การขอเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น !

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงขอเสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น […]

เกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ ประเภทกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์หรือกิจกรรมเสรีในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ […]

ตารางกำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 10

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางฝ่ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาได้มีกำหนดการในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ” พระนครเกมส์ […]

รับสมัครลูกจ้างสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 6 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

น้องๆ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่ […]

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน […]

ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำเป็นต้องส่งข้อมูลนักศึกษาให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา […]

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]