ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งมั่นเป็นสถานศึกษาคุณธรรม เข้าร่วมอบรมโครงการ “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” เตรียมก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่สร้างคนดีให้บ้านเมือง ตามพระกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 10 ให้ดำเนินตามแนวทาง รัชกาลที่ 9 “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”

ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งมั่นเป็นสถานศึกษาคุณธรรม เข้าร่วมอบรมโครงการ “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” เตรียมก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่สร้างคนดีให้บ้านเมือง ตามพระกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 10 ให้ดำเนินตามแนวทาง รัชกาลที่ 9 “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา หน่วยกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา และว่าที่ ร.ต.ธีระพงษ์ ฐานะ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม แนะแนวการศึกษา และวิชาทหาร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

…น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีกระแสรับสั่งให้จัดการศึกษาโดยต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ใน 4 เรื่อง คือ 1.ทัศนคติที่ถูกต้อง 2.พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3.มีอาชีพ มีงานทำ และ4.เป็นพลเมืองดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.พื้นฐาน ในเรื่องวินัยและมารยาทไทย

2.การพัฒนาอุปนิสัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ การเป็นพลเมืองดี

3.การพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรม

ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม” โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ จากนั้นเป็นการอบรมเรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” โดย นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ และ ลำดับสุดท้ายเป็น การชี้แจงกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดย รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

สำหรับ มทร.พระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เล็งเห็นความสำคัญของ “โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม” ดังกล่าว โดยจะนำข้อมูลจัดอบรมและนำผลสัมฤทธิ์มาใช้เป็นแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” เป็นลำดับต่อไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน

“มทร.พระนคร จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรและนักศึกษา โดยมีปัจจัยที่จะทำให้ มทร.พระนคร ประสบความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม ได้แก่

1.นโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

3.เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกัน

พร้อมให้กำลังใจกัน ดังแบบอย่างของ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ซึ่งเป็นสถานศึกษาคุณธรรมนำร่องด้านอาชีวศึกษา

…ทุกคนในมหาวิทยาลัยมีความสุขเวลาอยู่ในที่ทำงาน เห็นรอยยิ้มของเพื่อน ได้ยินเสียงหัวเราะ มีกำลังใจสู้กับงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพียงเท่านี้…มหาวิทยาลัยก็จะมีความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม” อธิการบดีกล่าวด้วยความมั่นใจ

อนึ่ง ความเป็นมาและภารกิจ คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2550 จนปรากฏผลทำให้มีสถานศึกษาพอเพียง กว่า 21,126 แห่งทั่วประเทศ ในปี 2558 ดังนั้น เพื่อเสริมหนุน การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง โดยเริ่มเปิดดำเนินการ มาตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ และความยั่งยืนของการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษาโดยเน้นการค้นหาแบบอย่างปฏิบัติที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ เพื่อนำมาเผยแพร่และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาทุกระดับ ผลิตนักเรียนแกนนำ บนฐานของงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะช่วยเสริมหนุน สถานศึกษาพอเพียงให้มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่าง ขยายผลได้อย่างยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ หลักการทรงงานและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษาให้ประเมินผ่านเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีพันธกิจ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบองค์รวมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ให้คำปรึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นให้ครู นักเรียน โรงเรียน และ ผู้ปกครอง น้อมนำหลักการจากพระราช กระแสอันสอดคล้องกับงานวิจัยสากล รวมทั้งขยายภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม และมีเป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ คือ การสร้างคนและชุมชนที่อุดมไปด้วย “คนดี มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความพอเพียง”…

ถ่ายภาพ : นายณรงค์กร ประสานแสง นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://rmutp.ac.th

#http://std.offpre.rmutp.ac.th

 

กว่าจะมาถึง…วันนี้ ของ “นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ.” ท่านใหม่ “สมศักดิ์ หงษา พ.พ. รุ่น 20”

กว่าจะมาถึง…วันนี้

ของ “นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ.” ท่านใหม่ “สมศักดิ์ หงษา พ.พ. รุ่น 20”

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สืบต่อจากนายกสมาคมฯ ท่านเดิม ซึ่งหมดวาระในการดำรงตำแหน่งครบ 2 สมัย (นายโกศล พรพัฒนนางกูร) ได้แก่ นายสมศักดิ์ หงษา ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร รุ่น พ.ศ.2520 โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

นายสมศักดิ์ หงษา เกิดเมื่อ 6 ธันวาคม 2501 ปัจจุบัน อายุ 59 ปี 4 เดือน การศึกษา วุฒิ ปวช.พ.พ. จบปีการศึกษา 2520 จากสาขาบัญชี (ปัจจุบัน คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ หงษา ยังได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560” ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อีกด้วย

ปี 2521 เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย โดยในสมัยนั้น ธนาคารจะมารับสมัครที่ พ.พ. ซึ่งผ่านการคัดเลือก และเริ่มงานในตำแหน่ง พนักงานเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย

…ทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเพียงแห่งเดียว เป็นเวลา 23 ปี ตำแหน่งสุดท้าย หัวหน้าส่วน ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เพชรเกษม 51 (ตอนขอลาออก สอบได้ตำแหน่งผู้จัดการสาขา) แต่ขอลาออกก่อน เพื่อมาทำธุรกิจส่วนตัว

สำหรับ ประวัติทางด้านครอบครัว นายสมศักดิ์ หงษา สมรสแล้ว เมื่อปี 2525 กับนางเจติยา สถิตย์พนาพร มีบุตรชาย 2 คน

บุตรชายคนโต ชื่อ นายสถาพร หงษา จบการศึกษา ปวช. ที่ พณิชยการพระนครและศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ มทร. พระนคร สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต ของโรงงาน สถานภาพมีครอบครัวแล้ว ภรรยาจบ พ.พ. เช่นกัน จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีบุตรสาว 1 คน

บุตรชายคนเล็ก ชื่อ นายพิสิฐ หงษา เรียนจบปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย สถานภาพ มีครอบครัวแล้ว โดยภรรยา จบนิเทศศาสตร์ จุฬา มีบุตรชายฝาแฝด

…ธุรกิจของครอบครัว มี 3 โรงงานผลิต โดยสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่บางบัวทอง และมีสาขาอยู่ที่กำแพงแสน อีก 2 โรงงาน มีเนื้อที่การผลิตประมาณ 10,000 ตรม. และมีพนักงาน รวมกว่า 200 คน

นายสมศักดิ์ หงษา เปิดบริษัท เอส.วี.อินเตอร์กลาส จำกัด เมื่อปี 2544 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริหารงานมาถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 17 ปี บริษัทฯ ผลิตกระจกเฟอร์นิเจอร์ ,ผลิตกระจกนิรภัยเท็มเปอร์, กระจกนิรภัยลามิเนต,และจำหน่ายกระจกทุกชนิด นอกจากนั้น ยังมีอีก 1 บริษัท ทำธุรกิจ ชื้อมาขายไป ชื่อ บริษัท เอส ที เท็มเปอร์ จำกัด

สำหรับ บริษัท เอส วีฯ ได้รับ มอก. 965-2537 และ ISO 9001-2015 ใช้ระบบ ERP ในการบริหารงาน

“…สัจจเว อุตมัง มัคคัง…ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด ที่ผมยึดมั่นมาโดยตลอด ผมภูมิใจ ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากพณิชยการพระนคร สถาบันอันทรงเกียรติ ผมมีความยินดีและขอบคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนให้ผมเข้ามาทำหน้าที่นี้ …จากศิษย์เก่า พพ. ก้าวสู่ตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ. ทั้งนี้ ผมขอปวารณาตนเองว่า…จะธำรงไว้ชึ่งความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันของศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร พร้อมทั้งยินดีให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมของ มทร.พระนคร ที่ขอความร่วมมือมายังสมาคมฯ และจะสืบสานปณิธานของท่านนายกสมาคมฯ ทุกท่าน ในการธำรงไว้ชึ่งงานวันอาภากร ตลอดวาระที่ผมดำรงตำแหน่ง และอยากเชิญชวนให้ศิษย์เก่าทุกรุ่น-ทุกท่าน มาร่วมงานวันอาภากร และ/หรือ อาสามาช่วยงานสมาคมฯ เพื่อความสำเร็จ สมบูรณ์ของภารกิจ เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่พวกเรา ชาว…เซียงเงี๊ยบ ฮ้อ” ทุกท่าน”…นายสมศักดิ์ หงษา นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ. กล่าวถึง พณิชยการพระนครและการบริหารงานในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า ทิ้งท้าย…

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมสัมมนาได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

โครงการโดย : งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

———————————————————

https://goo.gl/NQ6MCz

 

Congratulations!… พ.พ.รุ่น 2520 รั้งตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า พณิชยการพระนคร” คนใหม่

 

 

Congratulations!…

พ.พ.รุ่น 2520 รั้งตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า พณิชยการพระนคร” คนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมศักดิ์ หงษา ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร รุ่น 2520 ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครท่านใหม่ ต่อจากคุณโกศล พรพัฒนนางกูร ซึ่งหมดวาระ หลังจากดำรงตำแหน่งติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 โดยก่อนหน้านี้ นายสมศักดิ์ หงษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอุปนายกของสมาคมศิษย์เก่า พ.พ. และเป็นประธานจัดงาน “คืนสู่เหย้า พ.พ.” ในงานวันอาภากร ปีที่ผ่านมา

สำหรับ ประวัติของ นายสมศักดิ์ หงษา เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2501 ปัจจุบัน อายุ 60 ปี จบการศึกษาระดับ ปวช.สาขาวิชาบัญชี จากวิทยาเขตพณิชยการพระนคร เมื่อปี 2520 “พ.พ.รุ่น 20” และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน ประกอบอาชีพนักธุรกิจผลิตกระจกชั้นนำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

“ตุ้ย AF” เกียรติกมล ล่าทา…ศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เยี่ยมคารวะอธิการบดี และผู้บริหาร ประกาศตัว พร้อมช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

 

“ตุ้ย AF” เกียรติกมล ล่าทา…ศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เยี่ยมคารวะอธิการบดี และผู้บริหาร ประกาศตัว พร้อมช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

วานนี้ (24 เมษายน 2561) นายเกียรติกมล ล่าทา หรือที่รู้จักกันในนาม “ตุ้ย AF” ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พณิชยการพระนคร) สาขาวิชาการเงิน นำกระเช้าผลไม้เข้าเยี่ยมคารวะขอพรปีใหม่ไทย (เทศกาลสงกรานต์) จากอธิการบดี และผู้บริหาร พร้อมแสดงเจตนารมณ์ในการเป็น “ศิษย์เก่า” ที่พร้อมกลับมาร่วมทำกิจกรรมกับรุ่นน้อง และเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งตนเองได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ในสมัยที่มหาวิทยาลัยยังมีสถานะเป็น “วิทยาเขตพณิชยการพระนคร”

สำหรับ ประวัติของนายเกียรติกมล ล่าทา เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2526 ชื่อในวงการบันเทิงคือ “ตุ้ย AF” โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดนักล่าฝัน “ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น 3” ปัจจุบันมีผลงานในวงการบันเทิง ได้แก่ ผลงานการร้องเพลง ผลงานการแสดงละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที พิธีกร และพรีเซนเตอร์

นอกจากนั้น “ตุ้ย-เกียรติกมล” ยังเคยได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีพุทธศักราช 2550 อีกด้วย ดังนั้น การกลับมาช่วยมหาวิทยาลัยในด้านการประชาสัมพันธ์ นับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่จะได้ทำหน้าที่ “ศิษย์เก่าที่ดี” ของมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างของความพยายาม จนประสบความสำเร็จในชีวิต จากการทำกิจกรรมในสมัยที่เป็นนักศึกษา อาทิ การประกวดขับร้อง การประกวดวงดนตรี และการประกวดบุรุษวังสน…

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ (สันทนาการ)


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ (สันทนาการ) ในวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ : รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

สามารถดูกำหนดการจัดกิจกรรมและการแต่งกายได้ที่นี่ : กำหนดการอบรม 2 – 4 พฤษภาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-665-3777 ต่อ 6964 (พี่ออย)

ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม ” การประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ” โดยมี นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง ตัวแทนกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตัวแทนบุคลากร ๙ คณะ หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ข่าวดี…สำหรับออเจ้า! ที่ขี้เมื่อย… นวดกดจุดเพื่อสุขภาพ กลับมาอีกครั้ง ตามคำเรียกร้องของ…ออเจ้า!

ข่าวดี…สำหรับออเจ้า! ที่ขี้เมื่อย…

นวดกดจุดเพื่อสุขภาพ กลับมาอีกครั้ง ตามคำเรียกร้องของ…ออเจ้า!

จากความสำเร็จในโครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาพด้วยวิธีแพทย์แผนไทยเพื่อผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทำเอาผู้เข้าร่วมโครงการติดใจฝีมือการนวดกดจุดโดยคณะนักเรียนในโครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม และโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ภายใต้การดูแลของคุณหมอนิกรณ์ จันทร์แสง และคุณจูน กังวาลนวกุล จากบริษัทกระจกไทยอาซาฮี ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จึงกำหนดจัดกิจกรรม บริการนวดกดจุดเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันอังคารที่ 24 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยแต่ละวัน จะมีการแบ่งรอบการนวด ออกเป็นรอบละสามท่าน วันละสามรอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 …วันละ 3 รอบ

– 09.30-11.00 น.

– 11.00-12.30 น.

– 13.30-15.00 น.

วันที่ 26 เมษายน 2561 ให้บริการช่วงเช้าจำนวน 2 รอบ คือ

– 09.30-11.00 น.

– 11.00-12.30 น.

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองรอบของการนวดได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร โทร. 02 665 3760 ต่อ 6236 (ขอสาย คุณนวลพรรณ จำปาเทศ)

หมายเหตุ : – ผู้รับบริการการนวด สามารถร่วมสมทบทุนเพื่อการศึกษา แก่นักเรียนที่ให้บริการนวดกดจุดได้ ตามที่เห็นสมควร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมชุดกางเกง ที่สวมใส่สบาย เพื่อความสะดวกในการนวดกดจุด

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

Get well soon… ขอให้ท่าน ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สุขภาพแข็งแรงจากการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบโดยเร็ว…

Get well soon…

ขอให้ท่าน ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สุขภาพแข็งแรงจากการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบโดยเร็ว…

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ในนามประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณะกรรมการ มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและเจ็บป่วย แด่ นางประดิษฐา นาครักษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ที่เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในการนี้ ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมมอบกระเช้าผลไม้ และแจกันดอกไม้ เยี่ยม-เป็นกำลังใจในโอกาสเดียวกัน โดยขณะนี้ ท่านผอ.ประดิษฐา ได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน เรียบร้อยแล้ว

ที่มา : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการ พนักงาน และบุคลากร ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า…นวดกดจุดเพื่อสุขภาพ เรียนรู้การดูแลร่างกายแบบองค์รวมด้วยวิถีธรรมชาติ

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า…นวดกดจุดเพื่อสุขภาพ เรียนรู้การดูแลร่างกายแบบองค์รวมด้วยวิถีธรรมชาติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพ ตามวิถีแพทย์แผนไทย… โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในนามคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เข้าร่วมโครงการกว่า 40 ท่าน เริ่มต้นบทเรียน ด้วยการเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพก่อนป่วย โดยได้รับความรู้จากคุณหมอนิกรณ์ จันทร์แสง แพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ บรรยายในหัวข้อสุขภาพกาย…สำคัญไฉน ให้ความรู้ในการดูแลร่างกายแบบองค์รวมก่อนป่วย ทั้งในวัยทำงาน และวัยเกษียณ ผ่านการเลือกรับประทานอาหาร และเรียนรู้ประโยชน์ของพืชพื้นบ้านของไทยที่สามารถนำมารับประทานเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน ที่มีฤทธิ์เป็นยา มีสรรพคุณบรรเทาอาการป่วยและช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย แบบง่ายๆ

จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่องการบรรเทาอาการป่วย ด้วยการกดจุด เริ่มจากการเรียนรู้แนวแล่นประธานทั้งสิบ ที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย และการกดจุดตามแนวแล่นนี้ สามารถช่วยบรรเทาอาการป่วยต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการที่พบได้บ่อยในหมู่คนทำงานออฟฟิศ อย่างกลุ่มอาการ”ออฟฟิศซินโดรม” ที่มักมีความตึงของกล้ามเนื้อสูง เนื่องจากการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ทำให้หันคอได้ไม่สุด ยกแขนสูงลำบาก ปวดสะโพก สายตาล้า หรือในผู้อาวุโสที่มีการเคลื่อนไหวน้อยลง การกดจุดตามแนวแล่นประธาน ก็สามารถช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้นได้เช่นกัน

ภายหลังรับประทานอาหารกลางวัน “เมนูเพื่อสุขภาพ” ในช่วงกลางวันแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการก็ได้รับการนวดกดจุดผ่อนคลายอาการต่าง ๆ โดยนักเรียนในโครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม และโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ภายใต้การดูแลของคุณหมอนิกรณ์ และคุณจูน กังวาลนวกุล จากบริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็นการนวดกดจุดคอ บ่า ไหล่ และการนวดกดจุดช่วงล่าง เพื่อผ่อนคลายอาการป่วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรรุ่นจิ๋วเพื่อนำไปถ่ายทอด พัฒนาต่อไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งหวังให้บุคลากรวัยทำงานและสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองก่อนป่วย ผ่านการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และเรียนรู้วิธีการบรรเทาอาการป่วยด้วยการนวดกดจุด ดูแลสุขภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากร ทั้งในวัยทำงาน และวัยหลังเกษียณ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต เป็นลำดับต่อไป

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th