ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมผู้บริหารด้านงานกิจการนักศึกษาสัญจร เยือนคณะคหกรรม รับนโยบาย DU (Digital University) เตรียมพัฒนาทุกภาคส่วนการบริการให้เป็นระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคกิจการนักศึกษาเชิงรุก 4.0 ตามนโยบายอธิการบดี

ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมผู้บริหารด้านงานกิจการนักศึกษาสัญจร เยือนคณะคหกรรม รับนโยบาย DU (Digital University) เตรียมพัฒนาทุกภาคส่วนการบริการให้เป็นระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคกิจการนักศึกษาเชิงรุก 4.0 ตามนโยบายอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 9 คณะ พร้อมด้วยอาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ในการประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 9 คณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การจัดประชุมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของอธิการบดี ในการเตรียมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นดิจิทัล ทำให้งานกิจการนักศึกษาทุกภาคส่วน พร้อมเดินหน้าอย่างรวดเร็ว แบบเชิงรุก เพิ่มมุมมองการบริหารงานและยกระดับแบบภาพรวมทั้งองค์กร เข้าถึงเป้าหมาย ดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน เชื่อมโยงทุกมิติผ่านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี สามารถนำแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ การมีเครือข่ายความร่วมมือ ไปใช้ในการผลักดันทิศทางการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนสามารถวางกลยุทธ์ในการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักศึกษา เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งการบริหารงานกิจการนักศึกษาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดและการดำเนินงานที่เกื้อกูลและส่งผลโดยตรงต่อการบริการและการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง จนถึงผู้ปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ดำเนินการตามนโยบายไปในแนวทางเดียวกันอย่างชัดเจน

โดยมีวาระที่สำคัญ ในเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา จำนวน 3 หน่วยงานจากกองพัฒนานักศึกษา ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยให้กองพัฒนานักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด / แนวทางในการบริหารจัดการงานงบประมาณเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ / การจัดทำแบบเสนอของงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / การจัดสรรงบประมาณด้านกิจการนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา / โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 / กำหนดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 / กำหนดการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงานตรวจสอบภายใน / โครงการบริหารจัดการร้านค้า “ราชมงคลพระนคร ร่วมใจลดใช้โฟม” และการดำเนินการจ้างเหมาพยาบาลของห้องปฐมพยาบาล 4 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ้างถึงมติจากการประชุมคณบดี เรื่อง การตัดโอนการตั้งงบประมาณและการดำเนินงาน โดยให้คณะที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ)

อนึ่ง หน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษา เตรียมการจัดกิจกรรมร่วมกับทุกคณะ ได้แก่ การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ / การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2561 / ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ธัญบุรีเกมส์” / ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” (พระนคร…เจ้าเหรียญทองสมัยที่ 2) / กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปริญญาตรี และระดับ ปวช. (จัดในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2561 (ระดับปริญญาตรี) วันที่ 23 มิถุนายน 2561 (ระดับ ปวช.)) / รายงานการดำเนินงานการจัดประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 / กำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14 / การคัดเลือกนักศึกษารางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคม / การรายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมบังคับแกน 10 กิจกรรม นักศึกษารหัส 60 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 / รายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รหัส 57 – 60 / รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมนัดพบสถานประกอบการ ของนักศึกษา รหัส 57 ภาคปกติ 4-5 ปี และรหัส 59 เทียบโอนปกติ / โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) / และการรับนักศึกษาเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารงานระบบทรานสคริปต์ ประจำปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติงานแบบบูรณาการหลายหน่วยงานนั้น อาจเกิดปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างงานกิจการนักศึกษา กับหน่วยงานหลักอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ด้วยนโยบายในการบริหารจัดการและการกำหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง

ในการทำงาน ด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้ความร่วมมือภายในองค์กรพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวังไว้ การบูรณาการความร่วมมือในองค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เป็นพลังที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา สามารถก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 และปฏิบัติตามแนวนโยบาย ภารกิจ ตามพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย อธิการบดีเปิดนโยบายจัดกิจกรรม นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยี่ยมชม “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวแห่งสยามประเทศ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย อธิการบดีเปิดนโยบายจัดกิจกรรม นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยี่ยมชม “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวแห่งสยามประเทศ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยนโยบายในการเตรียมพร้อมสังคมมหาวิทยาลัยสู่สังคมผู้สูงวัย โดยจัดกิจกรรมตลอดปี ดูแลบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และบุคลากรปัจจุบันที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป

ในการนี้ ได้มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ชมอาคารนิทรรศการ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากคุณวุฒิชัย มกราพันธุ์ หัวหน้าแผนกส่งเสริมการพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโสตื่นตาตื่นใจไปกับการนำเสนอภาพความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านกาลเวลากว่าสองร้อยปี ภายใต้เทคโนโลยีการนำเสนอในอาคารสี่ชั้นที่อัดแน่นด้วยความงดงามและภูมิปัญญาของบรรพชนชาวไทย ในรูปแบบนิทรรศการสื่อผสมที่ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมโต้ตอบกับนิทรรศการได้

ภายในห้องนิทรรศการต่างๆ ของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ที่มีการตั้งชื่อคล้องจองกันในแต่ละห้อง ได้แก่

1) “รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์” ห้องฉายภาพประวัติศาสตร์ จากกรุงศรีอยุธยา ก่อนการเสียกรุงครั้งที่สอง จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงแห่งสยาม เมื่อพุทธศักราช 2325

2) “เกียรติยศแผ่นดินสยาม” แสดงความอลังการของแบบจำลองพระบรมมหาราชวังและหมู่อาคารล้อมรอบบริเวณที่จัดว่าเป็นแบบจำลองพระบรมมหาราชวังที่มีความสมบูรณ์ในรายละเอียดมากที่สุด รอบด้านรายล้อมด้วยความงามของสถาปัตยกรรมอันเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่ปรากฏในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รับชมประวัติพระแก้วมรกต ที่ใช้เทคนิคพิเศษสลับเครื่องทรงประจำแต่ละฤดูในพริบตา ก่อนลัดเลาะประตูย่ำค่ำ เข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นใน สถานที่เฉพาะสำหรับยอดกุลสตรี แหล่งสะสมองค์ความรู้ ทั้งการอบร่ำผ้า การทำขนมไทย การรำในฉบับราชสำนัก เป็นต้น

3) “เรืองนามมหรสพศิลป์” ชาวสยามมีวิธีการสรรสร้างความบันเทิงในรูปแบบมหรสพต่างๆ มาช้านาน ซึ่งพระมหากษัตริย์ตลอดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดให้จัดแสดงมหรสพนานาเพื่อบำรุงขวัญพสกนิกร ไม่ว่าจะเป็นโขน หนังใหญ่ หุ่นกระบอก รำ ละครต่างๆ และรับชมบรรยากาศมหรสพสมโภชในมุมมอง 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นโมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบง แทงวิไสย กายกรรม นอกจากนี้ สมาชิกชมรมยังได้เรียนรู้ภาษากายที่ใช้ในโขนของไทยในวีดิทัศน์สั้นๆ ที่ชวนให้รำตามได้โดยง่าย

4) “ลือระบิลพระราชพิธี” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดเกล้าฯ ฟื้นฟูพระราชพิธีที่สำคัญเพื่อรักษาไว้ซึ่งโบราณราชประเพณี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และให้เกิดความมั่นคงของประเทศชาติ ภายในห้องนิทรรศการต้อนรับผู้ชมด้วยหุ่นจำลองของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ พระยาช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขนาดเท่าตัวจริง

นอกจากนี้

ยังมีวีดิทัศน์กระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในรูปแบบ 3 มิติ และนิทรรศการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีที่เป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทยมาช้านาน

