รับสมัครพนักงาน Part-time ด่วน!!

123

บริษัท อักษรเจริญทัสน์ อจท. จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน Part – Time หลายตำแหน่ง น้องๆที่สนใจสามารถโทรไปสอบถามได้ที่ คุณใบเตย (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 086-3418003 หรือ 02-6222999 ต่อ 2699

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

การขอเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น !

Basic RGB

มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงขอเสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเข้ารับโล่และเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 11 ปี มทร.พระนคร วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6051, 6053

เกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ

เกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ ประเภทกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์หรือกิจกรรมเสรีในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 10 “พระนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ : เกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6507

เปิดรับสมัคร ปวช. โควตา ปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวช. โควตา ปีการศึกษา 2559 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร ปวช.2559 หรือ http://admis.rmutp.ac.th/

ตารางกำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 10

Untitled-1

ทางฝ่ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาได้มีกำหนดการในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ” พระนครเกมส์ ” ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสนามกีฬาภายนอก และพิธีปิดในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้มีการจัดตารางการแข่งขันขึ้น สามารถ download รายละเอียดได้ที่นี่ : กำหนดการแข่งขันชนิดกีฬาระหว่างวันที่ 19 – 31 ตุลาคม 2558

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกีฬา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6051 และ 6053

รับสมัครลูกจ้างสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 6 อัตรา

น้องๆ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>> รับสมัครลูกจ้างสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ( ส.ท.ท.)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 ในวันเวลาราชการได้ที่ สำนักเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-448-5645 ต่อ 430

กองพัฒนานักศึกษา คว้ารางวัลชมเชย!!

นำทีมโดย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางประดิษฐา นาครักษา และทีมงานเข้าร่วมรับรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การบูรณาการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” และรางวัลพิเศษเพื่อการส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาคว้ารางวัลพิเศษกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ดีเด่น และได้รับเงินสด ๕๐๐ บาท เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

20150911092040731

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th
  พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
 2. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน
  (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา)
  ที่ 
  http://job.rmutp.ac.th/?do=employer
  โดยการพิมพ์ หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชา มอบให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน    และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6051 หรือหากพบปัญหาการกรอกข้อมูล ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6783

ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำเป็นต้องส่งข้อมูลนักศึกษาให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรวบรวมทำข้อมูลสถิติต่อไป ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนักศึกษาในการปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558

นักศึกษาสามารถเข้าปรับปรุงข้อมูลประวัติด้วยตนเองได้ที่

http://203.158.144.140/UpdateCID/

โดยเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ RMUTP Passport จากนั้นให้ทำการเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเองให้เป็นปัจจุบัน ดังภาพ

updatecid

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับปวช. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่www.admis.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะวิชาตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2282 9009 ต่อ 6302-9, 0 2665 3777 ต่อ 6302-9