ข่าวประชาสัมพันธ์

CONGRATULATIONS!!! ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอธิการบดี และผู้บริหาร 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติและมีคุณค่า ประจำปี 2561

CONGRATULATIONS!!!

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอธิการบดี และผู้บริหาร 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติและมีคุณค่า ประจำปี 2561 นี้ ได้แก่

1.รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล “อินทรจักร” สาขา “บุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” (รางวัลนี้ ตัดสินมอบแก่ผู้นำสูงสุด 15 ท่าน เท่านั้น โดยขอแสดงความยินดีกับ ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสได้รับรางวัลสาขาเดียวกันนี้ด้วย)

2.ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล “อินทรจักร” สาขา “ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี พุทธศักราช 2561”

อนึ่ง รางวัล “อินทรจักร” นี้ สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ร่วมกับ องค์กรวัยรุ่นอาเซียน เพื่อความร่วมมือและการหารือในภูมิภาค และองค์กรนี้พี่เพื่อน้องเพื่อเด็กยากไร้ชายแดน ได้ร่วมกันจัดงาน พิธีมอบรางวัลเกียรติยศนี้ขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ต่อสู้ผ่าฟันอุปสรรค…จนก้าวสู่ความสำเร็จ และเป็นบุคคลต้นแบบ พร้อมเป็นแบบอย่างในการทำคุณงามความดีให้กับสังคม ประเทศชาติ และต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย ทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ 7 ปี ในการก่อตั้งสมาคมฯและองค์กรวัยรุ่นอาเซียนอีกด้วย

กำหนดการกิจกรรมพิธีมอบรางวัล จะเริ่มด้วย “การเดินพรมแดงเกียรติยศ” ของผู้รับรางวัลจากทั่วประเทศไทย อันได้แก่ บุคคลต้นแบบ จิตอาสา ดารา ศิลปิน นางงาม นายแบบ ฯลฯ จากนั้น เป็นพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัล โดย ขบวนแห่กลองยาวแบบโบราณสุดอลังการ จาก ชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และลำดับสุดท้ายเป็นพิธีมอบรางวัลแก่บุคคลสำคัญ “อินทรจักร” ในสาขาต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 5.5

********************

3.ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 จาก 616 คนทั่วประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

อนึ่ง วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็น “วันข้าราชการพลเรือน” มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น ผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยการ “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ทั้งมีการจัดกิจกรรมยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น เผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กระทำความดีตลอดไป

อนึ่ง ในวันที่ 2 เมษายน 2561 จะเป็น “พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

จึงขอประกาศเกียรติคุณ และเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

ที่มา : ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#ราชมงคลพระนคร #DIGITALUNIVERSITY #13YRMUTP #รางวัลอินทรจักร #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

#http://www.rmutp.ac.th