เปิดตัว “มงกุฎ RMUTP “ ออกแบบพิเศษสำหรับผู้ชนะการประกวด RMUTP AWARDS 2018

 

เปิดตัว “มงกุฎ RMUTP “ ออกแบบพิเศษสำหรับผู้ชนะการประกวด RMUTP AWARDS 2018

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดตัวมงกุฏอันทรงคุณค่า ในการประกวด RMUTP AWARD 2018 ออกแบบพิเศษจากรูปแบบของ “บัวฉลองขวัญ” หรือ “คิง ออฟ สยาม” ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าจากตัวตนของราชมงคลพระนครอย่างแท้จริง ดั่งคอนเซ็ป “THIS IS ME : ทรงคุณค่าจากตัวตน” ใครจะเป็นคนที่เหมาะสมและคู่ควร …ศุกร์นี้ 14 กันยายน รู้ผลแน่นอน!

งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมชม & ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนักศึกษา ทั้ง 50 คน ในรอบ Final วันศุกร์ 14 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 12.30 เป็นต้นไป ณ หอประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมชม & เชียร์ กิจกรรมการประกวด จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ประเภทพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่

-เพจกองประกวด https://www.facebook.com/rmutpawards

-เพจกองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/DSD.Rmutp

-เพจสภาและองค์การ น.ศ. https://www.facebook.com/Leaderrmutp

– คุณธีรพล ชมชื่น (พี่เอ็ม) 0621954328

– คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง (พี่ลิลลี่) 0971131497

– โทรศัพท์ภายใน 6508

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561 ชิงโล่และเงินรางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท

ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561 ชิงโล่และเงินรางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานอนุกรรมการตัดเลือกบุคคล เพื่อรับรางวัล “ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561” ใน 3 สาขา ได้แก่

* สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

* สาขาศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

* สาขาสิ่งแวดล้อม

โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) คุณสมบัติ

1.1 เป็นบุคลากรปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1.2 เป็นผู้ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา และ/ หรือ เผยแพร่ ผลงานทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม

1.3 เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่เคยมีประวัติเสียหาย

1.4 เป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาของตน ให้บริการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

1.5 เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากบุคคล, หน่วยงาน หรือสมัครด้วยตนเอง

1.6 ไม่เป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561

1.7 ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง 1 สาขา

1.8 ผู้เคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นแล้ว สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้อีกในทุก 3 ปี แต่ผลงานที่นำเสนอประกอบการพิจารณาต้องเป็นผลงานใหม่ อันเกิดขึ้นภายหลังได้รับรางวัลในปีนั้น ๆ มาแล้ว

1.9 ผลงานประกอบการสมัครต้องเป็นผลงานสะสมย้อนหลัง 3 ปี นับจากวันที่สมัคร

2) สาขาที่รับสมัคร

2.1 สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ บุคคลที่มีผลงานในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปะ การช่างฝีมือ คหกรรมศิลป์ กีฬาและนันทนาการ

2.2 สาขาศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ บุคคลที่มีผลงานในการการประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปะ การช่างฝีมือ คหกรรมศิลป์ กีฬา และนันทนาการ

2.3 สาขาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3) การส่งผลงานเพื่อคัดเลือกและกำหนดการรับสมัคร

3.1 ให้บุคคลที่ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย 12 เล่ม หรือ CD ไฟล์ข้อมูล 12 แผ่น ไปยังกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

3.2 ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ และนำเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศ และแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม http://cul.offpre.rmutp.ac.th

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 665 3760 ต่อ 6626, 6236 โทรสาร 02 665 3759

หมายเหตุ กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนเอกสารผลงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน

  1. คัดเลือกจากใบสมัครที่ส่งโดยบุคคลหรือหน่วยงาน พร้อมหลักฐานประกอบที่เป็นรูปเล่ม หรือ CD ไฟล์ ตามคุณสมบัติที่กำหนด ในสาขาที่สมัครภายในวันที่กำหนด
  2. คณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2560 พิจารณาให้คะแนนแต่ละสาขา (100 คะแนน) และผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ และนำเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการ ฯ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องได้รับผลการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และนำผลการตัดสินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติผล
  3. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติผล ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อกองศิลปวัฒนธรรมจะได้จัดทำประกาศต่อไป
  4. การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2561 ถือเป็นที่สุด

จำนวนผู้ได้รับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งหมด 3 สาขา สาขาละ 1 รางวัล

การประกาศผลการคัดเลือกและการมอบรางวัล

  1. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
  2. มหาวิทยาลัยจะมอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561 ทุกสาขา ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  3. มหาวิทยาลัย ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินรางวัล กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 ที่ส่งผลงานมากกว่า 1 ประเภท ให้ได้รับเงินรางวัลเพียงรางวัลเดียว ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2561 ถือเป็นที่สุด

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

#http://www.rmutp.ac.th

รายการอัพเดท การจองเหรียญทองคำ ล่าสุด ณ วันที่ 11/9/2561 เวลา 10.55 น.

รายการอัพเดท การจองเหรียญทองคำ ล่าสุด ณ วันที่ 11/9/2561 เวลา 10.55 น.

เลขที่เก็บไว้ประมูล ได้แก่ เลข1 – 9 (ยกเว้นเบอร์ 2 เพราะจ่ายเงินก่อนแจ้งเลขสงวน) , 11 ,19 , 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 ,99

1)คุณสมศักดิ์ หงษา จ่ายแล้ว 1 ชุด เพิ่มเงิน 3,438 เหรียญทอง (2 , 10 และ 26)

2)คุณกวินภพ ปรีดี จ่ายแล้ว (45) เพิ่มเติมอีก 1,146 บาท รับแบบชุด 5 เหรียญ

3)คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ จ่ายแล้ว (18 และ 89)

4)คุณเรืองศักดิ์ เตียเอี่ยมดี จ่ายแล้ว (14 และ 30

5) ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ จองเบอร์ 48

6)ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ จองเบอร์ 12

7) คุณสิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม จ่ายแล้ว (15 , 59 และ 95)

8) คุณพุฒิรัตน์ พรศรีวิเชียร คุณแดง รุ่น 2520 จ่ายแล้ว (25)

9) อ.สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร จองเบอร์ 51

10) คุณทศพล พริ้งประยงค์ จองเบอร์ 58, 85

11) คุณขันชัย เจริญพงษ์ จอง 1 ชุด 40,146 .- เหรียญทอง เบอร์ 73

12) คุณวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช จ่ายแล้ว (43)

13) คุณไพอ้อน โชตินฤมล พพ.23 จ่ายแล้ว 1 ชุด 40,146 เหรียญทอง เบอร์ 24

14) ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย จอง 1 ชุด 40,146 เหรียญทอง เบอร์ 91 (โอนเงินพรุ่งนี้)

15)คุณสมบูรณ์ หาญไพบูลย์สุข จ่ายแล้ว เบอร์ 98 และ 100

16)คุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ จ่ายแล้ว 1 ชุด 40,146 บาท เหรียญทอง เบอร์ 56

17) คุณวัลลภ กิจสมัคร จ่ายแล้ว เบอร์ 75 และ 27

18) อ.กุลิสรา ยงยิ่งประเสริฐ จองเบอร์ 42

19)คุณศิริศักดิ์ จิรวิทยาภรณ์ จ่ายแล้ว 1 ชุด 40,146 บาท เหรียญทอง เบอร์ 21

20) พพ.รุ่น 24 รอแจ้งรายชื่อ พร้อมโอนเงิน จองเบอร์ 36

21) คุณฐิติพร แสงไชย จ่ายแล้ว 1 ชุด (40,146) เหรียญทองเบอร์ 68

22) ดร.ศุภฉัตร ศิริเธียร จองเบอร์ 23 23) ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ จอง 1 ชุด เบอร์ 13 24) คุณประธาน มาพบสุข จ่ายแล้ว 1 ชุด เบอร์ 61 25) พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล(พี่ใหญ่) เบอร์ 72 26) คุณปภัสนันธ์ วงศ์ธัญญกวี จ่ายแล้ว เบอร์ 54 27) ผศ.ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ จอง เบอร์ 84 คณะคหกรรมฯ

28)ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร จอง 3 ชุด เหรียญทอง เบอร์ 16 , 17 และ 37

ที่มา :

กองทุนเสด็จพ่อฯ และมูลนิธิกรมหลวงชุมพรฯ

 

มูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกองทุนเสด็จพ่อฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาจองเหรียญ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

มูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกองทุนเสด็จพ่อฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาจองเหรียญ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ขอเชิญชวน ผู้สนใจจองเหรียญทองคำกรมหลวงฯ ราคาเช่าบูชา เหรียญละ 39,000 บาท 96.5% (ประมาณ 1 บาทกับ 2 สลึงค่ะ) น้ำหนัก ประมาณ 23 กรัม โดยเปิดให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่เคารพศรัทธา จอง (แบบสลักหมายเลข) และผลิตตามจำนวนสั่งจอง เท่านั้น

***สนใจสั่งจองได้ที่ ผศ.อารยา เฉพาะเหรียญทองคำ เบอร์โทร. 0898840165

ทั้งนี้ หากท่านโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จะได้บันทึกการสั่งจองที่เบอร์โทรตามแจ้ง หรือไอดีไลน์ arayaburanakul หรือ add จากเบอร์โทร. 0898840165

# ชนิดของเหรียญ มีทองคำ เงินขัดเงา ทองแดงแบบโกลพิ้งค์ ทองแดงรมดำ และทองเหลืองขัดเงา รวม 5 แบบ (ราคาเช่าบูชา ทั้งชุด 5 เหรียญ 40,146 บาท)

-เหรียญทอง 96.5% ใช้ทองคำแท่ง ไม่ผสมเลยเอามารีดแล้วปั๊มตามแบบเลย โรงผลิตเจ้านี้ทำกับพณิชยการพระนครมาตั้งแต่ปี 2515 ซื่อสัตย์ แน่นอน

-เหรียญเงิน ก็ไม่ผสม เป็นเงินขัดเงา เนื้อขาวสวย ราคาเหรียญละ 999 บาท

ส่วนเหรียญอื่นๆ กำหนดเปิดจองราวเดือนตุลาคม 2561

หมายเหตุ ด้านหลังของเหรียญ เป็นพระอาจารย์ 4 ท่าน คือ หลวงปู่ศุข หลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่พริ้ง และหลวงพ่อเงิน

ที่มา : มูลนิธิกรมหลวงชุมพรฯ และกองทุนเสด็จพ่อฯ

Congratulations ! ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

Congratulations !

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ต้องการหางานทำระหว่างศึกษา งาน Part time (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์)

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ต้องการหางานทำระหว่างศึกษา งาน Part time (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์) งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการ/บริษัท จะมาให้บริการรับสมัคร สำหรับน้องๆนักศึกษาที่สนใจ 200 – 300 คน ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทวศร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964 #คนหางานงานหาคน #รับสมัครงานParttime

 

Good morning…เช้าวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ (วันแรก)

Good morning…เช้าวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ (วันแรก)

ภูมิใจใน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในการโชว์ฝีมือ ตกแต่งดอกไม้เวทีพระราชทานปริญญาบัตร ราชมงคลทั่วประเทศ 27-30 สิงหาคม ศกนี้

“ดีงาม…พระนคร”

#นักศึกษา คือหัวใจของมหาวิทยาลัย

บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือหัวใจของประเทศ

# I Love RMUTP

#ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ที่มา : เครดิตภาพ จากคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

เตรียมพบ “จิตรกรรม แห่งความงาม” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ

เตรียมพบ “จิตรกรรม แห่งความงาม” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ

ฝีมือ!…คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร โดยการนำของคณบดีปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล และทีมงานคุณภาพ จัดเตรียมงานดอกไม้ เพื่อเข้าจัดตกแตงเวทีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชมงคล ในวันนี้ 26 สิงหาคม 2561

“สุดยอด…ดีงามพระนคร”

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

#I Love RMUTP

เซียงเงี๊ยบฮ้อ! พณิชยการพระนคร รวมพลังนักบาส พพ.ครั้งที่ 4 เปิดศึกกระชับมิตร นักยัดห่วง…คืนสังเวียนความเก๋า พลิกตำนานความยิ่งใหญ่ แห่งรั้ว “วังสน”

เซียงเงี๊ยบฮ้อ!

พณิชยการพระนคร รวมพลังนักบาส พพ.ครั้งที่ 4 เปิดศึกกระชับมิตร นักยัดห่วง…คืนสังเวียนความเก๋า พลิกตำนานความยิ่งใหญ่ แห่งรั้ว “วังสน”

…จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน กีฬาบาสเกตบอลพณิชยการพระนคร เป็นหนึ่งในตำนานแห่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในรั้ววังสน บรรดานักบาส พ.พ. จากรุ่น…สู่รุ่น ได้รวมตัวกันจนกลายมาเป็น “ชมรมบาสเกตบอลศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร” โดยได้จัดงานรวมรุ่นนักบาส เพื่อรวมตัวมา 3 ครั้งแล้ว และในปี 2561 นี้ ก็ได้กลับมารวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในงาน “รวมรุ่นนักบาส พ.พ. ครั้งที่ 4” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงยิม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ คุณชุมพล เตชสุจริตสุนทร (พี่ปอ) รุ่น 20 เป็นประธานในการจัดงานดังกล่าว และยังได้รวบรวมดาวเด่นจากรุ่นอื่นๆ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานอีกมากมาย อาทิ คุณกนิษฐา บำรุงกิตติกุล (พี่น้อง) รองประธาน / คุณประพันธ์ (พี่พัน) / คุณสมบูรณ์ (พี่หลอ) รุ่น 20 / คุณวิเทศ (พี่ฮัท) รุ่น 21 / คุณสมศักดิ์ (พี่อื้อ) รุ่น 24 / คุณรังสรรค์ (พี่สรร) รุ่น 26 / คุณสุรศักดิ์ (พี่เป็ด) รุ่น 28 / คุณสุรสิทธิ์ (พี่โบ้) รุ่น 28/ คุณดวงพร (พี่นุ่น) รุ่น 39 รวมถึงคุณเกษม อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และคณะศิษย์เก่าในชมรมทุกท่าน ร่วมกันจัดงานขึ้นในครั้งนี้

ปัจจุบัน ชมรมบาสฯ ศิษย์เก่า พ.พ. มีสมาชิกมากกว่า 105 คน โดยที่มีสมาชิกอาวุโสที่สุด คือ รุ่น 02 และ สมาชิกล่าสุด คือ รุ่น 57

สำหรับ การแข่งขันครั้งล่าสุด ได้จัดนักกีฬาเป็น 4 กลุ่ม แข่งแบบ 4 เส้า และมีนัดพิเศษ VIP สำหรับผู้อาวุโส (Walking Basketball) และบาสหญิง

ในการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานทั้งหมด 81 คน อาวุโสมากที่สุด ยังคงเป็นรุ่น 02 และอาวุโสน้อยที่สุดเป็นรุ่น 42

“กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ”… การจัดงานรวมพลนักยัดห่วงของชมรมบาสเกตบอลพณิชยการพระนคร ยังคงดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่อง และจะมีครั้งต่อๆ ไป อย่างแน่นอน ด้วยคณะผู้จัดงานเล็งเห็นซึ่งประโยชน์นานัปการ อาทิ การสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า รุ่นพี่-รุ่นน้อง ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จ ความสนุกสนานรื่นเริง ลดความเครียดจากการทำงาน ชะลอวัยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เป็นต้น นอกจากนั้น การอัพเดทสารทุกข์สุกดิบของบรรดาศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่างๆ จาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจส่วนตัว ล้วนยังประโยชน์ต่อการประสานงานและสร้างความร่วมมือที่ดีในอนาคตอีกด้วย…

***สำเภาทองผ่องแผ้วแวววาววับ…เรืองรองระยับไปประดับยังทั่วหล้า…เพื่ออวดโฉมให้โลกชมสมเจตนา…”พณิชยการ” งามล้ำค่า “พระนคร!” (ร้อยกรองโดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#เซียงเงี๊ยบฮ้อ

#http://www.rmutp.ac.th

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารร่วมสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไทย และลวดลายผ้าไทย อีกทั้งยังได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถร่วมแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยทั้งชุด หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการแต่งกายชุดนักศึกษาทุกวันศุกร์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ศุกร์ละ ๑ ชั่วโมง โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำแต่ละคณะที่ตนเองสังกัด

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th