พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการ “ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

๐๘.๓๐ น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน ณ หอประชุมดีฮอลล์

๐๘.๔๕ น. – รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ

๐๙.๐๐ น. – เคลื่อนขบวนแห่เทียนออกจากหอประชุม ดีฮอลล์ ถึงวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ

– ถ่ายภาพหมู่หน้าพระอุโบสถพร้อมกัน

– กลุ่มผู้บริหาร

– กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร

– กลุ่มนักศึกษา

๐๙.๓๐ น. – พิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ

– นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีนั่งอยู่บริเวณศาลารายรอบพระอุโบสถ หรือสถานที่ซึ่งทางวัดจัดเตรียมไว้ให้

๑๐.๐๐ น. – ถ่ายภาพหมู่หน้าพระประธานพร้อมกัน

หมายเหตุ – ผู้ร่วมงานแต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลือง หรือชุดสุภาพ

ที่มา : งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.cul.offpre.rmutp.ac.th

มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์และบัณฑิต มทร.พระนครทุกท่าน

มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

เพื่อตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  1. บัณฑิต ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th
  2. ผู้จ้าง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer
  3. จากนั้น ขอให้บัณฑิตบันทึกภาพใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม จากหน้าจอ หรือ พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม เพื่อส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยรับปริญญาของคณะ หรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

4. ขอความร่วมมือ เรื่อง การแต่งกายชุดพิธีการ ทุกครั้ง ที่สวมครุยวิทยะฐานะ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964

หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

 

ข่าวดี! ข่าวด่วน! ม.ราชมงคลพระนคร โดยชมรมกีฬาต่อสู้ …แจกบัตรชมมวยการกุศล ศึก ส.สมหมาย + ศึกผู้นำเมืองเรืองฤทธิ์ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม ศกนี้ เวลา 18.30 น. ณ เวทีมวยราชดำเนิน “ฟรี!!!”

ข่าวดี! ข่าวด่วน!

ม.ราชมงคลพระนคร โดยชมรมกีฬาต่อสู้ …แจกบัตรชมมวยการกุศล ศึก ส.สมหมาย + ศึกผู้นำเมืองเรืองฤทธิ์ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม ศกนี้ เวลา 18.30 น. ณ เวทีมวยราชดำเนิน “ฟรี!!!”

***สนใจ “จองด่วน!” ที่ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 เท่านั้น! จำกัดจำนวน ท่านละไม่เกิน 3 ใบ (มีจำนวนจำกัด 15 ใบ)

#I Love RMUTP

#http://www.rmutp.ac.th

 

ทรานสคริปต์กิจกรรม วันไหว้ครู ม.ราชมงคลพระนคร… ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ทรานสคริปต์กิจกรรม วันไหว้ครู ม.ราชมงคลพระนคร…

ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

1.พิธีไหว้ครู (บังคับแกน) ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. เริ่มพิธีไหว้ครูเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร แจก AT CODE หลังเสร็จพิธีการ (เป็นกิจกรรมมหาวิทยาลัย บังคับแกน ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม)

2.เปิดโลกกิจกรรมและสมัครสมาชิกชมรมในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น. พิธีเปิดเวลา 13.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร แจก AT CODE เวลาประมาณ 15.00 น. หรือทางผู้จัดเห็นเหมาะสม ที่บูธชมรมที่นักศึกษาสมัครเข้าร่วม (จะต้องเลือกชมรมและกรอกข้อมูลจึงจะได้ชั่วโมงของเปิดโลกกิจกรรมด้วย เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 + 1 = 4 ชั่วโมงกิจกรรม

การแต่งกาย : นักศึกษาปี 1 ชุดพิธีการ หรือชุดนักศึกษาปี1 ,ปี 2-5 ชุดนักศึกษาปกติ

เว็บไซด์ลงทะเบียน : http://at.rmutp.ac.th

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา/งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เพื่อทราบ กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

เพื่อทราบ กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา3 ชั้น3 คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

