Congratulations! ศิษย์เก่า พ.พ. & ผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง รั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร…คนใหม่!

Congratulations!

ศิษย์เก่า พ.พ. & ผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง รั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร…คนใหม่!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ส่งมอบกระเช้าแสดงความยินดียินดีกับ “ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย” ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ท่านใหม่ เนื่องจากนายกฯ ท่านเดิม (ดร.วิชา จุ้ยชุม) ได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่ง หลังบริหารสมาคมฯ ครบ 2 ปี ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ มติดังกล่าว เกิดขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชุดเก่าได้ครบวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ให้ดำรงตำแหน่งนายกฯท่านใหม่ ในการนี้ ดร.สมบูรณ์ ได้แถลงนโยบาย “พร้อมประสาน สร้างสรรค์ผลงาน วิชาการ กิจกรรม จัดหารายได้ รวมพลังศิษย์เก่า และเตรียมฟอร์มทีมคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเข้ามาบริหารงานสมาคมฯ มีกำหนด 2 ปี 2561 – 2563 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับประวัติ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2513 ปัจจุบัน อายุ 48 ปี เป็นศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ พณิชยการพระนคร สำเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)

อนึ่ง ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 สาขาธุรกิจภาคเอกชน นอกจากนั้น ยังได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น การเข้ามารับตำแหน่ง “นายกสมคมศิษย์เก่า” ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จึงมั่นใจได้ว่า จะต้องมีความร่วมมือ และการพัฒนาร่วมกันในทุกๆ ด้าน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรวมพลังศิษย์เก่าของ ม.ราชมงคลพระนคร ทุกรุ่น เข้ามาช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

***ศิษย์เก่าท่านใด มีความสนใจร่วมงานกับสมาคมฯ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า หมายเลขโทรศัพท์ 081 904 6003 หรือ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th