มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน ณ หอประชุม ดีฮอลล์ (โปรดตรงเวลา)

๑๓.๑๕ น. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

๑๓.๒๐ น. อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

๑๓.๓๐น. เคลื่อนขบวนแห่เทียนออกจากหอประชุม ดีฮอลล์ ถึง วัดนรนาถสุนทริการาม เวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ

– ถ่ายภาพหมู่หน้าพระอุโบสถพร้อมกัน (กลุ่มผู้บริหาร / กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร / กลุ่มนักศึกษา)

๑๔.๐๐ น. พิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดนรนาถสุนทริการาม

๑๔.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่หน้าพระประธานพร้อมกัน

หมายเหตุ : การแต่งกาย

* สุภาพบุรุษ : เสื้อขาว/ครีม/เทา กางเกงสีเข้ม หรือโจงกระเบน

* สุภาพสตรี : เสื้อขาว/ครีม/เทา นุ่งซิ่นสีโทนเดียวกับเสื้อ หรือโจงกระเบน

* นักศึกษา : แต่งกายชุดนักศึกษา(ชุดพิธีการ)

ขอขอบคุณ ที่มา: กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Download : แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6409
หรือกองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6964, 6053

ม.ราชมงคลพระนคร ทุ่มงบแจกทุนการศึกษากว่าล้านบาท “ขาดแคลนทุนทรัพย์ – เรียนดี – กิจกรรมเด่น” มอบโอกาสทางการศึกษา หวังสร้างบุคลากรให้กับสังคม

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ในการนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ทุนกิจกรรมดีเด่น ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนเรียนดี รวมทั้งสิ้น 89 ทุน เป็นเงิน 1,020,200 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทุน 48 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 610,200 บาท ทุนประเภทนี้ เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความลำบากในการใช้ชีวิต ทั้งในด้านความเป็นอยู่ และค่าเล่าเรียน มอบทุนให้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของปีการศึกษานั้นๆ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก 9 คณะ ดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7,400 บาท จำนวน 3 คน รวม 22,000 บาท 13,000 บาท จำนวน 2 คน รวม 26,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,200 บาท / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 13,000 บาท จำนวน 10 คน รวมเป็นเงิน 130,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13,000 บาท จำนวน 15 คน รวม 195,000 บาท / คณะบริหารธุรกิจ 13,000 บาท จำนวน 1 คน รวม 13,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,000 บาท จำนวน 10 คน รวม 130,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000 บาท จำนวน 2 คน รวม 30,000 บาท / คณะศิลปศาสตร์ 12,000 บาท จำนวน 1 คน รวม 12,000 บาท / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 13,000 บาท จำนวน 2 คน รวม 26,000 บาท / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 13,000 บาท จำนวน 2 คน รวม 26,000 บาท

2)ทุนเรียนดี จำนวน 36 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้อันดับ 1 ของแต่ละชั้นปีทั้ง 9 คณะ เป็นทุนแบบเงินรางวัล จำนวนทุนละ 10,000 บาท โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก 9 คณะ ดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 3 คน รวม 30,000 บาท / คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 7 คน รวม 70,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน รวม 30,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน รวม 30,000 บาท / คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท

3)ทุนกิจกรรมดีเด่น จำนวน 5 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท เป็นทุนที่จ่ายเป็นรางวัลและเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย คณะ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการทุนฯ มอบให้จำนวนทุนละ 10,000 บาท โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุน 4 คณะ ดังนี้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 คน จำนวน 10,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ 1 คน จำนวน 10,000 บาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 คน จำนวน 10,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน จำนวน 20,000 บาท

อนึ่ง กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกองทุนที่สนับสนุนการดำเนินกิจการเกี่ยวกับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากรณีที่ได้รับความเดือดร้อน หรือมีเหตุฉุกเฉิน และ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร

***นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้ง 3 ประเภท ได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th หรือ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือสามารถติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่ตนเองสังกัด

ที่มา : #งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทุนการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ทุนการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

กำหนดการรับทุนการศึกษา ในวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

การรายงานตัวและการซ้อมรับทุน วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
เอกสารที่นักศึกษาทุนต้องเตรียม ได้แก่
– สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน ๒ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาหน้าสมุดเลขที่บัญชีธนาคาร จำนวน ๒ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

การรับทุนการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ น.
– ทุนประเภทเรียนดี
– ทุนประเภทกิจกรรมดีเด่น