5) “สง่าศรีสถาปัตยกรรม” ห้องที่เรียกความสนใจตั้งแต่อิฐแดงปูพื้นแบบก้างปลา สะท้อนภาพเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมทั้งวัด วัง บ้านในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีการวิวัฒน์พัฒนาในแต่ละยุคสมัย เรียนรู้การปลี่ยนแปลงของวัง จากวีดิทัศน์ชาววังที่มาบอกเล่าแก่ผู้ชมอย่างเพลิดเพลิน ที่สำคัญยังดึงดูดความสนใจด้วยการขับยานพาหนะชมวิถีชีวิตในยุคอดีต ซึ่งผู้ชมต้องขับขี่ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการแจวไม้พาย การสะบัดสายบังเหียนควบคุมรถม้า หรือเหยียบคันเร่งหมุนพวงมาลัยขับรถโบราณเยี่ยมชมเมือง

6) “ดื่มด่ำย่านชุมชน” ชมวิถีชีวิตของ 12 ชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์ ที่สร้างชื่อจากการเป็นชุมชนผลิตสินค้าเลื่องชื่อด้วยความเชี่ยวชาญ อาทิ บ้านบาตร บ้านสาย บ้านกรงนก บ้านสาน บ้านพานถม บ้านธูป บ้านน้ำอบ บ้านดอกไม้ พร้อมตัวอย่างสินค้าของดีประจำชุมชนที่นำมาจัดแสดง

7) “เยี่ยมยลถิ่นกรุง” ก่อนเข้าห้อง ผู้เข้าชมจะได้ร่วมถ่ายภาพด้วยกล้องโบราณจากร้านฉายา ราชดำเนิน เมื่อนั่งลงที่นั่งภายในห้อง จะได้เห็นใบหน้าตนเองบนตัวละครในแบบแอนนิเมชันจำลองบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อในเกาะรัตนโกสินทร์ สร้างเสียงหัวเราะและความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง

8) “เรืองรุ่งวิถีไทย” เดินทางผ่านกาลเวลาเรียนรู้ลักษณะวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยนับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จวบจนปัจจุบัน เพื่อทราบถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนปัจจัย และอิทธิพลที่ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้คนผันแปรเปลี่ยนแปลงไป

9) “ดวงใจปวงประชา” นำเสนอพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่กษัตริย์ทั้ง 9 พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้ถ่ายทอดไว้ เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงประชา และนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆ

นิทรรศการทั้ง 9 ห้อง สร้างความประทับใจ สำนึกรักในสถาบัน และได้เห็นความร่ำรวยทางศิลปวัฒนธรรม ที่สอดแทรกและปรากฏอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ วัง วัด และในวิถีชุมชน อันหลอมรวมอยู่ในมหานครของไทย คือ “กรุงรัตนโกสินทร์” หรือ “กรุงเทพมหานคร” ในปัจจุบัน

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยือน “วังบางขุนพรหม” สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบ นีโอ-บารอก โรโกโก อาร์นูโว และอาร์ตเอโค : ที่ตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย

ม.ราชมงคลพระนคร นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยือน “วังบางขุนพรหม” สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบ นีโอ-บารอก โรโกโก อาร์นูโว และอาร์ตเอโค : ที่ตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ชมวังบางขุนพรหม เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมเดินทางด้วย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโสเดินทางสู่ “วังบางขุนพรหม” ซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเมื่อเข้าสู่ภายในอาคารของวังบางขุนพรหม สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโสได้ชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของวังบางขุรพรหมตั้งแต่เริ่มสร้างจวบจนถึงปัจจุบัน วังบางขุนพรหมได้อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศ

จากนั้น สมาชิกทุกท่านจึงเริ่มเดินขึ้นสู่ชั้นสอง เพื่อชมห้องประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่อธิบายประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้รูจักกับธนาคารแห่งประเทศไทยมากขึ้น และชม “ห้องเชิดชูเกียรติ” ที่รวบรวมประวัติและของที่ระลึกจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ท่านแรกจนถึงปัจจุบัน

ถัดมาเป็นห้องที่งดงามที่สุดในวังบางขุนพรหม นั่นคือ “ห้องสีชมพู” ซึ่งในอดีตเคยเป็นท้องพระโรงหลัก สำหรับต้อนรับแขกสำคัญ ตลอดจนใช้ในการทำบุญเลี้ยงพระและพิธีการต่างๆ ด้านในห้องทาสีชมพู ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นเดินลายทองทั้งที่ผนัง กรอบช่องเปิด และฝ้าเพดาน ด้านในมีพระบรมรูปเขียนสีน้ำมันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คู่กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประดิษฐานเป็นภาพประธานของห้อง โดยห้องนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าไปชมภายใน เพื่อเป็นการรักษาโบราณวัตถุและงานศิลปะภายใน

ถัดจากห้องสีชมพูคือ “ห้องสีน้ำเงิน” เดิมใช้เป็นห้องรับรองอาคันตุกะของหม่อมเจ้าประสงค์สม ชายา ซึ่งในปัจจุบันห้องนี้ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ที่ทรงพระราชทานแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทางทิศใต้มี “ห้องวิวัฒนไชยานุสรณ์” เป็นห้องที่ต่อเติมขึ้นภายหลังจากสร้างตำหนักใหญ่แล้วเสร็จ เดิมเป็นห้องบรรทมของหม่อมเจ้าประสงค์สม ชายาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ต่อมา เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เป็นที่ทำการ ห้องนี้ก็ใช้เป็นห้องทำงานของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่พระองค์แรก จนถึงผู้ว่าการคนที่ 10

ถัดมาอีกห้องหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยก็คือ “ห้องบริพัตร” ภายในห้องนี้จะจัดแสดงพระประวัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต รวมถึงของใช้ที่มีตราประจำพระองค์ และความสนพระทัยในด้านต่างๆ อาทิ เครื่องลายคราม หุ่นจำลองวงปี่พาทย์ โน้ตเพลงลายพระหัตถ์ เป็นต้น

จากบนชั้นสองของตำหนักใหญ่ จะสังเกตเห็นว่ามีทางเดินเชื่อมไปสู่อีกตำหนัก นั่นก็คือ “ตำหนักสมเด็จ” เดิมเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ พระมารดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต รวมทั้งเป็นที่ประทับของฝ่ายในคือเจ้านายฝ่ายสตรีของวังบางขุนพรหม ลักษณะการก่อสร้างจึงงดงามอ่อนหวานแบบ “นวศิลป์” ของเยอรมัน ภายในตกแต่งโดยเน้นการแกะสลักไม้ลวดลายพรรณพฤกษาและลายเรขาคณิต ปัจจุบันตำหนักสมเด็จไม่ได้เปิดให้เข้าชมแล้ว

อนึ่ง วังบางขุนพรหมกำเนิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้จัดซื้อที่ดินจากราษฎร รวม 33 ไร่ เพื่อรวบรวมที่ดินให้เป็นผืนเดียวกัน และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กรมโยธาธิการดำเนินการออกแบบก่อสร้างวังบางขุนพรหม โดยมีทั้งหมด 2 ตำหนัก คือ “ตำหนักทูลกระหม่อม” (ตำหนักใหญ่) ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และ “ตำหนักสมเด็จ” ซึ่งเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

สำหรับตำหนักทูลกระหม่อมมีความโดดเด่นของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะ “บาโรค” “ศิลปะเรเนอซองส์” และ”ศิลปะแบบร็อกโคโค” ที่มีความงามโดดเด่นไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันละเอียดละออ โครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน ผนังรับน้ำหนัก มีโครงสร้างหลังคาไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยกระเบื้องว่าว หลังคาเป็นทรงมังซาร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นหลังคาสองชั้นซ้อนกันโดยมีความลาดของหลังคาแต่ละชั้นไม่เท่ากัน หลังคาชั้นล่างมีหน้าต่างเล็ก ๆ อย่างที่เรียกว่า “ดอร์เมอร์” ยื่นออกจากหลังคาห่างกันเป็นระยะเท่า ๆ กัน

ในอดีตวังแห่งนี้ เป็นสถานที่จัดงานสโมสรสันนิบาต ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เป็นที่จัดงานสังสรรค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นสถานที่ให้ครูชาวต่างชาติใช้จัดสอนวิชาต่างๆให้กับพระธิดาและเจ้านายฝ่ายในของวังอื่นๆ จนเรียกกันติดปากว่า “บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้” และภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วังบางขุนพรหมได้ถูกใช้เป็นสถานที่ราชการหลายครั้งด้วยกัน จนเมื่อปี พ.ศ.2488 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เช่าวังบางขุนพรหมเป็นที่ทำการ จนกระทั่งปรับปรุงให้มาเป็น “พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย” และมีการอนุรักษ์วังบางขุนพรหมให้ยังคงสวยงาม …ตราบจนปัจจุบัน

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

Nang Leong Running 2018 มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ กับงานวิ่งในสนามม้าครั้งแรกของประเทศ 24 มีนาคมนี้

ครั้งแรกในการวิ่งบนสนามม้า ครั้งแรกในการวิ่งแข่งกับม้า และเป็นครั้งแรกในการวิ่งแบบ Cross Country ใจกลางเมือง ด้วยการวิ่งในสนามหญ้าและสนามทราย 9 km. ซึ่งโครงการ Nang Leong Running 2018  เปิดโอกาสพิเศษให้กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการสมัครประเภททั่วไป เหลือเพียง 400 บาท เท่านั้น!! จากราคา 590 บาท  ท่านจะได้รับเสื้อ เหรียญรางวัล และกระเป๋า โดยมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย พร้อมทั้งอิ่มอร่อยไปกับอาหารขึ้นชื่อ และวัฒนธรรมต่างๆของชุมชนนางเลิ้ง

สนใจสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์. 02-665-3777 ต่อ 6964

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : ใบสมัครการแข่งขันนางเลิ้งรันนิ่ง 2018 (Nang leong Running 2018)

บริการให้คำปรึกษา เพียงสแกน QR Code!!

หากนักศึกษาต้องการใครสักคนที่คอยอยู่ข้างๆเราคืออีกหนึ่งการบริการที่ดีจากมหาวิทยาลัยฯ
ที่คอยให้บริการคำปรึกษา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน เรื่องการใช้ชีวิต เรื่องครอบครัว หรือเรื่องคนรัก…เพียงนักศึกษาสแกน QR Code ก็สามารถนัดวัน/เวลา ที่ต้องการ เพื่อพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ
กับเจ้าหน้าที่ทางด้านการให้คำปรึกษาโดยตรง หรือนักจิตวิทยา ได้ที่นี่

ทดสอบการทำแบบสอบถาม

  1. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
  2. แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (Depression)
  3. แบบประเมินความเครียด (Stress Test 5)
  4. ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย
  5. แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกแบบย่อ ฉบับภาษาไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์. 02-665-3777 ต่อ 6964

congratulations! ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยอธิการบดีท่านใหม่

congratulations!

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มาครบ 2 สมัย (8 ปี) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน”

 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

กิจกรรมจิตอาสา… ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดเทวราช วันที่ 26 ก.พ. 61 เวลา 16.30 น. สถานที่จุดรวมพล คือ สนามบาสเกตบอล ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมจิตอาสา…

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดเทวราช วันที่ 26 ก.พ. 61 เวลา 16.30 น. สถานที่จุดรวมพล คือ สนามบาสเกตบอล ศูนย์เทเวศร์

กรุณามาก่อนเวลา เพื่อลงทะเบียน เวลาประมาณ 15.30 – 16.00 น. เนื่องจากต้องเซ็นชื่อ และเข้าร่วมพิธีเปิด โดย อธิการบดี มทร.พระนคร และผู้บัญชาการกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารราบที่ 11 เป็นประธานในพิธี

 

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร รวมพลคนจิตอาสา!!! จับมือมณฑลทหารบกที่ 11 กองทัพบก และเขตดุสิต ระดมพลจิตอาสาพระราชทาน, จิตอาสาพัฒนาสังคม, จิตอาสาพัฒนาชนบท, BKK BIG CLEANING, กลุ่มกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน, กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร, จิตอาสาอิสระ ร่วมพัฒนา “ตลาดเทวราช” และบริเวณใกล้เคียง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้งดงาม

ม.ราชมงคลพระนคร รวมพลคนจิตอาสา!!! จับมือมณฑลทหารบกที่ 11 กองทัพบก และเขตดุสิต ระดมพลจิตอาสาพระราชทาน, จิตอาสาพัฒนาสังคม, จิตอาสาพัฒนาชนบท, BKK BIG CLEANING, กลุ่มกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน, กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร, จิตอาสาอิสระ ร่วมพัฒนา “ตลาดเทวราช” และบริเวณใกล้เคียง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้งดงาม

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ด้วยการทำความสะอาดตลาดเทวราช เทเวศร์

โดยความริเริ่มของมณฑลทหารบกที่ 11 ร่วมกับ สำนักงานเขตดุสิต ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ด้วยการทำความสะอาดตลาดเทวราช เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน มีความรักหวงแหนพื้นที่สาธารณประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี ในพื้นที่ เขตดุสิต ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป (หลังเลิกเรียน) จุดรวมพล ณ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

นักศึกษาที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ และอ่านกำหนดการได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/n4YSCT ภายในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเวลา 18.00 น.

นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม หลังจากเสร็จภารกิจทันที

หมายเหตุ การแต่งกาย ผู้ร่วมพิธี

1.ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อโปโลสีดำ กางเกงขายาวสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้น หมวกสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง)

2.เสื้อกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน กางเกงฝึกพราง รองเท้าคอมแบท หมวกฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง (สำหรับผู้ที่ไม่มีชุดจิตอาสา)

3.สำหรับผู้ที่ไม่มีชุด ตามข้อ 1 และ 2 ให้แต่งกาย เสื้อโปโลสีดำ กางเกงสีเข้ม หรือชุดตามเครื่องแบบของหน่วยงาน นั้นๆ

 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ชมรม “มทร.พระนคร อาวุโส” จัดโครงการ “มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 2” ในกิจกรรม “ชมวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

ชมรม “มทร.พระนคร อาวุโส” จัดโครงการ “มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 2” ในกิจกรรม “ชมวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพิเศษ สำหรับดูแลท่านผู้อาวุโสมาอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะกรรมการชมรมฝ่ายจัดกิจกรรม โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอแจ้งกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.30 น. ลงทะเบียน ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

11.00 น. ขึ้นรถบัสปรับอากาศ (บริเวณอาคารเอนกประสงค์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ) และเดินทางออกจาก มทร.พระนคร มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย วังบางขุนพรหม และ วังเทวะเวสม์

11.30 น. ชมสถานที่อนุรักษ์เงินตราไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยในอดีต

# ชมวังบางขุนพรหม โบราณสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

# ชมวังเทวะเวสม์ โบราณสถานที่งดงามมีเอกลักษณ์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

# ชมห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

16.30 น. เดินทางกลับ มทร.พระนคร

หมายเหตุ :

การแต่งกาย : แต่งชุดผ้าไทย นุ่งซิ่น หรือชุดสุภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม 026653760 ต่อ 6237, 6627 นายถาวร อ่อนละออ 08 5070 1109 นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง 08 9131 4519

#http://www.rmutp.ac.th

ขอขอบคุณ ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมในโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 (การฝึกอบรมภายในประเทศ)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมในโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 (การฝึกอบรมภายในประเทศ)

ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 665 3777 ต่อ 6507
(รบกวนนักศึกษาที่ีรายชื่อ แอด QR code
กลุ่มนักศึกษาสมัครโครงการเพชร 14 ด้วยนะคะ)