เปิดมุมมอง สัมผัสประสบการณ์ เรียน เล่น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ
เปิดรับสมัครเด็กเพชรที่ผ่านการฝึกอบรมในประเทศร่วมเดินทาง
ตั้งแต่วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2560
ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
อย่างน้อย 1 ปี และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมค่าย Eng Camp ของกองวิเทศสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร
http://std.offpre.rmutp.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร