Congratulations! ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคหกรรม-สิ่งทอ-สื่อสาร-วิทยาศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับเข็มและเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคม ประจำปี ๒๕๖๑

Congratulations!

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคหกรรม-สิ่งทอ-สื่อสาร-วิทยาศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับเข็มและเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคม ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิตินัย ภูดี อุปนายก ๑ สโมสรนักศึกษาและประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ , นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย เลขานุการองค์การนักศึกษาและอุปนายก ๑ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน , จ่าสิบเอกหญิง ปริดสะดี นิลต่าย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเหรัญญิกชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดองค์การนักศึกษา และนางสาวณิชา พงษ์ธนาคม นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มกลัดผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑ จากศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลความประพฤติดี จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕๗ มีนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๕๐๐ คน เข้ารับรางวัลดังกล่าว

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th