรีฑา

เวลา 10.00 – 12.00 น. กิจกรรมเชียร์ฟุตบอลคู่ชิงแชมป์ พร้อมเชียร์สนุกสุดมันส์กับสันทนาการกลาง พร้อมรับกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

-รอบบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น. ชมการประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ และชมพิธีปิดกีฬาพระนครเกมส์ พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม

-หากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 รอบ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพิเศษ จำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม

***รวมนักศึกษาจะได้ชั่วโมงกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงกิจกรรม!!!

รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่

– เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th

– เฟสบุ๊คฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า fb.me/student.affairs.rmutp/

– เว็บไซต์ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/

– เฟสบุ๊คงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา fb.me/saisrmutp/

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร / 23 พ.ย. 60

 

ขอเชิญชาวไทยทุกคน และชาวราชมงคลพระนคร ร่วมโหวตให้ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร เป็นแชมป์ Asia’s Got Talent

 

ผม “ต่อ” ปัณณวัชร์ เดชะปัญญา ศิษย์เก่าราชมงคลพระนคร และนักร้องชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีข่าวมาแจ้ง และขอกำลังใจจาก “คนไทยทุกคน” ครับ

คือ…ผมได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสองโชว์ที่สร้างแรงบันดาลใจที่สุดในรายการ Asia’s Got talent และผ่านเข้าสู่รอบชิงรางวัลจาก Traveloka ประจำสัปดาห์นี้

โดยตัดสินจากการโหวตของผู้ชมทั่วโลก และต้องโหวตแข่งกับอีกประเทศหนึ่ง ตั้งแต่เที่ยงคืนนี้ 2 พฤศจิกายน 2560) เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ (5 พฤศจิกายน 2560)ทุกท่านสามารถโหวตได้ ชั่วโมงละ 1 ครั้งนะครับ ทาง http://travelokaagt.com/th/traveloka-awards

ขอแรงกายแรงใจจากทุกท่าน คนละหลาย ๆ โหวตได้ไหมครับ

กราบขอบพระคุณอย่างสูง

นายปัณณวัชร์ เดชะปัญญา

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร