เปิดให้บริการแล้ว!! ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการให้บริการคำปรึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/บุคลิกภาพของนักศึกษา และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ และจึงได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษา จัดให้บริการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/บุคลิกภาพของนักศึกษา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ มีความกล้าแสดงออก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ การมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว และการเข้าสังคม เช่น การใช้ชีวิต การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเครียดด้านอื่นๆ เป็นต้น

ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการให้บริการคำปรึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964 และ 02-665-3754

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ปลื้ม!” อธิการบดีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณะกรรมการ กพอ.”

 

วันนี้ (27 กันยายน 2560) ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2560 กล่าวแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)” ซึ่งลงนามแต่งตั้งโดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

อนึ่ง สำหรับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ก.พ.อ. มีภาระหน้าที่สำคัญ 10 ประการคือ 1.เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2.พิจารณาเกี่ยวกับการได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น 3.กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 4.ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบและข้อบังคับ 5.กำหนดกรอบอัตรากำลัง 6.กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา 7.กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับนายกสภาและกรรมการสภา โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 8.พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา 9.กำหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 10.ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ที่มา : อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2560 และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 70ก หน้า 37-38

 

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2561 

 

 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง ประเภทนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) และประเภททุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561
ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สนับสนุนนักศึกษาร่วมเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สนับสนุนนักศึกษาร่วมเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดำเนินการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกชั้นปีของ มทร.พระนคร เข้าร่วมเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีอันมีค่า หลอมรวมพลังจิตอาสาของมหาวิทยาลัยที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาแห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย

สำหรับ งานจิตอาสาเฉพาะกิจ มีทั้งสิ้น ๘ ประเภท ได้แก่ ๑.งานดอกไม้จันทน์ ๒.งานด้านประชาสัมพันธ์ ๓.งานโยธา ๔.งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ๕.งานบริการประชาชน ๖.งานแพทย์ ๗.งานรักษาความปลอดภัย ๘.งานจราจร

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังกำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ สนามเสือป่า โดยผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต หรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือสำนักงาน ๕๐ เขต ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดงานในเขตนั้น ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://kingrama9.th

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึง

ขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยอนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับกิจกรรม “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” วันละ ๕ ชั่วโมงกิจกรรม ตามการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดรถตู้ เพื่ออำนวยความสะดวก รับ-ส่ง นักศึกษาไปยังสถานที่รับสมัครตลอดทั้งวัน ฟรี!!! ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ เวลา ๐๙.๓๐ –๑๕.๐๐ น. กำหนดจุดขึ้นรถ บริเวณด้านหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี โดยหลักฐานในการสมัคร ใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น นักศึกษาที่เข้าร่วม จะได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และ ปลอกแขน

อนึ่ง หลังเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมขอให้นักศึกษาส่งหลักฐานการเข้าร่วม ได้แก่

๑.ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน

๒.ส้าเนาบัตรประชาชนจิตอาสา

ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะที่ตนเองสังกัด ไม่เกินวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๙๐๔ ๖๐๐๓โทรศัพท์สำนักงาน ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๓๒๓ หรือ ID Line : Yutthapoom.s5335

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2559 ตอบแบบสอบถามการทำงาน/เรียนต่อ และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง!

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.บัณฑิตเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ ได้ที่ http://job.rmutp.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม หรือบันทึกภาพหน้าจอ (capture) หน้าใบยืนยันการกรอกข้อมูลเรียบร้อย และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

2. เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา หรือศึกษาต่อ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ บัณฑิตต้องพิมพ์หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา2559
ผ่านรับบออนไลน์ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน หรือบันทึกภาพหน้าจอ (capture) หน้าใบยืนยันการกรอกข้อมูลเรียบร้อย และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(กองพัฒนานักศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964, 6053
หรือหากพบปัญหาการกรอกข้อมูล ติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรือemail : software@rmutp.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม : หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตในการตอบแบบสอบถาม

ราชมงคลพระนคร แจกสติ๊กเกอร์ ฟรี! สำหรับแฟนข่าว ที่ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด

ราชมงคลพระนคร แจกสติ๊กเกอร์ ฟรี! สำหรับแฟนข่าว ที่ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด

…โบนัสประจำปีที่รอคอย

เพื่อเป็นของสมนาคุณให้กัลยาณมิตร แฟนข่าวราชมงคลพระนคร และนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังคงเป็นแฟนคลับ รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยของเราอย่างเหนียวแน่น มทร.พระนครใจดีแจกฟรี! สติกเกอร์ไลน์ชุด “อินดี้ – Smile Life” ให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมโหวตในห้องนี้

…กติกาง่ายๆ คือ ให้โหวตข่าวเด็ดที่ผ่านมาในภาคการศึกษา 1/60 ที่ทุกท่านชื่นชอบมากที่สุดมา 3 อันดับ (1-3) ที่Facebook หรือ Line ผู้ร่วมโหวตเพียง 199 ท่านแรก (นับรวมทุกห้องแชท) รอรับสติกเกอร์ฟรีได้เลยครับ (หรือส่งคำตอบ พร้อมแจ้งไอดีไลน์ของท่าน มาที่ yutthapoom.s5335)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร มอบเงิน 145,000 บาท ช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย “น้ำท่วมภาคอีสาน” ผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ม.ราชมงคลพระนคร มอบเงิน 145,000 บาท ช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย “น้ำท่วมภาคอีสาน” ผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารทุกหน่วยงานของ ม.ราชมงคลพระนคร มอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ “น้ำท่วมภาคอีสาน” จากกรณีพายุเซินกา (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคอีสานที่ต้องเผชิญกับอุทกภัย หลายจังหวัดจนได้รับผลกระทบอย่างหนัก

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานขึ้น ซึ่งได้ยอดบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณบดี ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

“…ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุกภัยภาคอีสานในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ผู้ดูแลใกล้ชิดและบุคคลอันเป็นที่รัก ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างบุญกุศล ทำทานบารมีในครั้งนี้ทุกคน จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์เจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มีมิตรสหายที่ดี นำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย ภยันตรายทั้งปวง ประสบสรรพสิริพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดในธรรมคุณงามความดี ขอจงสำเร็จสัมฤทธิ์ผลและมีความเจริญก้าวหน้าสมหวัง ดังตั้งใจปรารถนาทุกประการ…เทอญ” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวอนุโมทนา

ผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ร่วมบริจาคเพิ่มเติม สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 020-2-53333-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-8885

อนึ่ง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เริ่มต้นจากการดำเนินโครงการอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีขึ้นในขณะที่มีอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานคร ในปี 2538 และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัด ผู้ที่เดือนร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่ง ขาดความเห็นอกเห็นใจ ที่ต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเอง ขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติ ในช่วงเช้าของวันที่ 29 ตุลาคม จึงเป็นวันที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการ ฯ เป็นครั้งแรก โดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมัน ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 เขตบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 82, 84 และ 86 เขตบางพลัด การออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลง จากนั้นมาโครงการ ฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 และได้มีพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา จวบจนปัจจุบัน

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

 

เรียน บัณฑิต มทร.พระนคร ทุกท่าน เพื่อทราบ กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีนี้

เรียน บัณฑิต มทร.พระนคร ทุกท่าน
เพื่อทราบ กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีนี้
สำหรับ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มีกำหนดรับในวันสุดท้าย ช่วงบ่าย เป็นมหาวิทยาลัยสุดท้าย (สรุป ซ้อมใหญ่ 17 พ.ย. 2560 ช่วงบ่าย และรับจริง 24 พ.ย.2560 ช่วงบ่าย)
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
http:/www.rmutp.ac.th