ทุนการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ทุนการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

กำหนดการรับทุนการศึกษา ในวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

การรายงานตัวและการซ้อมรับทุน วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
เอกสารที่นักศึกษาทุนต้องเตรียม ได้แก่
– สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน ๒ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาหน้าสมุดเลขที่บัญชีธนาคาร จำนวน ๒ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

การรับทุนการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ น.
– ทุนประเภทเรียนดี
– ทุนประเภทกิจกรรมดีเด่น

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ น.
– ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน-บุคลากร ปลื้ม! Digital University”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากร รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่)

ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ และเติมเต็มประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการให้กับ ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า รุ่นพี่และรุ่นน้อง กับนักศึกษาปัจจุบันอีกด้วย สำหรับทีมวิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ นายมงคล ชนะบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ และ นางสาวพัฒนาพร ดอกไม้ นักเอกสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง สำหรับหลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบกราฟิก โดยโปรแกรมนี้ ใช้สำหรับการวาดภาพ หรือการออกแบบสัญลักษณ์ โดยสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น เป็นระบบ Vector Graphic ซึ่งเกิดจากการคำนวณของโปรแกรม โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดของภาพทำให้รูปภาพที่วาดจากโปรแกรมนี้มีความคมชัด สวยงาม และยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้หลายครั้ง โดยที่คุณภาพของภาพยังคงเดิม จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล สามารถทำงานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้น

ศิษย์เก่า และผู้สนใจ สามารถเสนอแนะความเห็น พร้อมแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา หรือเพิ่มพูนความรู้ ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร.081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

“มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย” ในกิจกรรม “ทัวร์สุขภาพแผนไทย” โดย กองศิลปวัฒนธรรม

เรียน   สมาชิกชมรม “มทร.พระนคร อาวุโส” ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย” ในกิจกรรม “ทัวร์สุขภาพแผนไทย”

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพิเศษ สำหรับดูแลท่านผู้อาวุโสมาอย่างต่อเนื่อง นั้น ในการนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะกรรมการชมรมฝ่ายจัดกิจกรรม โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอแจ้งกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมลำดับต่อไป ที่กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

06.00-06.30 น.

ลงทะเบียน พร้อมขึ้นรถบัสปรับอากาศ ณ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ มีอาหารเช้า/อาหารว่าง บริการบนรถ

06.30-09.30 น.

เดินทางถึง “พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร” ณ จังหวัดปราจีนบุรี

09.30-11.00 น.

รับฟังการบรรยายเรื่องสมุนไพรไทย ชมสถาปัตยกรรม แบบบาร็อก บนโบราณสถานของชาติ อาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

11.00-12.00 น.

เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ) ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร

13.00-14.00 น.

เข้ารับบริการนวดน้ำมัน เพื่อสุขภาพ รอบที่ 1 จำนวน 20 ท่าน

14.00-15.00 น.

เข้ารับบริการนวดน้ำมันเพื่อสุขภาพ รอบที่ 2 จำนวน 20 ท่าน

15.00-18.30 น.

เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์

การแต่งกาย : แต่งกายชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

ค่าใช้จ่าย : ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินเพิ่มท่านละ ๔๕๐ บาท (ชำระวันเดินทาง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายถาวร อ่อนละออ โทร. ๐๘๕ ๐๗๐ ๑๑๐๙ , นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง โทร. ๐๘๙ ๑๓๑ ๔๕๑๙

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร เชิญชวนผลิตดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์”

ตามที่ ท่านอธิการบดีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมผลิต “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง” เป็นเวลา ๙ วัน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมร่วมเรียนรู้และฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” ในวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๙-๑๕.๐๙ น. เป็นต้นไป (จนถึงวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม “จงรักอาลัย” ดังกล่าว กรุณาแจ้งตอบรับ ยืนยันการเข้าร่วมพิธีเปิด และ/หรือ ลงชื่อจองวัน แจ้งจำนวนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและหรือ แขกนอก ที่สนใจจะมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ในไลน์ หรือเฟสบุ้ค ที่ท่านเห็นข้อความนี้ได้เลย

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม และแจ้งความประสงค์ได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มือถือ ๐๘๑ ๙๐๔ ๖๐๐๓ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

สำหรับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม “จิตอาสา” ตามจำนวนที่ปฏิบัติงานจริง ตลอดระยะเวลา ๙ วัน (๒๔ พฤษภาคม ถึง ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)

#http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่) ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

หากสนใจสามารถสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6964, 6053 และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : ใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ : กำหนดการโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนหลักสูตร : “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC”

ประกาศ กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษาทุน และรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการตรวจโรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนได้รับทราบ ตามที่กองพัฒนานักศึกษาได้มีกำหนดจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 และกำหนดการตรวจโรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560  จึงได้แนบกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-6653777 ต่อ 6964

 

ประกาศรายชื่อนึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 1

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 75 คน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มาประชุมในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อดังกล่าวให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องR101 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-665-3777 ต่อ 6964 หรือ 086-3563580 พี่ออย

สามารถดูใบรายชื่อได้ที่ : ใบรายชื่อนักศึกษา 75 คน

นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 : ใบสมัครนักศึกษา(สันทนาการ)ระยะที่ 2
ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ พี่ปู พี่ออย ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ email : apimpaka.p@rmutp.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น

ผู้สมัครที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ต้องมาสอบสัมภาษณ์
ในวันและเวลาดังกล่าวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ใน วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00น.

ดาวน์โหลดเอกสาร