ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร(Transcirpt Activity)ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อศึกษาดูงาน “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม…การจัดเก็บชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา” และการเตรียมความพร้อมในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านกีฬา

มทร.พระนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อศึกษาดูงาน “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม…การจัดเก็บชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา” และการเตรียมความพร้อมในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านกีฬา

ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงานกองพัฒนานักศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา โดย ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา ได้บรรยายแนะนำและบรรยายเกี่ยวกับระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย กระบวนการในการออกแบบระบบจัดเก็บชั่วโมงกิจกรรม การบริหารจัดการเกี่ยวกับชั่วโมงกิจกรรม และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานได้ตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ได้มีการหารือกันในเรื่องการบูรณาการด้านเทคโนโลยีและด้านการกีฬาด้วย

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร