โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561นี้!!

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมชวาลันรีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ :

ดาวน์โหลด :

  1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและนักแนะแนวมืออาชีพ
  2. อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ – งานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บชั่วโมงกิจกรรม (Transcript Activity)
  3. FlowChart งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร เจ๋ง!ม.เกษตรศาสตร์ เชิญบุคลากรบรรยายด้านเทคโนโลยี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ม.ราชมงคลพระนคร เจ๋ง!ม.เกษตรศาสตร์ เชิญบุคลากรบรรยายด้านเทคโนโลยี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ตามหนังสือเชิญของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะทาง IT ครั้งที่ 2 โดยจัดบรรยายเรื่อง “เทคนิคการใช้โปรแกรม Power Point เพื่อการนำเสนอ” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 6 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ในการนี้ ผศ.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานโครงการให้เกียรติร่วมฝึกอบรม พร้อมด้วย อ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ และ อ.นรุตม์ พรประสิทธิ์ คณาจารย์ ศิษย์เก่า นิสิตสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว และได้รับเสียงตอบรับและได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

หัวข้อในการบรรยาย เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดทำ การนำเสนอด้วยโปรแกรม เทคนิคการใช้เมนู FILE HOME INSERT DESIGN TRANSITIONS ANIMATIONS SLIDE SHOW REVIEW VIEW และ FORMAT / โปรแกรมที่จำเป็นในการผลิตงานนำเสนอ / เว็บไซต์ที่ให้บริการรูปภาพ / ทฤษฏีสี : Color Theory / การผสมสี / ทฤษฏีพลังแห่งสี / ความหมายของการนำเสนอ / รูปแบบของงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ / ชนิดของรูปแบบการนำเสนอ / แนวคิดการออกแบบเพื่อการนำเสนอ / กระบวนการออกแบบ Power Point เพื่อการนำเสนอ / การวางแผนในการออกแบบชิ้นงาน / เทคนิคการทำสื่อนำเสนอ / รูปแบบการทำ Infographic / เทคนิคการตั้งค่าโปสเตอร์วิจัย / เทคนิคการจัดวางองค์ประกอบการนำเสนอ / เทคนิคการนำเสนอเพื่องานวิชาการและงานวิจัย / หัวข้อนำเสนองานทางวิชาการ และ แบบโครงร่างผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

อนึ่ง การบรรยายในครั้งนี้ เป็นการบรรยาย ครั้งที่ 2 นับเป็นการเชื่อมความสัมพันธไมตรี บนพื้นฐานความร่วมมืออันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มผู้บริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 3 ทั้งยัง เป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้หลังการฝึกอบรม นิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการจริง สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และเข้าใจถึงพื้นฐานความต้องการของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อการนำเสนอผลงานได้ และยังสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง ประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบทางวิชาการหรือวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ราชมงคลพระนคร เร่งพัฒนาทักษะผู้บริหารและบุคลากร เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน

ราชมงคลพระนคร เร่งพัฒนาทักษะผู้บริหารและบุคลากร เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Noel Stonehouse จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาบรรยายพิเศษในหลักสูตร “21st Century Skills for Educational Leadership in Higher Education” ทักษะสำหรับการเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดการปรับตัวก้าวทันต่อสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ตระหนักถึงปัญหาและความท้าทายในการจัดการด้านการศึกษา รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมอบรม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

#http://www.rmutp.ac.th

ประกาศด่วน!!! ชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะเยาวชนอาเซียนในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 3 ชั่วโมงกิจกรรม *รายชื่อเรียงตามลำดับการสมัคร โปรดจำลำดับที่เพื่อง่ายต่อการลงทะเบียน*

ประกาศด่วน!!!

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะเยาวชนอาเซียนในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 3 ชั่วโมงกิจกรรม *รายชื่อเรียงตามลำดับการสมัคร โปรดจำลำดับที่เพื่อง่ายต่อการลงทะเบียน*

กำหนดการ

07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

08.00 – 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรายพระยุคลบาท” รุ่นที่ 2 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท

09.30 – 09.45 น. รับประทานอาหารว่าง

09.45 – 11.45 น. การบรรยายพิเศษ (Keynote Lecture) เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (The Principle of the Philosophy of Sufficiency Economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej โดยผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา

11.45 – 12.00 น. ลงทะเบียนกลับ และรับอาหารกลางวัน

หมายเหตุ :

1.นักศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการต้อนรับเยาวชนในเขตประเทศอาเซียน โปรดแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยถูกระเบียบ และสำรวมกริยาวาจาให้สุภาพเรียบร้อย

2.เมื่อลงทะเบียนกลับแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป หากมีปัญหาโปรดติดต่อ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ศูนย์เทเวศร์ โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6323

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร 12 มี.ค. 61

ราชมงคลพระนคร จับมือ ไทยเบฟฯ ประสานความร่วมมือทวิภาคี นำร่องด้านวิชาการ บริการสังคม กิจการนักศึกษาและกีฬา เน้นพัฒนานักศึกษายุค 4.0

ราชมงคลพระนคร จับมือ ไทยเบฟฯ ประสานความร่วมมือทวิภาคี นำร่องด้านวิชาการ บริการสังคม กิจการนักศึกษาและกีฬา เน้นพัฒนานักศึกษายุค 4.0

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม หารือความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับคณะ ได้ร่วมประชุมกับคุณกุลธิดา เชื้อเทศ หัวหน้างานกิจการภายนอก และคณะผู้แทนของบริษัท ไทยเบฟฯ โดยเบื้องต้นได้เจรจาความร่วมมือกันสนับสนุน พัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมโครงการบริษัทจำลอง (Dummy Business) , การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ เพื่อสนับสนุนโครงการประชารัฐ, การส่งเสริมกิจการนักศึกษา, การจัดหาสถานประกอบการเพื่อการฝึกสหกิจของนักศึกษา, การสนับสนุนการกีฬา, การจัดการแข่งขัน,การจัดหาสนามซ้อมกีฬาชนิดต่างๆ, รวมถึงแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยฯ ในทุกมิติ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ผู้บริหารและคณะต่างๆ ที่สนใจ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการให้ บริษัท ไทยเบฟฯ พิจารณาความเหมาะสม โดยสามารถส่งได้ที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า (ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช) เป็นผู้รวบรวมและประสานงานต่อไป

การประชุมดังกล่าว มีขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

www.rmutp.ac.th

 

 

ราชมงคลพระนคร จับมือสมาคมวิชาชีพแห่งกัมพูชา พัฒนาวิชาการ

 

ราชมงคลพระนคร จับมือสมาคมวิชาชีพแห่งกัมพูชา พัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสมาคมวิชาชีพแห่งกัมพูชา หรือCambodia Professional Organization (CPO) Kingdom of Cambodia ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา  โดยมี ดร.ดารา ศาสน์ ตำแหน่ง Board of Director CPO ราชาอาณาจักรกัมพูชา ,ดร.Kim Leng Heng ตำแหน่งAdvisor to the BoD CPO ,ท่านผู้หญิง This Nay รองผู้ว่าจังหวัดกระเจส ราชอาณาจักรกัมพูชา ,ท่านผู้หญิง Sokin PRAK รองอธิบดีกระทรวงไปรษณีย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ,พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ ประธานกรรมการ เทอิโกกุ รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด และทีมงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา และอื่นๆ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ การจัดอบรม การพัฒนาหลักfสฟyตร การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสู่การเป็นทวิภาคีด้านวิชการระหว่างสถาบัน รวมถึงกาพัฒนาการเป็น ASEAN Education Network ในอนาคต  ณ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เท1gi

ที่มา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

เรื่อง กล้วยๆ ที่ไม่กล้วย!

 

เรื่อง กล้วยๆ ที่ไม่กล้วย!