– 8.00 น. บวงสรวง ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร

– 8.30 น. พิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น3

– 13.30 น. พิธีเปิด งานเปิดโลกกิจกรรม ณ โถงใต้อาคารพร้อมมงคล

หมายเหตุ ***พิธีไหว้ครู ขอเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์ ที่เป็นตัวแทนขึ้นเวที แต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง และสวมชุดครุยราชมงคลพระนคร ทับด้านนอก

**ผู้ดูแลนักศึกษา ใส่ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

**นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษา ปี 1 หรือชุดพิธีการ

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ผู้บริหาร บันทึกเทปถวายพระพร กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

บันทึกเทปถวายพระพร

วานนี้ (วันที่ 16 กรกฎาคม 2561) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องสตูดิโอ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

#http://www.rmutp.ac.th

 

กิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” ตรวจเช็ครถฟรี! ก่อนใช้ ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน…

 

กิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” ตรวจเช็ครถฟรี! ก่อนใช้ ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน…

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ” ตรวจเช็ครถฟรี! ก่อนใช้ ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน ณ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 นี้ ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดเวลา 09.00 น. ตรง พร้อมรับชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยจำนวน 2 ชุด ได้แก่ ระบำฉลองชัย และรำเทิดพระเกียรติ์ในหลวง รัชกาลทึ่ 10 และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เปิดบูธตรวจสภาพและซ่อมเบื้องต้นรถมอเตอร์ไซต์…ฟรี! โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลทุกขั้นตอน

สำหรับ นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีเปิด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 2 ชั่วโมงกิจกรรม แจก AT CODE หลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น และสามารถนำรถของตนเอง (มอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์) เข้าตรวจสภาพกับช่างผู้เชี่ยวชาญ ได้ตั้งแต่วันที่ 16-18 ก.ค. 61 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “เพชรราชมงคลพระนครสานสัมพันธ์ ไทย – บาหลี”

ขอเชิญชมนิทรรศการ “เพชรราชมงคลพระนครสานสัมพันธ์ ไทย – บาหลี”

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “เพชรราชมงคลพระนครสานสัมพันธ์ ไทย – บาหลี” โดยมี รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

สำหรับ การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย ที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทย และอินโดนีเซีย รวมถึงมีการสาธิตการแกะสลัก และการสาธิตทำขนมไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมชมงานนิทรรศการ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ในเรื่องของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

ที่มา : งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร โชว์ฟอร์ม “เจ้าภาพ” จัดการประชุมนานาชาติ ที่ สปป.ลาว 12 เครือข่าย 10 สถาบัน จับมือชมรมศิลปะการแสดง ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแสดง&ประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผล ม.ศิลปากร คว้าแชมป์ในงาน STISWB 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร โชว์ฟอร์ม “เจ้าภาพ” จัดการประชุมนานาชาติ ที่ สปป.ลาว 12 เครือข่าย 10 สถาบัน จับมือชมรมศิลปะการแสดง ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแสดง&ประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผล ม.ศิลปากร คว้าแชมป์ในงาน STISWB 2018

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการมอบรางวัลผลงานการนำเสนอทางวิชาการ และร่วมชมการประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการประชุมนานาชาติ the 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well Being 2018 (STISWB 2018) ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับ 12 เครือข่าย 10 สถาบัน ณ โรงแรม Don Chan Palace นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (รศ.ดร.สมจันทร์ บุญพันมี) และอ.เวียงสุข เพ็งบุปผา ประธานสหพันธ์แม่หญิง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีมหาวิทยาลัยชั้นนำในเครือข่ายส่งการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าประกวด จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการแสดง “ระบำเทพบันเทิง” ร่วมแสดงในพิธีเปิดด้วย ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

สำหรับพิธีมอบธงเจ้าภาพ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้จัดการแสดง ชุด วสันตนิยาย “เมขลา – รามสูร” โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) รับเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป

ทั้งนี้ การประกวดศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว ได้ใช้ระบบลงคะแนนแบบดิจิทัล ให้คะแนนผ่านโปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต ง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง โดยระบบดังกล่าวออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

ผลการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร การแสดงชุด “We love the king” คะแนนรวม 705 คะแนน

2.รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม การแสดงชุด “เซิ้งแหย่ไข่มดแดง” คะแนนรวม 671

3.รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) การแสดงชุด “อีสานงามล้ำ ราชมงคลล้ำค่า” คะแนนรวม 640

4.รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การแสดงชุด “เต้นบาสโล๊ป” คะแนนรวม 637

STISWB 2018 เป็นการจัดประชุมเพื่อให้เครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการ 12 เครือข่าย 10 สถาบันได้มานำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี นับถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 10 แล้ว

“ขอขอบคุณ ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ที่ร่วมกันจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ สมศักดิ์ศรีชาวราชมงคลพระนคร และขอบคุณชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ที่เอื้อเฟื้อชุดการแสดง พร้อมเครื่องแต่งกาย สร้างสีสันและบรรยากาศงานได้อย่างงดงาม ในฐานะเจ้าภาพ ผมมีความภาคภูมิใจและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้” ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมบำรุงรถยนต์-รถจักยานยนต์ ฟรี! ที่สนามม้านางเลิ้ง 5 หน่วยงานผนึกกำลังเตรียมพร้อม 16-18 กรกฎาคม ศกนี้

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมบำรุงรถยนต์-รถจักยานยนต์ ฟรี! ที่สนามม้านางเลิ้ง 5 หน่วยงานผนึกกำลังเตรียมพร้อม 16-18 กรกฎาคม ศกนี้

ขณะนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานสวัสดิการ กพศ. ประสานงานและลงพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยร่วมกับฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ตำรวจ – โตโยต้า – ไทยเบฟ – เสริมสุข เพื่อติดตั้งเต้นท์ และลงน้ำดื่ม ที่ มทร.พระนคร รับเป็นผู้ประสานงาน ทุกอย่างเรียบร้อยดี

1.เต้นท์ สรุปได้ 6 เต้นท์เนื่องจากบริษัทต้องนำไปใช้ในภารกิจของกรมรักษาดินแดน (รด.) ขณะนี้กางเต้นท์เรียบร้อยเต็มพื้นที่ ประสานคุณภาณุ บ.โตโยต้า และท่านรองฯเศกสันต์ กำกับจราจร 6 แล้ว กำลังปรับแผนตามพื้นที่ที่สามารถลงเต้นท์ได้

2.ขนส่งน้ำดื่ม ลำเรียงลงวางเรียบร้อย โดยเป็นน้ำดื่มจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ประสานให้ บริษัท เสริมสุขเอามาให้จากฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเบิกมาใช้ในงานนี้ รวม 110 แพ็ค จำนวน 1320 ขวด (ไทยเบฟและเสริมสุขเป็นบริษัทเดียวกัน) น้ำแข็งท่านรองฯเศกสันต์ รับประสานงานจัดเตรียม

3.คุณธวัชชัย บริษัทเสริมสุข นำเอา บูธน้ำ และร่มมา 4 บูธ จะวางเรียงห่างๆ ขนานเต้นท์ขาว แต่อยู่ชิดฟุตบาทช่องจอดรถริมกำแพง ทางตำรวจจะดำเนินการต่อไป

4.บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน คือ หนง.สวัสดิการ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา หนง.กิจกรรม คุณธีรพล คุณธีรนัย คุณวันทนา และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทียบโอน จำนวน 8 คน และขออนุมัติทรานสคริปต์กิจกรรม ให้กับนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 5 ด้าน ด้านละ 2 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน! (อนุมัติ)

5.อ.วุฒิชัย จะเข้าพื้นที่ พรุ่งนี้ และหนง.กิจกรรม จะนำนศ.ปฏิคม 6 คนมาซ้อมพิธีการ และคุณวันทนา จะนำคณะนักแสดงมาซ้อมมาร์คจุด เริ่ม 10.00 น. เป็นต้นไป

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า รายงานจากสนามม้านางเลิ้ง