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ น.
– ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน-บุคลากร ปลื้ม! Digital University”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากร รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่)

ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ และเติมเต็มประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการให้กับ ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า รุ่นพี่และรุ่นน้อง กับนักศึกษาปัจจุบันอีกด้วย สำหรับทีมวิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ นายมงคล ชนะบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ และ นางสาวพัฒนาพร ดอกไม้ นักเอกสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง สำหรับหลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบกราฟิก โดยโปรแกรมนี้ ใช้สำหรับการวาดภาพ หรือการออกแบบสัญลักษณ์ โดยสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น เป็นระบบ Vector Graphic ซึ่งเกิดจากการคำนวณของโปรแกรม โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดของภาพทำให้รูปภาพที่วาดจากโปรแกรมนี้มีความคมชัด สวยงาม และยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้หลายครั้ง โดยที่คุณภาพของภาพยังคงเดิม จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล สามารถทำงานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้น

ศิษย์เก่า และผู้สนใจ สามารถเสนอแนะความเห็น พร้อมแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา หรือเพิ่มพูนความรู้ ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร.081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

“มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย” ในกิจกรรม “ทัวร์สุขภาพแผนไทย” โดย กองศิลปวัฒนธรรม

เรียน   สมาชิกชมรม “มทร.พระนคร อาวุโส” ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย” ในกิจกรรม “ทัวร์สุขภาพแผนไทย”

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพิเศษ สำหรับดูแลท่านผู้อาวุโสมาอย่างต่อเนื่อง นั้น ในการนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะกรรมการชมรมฝ่ายจัดกิจกรรม โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอแจ้งกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมลำดับต่อไป ที่กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

06.00-06.30 น.

ลงทะเบียน พร้อมขึ้นรถบัสปรับอากาศ ณ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ มีอาหารเช้า/อาหารว่าง บริการบนรถ

06.30-09.30 น.

เดินทางถึง “พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร” ณ จังหวัดปราจีนบุรี

09.30-11.00 น.

รับฟังการบรรยายเรื่องสมุนไพรไทย ชมสถาปัตยกรรม แบบบาร็อก บนโบราณสถานของชาติ อาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

11.00-12.00 น.

เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ) ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร

13.00-14.00 น.

เข้ารับบริการนวดน้ำมัน เพื่อสุขภาพ รอบที่ 1 จำนวน 20 ท่าน

14.00-15.00 น.

เข้ารับบริการนวดน้ำมันเพื่อสุขภาพ รอบที่ 2 จำนวน 20 ท่าน

15.00-18.30 น.

เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์

การแต่งกาย : แต่งกายชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

ค่าใช้จ่าย : ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินเพิ่มท่านละ ๔๕๐ บาท (ชำระวันเดินทาง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายถาวร อ่อนละออ โทร. ๐๘๕ ๐๗๐ ๑๑๐๙ , นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง โทร. ๐๘๙ ๑๓๑ ๔๕๑๙

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร เชิญชวนผลิตดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์”

ตามที่ ท่านอธิการบดีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมผลิต “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง” เป็นเวลา ๙ วัน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมร่วมเรียนรู้และฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” ในวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๙-๑๕.๐๙ น. เป็นต้นไป (จนถึงวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม “จงรักอาลัย” ดังกล่าว กรุณาแจ้งตอบรับ ยืนยันการเข้าร่วมพิธีเปิด และ/หรือ ลงชื่อจองวัน แจ้งจำนวนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและหรือ แขกนอก ที่สนใจจะมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ในไลน์ หรือเฟสบุ้ค ที่ท่านเห็นข้อความนี้ได้เลย

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม และแจ้งความประสงค์ได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มือถือ ๐๘๑ ๙๐๔ ๖๐๐๓ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

สำหรับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม “จิตอาสา” ตามจำนวนที่ปฏิบัติงานจริง ตลอดระยะเวลา ๙ วัน (๒๔ พฤษภาคม ถึง ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)

#http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่) ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

หากสนใจสามารถสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6964, 6053 และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : ใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ : กำหนดการโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนหลักสูตร : “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC”

ประกาศ กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษาทุน และรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการตรวจโรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนได้รับทราบ ตามที่กองพัฒนานักศึกษาได้มีกำหนดจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 และกำหนดการตรวจโรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560  จึงได้แนบกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-6653777 ต่อ 6964