ประกาศด่วน! จากเจ้าของสวน… บริจาคกล้วยให้สถาบันการศึกษา หรือผู้สนใจ จำนวนประมาณ 500 หวี ติดต่อด่วน! ภายในวันนี้  ที่ “คุณเจี๊ยบ” หรือคุณเบญจวรรณ เบอร์โทร.089 223 2478

หมายเหตุ ถ้าอยู่พื้นที่ใกล้หัวหิน จะดีที่สุด…ฟรี! แต่ต้องไปขนเองนะครับ (โทร.ก่อน…ได้ก่อนจ้า!)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ครุศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน บ.อาซาฮี

ครุศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน บ.อาซาฮี

ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ กรรมการสภาวิชาการ เชิญไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทอาซาฮี sanwa เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  1. ร่วมฟังการบรรยายของ นศ.FIBO จาก มจธ. ซึ่งนำเสนอโปรเจคที่พัฒนาให้กับบริษัท (โดยเป็นโจทย์วิจัยที่ได้รับจาก โรงงาน)
  2. ร่วมฟังการบรรยายของ อ.เลอพงศ์ พิศนุย จากคณะวิศวะ ผลงานและผลของการฝังตัวในสถานประกอบการ
  3. เดินชมโรงงานทั้ง 9 โรง เพื่อศึกษาโจทย์วิจัยและการจัดทำ short courseให้กับภาคอุตสาหกรรม
  4. ประชุมหารือแนวทางในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับ Asahi Academy

“ได้รับความรู้ และเป็นประโยชน์มาก ทั้งนี้ จะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับ มาใช้ในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ฯ ต่อไป …ขอขอบคุณ ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ กรรมการสภาวิชาการ ของ มทร.พระนครที่ให้โอกาสดีๆ เช่นนี้ค่ะ” คณบดีครุศาสตร์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : RMUTP News

ร่วมลุ้น! และส่งกำลังใจเชียร์ “แก้วฟ้าฯ” นักมวยระดับ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ผงาดเวหาขึ้นชกชิงแชมป์ ระดับสากล ที่ประเทศออสเตรเลีย

ร่วมลุ้น! และส่งกำลังใจเชียร์ “แก้วฟ้าฯ” นักมวยระดับ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ผงาดเวหาขึ้นชกชิงแชมป์ ระดับสากล ที่ประเทศออสเตรเลีย

ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์ และที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร เปิดเผยว่า นายไกร เสฏฐพล ฉายา แก้วฟ้า สวนปาล์มฟาร์มนก(ต.บัวมาศ) นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ของชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร มีโปรแกรมขึ้นชกชิงเข็มขัดแชมป์ รุ่น ไลท์เวท (ABF สหพันธรัฐมวยเอเชีย) กับไอแซค จูเนียร์ เบนดิโก เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 17 มีนาคม 2561

อนึ่ง ในปัจจุบันผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ ได้เชิญให้นายไกร เสฏฐพล เข้ามาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในสาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ อีกหน้าที่หนึ่ง เพื่อให้สะดวกและมีความคล่องตัว ต่อการ ฝึกสอนนักกีฬามวยของมหาวิทยาลัย

สนใจสมัครเรียน และติดตามผลงานของ ม.ราชมงคลพระนคร ได้ที่ http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญชาวราชมงคลพระนคร ร่วมลุ้น! และส่งกำลังใจเชียร์ ทีม “RMUTP RACING Team “ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชิงแชมป์ “นวตกรรรมประหยัดพลังงาน แห่งเอเชีย”

ขอเชิญชาวราชมงคลพระนคร ร่วมลุ้น! และส่งกำลังใจเชียร์ ทีม “RMUTP RACING Team “ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชิงแชมป์ “นวตกรรรมประหยัดพลังงาน แห่งเอเชีย”

ผศ.ดร.สุขาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะได้ส่งอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมโดยว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย เหมาะใจ เข้าร่วมการแข่งขัน “นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานระดับเอเชีย Shell Eco Marathon 2018 “ ณ สนาม Changi Exhibition Centre ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2561 โดยมีทีมจากทั่วเอเซียเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 23 ประเทศ และมีทีมจากประเทศไทย จำนวน 9 สถานศึกษา จำนวน 13 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

…รอลุ้นผลเป็นลำดับต่อไป

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร